1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH TẠI TRƢỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT BẮC THĂNG LONG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.67 MB, 121 trang )


Trng Trung hc Kinh t - K thut Bc Thng Long l trng trung

cp chuyờn nghip thuc S Giỏo dc v o to H Ni, c thnh lp theo

quyt nh s 1527/Q-UB ngy 08 thỏng 03 nm 2002 ca UBND Thnh

ph H Ni, vi s ti tr c s vt cht ca cụng ty Khu Cụng nghip Thng

Long.

Trng Trung hc Kinh t - K thut Bc Thng Long nm trờn a bn

xó Kim Chung, huyn ụng Anh (km s 2 ng Thng Long - Ni Bi) mt huyn ngoi thnh cú tc cụng nghip húa ụ th húa nhanh nht th

ụ vi trờn 28 vn dõn v 4 khu cụng nghip ln lin k:

- Khu Cụng nghip Bc Thng Long, ụng Anh, H Ni

- Khu Cụng nghip Quang Minh, Mờ Linh, Vnh Phỳc

- Khu Cụng nghip Ni Bi, Súc Sn, H Ni

- Khu ụ th Mờ Linh Vnh Phỳc

ó to hu thun tớch cc cho hot ng o to ca nh trng, c bit l

trong cụng tỏc tuyn sinh u vo v to ngun u ra, h tr vic lm cho hc

sinh trong quỏ trỡnh hc tp.

c s quan tõm, giỳp , to iu kin thun li ca huyn y,

UBND huyn ụng Anh, S Giỏo dc v o to H Ni, n thi im ny,

nh trng ó cú mt khuụn viờn rng 5.000 m2, 3 dóy nh kiờn c vi 15

phũng hc lý thuyt, 3 phũng hc thc hnh mỏy vi tớnh (vi 170 u mỏy ó

ni mng), 1 phũng thc hnh in t, 1 hi trng. Hin ti c s vt cht

ny cú th ỏp ng yờu cu o to. m bo v nõng cao cht lng o

to, nh trng ang u t v m rng c s vt cht: din tớch mt bng,

ging ng, phũng thc hnh, xng trng, khu giỏo dc th cht, ký tỳc

xỏ,

Trng THKT-KTBTL hot ng theo nguyờn tc t ch, hch toỏn t

ngun hc phớ.

Trng ó thu hỳt hc hc sinh t 25 tnh thnh trong ton quc theo hc.34Mc dự mi thnh lp nhng trng Trung hc Kinh t - K thut Bc

Thng Long l mt trong nhng trng trung cp chuyờn nghip cú tc

phỏt trin nhanh chúng nht trong s cỏc trng trung cp chuyờn nghip ti

H Ni. C th quy mụ o to tng mt cỏch nhanh chúng.

Bng 2.1: Quy mụ o to ca nh trng t 2002 - 2008

H O TO2002-20032003- 20042004-20052005-20062006-20072007-2008688194924632354281836667215727035360145395TCCN

Cao ng

i hc

Ngn hn

TNG CNG168380125014192.117688219

2.7542.9514.4835.833(Ngun: Phũng o to trng THKT-KTBTL)

Cỏc khúa o to hc sinh khi ra trng sau 1 nm tỡm c vic lm

t 78,3%. Lm ỳng chuyờn ngnh hc t 81,3%, lm cụng vic khỏc ngnh

hc 18,7%. Cú c cụng vic n nh, c cỏc cụng ty tuyn dng chp

nhn cú mc lng u ói.

Chc nng:

o to v bi dng cỏn b chuyờn mụn (kinh t, k thut) bc trung

cp chuyờn nghip phc v nhu cu nhõn lc cho phỏt trin kinh t xó hi.

Nghiờn cu v thc nghim khoa hc-cụng ngh, k thut phc v cụng

tỏc o to v sn xut kinh doanh, dch v theo ngnh ngh o to.

Nhim v:

Cn c vo ng li, chớnh sỏch v ch trng ca ng v Nh

nc, nhu cu phỏt trin kinh t - xó hi, an ninh v quc phũng, tin hnh xõy

dng v trỡnh cp trờn thm duyt v mc tiờu o to, k hoch v ni dung

o to cỏc ngnh hc bc TCCN hoc thp hn bc TCCN c Chớnh ph

hoc c quan lónh o cp trờn cú thm quyn quy nh.35T chc thc hin o to 7 ngnh hc TCCN: in t - Tin hc, in

t - Vin thụng, in cụng nghip v Dõn dng, Hnh chớnh - Vn phũng, K

toỏn tng hp, Du lch, Kinh doanh thng mi v dch v.

