1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

CHƯƠNG 3 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH TẠI TRƢỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT BẮC THĂNG LONG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.67 MB, 121 trang )


Các biện pháp quản lý được đề xuất có tính đến các điều kiện, hoàn cảnh,

môi trường khách quan, chủ quan của trường THKT-KT BTL trong hiện tại và

tương lai cũng như khả năng áp dụng các biện pháp đó trong thực tiễn của

trường. Tuy nhiên, việc thực hiện các biện pháp phải đảm bảo từng bước nâng

cao chất lượng dạy học môn ngoại ngữ, không làm xáo trộn về tổ chức, không

thay đổi toàn bộ chương trình đào tạo hoặc không đảm bảo nguyên tắc dạy học.

Các biện pháp quản lý được khả thi chỉ khi có tính đến các điều kiện thực hiện.

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả

Các biện pháp nêu ra nhằm vào mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất

lượng và hiệu quả công tác đào tạo của trường thông qua việc tăng cường

công tác quản lý hoạt động dạy học ngoại ngữ cho học sinh. Những biện pháp

nêu ra nhằm vào việc từng bước cải tiến chất lượng và hiệu quả của hoạt động

dạy học ngoại ngữ cho học hiện nay. Xuất phát từ nguyên tắc tính hiệu quả,

những biện pháp đề xuất cần mang lại hiệu quả trong hoàn cảnh cụ thể và

trong thời điểm nhất định.

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ

Sự thành công của một lĩnh vực, một đơn vị là sức mạnh tổng hợp của cả

một hệ thống. Cần đảm bảo các biện pháp không mâu thuẫn nhau, không được

tách rời, riêng rẽ mà phải tạo điều kiện hỗ trợ lẫn nhau trong mối quan hệ biện

chứng chặt chẽ và tạo thành một hệ thống chỉnh thể nhằm tác động tới nhiều mặt

khác nhau của vấn đề đang được quản lý. Do vậy, các biện pháp quản lý phải đảm

bảo tính đồng bộ thì mới đem lại tính khả thi và tính hiệu quả. Việc quản lý quá

trình dạy học phải được làm tốt từ chính các giáo viên và các học sinh. Việc làm

này phải có sự quản lý, giám sát chặt chẽ của CBQL, tổ ngoại ngữ, của nhà trường.

Từ những cơ sở lý luận về dạy học và quản lý hoạt động dạy học ngoại ngữ,

trên cơ sở xin ý kiến lãnh đạo nhà trường, các phòng ban, bộ môn có liên quan, các

giáo viên và CBQL về các biện pháp, căn cứ vào đặc điểm, điều kiện thực tế, mục

tiêu đào tạo của trường, tác giả đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học66môn tiếng Anh tại trường THKT-KT BTL nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ cho

học sinh, nâng cao chất lượng đào tạo của trường.

3.2. Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh ở trƣờng

Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long

Xuất phát từ các cơ sở lý luận, thực trạng về việc quản lý hoạt động

dạy học môn tiếng Anh ở nhà trường và các nguyên tắc nêu trên, có thể đề

xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh ở trường THKTKT BTL như sau:

3.2.1. Biện pháp thứ 1: Đổi mới nhận thức tầm quan trọng của việc dạy học

và quản lý dạy học tiếng Anh

Đổi mới nhận thức tầm quan trọng của việc dạy học và quản lý dạy học

tiếng Anh, trong đó bao gồm: chỉ đạo đổi mới quan điểm dạy học của giáo

viên, quan điểm học tập của học sinh và quan điểm quản lý dạy học của

CBQL đối với bộ môn này.

* Mục tiêu của biện pháp

Đổi mới quan điểm dạy học và quản lý dạy học tiếng Anh nhằm mục

đích quán triệt đầy đủ và sâu sắc hơn nhận thức của mỗi cán bộ quản lý, giáo

viên và học sinh về vị trí, vai trò và tầm quan trọng bộ môn tiếng Anh trên cơ

sở chức trách và nhiệm vụ của mỗi cá nhân, trong từng công việc, hoàn cảnh

cụ thể, từ đó có thể thu được kết quả trong dạy học bộ môn ngày càng tích

cực, khoa học và hiệu quả hơn.

