1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

4 Xây dựng môi trường giáo dục, thống nhất trong giáo dục toàn diện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.67 MB, 130 trang )


Đặc biệt phải biết huy động sức mạnh tập thể qua việc tổ chức, định

hƣớng tốt hoạt động đoàn thể các tổ chức xã hội trong trƣờng nhƣ : Công

đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thanh niên.

Hoạt động Công Đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên là những hoạt

động vừa độc lập, vừa có mối quan hệ hữu cơ, vừa làm chức năng tổ chức lại

vừa góp phần quản lý tạo động lực cho hoạt động chuyên môn nâng cao chất

lƣợng dạy học của nhà trƣờng.

Ngoài việc tổ chức hoạt động để cải thiện đời sống vật chất và tinh

thần, bảo vệ quyền lợi cho ngƣời lao động, tổ chức Công đoàn cũng có những

biện pháp quản lý hiệu quả lao động của công nhân viên chức, giám sát năng

suất lao động. Tổ chức Công đoàn thúc đẩy giáo viên thực hiện tốt cuộc vận

động “ Kỷ cƣơng, tình thƣơng – trách nhiệm “, “ Cô giáo, ngƣời mẹ hiền “

Đoàn TNCSHCM nhà trƣờng với hoạt động chức năng của mình là tổ

chức hoạt động tập thể của thanh niên hỗ trợ, giúp đỡ tổ chức các hoạt động

của Đội thiếu niên, Sao nhi đồng. Chính các hoạt động của Đoàn TNCSHCM

đã làm lành mạnh và phong phú thêm các hình thức thi đua trong nhà trƣờng,

của hoạt động Đội thiếu niên, Sao nhi đồng.

Ngƣời Hiệu trƣởng trƣờng Tiểu học cần phải biết phối hợp đồng bộ chỉ

đạo, tổ chức Công đoàn, Chi đoàn có trách nhiệm hỗ trợ thúc đẩy các hoạt

động nâng cao chất lƣợng dạy học trong nhà trƣờng. Đặc biệt chú trọng các

hoạt động ngoài giờ lên lớp của các tổ chức Công đoàn, Chi đoàn dƣới dạng

hoạt động tập thể bổ ích, hấp dẫn đội viên Đội thiếu niên, Đội nhi đồng.

Những hoạt động tập thể của tổ chức Công đoàn, Chi đoàn theo từng chủ

điểm hoạt động đan xen hoặc nối tiếp chƣơng trình, kế hoạch dạy học trong

trƣờng Tiểu học thực sự đa góp phần thúc đẩy hoạt động dạy học của giáo

viên và học sinh góp phần giáo dục phát triển nhân cách học sinh.

3.4.2. Xây dựng môi trƣờng sƣ phạm làm cơ sở nâng cao chất lƣợng dạy học

108Môi trƣờng xã hội là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hƣởng tới

sự hình thành và phát triển nhân cách con ngƣời. Chính vì vậy muốn nâng cao

chất lƣợng quá trình dạy học cần phải tạo ra một môi trƣờng sƣ phạm trong

sạch, lành mạnh, xây dựng đƣợc các tập thể giáo viên, cán bộ công nhân viên,

học sinh mẫu mực trong đạo đức, lối sống trong công tác và học tập làm cho

bản thân ngƣời dạy và ngƣời học ý thức đƣợc sự cần thiết phải không ngừng

cố gắng vƣơn lên về mọi mặt.

Để thực hiện đƣợc mục tiêu này, ngƣời Hiệu trƣởng cần phải chú ý một

số việc sau :

- Xây dựng cải tạo khuôn viên nhà trƣờng ngày càng khang trang, xanh

- sạch - đẹp hấp dẫn học sinh. Giao cho tổ nhân viên quản lý việc phân công

tổ chức lao động đảm bảo vệ sinh từng khu vực, chỉ đạo thống nhất việc trang

trí phòng học.