T chc bi dng v o to li cỏn b TCCN hoc cỏn b khỏc phự

hp vi ngnh ngh o to ca trng nhm nõng cao trỡnh chuyờn mụn,

b tỳc kin thc cụng ngh, k thut mi ỏp ng yờu cu phỏt trin kinh t xó hi, an ninh quc phũng.

Mc tiờu o to ca nh trng:

o to lao ng k thut cú phm cht o c tt, nng lc chuyờn

mụn vng vng vi k nng thc hnh trờn thc t thnh tho nng lc ỏp

ng yờu cu cụng vic, nng ng thớch ng nhanh vi th trng lao ng.

a dng húa cỏc loi hỡnh o to, liờn thụng, liờn kt o to cao ng,

i hc trong v ngoi nc.

y mnh li hp tỏc gia nh trng vi doanh nghip ỏp dng

phng thc o to luõn phiờn gia hc tp ti trng v thc tp ti doanh

nghip, tng bc t vn h tr vic lm sau tt nghip.

Loi hỡnh o to:

m rng c hi hc tp cho mi ngi, trng THKT-KTBTL trin

khai thc hin a dng húa cỏc loi hỡnh o to: TCCN chớnh quy h 1 nm,

2 nm, 3 nm; liờn thụng t TCCN lờn cao ng, i hc; cao ng ti chc;

o to ngn hn; v a dng húa hỡnh thc, phng thc t chc o to

trong nh trng ỏp ng c nhu cu hc tp cho i a s ngi hc l i

tng va hc, va lm ti cỏc khu cụng nghip, doanh nghip trờn a bn

phớa bc th ụ v khu vc lõn cn.

i ng giỏo viờn:

Nm hc 2007 - 2008 nh trng cú tng s cỏn b, giỏo viờn l:36Bng 2.2: S lng i ng cỏn b v giỏo viờn ca nh trng

S lngTrỡnhSTTC huThnh ging1Tin s3222Thc s8413i hc251384Cao ng2Tng38201(Ngun: Phũng o to trng THKT-KTBTL)

Hu ht cỏn b, giỏo viờn nh trng tui i u cũn khỏ tr, yờu ngh,

nng ng sỏng to trong cụng vic v ó cú quỏ trỡnh gn bú liờn tc trong

cụng tỏc t khi nh trng mi thnh lp v bc u ó trng thnh v

chuyờn mụn nghip v. Hin ti nh trng cú 15 cỏn b, giỏo viờn ang theo

hc tip cỏc h o to.

Cụng tỏc tuyn sinh:

Tuy ó phn u n lc tuyn ch tiờu c giao, song nh trng

cũn nhiu khú khn v ngun tuyn sinh, cht lng u vo khụng ng u,

phng thc tuyn sinh cũn gp khụng ớt khú khn, c cu ngnh ngh v h

o to khụng ng u.

Thnh tớch ó t c:

Qua 6 nm phn u xõy dng v phỏt trin, trng THKT-KT BTL ó

phn u hon thnh tt cỏc nhim v c giao v ó dnh c cỏc thnh

tớch tiờu biu:

- 5 gii nht (2 th khoa), 5 gii nhỡ, 12 gii ba cỏc k thi hc sinh gii

thnh ph t nm 2003-2007.

- 2 gii nht, 8 gii nhỡ, 6 gii ba giỏo viờn dy gii thnh ph t nm

2005-2007.

- 1 gii nhỡ hi thi giỏo viờn dy gii ton quc nm 200637- Trng tiờn tin, tiờn tin xut sc 3 nm lin (2004-2005, 2005-2006,

2006-2007)

- Bng khen ca UBND thnh ph H Ni nm 2005-2006, 2006-2007.

nh hng phỏt trin Nh trng trong tng lai:

- Phn u chuyn i trng sang loi hỡnh trng cụng lp

- Xõy dng quy trỡnh qun lý cht lng t chun ISO trong qun lý

o to

- y mnh ng dng cụng ngh thụng tin trong o to v qun lý

- Trỡnh giỏo viờn c chỳ trng nõng cao, b sung v cp nht kin

thc thng xuyờn

- M rng quy mụ c s vt cht, chun b iu kin nõng cp trng t

trung cp lờn cao ng.