* Nội dung và cách tiến hành biện pháp

+ Đối với giáo viên

Có thể nói người giáo viên vừa là đối tượng vừa là chủ thể của việc

nâng cao nhận thức của mình trong giảng dạy bộ môn tiếng Anh. Mỗi giáo

viên cần xây dựng cho mình một quan điểm, đúng đắn hơn, nghiêm túc hơn

đối với vị trí là người truyền đạt kiến thức cho học sinh. Mỗi giáo viên trước67tiên là tấm gương cho chính bản thân mình về ý thức trách nhiệm đối với đạo

đức và chuyên môn của cá nhân, không ngừng học tập và tự bồi dưỡng mình.

Với tư cách là “người đứng trên bục giảng” trong quá trình truyền đạt

kiến thức cho học sinh, dù là bằng ngôn ngữ gì, thì mỗi giáo viên phải thể hiện

cho được ý thức trách nhiệm và tình cảm nghề nghiệp một cách sâu sắc đối

với bộ môn.

Việc dạy học tiếng Anh không đơn giản chỉ vì mục đích nâng cao dân

trí, mà nó thực sự trở thành một “kênh” tham gia trực tiếp đào tạo nhân lực,

tham gia bồi dưỡng nhân tài. Thật khó có thể hình dung sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước chúng ta sẽ ra sao nếu không có vốn tri thức

ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng.

+ Đối với học sinh

Học sinh là lực lượng nòng cốt trong nhiều hoạt động và đóng góp

không ít công sức cho nhà trường và xã hội. Nếu được nhận thức tốt, được

động viên, khích lệ thì họ luôn sẵn sàng thể hiện hết bản thân mình. Chính vì

vậy trong nhà trường cần phải:

- Giáo dục tinh thần, thái độ, động cơ học tập tiếng Anh đúng đắn cho

học sinh nhằm thúc đẩy họ cố gắng vươn lên trong học tập, biết được tầm

quan trọng của việc học tiếng Anh đối với hiện tại và công việc sau này.

Thông qua các bài giảng tiếng Anh để học sinh hiểu biết hơn về đất nước, con

người, nền văn hóa của các nước sử dụng tiếng Anh, làm cho học sinh thích

học tiếng Anh hơn. Tổ chức các câu lạc bộ tiếng Anh để giúp học sinh nhận

thức đúng đắn hơn trong việc học tiếng Anh, từ đó họ có động cơ học tập và

phương pháp học hiệu quả. Đảm bảo nghiêm túc, công bằng trong thi cử, tạo

niềm tin vững chắc trong học sinh, thường xuyên tuyên dương những học sinh

học tốt để làm cho họ luôn phấn đấu vươn lên trong học tập.

- Phát động phong trào thi đua học tiếng Anh trong học sinh nhằm thúc

đẩy các hoạt động, tạo môi trường, khí thế học tiếng Anh.68- Tăng cường quản lý tự học tiếng Anh của học sinh để rèn luyện ý thức

tự giác học tập của họ, tạo động cơ hứng thú và nâng cao kết quả học tập. Chất

lượng dạy học sẽ đạt đến hiệu quả cao khi giảng dạy kết hợp với tự học của

người học và từ đó tạo tính chuyên cần, năng lực sáng tạo của người học, kết

hợp quá trình đào tạo với quá trình tự học, tự đào tạo là con đường ngắn nhất,

tốt nhất để tạo ra nội lực cần thiết cho sự phát triển của học sinh. Một danh

nhân rất nổi tiếng thế giới đã từng nói: “Ngoại ngữ không dạy được mà chỉ tự

học được mà thôi”.

3.2.2. Biện pháp thứ 2: Đổi mới mục tiêu, chương trình và nội dung dạy học

* Mục đích và ý nghĩa của biện pháp

Mục tiêu là những yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ sẽ đạt được

sau mỗi môn học, bài học hay một tiết học. Biện pháp này có vai trò then chốt

trong hoạt động dạy học. Nếu mục tiêu không được xác định chính xác thì sẽ

không có cơ sở để lựa chọn nội dung bài giảng và phương pháp dạy học phù

hợp. Mục tiêu giống như thức đo để đo lường kết quả đạt được của giáo viên

và học sinh sau một quá trình dạy học. Đổi mới mục tiêu đồng thời kéo theo

việc đổi mới chương trình và nội dung dạy học.

* Nội dung của biện pháp

Mục tiêu của bài học phải cụ thể và tường minh. Việc xác định mục tiêu

được thể hiện bằng hành động cụ thể, rõ ràng và có thể quan sát được và đo

lường được.

