1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Toán học >

I. Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.2 MB, 13 trang )


I. Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng

Tóm lại có thể xảy ra 3 trường hợp:I. Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng

Song songCắt nhauI. Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳngII. Tính chất

Định lý 1:

Định lý 1:

Nếu đường thẳng d không nằm trong mặt phẳng

Nếu đường thẳng d không nằm trong mặt phẳng

song với đường thẳng d’ nằm trong

thì

song với đường thẳng d’ nằm trong

thìvà d song

và d songII. Tính chất

Ví dụ:

Ví dụ:

Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB,

Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB,

AC, AD. Các đường thẳng MN, NP, PM có song song với mặt

AC, AD. Các đường thẳng MN, NP, PM có song song với mặt

phẳng (BCD) không ?

phẳng (BCD) không ?II. Tính chấtII. Tính chất

Định lý 2:

Định lý 2:

Cho đường thẳng a song song với mặt phẳng

Cho đường thẳng a song song với mặt phẳng Nếu mặt phẳng

Nếu mặt phẳng

chứa a và cắt

theo giao tuyến b thì b song song với a..

chứa a và cắt

theo giao tuyến b thì b song song với aII. Tính chất

Ví dụ:

Ví dụ:

Cho tứ diện ABCD. Lấy M là điểm thuộc miền trong của tam giác ABC. Gọi

Cho tứ diện ABCD. Lấy M là điểm thuộc miền trong của tam giác ABC. Gọi

là mặt phẳng qua M và song song với các đường thẳng AB và CD. Xác

là mặt phẳng qua M và song song với các đường thẳng AB và CD. Xác

định thiết diện tạo bởi

và tứ diện ABCD. Thiết diện đó là hình gì ??

định thiết diện tạo bởi

và tứ diện ABCD. Thiết diện đó là hình gìII. Tính chất

Hệ quả:

Hệ quả:

Nếu hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì giao tuyến

Nếu hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì giao tuyến

của chúng (nếu có) cũng song song với đường thẳng đó.

của chúng (nếu có) cũng song song với đường thẳng đó.II. Tính chất

Định lý 3:

Định lý 3:

Cho hai đường thẳng chéo nhau. Có duy nhất một mặt phẳng

Cho hai đường thẳng chéo nhau. Có duy nhất một mặt phẳng

chứa đường thẳng này và song song với đường thẳng kia.

chứa đường thẳng này và song song với đường thẳng kia.Dặn dòVề nhà làm bài tập 1, 2, 3Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (13 trang)

×