2.1.2. Vi nột c bn v i ng giỏo viờn ging dy b mụn ting Anh

trng Trung hc Kinh t - K thut Bc Thng Long

Bng 2.3: S lng giỏo viờn dy mụn hc ting Anh ca nh trng hin nay

S lng GVNamTrỡnh o toNTing AnhSL%SL%811.257Cao ng C nhõn87.517Thc s

0(Ngun: Phũng o to trng THKT-KTBTL)

Cựng vi s phỏt trin ca trng, t ngoi ng thc cht l t ting

Anh vi s lng ban u l 03 giỏo viờn. Hin nay, tng s giỏo viờn chớnh

thc ca t l 8 giỏo viờn, trong ú 01 giỏo viờn cú trỡnh cao ng, 06 giỏo

viờn cú trỡnh c nhõn, v 01 giỏo viờn ang theo hc cao hc Qun lý giỏo

dc. Cỏc giỏo viờn u cú nng lc chuyờn mụn, cú kinh nghim trong ging

dy v khỏ tõm huyt vi ngh nghip. Tui i trung bỡnh ca cỏc giỏo viờn

trong t u rt tr, cú 3 giỏo viờn ó cú quỏ trỡnh gn bú liờn tc trong cụng

tỏc t khi nh trng mi thnh lp, 3 giỏo viờn cú kinh nghim ging dy 4

nm, 2 giỏo viờn cú tui ngh ớt nht l 1,5 nm.38Nhim v chớnh ca t ting Anh l ging dy ting Anh cho tt c cỏc

hc sinh trung cp chuyờn nghip h chớnh quy, h ngn hn ca trng. Cht

lng ca i ng giỏo viờn ang ngy cng c nõng cao ỏng k. Hng

nm, t ting Anh thng c giỏo viờn tham gia hi ging cp trng, cp

thnh ph v bi dng hc sinh gii cp trng, thnh ph v ó cú mt s

hc sinh ot gii thng cao.

2.1.3. c im ca vic dy hc ting Anh ti trng Trung hc Kinh t K thut Bc Thng Long

Mc tiờu dy hc ting Anh trng THKT-KT BTL l hỡnh thnh v

phỏt trin hc sinh nhng kin thc, k nng c bn v ting Anh, c th l

nm c kin thc c bn ti thiu v tng i h thng v ting Anh nh

mt cụng c giao tip n gin di dng cỏc k nng ngụn ng: nghe

(listening), núi (speaking), c (reading comprehension), vit (writing). Sau

khi hon thnh chng trỡnh, hc sinh cú th giao tip (trỡnh A) trc tip

vi ngi nc ngoi v cỏc vn sinh hot n gin hng ngy, cú th trao

i v cụng vic vi cỏc ng nghip nc ngoi; hiu ỳng cỏc ch dn, ch

th ca chuyờn gia nc ngoi v c hiu chớnh xỏc cỏc ti liu hng dn

chuyờn mụn, nghip v, k thut c bn.

Xut phỏt t mc tiờu cú tớnh hng nghip trờn, ni dung dy hc ting

Anh trng THKT-KT BTL ó ra l phi chỳ trng nhiu n cỏc k

nng giao tip th hin bn k nng: nghe, núi, c v vit trong ú k nng

c v vit c phỏt trin trờn c s ca hai k nng nghe v núi.

K nng nghe : L mt dng hot ng th ng tip nhn thụng tin

qua kờnh ting, nghe hiu cú nhng c trng tõm lý riờng. Nghe hiu l mt

quỏ trỡnh din ra ng thi ca vic tri giỏc õm thanh ngụn ng vi vic lnh

hi ni dung li núi, quỏ trỡnh ny chu s chi phi trc tip ca cỏc yu t

tõm lý nh trớ nh õm thanh tc thi v lõu di, kh nng gi li trong trớ nh39nhng cõu núi, kh nng d oỏn,. Cỏc dng bi tp hc sinh cú th rốn

luyn k nng ny rt a dng, song tp chung ch yu cỏc dng bi tp nh:

- Nghe nhn bit v phõn bit cỏc õm, cỏc t

- Nghe nhn bit v nhc li ỳng t, ỳng cõu hoc chui li núi

- Nghe nhn bit v ghi li ỳng t, ỳng cõu hoc chui li núi

- Nghe v tr li cỏc cõu hi

- Nghe v la chn phng ỏn ỳng hay sai t bi cho trc

- Nghe v túm tt ni dung cõu chuyn.