Mục tiêu phải phân định theo các bậc nhận thức, bậc kỹ năng và chú

trọng vào bậc cao hơn.

Chương trình tiếng Anh chuyên ngành phải được xây dựng đồng bộ cho

tất cả các ngành đào tạo dựa trên mục tiêu đã đề ra. Đồng thời biên soạn lại

nội dung giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành kế toán và hành chính-văn phòng

sao cho câu, từ, ngữ pháp được chính xác hơn và phù hợp với trình độ của học

sinh.69Cải tiến giáo trình theo kiểu 5 kỹ năng, trong đó chú trọng hơn nữa vào

kỹ năng nói và tư duy bằng chính ngoại ngữ đang học để phù hợp theo mục

tiêu đã đề ra.

* Cách tiến hành

- Xác định mục tiêu tổng thể: mục tiêu chung của chương trình tiếng

Anh cho các trường TCCN theo Quyết định số 06/2003/QĐ-BGD&ĐT của Bộ

trưởng Bộ GD & ĐT. Trên cơ sở nhận thức rõ mục tiêu chung của chương

trình, Hiệu trường, Phòng đào tạo cùng các giáo viên tiếng Anh của nhà

trường xây dựng mục tiêu cụ thể cho hoạt động dạy học tiếng Anh phù hợp

với các ngành nghề đào tạo của trường mình. Ví dụ, học sinh ngành điện tử

dân dụng và công nghiệp của nhà trường sau khi học xong chương trình có thể

sử dụng tiếng Anh để tham gia vào các hoạt động giao tiếp xã hội thông

thường và tiếp cận với thông tin đơn giản về ngành nghề của mình; đồng thời

có sự hiểu biết cơ bản về văn hóa giao tiếp khi sử dụng tiếng Anh.

- Khi xây dựng mục tiêu phải có mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể cho

từng bài học, từng tiết học lại có các mục tiêu chi tiết khác. Những mục tiêu

này sẽ do các giáo viên tiếng Anh, tổ tiếng Anh xây dựng, sau đó Phòng đào

tạo kiểm tra, Hiệu trưởng duyệt.

- Giáo viên phải xây dựng đầy đủ mục tiêu của từng bài học trong hồ sơ

môn học của mình bao gồm mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể. Các mục tiêu

cụ thể phải chỉ rõ: Điều kiện thực hiện?Thời gian thực hiện? Mức độ và tiêu

chí đạt được?

- Việc xây dựng mục tiêu bài học và các phương pháp dạy học tương

ứng trên đây phải được sự giám sát, quản lý của các tổ bộ môn, của từng

chuyên ngành đào tạo để tiện cho việc kiểm tra, dự giờ. Ngoài ra, mục tiêu của

từng bài học được thông báo cho học sinh, dựa vào đó học sinh có thể tự đối

chiếu việc học tập của mình để điều chỉnh kịp thời cách chiếm lĩnh tri thức,

nhờ đó mà kết quả học tập sẽ cải thiện hơn.70- Các giáo viên phải dựa vào mục tiêu bài học đã xác định để lập kế

hoạch bài học và đo lường kết quả học tập của của học sinh hàng kỳ, từ đó có

những điều chỉnh về phương pháp giảng dạy sao cho phù hợp với mục tiêu đã đề

ra.

- Về chương trình và nội dung dạy học, các giáo viên cần phải có sự

thống nhất dựa vào mục tiêu đã đề ra và lựa chọn giáo trình tiếng Anh cơ bản

và soạn giáo trình tiếng Anh chuyên ngành phù hợp, nội dung các bài có đủ 5

kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết và tư duy bằng ngoại ngữ. Thuật ngữ về tiếng

Anh chuyên ngành đòi hỏi phải có tính chính xác cao, thực tế với mỗi chuyên

ngành mà học sinh đang được đào tạo. Khi biên soạn chương trình tiếng Anh

chuyên ngành cần thiết phải tham khảo các chuyên gia về các lĩnh vực chuyên

ngành.

3.2.3. Biện pháp thứ 3: Tăng cường công tác quản lý hoạt động dạy học của

giáo viên tiếng Anh

* Mục đích và ý nghĩa của biện pháp

Quản lý tốt hoạt động dạy học của giáo viên giúp nhà quản lý thấy được

bản đồ công việc cần phải tiến hành để đạt được kết quả dự kiến.

