1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

3 Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.67 MB, 130 trang )


giữ, trân trọng trong tập thể mà còn giáo dục bằng cả đồ vật, bằng những của

cải vật chất và tinh thần. Giáo dục bằng môi trƣờng, bằng cảnh trí do chính

học sinh xây dựng nên, bằng các đồ vật làm phong phú cuộc sống tâm hồn

của tập thể “

Trên cơ sở nhận thức cơ sở vật chất và thiết bị trƣờng học là một thành

tố quan trọng của quá trình dạy học là điều kiện không thể thiếu trong mỗi

nhà trƣờng. Muốn đổi mới phƣơng pháo dạy học, muốn dạy học theo hƣớng

tích cực cần phải cung cấp kịp thời thông tin và tăng cƣờng cơ sở vật chất kỹ

thuật cho việc dạy học.

Trƣờng Tiểu học phải có đủ các phòng : phòng thƣ viện, phòng đồ dùng

với các phƣơng tiện nghe nhìn, sách, báo tạp chí, tài liệu tham khảo … tạo

điều kiện cho giáo viên áp dụng các biện pháp cải tiến phƣơng pháp giảng

dạy, nghiên cứu, kích thích suy nghĩ, tính năng động, sáng tạo, ham tìm tòi

của học sinh. Mặt khác, phải có đủ sân chơi, phòng học, khu vệ sinh, các

phòng chức năng khác để đáp ứng nhu cầu học cũng nhƣ hoạt động toàn diện

khác của học sinh và giáo viên.

Xã hội hậu công nghiệp đang đặt ra cho giáo dục - đào tạo những mẫu

nhân cách có phẩm chất mới : năng động, thích nghi cao, giỏi thực hành. Nhà

trƣờng chỉ có thể đáp ứng đƣợc bằng cách tích cực đổi mới phƣơng pháp và

tăng cƣờng thực hành, nghiên cứu qua hệ thống trang bị cũng nhƣ sách báo,

tài liệu. Muốn đổi mới phƣơng pháp dạy học theo hƣớng tích cực phát huy

chủ động, sáng tạo của học sinh, cần phải tăng cƣờng tận dụng và đầu tƣ cơ

sở vật chất trang thiết bị dạy học.

* Tận dụng trang thiết bị sẵn có của nhà trường :

Việc quản lý, tận dụng, khai thác và sử dụng các trang thiết bị, dạy học

hiện có của trƣờng là vấn đề hết sức chú ý. Trong các trƣờng Tiểu học hiện105nay ở huyện Thuỷ Nguyên 80% trƣờng có mô hình bán trú với 71,6% số học

sinh đƣợc học 2 buổi/ngày. Cơ sở vật chất trƣờng học đã đƣợc đầu tƣ nhiều :

- Phòng học cùng trang thiết bị trong phòng học, bàn ghế hai chỗ ngồi,

tủ sách báo, cùng các thiết bị phòng học khác.

+ Các phòng chức năng: Phòng họp, phòng vi tính, cùng các trang

thiết bị.

+ Phòng thƣ viện : hệ thống sách giáo khoa, sách tham khảo, các loại

báo tạp chí, sách giáo viên, tài liệu hƣớng dẫn giảng dạy.

+ Phòng thiết bị đồ dùng dạy học : các loại bản đồ, dụng cụ, đồ dùng,

tranh ảnh phục vụ dạy học ở tất cả các môn học ở khối lớp 1,2,3 đồ dùng đầy

đủ, đảm bảo chất lƣợng.

+ Hệ thống điện và các thiết bị điện

Nhìn chung ở các trƣờng trang thiết bị tạm đủ, sử dụng đƣợc. Lƣợng

sách tham khảo phong phú đủ để cung cấp cho giáo viên, phục vụ công tác

dạy học, tự học, tự bồi dƣỡng. Song để sử dụng đƣợc các trang thiết bị hiện

có có hiệu quả, nhà trƣờng cần thực hiện :

+ Khuyến khích giáo viên tích cực sử dụng tiến tới sử dụng có hiệu quả

hơn nguồn sách và các trang thiết bị hiện có để phục vụ dạy học.

+ Xây dựng nội quy chi tiết tới các phòng chức năng nhƣ : văn phòng,

phòng họp, thƣ viện, phòng thiết bị dạy học, các tổ chuyên môn, … có sổ sách

bàn giao ghi tình trạng lúc mƣợn và lúc trả.

+ Giáo dục cán bộ giáo viên, học sinh ý thức làm chủ tập thể, bảo vệ,

giữ gìn của công tiết kiệm, giữ vệ sinh, làm sạch, làm đệp môi trƣờng.

+ Tổ chức bồi dƣỡng, tự bồi dƣỡng hoặc cử giáo viên kiêm nhiệm

( nhân viên thƣ viện, thiết bị đồ dùng dạy học ) tham gia các lớp tập huấn về

bảo quản sử dụng đồ dùng dạy học, giới thiệu sách báo và thiết bị mới.

