1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Toán học >

Hai Đường Thẳng Vuông Góc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (282.65 KB, 14 trang )


CD

ABD'

A'C'

B’Chỉ ra các đường thẳng vuông góc với AA’Ví dụ 3: Cho hình chóp S.ABC, tam giác ABC và SBC cân có chung đáy

BC. Chứng minh rằng hai đường thẳng SA và BC vuông góc với nhau.

SGọi M là trung điểm của BC

Suy ra MS⊥ BC và MA ⊥ BC

()SA.BC = MA − MS .BC

= MA.BC − MS .BC = 0Suy ra SA ⊥ BCd là đường thẳng bất kì

thuộc mp(SAM). d có

vuông với BC không?CA

M

BGhi Nhớ:

• Các phương pháp tính góc giữa hai đường thẳng:

Phương Pháp 1:

- Chọn 1 điểm thích hợp

- Vẽ hai đường thẳng cùng phương với hai đường

thẳng đã cho.

- Tính góc giữa hai đường thẳng vừa vẽ.

Phương pháp 2 :

- Tính góc giữa hai vectơ chỉ phương của hai

đường thẳngPhương pháp chứng minh hai đường thẳng vuông góc

1. d ⊥ d’ ⇔ Góc giữa d và d’ bằng 900

2. d ⊥ d’ ⇔

3.u.v = 0a // a'

⇒ b ⊥ a'b ⊥ aBài tập

1.Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ Có tất cả các cạnh đều bằng a.

ABC=B’BA=B’BC =600. Tính diện tích tứ giác A’B’CD

A’HD:aTam giác BB’C đều nên B’C =a

Suy ra A’B’CD là hình thoi cạnh a

Chứng minhD’B’C’B' A.B' C = 0Suy ra A’B’CD là hình vuông cạnh

a

Suy ra diện tích A’B’CD bằng a2aaAD

a600

BaCXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (14 trang)

×