1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ SINH VIÊN CỦA PHÕNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỌC SINH - SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HÀ NỘI

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.45 MB, 116 trang )


Đến nay quy mô các hệ và ngành nghề đào tạo của Trường đã mở rộng, lượng

sinh viên trung bình khoảng 6000 đến 6500 sinh viên/năm và xu hướng sẽ ngày một

tăng do nhu cầu nhân lực được đào tạo bài bản của Ngành đang đòi hỏi cấp thiết.

Sơ đồ 2.1: Môi quan hê giưa cac hê va nganh nghê đao tao cua Trương

́

̣

̃

́

̣ ̀

̀

̀ ̀

̣

̉

̀

Hệ Cao đẳng (3 năm)

Ngành 1: QTKD

Ngành 2:

1. QTKD khách sạn

Việt Nam học

2. QTKD nhà hàng

6. Hướng dẫn du lịch

3. QTKD lữ hành

4. Quản trị chế biến món ăn

5. Tài chí nh - Kế toan

́

DL

Hê Trung cấp chuyên nghiệp (2 năm)

̣

1. Nghiệp vụ lễ tân

2. Nghiệp vụ nhà hàng

3. Kỹ thuật chế biến món ăn

4. Kế toan du lịch khach sạn

́

́

5. Nghiệp vụ lữ hành - hướng dẫn

6. Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

7. Marketing và bán hàng trong du lịch

Hê đào tạo, bồi dƣỡng ngắn hạn (1 năm

̣

hoăc 4 tháng)

̣

1. Quản lý nhà nước về du lịch

2. Quản lý kinh doanh du lịch – khách sạn

3. Quản lý kinh doanh lữ hành

4.

5.

6.

HỌC SINH TỐT NGHIỆP PHỔ THÔNG

7. Kỹ thuật chế biến món ănCán bộ công nhân viên ngành du lịch kinh nghiệm trên 5 năm

SV tốt nghiệp các trƣờng CĐ, ĐH liên quan khác

(Nguôn: Phòng Đào tạo trương Cao đăng Du lị ch Ha Nôi năm 2010)

̀

̀

̉

̀ ̣38Bảng 2.1: Kết quả tuyển sinh theo hệ đào tạo từ năm 2004 đến năm 2010

Năm họcHệHệHệCao đẳng Trung họcĐào tạo tạiNghềđịa phƣơngTổng số2004 – 200511615421756213555492005 – 200651219082407157263992006 – 200761620642347140064272007 - 20089132969822175064542008 - 200910003000850210069502009 - 201012503100100025007850(Nguồn: Phòng đạo tạo trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội 2010)

2.1.2. Chức năng, cơ cấu tổ chức bộ máy, hệ thống cơ sở vật chất

2.1.2.1. Chức năng, cơ cấu tổ chức bộ máy

Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội (với tên giao dịch tiếng Anh: HANOI

TOURISM COLLEGE, viết tắt HTC) có chức năng, nhiệm vụ được ban hành

theo Quyết định số 2846/QĐ- BVHTTDL ngày 26 tháng 06 năm 2008 của Bộ

trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Với chức năng

 Chức năng:

Trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ

Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Trung học chính quy và không chính quy và trình

độ thấp hơn trong lĩnh vực du lịch và các lĩnh vực liên quan đến du lịch; tổ

chức nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực hoạt động

của Trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

 Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội39Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

Hội đồng Khoa học

Đào tạoPhòng Tổ

chức cán bộPhòng

Đào tạoKhoa

Khoa

Khoa

Quản trị Quản trị Quản

Khách lữ hành- trị chế

sạn-Nhà Hƣớng

biến

hàng

dẫn

món ănHIỆU TRƢỞNG CÁC

PHÓ HIỆU TRƢỞNGPhòng Quản lý

khoa học và

hợp tác quốc tếPhòng Tài

chính-Kế toánKhoa

Tài

chính kế

toán du

lịchKhoa

Ngoại

ngữ du

lịchCác Hội đồng

tƣ vấn khácKhoa

Cơ sở

ngànhKhoa

Giáo dục

cơ bảnKhoa

CNTT

Du lịchPhòng Công

tác quản lý

HSSVTT Đào

tạo việc

làmTT

Thông

tin- Thƣ

việnCÁC LỚP HỌC SINH - SINH VIÊN

(Nguôn: Phòng Tổ chức cán bộ Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội năm 2010)

