1. Trang chủ >
  2. Lý luận chính trị >
  3. Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam >

Nhà nước cần khuyến khích và hỗ trợ cho các hoạt động sáng tạo công nghệ đối với cá nhân các nhà khoa học, đồng thời khuyến khích hình thành các vườn ươm doanh nghiệp công nghệ, vườn ươm công nghệ cao thương mại điện tử, v.v… và khuyến khích hình thành nh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (270.33 KB, 21 trang )


LỜI KẾT

Việc xác định vai trò chủ đạo của nền kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa ớ nước ta là một chiến lược đúng đắn và quan trọng

trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của nước ta hiện nay. Trong những năm qua,

chúng ta đã từng bước xây dựng và đưa vào hoạt động cũng như hoàn thiện mô hình

kinh tế trên. Những thành tựu mới trong kinh tế, chính trị, xã hội đã ngày càng góp phần

thay đổi diện mạo của đất nước.Điều này càng làm tăng thêm uy tín cho vai trò chủ đạo

của nền kinh tế Nhà nước. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa vẫn còn nhiều mục tiêu chưa hoàn thành, cũng như gặp

không ít khó khăn, trở ngại và thách thức đòi hỏi chúng ta cần phải nỗ lực nhiều hơn

trong việc trau dồi tư duy kinh tế, tư duy phát triển, không ngừng phân tích, đánh giá, rút

ra bài học thành công, thất bại trong suốt quá trình. Đó không chỉ là vai trò, trách nhiệm

riêng của Nhà nước mà còn là nhiệm vụ của mỗi công dân Việt Nam trước yêu cầu bức

thiết của thời đại..Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (21 trang)

×