+ Thƣờng xuyên tổ chức kiểm tra các hoạt động của các bộ phận chức

106năng, các đồ dùng, cơ sở vật chất của trƣờng, lớp để có kế hoạch kiểm kê,

đánh giá hƣ hỏng, hao hụt, để cập nhật đƣợc thông tin về cơ sở vật chất, có kế

hoạch mua sắm, bổ sung kịp thời, thay thế bỏ bớt các đồ dùng không làm thí

nghiệm đƣợc hay những đồ dùng đã lạc hậu.

* Đầu tư cho việc mua sắm các trang thiết bị mới hiện đại :

Nhà trƣờng cần thƣờng xuyên bổ sung thêm các sách mới : sách giáo

khoa, sách giáo viên tăng thêm các đầu sách tham khảo, báo, tạp chí chuyên

ngành.

Cần đầu tƣ mua sắm cho phòng thiết bị đồ dùng dạy học các trang thiết

bị, dụng cụ mới hiện đại, cập nhật, đáp ứng khoa học tiếp cận đƣợc với khoa

học kỹ thuật mới.

Bên cạnh việc tận dụng các hiệu quả cơ sở vật chát, trang thiết bị dạy

học hiện có khai thác sử dụng nó phục vụ dạy học còn cần thƣờng xuyên phát

động phong trào làm đồ dùng dạy học và có những phần thƣởng xứng đáng

đóng cho giáo viên sáng tạo đồ dùng dạy học.

Bằng nguồn kinh phí nhà nƣớc và sự hỗ trợ của các tổ chức xã hội cần

phát huy hiệu quả nguồn lực của nhà trƣờng để đầu tƣ xây dựng thƣ viện,

thiết bị mua thêm máy vi tính, máy chiếu, … thực sự phát huy tác dụng của

phòng thƣ viện, thiết bị để thoả mãn nhu cầu mở rộng kiến thức cho cả thầy

lẫn trò.

3.4 Xây dựng môi trƣờng giáo dục, thống nhất trong giáo dục toàn diện

3.4.1 Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu

niên trong nhà trƣờng

- Hoạt động quản lý nhà trƣờng nhằm nâng cao chất lƣợng giáo dục

toàn diện không thể chỉ bó hẹp trong quản lý chuyên môn mà còn phải tăng

cƣờng các hoạt động khác một cách đồng bộ, toàn diện.107Đặc biệt phải biết huy động sức mạnh tập thể qua việc tổ chức, định

hƣớng tốt hoạt động đoàn thể các tổ chức xã hội trong trƣờng nhƣ : Công

đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thanh niên.

Hoạt động Công Đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên là những hoạt

động vừa độc lập, vừa có mối quan hệ hữu cơ, vừa làm chức năng tổ chức lại

vừa góp phần quản lý tạo động lực cho hoạt động chuyên môn nâng cao chất

lƣợng dạy học của nhà trƣờng.

Ngoài việc tổ chức hoạt động để cải thiện đời sống vật chất và tinh

thần, bảo vệ quyền lợi cho ngƣời lao động, tổ chức Công đoàn cũng có những

biện pháp quản lý hiệu quả lao động của công nhân viên chức, giám sát năng

suất lao động. Tổ chức Công đoàn thúc đẩy giáo viên thực hiện tốt cuộc vận

động “ Kỷ cƣơng, tình thƣơng – trách nhiệm “, “ Cô giáo, ngƣời mẹ hiền “

Đoàn TNCSHCM nhà trƣờng với hoạt động chức năng của mình là tổ

chức hoạt động tập thể của thanh niên hỗ trợ, giúp đỡ tổ chức các hoạt động

của Đội thiếu niên, Sao nhi đồng. Chính các hoạt động của Đoàn TNCSHCM

đã làm lành mạnh và phong phú thêm các hình thức thi đua trong nhà trƣờng,

của hoạt động Đội thiếu niên, Sao nhi đồng.

Ngƣời Hiệu trƣởng trƣờng Tiểu học cần phải biết phối hợp đồng bộ chỉ

đạo, tổ chức Công đoàn, Chi đoàn có trách nhiệm hỗ trợ thúc đẩy các hoạt

động nâng cao chất lƣợng dạy học trong nhà trƣờng. Đặc biệt chú trọng các

hoạt động ngoài giờ lên lớp của các tổ chức Công đoàn, Chi đoàn dƣới dạng

hoạt động tập thể bổ ích, hấp dẫn đội viên Đội thiếu niên, Đội nhi đồng.

Những hoạt động tập thể của tổ chức Công đoàn, Chi đoàn theo từng chủ

điểm hoạt động đan xen hoặc nối tiếp chƣơng trình, kế hoạch dạy học trong

trƣờng Tiểu học thực sự đa góp phần thúc đẩy hoạt động dạy học của giáo

viên và học sinh góp phần giáo dục phát triển nhân cách học sinh.

3.4.2. Xây dựng môi trƣờng sƣ phạm làm cơ sở nâng cao chất lƣợng dạy học

108Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (130 trang)

×