̀

40Phòng Hành

chính - Quản trịTT Ứng

dụng

CNTTKhách

sạn

Hoàng

Long* Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị

Sơ đồ 2.3: Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vịPhòng Đào tạoPhòng Quản trị

hành chínhHệ thống GVCNPhòng công tác

quản lý HSSVCác khoa chuyên mônSinh viênPhòng tổ chức cán bộ41Phòng tài chính

kế toán* Phòng đào tạo: Giúp hiệu trưởng thực hiện các công việc sau:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy nghề hàng năm và dài

hạn của nhà trường.

- Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình

học tập.

- Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp

bằng, chứng chỉ nghề.

- Tổ chức thực hiện và quản lý quy trình đào tạo, bồi dưỡng nghề.

- Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn,

nghiệm vụ cho giáo viên.

Thực hiện các công việc giáo vụ gồm lập các biểu bảng về công tác

giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập, theo dõi, tổng hợp, đánh giá, kiểm

định chất lượng các hoạt động dạy nghề; thống kê, làm báo cáo theo quy định

của cơ quan quản lý cấp trên và của hiệu trưởng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

* Phòng tổ chức cán bộ

Tham mưu và giúp việc Hiệu trưởng trong quản lý, tổng hợp, đề xuất ý

kiến và tổ chức thực hiện hoạt động của trường thuộc lĩnh vực chủ yếu như:

tổ chức cán bộ, hành chính, văn thư lưu trữ, quản lý con dấu, lao động và

giám sát việc thực hiện chính quy công cụ, chế độ chính sách, tổng hợp thi

đua, đánh giá công tác hàng tháng; khen thưởng - kỷ luật; thanh tra, đối nội,

đối ngoại, bảo vệ cơ quan an ninh nội bộ. thực hiện các nhiệm vụ khác theo

sự phân công của Hiệu trưởng.

* Phòng công tác quản lý HSSV

Để QLSV có hiệu quả tốt, trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội đã mở

một phòng riêng chuyên trách trong việc QLSV đó là phòng công tác quản42lý HSSV với đặc thù như vậy, khác với việc QLSV ở các trường ĐH, CĐ

khác: GVCN thường công tác ở vị trí các khoa, các phòng ban chức năng,

đội ngũ GVCN là những người giảng dạy trên lớp kiêm quản lý trực tiếp

sinh viên trong lớp của mình phụ trách.

Đội ngũ GVCN ở trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội bao gồm 15 giáo

viên thay mặt nhà trưòng quản lý toàn bộ sinh viên của một lớp.Trưởng phòng công tác quản lý HSSVGiáo viên chủ nhiệmSinh viênTham mưu và giúp việc Hiệu trưởng trong quản lý, tổng hợp, đề xuất ý

kiến và tổ chức thực hiện các hoạt động của trường thuộc lĩnh vực chủ yếu

như: đón tiếp sinh viên nhập học, giải quyết chế độ chính sách đối với người

học, quản lý giáo dục sinh viên, đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho học sinh sinh viên, bố trí chỗ ở khu nội trú, quản lý và khai thác có hiệu quả khu nội

trú phục vụ người học, công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự,

phòng chống tệ nạn xã hội trong sinh viên, công tác tổ chức lớp, GVCN, công

tác thi đua khen thưởng, kỷ luật sinh viên, công tác thư viện và thư báo, tổ

chức hướng nghiệp cho người lao động.43Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