- Dẹp bỏ hàng quán khu vực xung quanh trƣờng nhằm ngăn ngừa

những tiêu cực của tệ nạn xã hội và tạo ra cảnh quan, môi trƣờng sƣ phạm

trong sạch. Tổ bảo vệ thƣờng xuyên giữ gìn trật tự an ninh trong nhà trƣờng,

kịp thời giải quyết những vấn đề có thể xảy ra.

- Hàng năm cần tổ chức các “ Hội thi cây cảnh “ giữa các lớp sau cuộc

thi bổ sung cây cảnh vào các phòng học, hành lang. Trồng thêm cây ở các bồn

hoa, vƣờn trƣờng để quang cảnh trƣờng luôn xanh tƣơi.

- Ban văn nghệ kết hợp với Chi đoàn, Liên đội thiếu niên tổ chức cho

học sinh tham gia hoạt động ngoài giờ : văn nghệ, thể dục thể thao, hội thi các

chuyên đề : môi trƣờng, an toàn giao thông, phòng chống ma tuý, …kết hợp

với các trò chơi bổ ích tạo ra bầu không khí sôi nổi, vui tƣơi trong sinh hoạt

của học sinh, tạo hứng thú khi trẻ đến trƣờng, tạo tâm thế để học tốt.

- Xây dựng nề nếp làm việc trong nhà trƣờng đối với từng bộ phận và

chỉ đạo tổ chức việc thực hiện theo đúng quy định đó. Nhắc nhở cán bộ giáo

109viên mẫu mực trong ăn mặc, nói năng, giao tiếp. Xây dựng các tập thể cán bộ

giáo viên gƣơng mẫu trong sinh hoạt, công tác để học sinh noi theo.

- Thực hiện đƣợc một số biện pháp nhƣ đã nêu trên, Hiệu trƣởng nhà

trƣờng sẽ tạo ra đƣợc một khung cảnh và môi trƣờng sƣ phạm lành mạnh góp

phần nâng cao chất lƣợng dạy học và chất lƣợng giáo dục toàn diện.

3.4.3 Quản lý hoạt động bán trú, học 2 buổi/ngày

- Với đặc trƣng là một trƣờng Tiểu học có hoạt động dạy học bán trú và

học 2 buổi/ngày, công tác quản lý bán trú nhằm đảm bảo sức khoẻ để học sinh

nâng cao chất lƣợng dạy học luôn đƣợc quan tâm.

- Nhà trƣờng có nội quy cụ thể cho học sinh bán trú học sinh học tập và

thực hiện tốt thời gian biểu đã quy định nhƣ : học tập chính khoá, nghỉ ngơi,

vui chơi, ăn trƣa, ngủ trƣa.

- Phân công cụ thể giáo viên chăm sóc học sinh bán trú chắm chút,

nhắc nhờ, động viên học sinh ăn hết xuất ăn, quản lý giờ ngủ trƣa của trẻ, vệ

sinh cá nhân, …

- Nhà trƣờng có học sinh bán trú cần xây dựng bếp ăn tập thể có tổ

chức chặt chẽ, số nhân viên nuôi dƣỡng hợp lý : 1 nhân viên/60 học sinh.

- Hiệu trƣởng và Ban giám hiệu trƣờng có nhiều biện pháp chỉ đạo tổ

nuôi dƣỡng cải tiến và nâng cao chất lƣợng bữa ăn học sinh, tạo điều kiện để

học sinh giữ gìn , nâng cao sức khoẻ học tập tốt hơn.

- Một trong những vấn đề đƣợc Ban giám hiệu nhà trƣờng luôn quan

tâm đó là vệ ainh an toàn thực phẩm. Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

nhà trƣờng đx thực hiện tốt các quy định của Bộ y tế.

- Vị trí bếp ăn, nhà ăn của trƣờng luôn đảm bảo các điều kiện vệ sinh

môi trƣờng và cách biệt với nhà vệ sinh và các nguồn ô nhiễm khác. Bếp ăn

đƣợc thiết kế và tổ chức theo nguyên tắc một chiều. Bàn chế biến thực phẩm,

kho chứa thực phẩm đƣợc giữ vệ sinh sạch sẽ.