K nng núi: L dng hot ng giao tip ch ng phỏt ra nhng

thụng tin bng kờnh ting v l quỏ trỡnh ngc chiu vi nghe hiu. K nng

núi cú tỏc dng trc tip v mnh m n vic hỡnh thnh tt c cỏc k nng

giao tip khỏc. Cỏc dng bi tp nhm rốn luyn k nng hi thoi nh:

- Hi ỏp theo nhng mu cõu cho sn

- Nghe v nhc li li i thoi

- Thay th cỏc vai i thoi theo mu

- i thoi theo ch

- Mụ t tranh nh

- Tho lun v mt vn thi s

K nng c hiu: L mt hot ng ngụn ng th ng tỡm kim v

lnh hi thụng tin t cỏc vn bn vit thụng qua kờnh ch. Cỏc dng bi tp rốn

luyn k nng c hiu thụng thng nh:

- c lt ton b bi bit ni dung núi v vn gỡ

- c tỡm ý chớnh trong bi

- c v tr li cõu hi cho trc

K nng vit: L vit ch trờn giy, trờn bng, ghi ra ni dung mun

biu t, mun núi ó c sp xp thụng qua cỏch dựng t, t cõu theo mc

ớch giao tip. Cỏc dng bi tp thng c s dng rốn luyn k nng vit l:

- t cõu hi theo tranh, tỡnh hung40- Vit on hi thoi theo tranh, tỡnh hung

- Vit dn ý cho bi c

- Vit on vn theo ch cho trc

Cỏc k nng trờn phi hp vi nhau mt cỏch cht ch to thnh mt

chnh th trong vic phỏt trin kh nng ngoi ng trong giao tip. Ch trng

ca vic o to ting Anh trng THKT-KT BTL l khụng i sõu nghiờn

cu cỏc mụn lý thuyt v ting Anh nh: Ng õm, T vng, Ng ngha, m

ch yu i sõu rốn luyn cho hc sinh nhng k nng giao tip c bn vi mc

ớch tớnh cht cụng vic sau ny ca hc sinh. Vỡ vy, giỏo viờn cn phi chỳ ý

ging dy theo ỳng cu trỳc ch yu ca vic dy cỏc k nng (pre-; while-;

post-) vic dy - hc ting Anh trng THKT-KT BTL cú hiu qu cao.

Thc t, mc tiờu ca hot ng dy ting Anh trong nh trng hin

nay vn ch mang tớnh lý thuyt suụng v mang tớnh hỡnh thc, vic thc hin

mc tiờu ny cũn nhiu bt cp v hn ch cha ỏp ng c yờu cu o

to, nhu cu s dng ngun nhõn lc ca xó hi.2.2. Thc trng qun lý hot ng dy hc ting Anh ti trng Trung

hc Kinh t - K thut Bc Thng Long

2.2.1. Qun lý mc tiờu mụn hc

Da trờn mc tiờu chung v mụn hc ngoi ng i vi cỏc trng

TCCN, t ting Anh ca trng xõy dng mc tiờu mụn hc, Phũng o to

kim tra v trỡnh Hiu trng duyt, sau ú t b mụn thc hin. Mc tiờu

mụn hc ting Anh c bn trng THKT-KT BTL l trang b nhng kin

thc, k nng c bn trong giao tip v s dng thnh tho cỏc mu cõu thụng

dng hc sinh cú th giao tip vi nhng tỡnh hung n gin tng ng

vi trỡnh A. V mc tiờu mụn hc ting Anh chuyờn ngnh l cung cp cho

hc sinh nhng thut ng v chuyờn ngnh kinh t-k thut, s dng ting41Anh mt cỏch hiu qu trong cỏc tỡnh hung cú liờn quan ti cỏc chuyờn

ngnh ang c o to.

Qua cuc phng vn cỏc cỏn b qun lý, cỏc giỏo viờn v hc sinh v

mc tiờu mụn hc ting Anh trong nh trng, kt qu thu c nh sau:

- Mc tiờu mụn hc t ra cao hn so vi trỡnh thc t ca hc sinh.

Cho dự mụn hc ting Anh ó c ph cp hu ht cỏc trng PTTH song

trỡnh ting Anh ca hc sinh vn cú s chờnh lch ỏng k gia khu vc

thnh th, nụng thụn, v vựng sõu, vựng xa. Mt khỏc, mt s trng ph

thụng hc sinh khụng c hc ting Anh m hc cỏc th ting khỏc nh ting

Phỏp, ting Nga iu ny ó gõy cn tr v khú khn khụng nh n vic thc

hin c tt mc tiờu mụn hc.

- Mc tiờu ting Anh c bn khụng c xõy dng c th i vi tng

bi hc v tng k nng. Mc tiờu ra ch yờu cu hc sinh giao tip c

Trong khi ú khõu kim tra, ỏnh giỏ kt qu hc tp ca hc sinh ch yu

ỏnh giỏ kh nng c hiu, vit, dch ca hc sinh.