* Phòng tài chính - kế toán

Tham mưu và giúp việc Hiệu trưởng trong việc thực hiện các nhiệm vụ

quy định đồng thời quản lý, tổng hợp đề xuất ý kiến và tổ chức thực hiện các

hoạt động của trường thuộc lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản như: lập dự toán

thu - chi quý, năm; điều hành thu - chi và thanh toán, quản lý tiền mặt, tài sản;

thẩm định giá mua sắm vật tư, thiết bị, sửa chữa tài sản, hạch toán, định giá

các hợp đồng đào tạo, sản xuất dịch vụ..., lập báo cáo nghiệp vụ thường

xuyên, đột xuất và báo cáo quyết toán tài chính theo năm quy định của

pháp luật và của Hiệu trưởng. Phát tiền học bổng, tiền chính sách xã hội

cho sinh viên.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

* Phòng hành chính - quản trị

Tham mưu và giúp việc Hiệu trưởng quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến

tổ chức thực hiện các hoạt động của trường thuộc lĩnh vực; công tác đầu tư

xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ; tổ chức thực hiện mua sắm,

quản lý và bảo trì các loại trang thiết bị sinh hoạt của trường; xây dựng, tổ

chức thực hiện kế hoạch và chủ trì công tác quân sự, bảo vệ, phòng chống bão

lụt, thiên tai, tổ chức thực hiện an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; y tế,

vệ sinh phòng bệnh, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường cho toàn trường;

quản lý, phục vụ - dịch vụ điện, nước trong nhà trường xây dựng, tổ chức,

thực hiện kế hoạch nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức, người

lao động và sinh viên của trường.

* Các khoa chuyên môn

Quản lý chuyên môn và đào tạo nghề theo các cấp: cao đẳng, trung cấp,

sơ cấp nghề thuộc phạm vi của từng khoa đã được phân công.

1. Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khoá

khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường.442. Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề

khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương

pháp dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

3. Thực hiện các hoạt động tuyển sinh, thực nghiệm, nghiên cứu khoa

học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy nghề.

4. Quản lý giáo viên, nhân viên, người học thuộc địa vị mình.

5. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của

hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy nghề.

6. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

2.1.2.2. Hệ thống cơ sở vật chất

- Khu giảng đường lý thuyết: gồm 62 phòng học, trong đó có 40 phòng

loại nhỏ (dành cho 1 lớp sinh viên), 22 phòng loại lớn (dùng cho 2 lớp sinh

viên) trong đó có 10 phòng nghe nhìn.

- 2 phòng ngoại ngữ (25 cabin/phòng).

- 3 phòng vi tính ( 50 máy / phòng)

- 1 thư viên trên 4000 cuốn sách thuộc nhiều lĩnh vực, phòng đọc gần 200

̣

chỗ ngồi.

Nhìn chung, với hệ thống cơ sở vật chất của Trường hiện nay thì cũng

chỉ mới đáp ứng được phần nào yêu cầu giảng dạy. Tuy nhiên, đây cũng là sự

cố gắng vượt bậc của nhà trường trong những năm qua. Trong thời gian tới,

nhà trường cần có kế hoạch đầu tư để nâng cao hơn nữa điều kiện cơ sở vật

chất, phương tiện dạy học nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới nói chung và đổi

mới biện pháp QLSV nói riêng.

2.1.2.3. Về nhân sự

Theo thống kê của phòng Tổ chức cán bộ, tính đến 6/2011 tổng số cán

bộ, giáo viên của Trường có 340 người, trong đó:45- 112 cán bộ quản lý.

- 67 công nhân viên Khách sạn Hoàng Long

- 161 GV trực tiếp làm công tác giảng dạy

Về học hàm, học vị:

Đội ngũ giáo viên có trình độ ĐH trở lên (100%), nhiều người có 02

bằng ĐH. Có 02 tiến sỹ, 12 đang làm nghiên cứu sinh, 67 thạc sỹ, 49 người

đang học cao học, số còn lại là cử nhân (100%). Trên 80 giáo viên đã được bồi

dưỡng nghiệp vụ chuyên môn ở nước ngoài. 1 giáo viên đạt danh hiệu Chuyên

gia thế giới; 4 giáo viên đạt danh hiệu Chuyên gia khu vực ASEAN; 8 giáo

viên đạt danh hiệu Dạy giỏi cấp quốc gia; 37 giáo viên đạt danh hiệu Dạy giỏi

cấp Trường và Thành phố.

Chức danh: 02 giảng viên chính, 105 giảng viên, 43 GV dạy hệ trung

cấp, 03 chuyên viên chính, 37 chuyên viên.