* Nội dung của biện pháp

- Quản lý việc soạn bài lên lớp

“Học ngoại ngữ là quá trình nhận biết kiến thức và rèn luyện các kỹ

năng” vì vậy khi giảng dạy ngoại ngữ, việc soạn giáo án là hết sức quan trọng,

có vai trò và ý nghĩa rất lớn đối với vệc nâng cao chất lượng dạy học. Khi soạn

giáo án, phải xác định rõ mục đích yêu cầu, nội dung cơ bản, phương pháp tối

ưu cho từng bài, từng phần và từng mục. Giáo viên nên phân bổ thời gian hết

sức hợp lý giữa thời lượng truyền đạt kiến thức mới và thời lượng cho học

sinh thực hành. Tránh tình trạng giáo viên giáo viên dùng hết thời gian để

truyền tải kiến thức mới. Giáo viên nên thiết kế bài giảng theo hướng chuyển

trung tâm đến người học có nghĩa là học sinh phải được thực hành nhiều chứ71không phải giáo viên nói diễn giải nhiều. Hay nói một cách khác, bài soạn

phải thể hiện được tính toàn diện, đặc biệt là thể hiện được những ý định điều

hành, tổ chức lớp học, thể hiện được những đổi mới về phương pháp dạy học

theo đường hướng phát huy tính tích cực, chủ động của người học. Giáo án

phải được trình bày khoa học và chính xác về nội dung ngôn ngữ.

Nhận thức được tầm quan trọng này công tác quản lý soạn giáo án của

giáo viên phải được tiến hành thường xuyên thông qua hoạt động kiểm tra định

kỳ của tổ chuyên môn, Ban gián hiệu nhà trường và được kiểm tra, đánh giá, xếp

loại theo qui định của Bộ GD&ĐT. Khen chê kịp thời để giáo viên phấn đấu.

- Quản lý giờ lên lớp của giáo viên.

Việc quản lý giờ lên lớp của giáo viên nhằm mục đích nhắc nhở giáo

viên thực hiện nghiêm túc qui định của nhà trường. Bộ môn dựa trên các luồng

thông tin từ các kênh phòng đào tạo, phòng tổ chức cán bộ học sinh và trực

tiếp dự giờ trên lớp để đánh giá kết quả giảng dạy của giáo viên, tìm ra những

ưu điểm, nhược điểm từ đó đưa ra các biện pháp quản lý phù hợp để hoạt động

giảng dạy của giáo viên mang lại hiệu quả cao.

- Quản lý hoạt động của tổ bộ môn

Tổ bộ môn là một tổ chức bao gồm tất cả các giáo viên trong trường

được phân công đảm nhiệm giảng dạy một môn học cụ thể. Trong nhà trường,

đội ngũ giáo viên là yếu tố quyết định chất lượng giáo dục nói chung, tổ bộ

môn với tư cách là lực lượng trực tiếp vận hành các yếu tố, thành tố, các khâu

của quá trình dạy học môn học được đảm nhận và đương nhiên là tổ chức quyết

định chất lượng hoạt động đó. Quản lý hoạt động của tổ bộ môn là quản lý bằng kế

hoạch, bằng các qui định cụ thể và bằng thi đua và công việc cụ thể như sau:

+ Lập kế hoạch sinh hoạt định kỳ hàng tuần, hàng tháng, học kỳ và năm

học. Kế hoạch phải đưa ra các tiêu chí để đạt được một cách cụ thể và rõ ràng.

+ Tổ chức sinh hoạt chuyên môn một tháng một lần.72+ Tổ trưởng bộ môn lên kế hoạch dự giờ của các tổ viên và rút kinh

nghiệm sau mỗi giờ giảng.

+ Luôn tạo ra bầu không khí vui vẻ và đồng thuận trong tổ môn. Tạo

mọi điều kiện để mọi người tham gia đóng góp ý kiến và cùng quyết tâm xây

dựng tổ môn thành “tổ chức học hỏi”.

- Quản lý việc kiểm tra đánh giá quá trình dạy học của giáo viên.