- Mc tiờu ting Anh chuyờn ngnh c xõy dng khụng chỳ trng n

vic rốn luyn cỏc k nng cho hc sinh. Mc tiờu chi tit ca mi bi hc

ting Anh cho mi chuyờn ngnh cng khụng c xõy dng c th, hin

tng ng phỏp trong mi bi hc luụn l mc tiờu chớnh. Mt khỏc mt s

chuyờn ngnh trong nh trng nh: K thut mỏy tớnh; in t-Vin thụng;

K thut in t Cụng nghip v Dõn dng hc sinh khụng c hc ting

Anh chuyờn ngnh thay bng hc 120 tit l ting Anh c bn.

Tuy nhiờn, trong quỏ trỡnh ging dy hu ht cỏc giỏo viờn khụng quan

tõm n mc tiờu mụn hc, cho dự h u ý thc rt rừ mc tiờu mụn hc

ting Anh ca nh trng l gỡ? Cỏc giỏo viờn ch cn bit n giỏo trỡnh ting

Anh c bn l New Headway Elementary, tp trung ging cỏc hin tng42ng phỏp, dch cho hc sinh cỏc bi c hiu, m bo thc hin thi

gian ó c quy nh trong cng bi ging.

Nh vy, mc tiờu mụn hc c ra trong nh trng hu nh khụng

cú ý ngha, khụng quan trng trong hot ng dy hc mụn ting Anh, khụng

nh hng cho cỏc b phn cũn li ca quỏ trỡnh dy hc: ni dung, chng

trỡnh, phng phỏp dy, phng phỏp hc, kim tra - ỏnh giỏ.

2.2.2. Qun lý chng trỡnh, ni dung ging dy

Chng trỡnh ging dy

Xut phỏt t mc tiờu mụn hc, chng trỡnh khung mụn hc ting Anh

nm trong chng trỡnh khung do B Giỏo dc v o to quy nh. Chng

trỡnh v ni dung chi tit do t ting Anh ca nh trng xõy dng, Phũng o

to thụng qua, trỡnh Hiu trng duyt v sau ú giỏo viờn trong t thc hin

cụng tỏc ging dy.

Vic phõn b thi gian lờn lp:

- Khi lng kin thc ting Anh c bn: 04 vht (60 tit) gm 7 bi

u ca giỏo trỡnh New Headway Elementary. Trong ú, lý thuyt 30 tit,

thc hnh 15 tit v bi tp v kim tra 15 tit.

- Khi lng kin thc ting Anh chuyờn ngnh: 04 vht (60 tit).

Trong ú, lý thuyt 30 tit, thc hnh 15 tit v bi tp v kim tra 15 tit.

Tuy nhiờn, qu phõn b thi gian, chng trỡnh mụn hc trờn mi ch ỏp

dng ỳng c cho hai chuyờn ngnh trong nh trng: K toỏn tng hp v

Hnh chớnh - Vn phũng; v chuyờn ngnh Du lch. Cỏc chuyờn ngnh cũn li

thi gian hc phõn b nh sau:

- Hc k I - Khi lng kin thc ting Anh c bn I: 04 vht (60 tit)

gm 7 bi u ca giỏo trỡnh New Headway Elementary.

- Hc k II - Khi lng kin thc ting Anh c bn II: 04 vht (60 tit)

gm 7 bi cũn li ca giỏo trỡnh New Headway Elementary.43Ni dung ging dy

ỏnh giỏ c thc trng v qun lý vic thc hin ni dung dy hc

ting Anh trng THKT-KT BTL, tụi ó tin hnh kho sỏt 10 giỏo viờn v

di õy l kt qu tụi thu c (Bng 2.1):Bng 2.1. Kt qu kho sỏt thc trng qun lý vic thc hin ni dung

dy hc ting Anh

Mức độ thực hiện (%)

TTNội dung khảo sátRất tốtTốtTBCh-a tốtSố ý

kiến

12345

6%Số ý

kiến%Số ý

kiến%Số ý

kiến%110550330110770220110001103304402203305502200055044011000Chỳ trng m rng, phỏt

trin ni dung dy hc110110550330Thanh tra việc thực hiện nội220330440110Xây dựng kế hoạch thực hiện

nội dung dạy học theo đúng

tiến độ

Ch-ơng trình khung môn học

tiếng Anh đ-ợc xây dựng cụ

thể trong mỗi bài học của

từng học phần

Xõy dng y ni dung

kin thc chuyờn ngnh ting

Anh cho tt c cỏc ngnh o

to trong trng

Đảm bảo giảng dạy nội dung

bài học trên lớp theo trình tự

giáo trình, và đúng thời gian

qui định

Chú trọng giảng phần nội

dung chính và yêu cầu học

sinh tự nghiên cứu44Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

×