1. Trang chủ >
  2. Lý luận chính trị >
  3. Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam >

Nghiên cứu đổi mới cách sử dụng ngân sách Nhà nước đầu tư cho khoa học và công nghệ theo hướng: nghiên cứu phải theo đơn đặt hàng cụ thể và có nghiệm thu sản phẩm cuối cùng; kết quả nghiên cứu được thanh toán theo thực chi, chứ không theo khung hành chính

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (270.33 KB, 21 trang )


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (21 trang)

×