Việc đánh giá chính xác, khách quan kết quả giờ lên lớp của giảng viên

có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà

trường. Việc đánh giá chính xác, khách quan những việc đã làm được; những

việc còn chưa làm được và tìm ra nguyên nhân các tồn tại chắc chắn sẽ có vai

trò quan trọng, góp phần thực hiện tốt chu kỳ chỉ đạo tiếp theo.

Kết quả đánh giá giờ lên lớp của giảng viên phải dựa vào tối thiểu từ 2

nguồn thông tin:

+ Sự đánh giá của đồng nghiệp (tốt nhất là cùng chuyên môn) qua việc

dự giờ (bằng phiếu dự giờ) và phân tích kết quả đánh giá sau khi dự giờ.

+ Sự đánh giá của người học (bằng phiếu lấy thông tin ngược về giờ

giảng và dư luận của học sinh).

* Tiến hành thực hiện

- Căn cứ vào chương trình khung của Bộ GD&ĐT, qui chế của nhà

trường và tổ bộ môn để quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh của giáo viên.

- Tổ trưởng bộ môn cùng với các phòng chức năng giám sát và phát

hiện, sửa chữa kịp thời những trường hợp vi phạm qui định hoặc thiếu trách

nhiệm.

- Khuyến khích việc tự đánh giá của cá nhân từng giáo viên.

3.2.4. Biện pháp thứ 4: Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học

* Mục đích và ý nghĩa của biện pháp

Chất lượng đào tạo phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó phương pháp

dạy học là quan trọng nhất, bởi nó tác động trực tiếp đến việc lĩnh hội kiến73thức của người học. Một giáo viên có kiến thức chuyên môn giỏi mà không có

phương pháp giảng dạy tốt thì kiến thức đó không được truyền tải đến người

học, chính vì vậy người giáo viên cần có phương pháp giảng dạy. Theo chủ

nghĩa Mác, phương pháp chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt về chất giữa các

hình thái vận động, biến đổi và phát triển của xã hội: “Các thời đại kinh tế

khác nhau không phải ở chỗ chúng tạo ra cái gì, mà ở chỗ chúng sản xuất bằng

cách nào…” [28]. Vì vậy, muốn tạo ra những biến chuyển về chất lượng trong

dạy học, vấn đề cốt yếu là phải đổi mới phương pháp, đổi mới cách dạy và

cách học trong nhà trường. Và muốn đổi mới phương pháp dạy học trước hết

người giáo viên phải có lòng yêu nghề, say mê với nghề, có tinh thần trách

nhiệm cao với nghề. Thứ hai, một giáo viên dạy ngoại ngữ thì phải nắm vững

định nghĩa học ngoại ngữ là gì? “Học ngoại ngữ là quá trình nhận biết các

kiến thức và rèn luyện các kỹ năng, trong đó kiến thức thì phải học, kỹ năng

thì phải rèn”. Vậy nhiệm vụ của giáo viên ngoại ngữ không chỉ biết cách

truyền đạt kiến thức cho người học mà còn phải biết cách rèn các kỹ năng

(nghe, nói, đọc, viết) cho người học.

Vì vậy, việc đổi mới phương pháp được xác định theo xu hướng tích

cực hóa hoạt động học tập của người học. Phải thay đổi cách dạy độc thoại

nặng về thuyết trình sang phương pháp dạy học khuyến khích tính độc lập tự

chủ của người học và kiểu dạy học lấy người học làm trung tâm.

* Nội dung của biện pháp.

Tổ chức quá trình dạy học tiếng Anh phải hướng tới năm mục tiêu kỹ

năng: nghe, nói, đọc, viết, và kỹ năng tư duy bằng tiếng Anh.

+ Kỹ năng nghe: Để giúp học sinh rèn luyện tốt kỹ năng nghe, ngoài

việc cho học sinh luyện nghe những bài nghe có sẵn trong giáo trình, giáo viên

cần chú ý thêm:

- Đa dạng hình thức bài nghe như: nghe băng, nghe đĩa, nghe bằng việc

xem video, …74- Đa dạng nội dung các bài nghe, song nội dung bài nghe phải có độ khó

vừa đủ với trình độ, và gần với các lĩnh vực mà học sinh đang nghiên cứu.

Tránh tình trạng các bài nghe có quá nhiều từ mới và kiến thức mới lạ với học sinh.

- Trước khi bắt đầu mỗi bài nghe, giáo viên nên áp dụng phương pháp

dạy nghe: Pre-, While-, Post- để gợi ý, định hướng và kiểm tra kết quả nghe

của học sinh.