2.1.3. Quy định trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội về công tác QLSV

Hiệu trưởng trường Cao đẳng du lịch Hà Nội quy định chức năng của

các đơn vị trong Nhà trường về công tác QLSV như sau:

- Phòng công tác quản lý HSSV.

Là đầu mối trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư

tưởng cho sinh viên xây dựng môi trường học đường trong sạch, lành mạnh,

góp phần nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện của sinh viên.

+ Tổ chức cho sinh viên học chính trị đầu khoá.

+ Theo dõi công tác phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao.

+ Theo dõi công tác bảo hiểm cho sinh viên

+ Làm thủ tục để sinh viên thuộc diện chính sách được hưởng trợ cấp

ưu đãi, miễn giảm học phí.

+ Phối hợp cùng với Phòng đào tạo, các khoa chuyên môn theo dõi,

quản lý công tác khen thưởng kỷ luật sinh viên.46+ Cấp giấy chứng nhận cho sinh viên giải quyết các vấn đề hành chính,

dân sự có liên quan.

+ Giải quyết đơn xin nghỉ phép của sinh viên.

* Thư viện:

+ Cấp thẻ thư viện cho các lớp sinh viên

+ Cho sinh viên mượn sách, tài liệu, báo và sử dụng phòng đọc.

* Văn phòng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

+ Giải quyết thủ tục chuyển sinh hoạt đoàn đi và đến cho sinh viên.

+ Theo dõi, hỗ trợ cho liên chi đẩy mạnh hoạt động của đoàn.

+ Xây dựng các phong trào thi đua trong toàn trường.

+ Phối hợp cùng với khoa thực hiện tốt công tác phong trào thi đua của

sinh viên trong trường.

+ Tổ chức kết nạp Đoàn cho các sinh viên là thanh niên ưu tú. Giới

thiệu đoàn viên ưu tú, tích cực để phát triển Đảng.

* Các khoa chuyên môn

+ Quản lý trực tiếp sinh viên, tổ chức thực hiện nhiệm vụ học tập theo

kế hoạch, kiểm tra đôn đốc sinh viên chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy

chế học tập.

+ Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các phòng ban tổ chức và

tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thực

tập sản xuất, tham gia các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao và các hoạt

động giải trí lành mạnh khác.

2.2. Công tác quản lý sinh viên của giáo viên chủ nhiệm

2.2.1. Nội dung công tác QLSV của GVCN

Với đặc thù của trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội là có một phòng

công tác quản lý HSSV riêng chuyên trách trong hoạt động QLSV, với

tổng số 15 GVCN, qua bảng thống kê dưới đây ta thấy đa số các GVCN47đều nhận thức, đánh giá nội dung của công tác QLSV của nhà trường

không đến nỗi khó làm và cũng không dễ làm chủ yếu đánh giá ở mức

trung bình. Một số giáo viên mới còn lúng túng trong công tác chủ

nhiệm thì cho rằng nội dung công tác GVCN khó làm, nhất là trong việc

xây dựng, tổ chức các lớp học. Thực tế, nếu muốn làm tốt nội dung này,

GVCN phải nắm bắt tốt tình hình sinh viên trong lớp, biết được khả năng

của từng sinh viên để phân công, giao việc cho hợp lý. Do đó, ban lãnh

đạo nhà trường cần quan tâm hơn nữa đến công tác QLSV và GVCN

cũng cần phải làm tốt công tác chuyên môn của mình, cần có những biện

pháp, kế hoạch cụ thể trong việc QLSV của lớp mình chủ nhiệm.

Bảng 2.2. Đánh giá về nhận thức về nội dung công tác QLSVTTNội dung công tác1Lập kế hoạch công tác QLSV

của GVCN2345Khó làm Trung bìnhTìm hiểu, phân loại sinh viên

trong lớp

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các

nội dung giáo dục toàn diện

Liên kết với các lực lượng giáo

dục trong và ngoài nhà trường

Đánh giá kết quả giáo dục cho

sinh viên48Dễ làm210313,34%66,66%20%1956,67%60%33,33%49226,67%60%13,33%211213,33%73,34%13,33%25813,33%33,34%53,33%Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (116 trang)

×