110- Ngƣời trực tiếp chế biến thực phẩm phục vụ ăn uống phải đƣợc học

kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm nắm vững trách nhiệm về công việc

của mình phải đƣợc khám sức khoẻ định kỳ thƣờng xuyên.

- Bát, thìa, các dụng cụ dùng cho học sinh ăn uống phải đƣợc rửa sạch,

khô và….. dần dần thay thế đồ nhựa – sứ

- Ký hợp đồng trách nhiệm về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với

các đơn vị cung cáp lƣơng thực, thực phẩm rau quả.

- Trong những năm qua công tác bán trú thƣờng xuyên đƣợc sự kiểm

tra của Trung tâm y tế Thuỷ Nguyên luôn đƣợc công nhận đơn vị đảm bảo vệ

sinh an toàn thự phẩm tốt, có đủ điều kiện cơ sở vật chất để hoạt động bán trú

phục vụ học sinh.

- Trong thực tế cho thấy, quản lý bán trú học sinh đƣợc học 2 buổi/

ngày, học sinh có điều kiện học tập, vui chơi, học các môn tự chọn. Quản lý

tốt công tác bán trú học 2 buổi/ ngày chắc chắn sẽ nâng cao chất lƣợng dạy

học ở trƣờng Tiểu học.

3.4.4 Phối hợp chặt chẽ với gia đình và các tổ chức xã hội địa phƣơng

* Liên hệ chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường :

Để nâng cao chất lƣợng dạy học, giáo dục toàn diện trong nhà trƣờng,

cần phải có mối quan hệ chặt chẽ với gia đình học sinh. Hàng năm thƣờng có

3 kỳ họp phụ huynh học sinh toàn trƣờng, hàng tháng Ban thƣờng trực hội

Cha mẹ học sinh làm việc với Hội, với giáo viên chủ nhiệm lớp. Ngoài ra,

giáo viên chủ nhiệm lớp định kỳ trao đổi với cha mẹ học sinh thông qua sổ

liên lạc hoặc gặp gỡ trao đổi trực tiếp để hai bên công tác, có biện pháp giáo

dục hoàn thiện nhân cách hoạc sinh.

Xã hội phát triển kéo theo việc học tập của học sinh có nhiều thay đổi,

điều đso gây cho phần đông các bậc che mẹ đôi khi lúng túng trong việc

hƣớng dẫn cho con mình học ở nhà. Đó chính là nguyên nhân của tình trạng

111phó thác hoàn toàn con em mình cho nhà trƣờng giáo dục, dạy dỗ nhƣ hiện

nay.

Nhà trƣờng cần phải hƣớng dẫn chỉ ra cho các bậc cha mẹ học sinh

nhận thức rõ trách nhiệm mà họ phải chia sẻ với nhà trƣờng trong công tác

giáo dục học sinh, giúp họ thấy đƣợc một con ngƣời toàn diện bao gồm những

yếu tôe thể chất và phẩm chất tinh thần và các em không thể thiếu đƣợc sự

chăm sóc chu đáo của gia đình, kể cả vật chất lẫn tinh thần, phong cách truyền

thống gia đình để các em đƣợc phát triển cân đối khoẻ mạnh có nhân cách

toàn diện.

Nhà trƣờng cần có tác động đề gia đình thấy đƣợc quyền đƣợc học tập

của các em, từ đó quan tâm, tạo điều kiện để các em học tập và chủ động liên

hệ với nhà trƣờng về vấn đề giáo dục các em, tạo mối quan hệ hai chiều tốt

đẹp giữa gia đình – nhà trƣờng.

* Liên hệ giữa nhà trường và các tổ chức xã hội.

Giáo dục sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn xã hội. Nhà trƣờng

cần chủ động tạo mối quan hệ tốt với các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa

phƣơng trên địa bàn giáo dục của mình để tạo nên một môi trƣờng thống nhất,

lành mạnh. Nhà trƣờng đã có mối quan hệ mật thiết với :

- Đảng uỷ, UBND xã

- Phòng giáo dục

- Các đoàn thể ở địa phƣơng đoàn xã, Hội phụ nữ, Hội nông dân tập

thể, Hội CCB, Hội NCT, Hội khuyến học.