- Để nâng cao khả năng nghe cho học sinh, giáo viên cần đặc biệt chú ý

việc giúp học sinh hoàn thiện cách phát âm từ, trọng âm của từ, của câu.

+ Kỹ năng nói: Giáo viên có thể sử dụng phương pháp dạy kỹ năng nói

thông qua các hoạt động như sau:

- Cho học sinh thảo luận nhóm, đóng vai, nói theo chủ điểm, tình huống

hoặc vấn đáp giữa giáo viên và học sinh, hoặc giữa học sinh và học sinh.

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa bằng tiếng Anh để

học sinh có cơ hội dược tham gia, giao lưu học hỏi, tăng khả năng tự tin trong

khi giao tiếp.

+ Kỹ năng đọc: Mục tiêu của kỹ năng này là “đọc hiểu nội các tài liệu

cơ bản liên quan đến đời sống, văn hóa xã hội và kiến thức thuộc về chuyên

ngành đang học. Để việc dạy học kỹ năng này có hiệu quả cần tiến hành như sau:

- Ngoài các bài đọc hiểu có sẵn trong giáo trình, giáo viên cung cấp tài

liệu yêu cầu học sinh, tra cứu từ mới và nghiên cứu trước ở nhà. Điều này giúp

học sinh tự nâng cao vốn từ vựng, ý thức tự học và tiết kiệm thời gian trên lớp.

- Nội dung các bài đọc hiểu nên bám sát theo chương trình học sinh

đang học, tránh quá khó gây chán nản cho học sinh.

- Đa dạng các hình thức luyện đọc như: đọc trả lời câu hỏi, điền khuyết,

chọn đúng sai, … để tránh nhàm chán.75+ Kỹ năng viết: Mục tiêu đối với kỹ năng viết là: “Bằng sự hiểu biết của

người học, có thể viết các đoạn văn ngắn theo các chủ đề đơn giản quen

thuộc”. Để đạt được mục tiêu này giáo viên có thể tiến hành một số biện pháp như:

- Hướng dẫn học sinh xây dựng dàn ý trước khi viết.

- Hướng dẫn học sinh cách trình bày một bài viết.

- Giới thiệu cho học sinh các bài viết mẫu để học sinh tham khảo.

+ Kỹ năng tư duy bằng tiếng Anh: Mục tiêu của kỹ năng này là học sinh

có thể nói giao tiếp bằng tiếng Anh một cách tự nhiên, không bị ảnh hưởng

tiếng mẹ đẻ. Để đạt được mục tiêu này giáo viên cần có biện pháp:

- Phải trau dồi cho học sinh vốn kiến thức nền phong phú, chỉ khi nào

vòng quay của ngôn ngữ và vòng quay của văn hóa trùng khít nhau thì học

sinh mới có thể tư duy bằng ngôn ngữ một cách dễ dàng.

- Yêu cầu học sinh tư duy bằng tiếng Anh trước khi nói bằng tiếng Anh.

- Trong quá trình dạy học giáo viên tránh tình trạng dạy kỹ năng nói cho

học sinh bằng cách gợi ý cho học sinh các tình huống bằng tiếng mẹ đẻ để học

sinh dịch sang tiếng Anh, nếu áp dụng phương pháp dạy này dần sẽ hình thành

lối mòn trong học sinh.

* Cách tiến hành:

Để đạt được mục tiêu giao tiếp, việc dạy học các kỹ năng nghe, nói,

đọc, viết, tư duy bằng tiếng phải đan xen lẫn nhau, không thể tách rời riêng

biệt. Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học tiếng Anh phải được tiến hành dựa

trên quan điểm giảm tối đa việc truyền thụ cung cấp tri thức làm sẵn cho học

sinh theo lối giảng ghi chép. Tăng cường tối đa việc hướng dẫn, tổ chức chỉ

đạo học sinh chủ động tích cực tư duy trong quá trình lĩnh hội tri thức. Sử

dụng tối đa các phương pháp dạy học, các hình thức tổ chức dạy học và

phương tiện dạy học trong sự phối hợp chặt chẽ với nhau để tạo cơ hội cho

học sinh hình thành phương pháp tự học, tự thu nhận tri thức một cách hệ

thống và có tư duy phân tích, tổng hợp, phát triển năng lực cá nhân, tăng76Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

×