- Các đơn vị kết nghĩa : trƣờng Quân sự Hải Phòng, Ban chỉ huy quân

sự huyện.

- Hai Làng Văn hoá trong xã112Sự phối hợp, hỗ trợ của các tổ chức, các cơ quan, đoàn thể nói trên

không chỉ là sự hỗ trợ về nguồn lực tài chính mà còn giúp nhà trƣờng thực

hiện các nội dung giáo dục nhƣ :

+ Giáo dục pháp luật : Luật giao thông, Luật ma tuý, …

+ Giáo dục nếp sống quân sự trong trƣờng học

+ Giáo dục sức khoẻ, môi trƣờng

+ Giáo dục truyền thống “ Uống nƣớc nhớ nguồn “, tình cảm quê

hƣơng, truyền thống làng xã, …

Để thiết lập duy trì, mối quan hệ giữa nhà trƣờng với các tổ chức xã

hội, phát huy sức mạnh tổng hợp trong nhà trƣờng cần thƣờng xuyên tuyên

truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác xã hội hoá giáo dục về sự

phát triển và vị thế của nhà trƣờng, đảm bảo mối quan hệ nhà trƣờng, gia

đình, xã hội.

Qua hoạt động tiếp xúc giao lƣu với các tổ chức, các đơn vị, các em

trƣởng thành nhanh chóng trong giao tiếp, sống hoà nhập hơn, tự tin hơn

trong cuộc sống.

3.4.5 Thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục

- Huy động cộng đồng tham gia công tác xã hội là xây dựng môi trƣờng

văn hoá lành mạnh cho hoạt động giáo dục, thực hiện nguyên lý “ Học đi đôi

với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực

tiễn, giáo dục nhà trƣờng gắn liền với giáo dục gia đình và xã hội “ Muốn huy

động cộng đồng, sử dụng sức mạnh của xã hội hoá sự nghiệp giáo dục, cần

phải tuỳ đối tƣợng là cá nhân hay tập thể. Điều cần nhấn mạnh ở đây là kỹ

năng giao tiếp với cộng đồng, sự tâm huyết và sự nghiệp giáo dục của cá chủ

thể huy động cộng đồng.

Nhà trƣờng có thể huy động cộng đồng bằng các biện pháp :113- Tổ chức công tác tuyên truyền cho ngành giáo dục, cho nhà trƣờng

với nội dung thiết thực dƣới nhiều hình thức về vai trò, vị trí tác dụng của

giáo dục nhà trƣờng, các chủ trƣơng, đƣờng lối giáo dục.

- Tạo lập uy tín với phụ huynh học sinh, với lãnh đạo địa phƣơng, với

cộng đồng thông qua việc khẳng điịnh uy tín, chất lƣợng của nhà trƣờng.

- Tăng cƣờng có hiệu quả, sự phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm lớp

với các bậc phụ huynh học sinh để các bậc phụ huyng học sinh nhìn nhận

đúng có thiện cảm và tin yêu nhà trƣờng.

- Tận dụng những kinh nghiệm tri thức của cha mẹ học sinh, hỗ trợ các

hoạt động sƣ phạm của nhà trƣờng và vận động họ tham gia các quy trình huy

động cộng đồng cùng với nhà trƣờng.

- Làm tốt công tác tham mƣu cho lãnh đạo địa phƣơng và lãnh đạo cấp

trên thuộc ngành giáo dục để có sự hỗ trợ tích cực hơn đối với trƣờng mình.

- Hiệu trƣởng phải có kế hoạch bồi dƣỡng và tự bồi dƣỡng năng lực

hoạt động của mình với môi trƣờng xã hội, coi đó là điều kiện quan trọng để

triển khai các hoạt động huy động cộng đồng, sử dụng sức mạnh của xã hội

hoá sự nghiệp giáo dục.

3.5 Chỉ đạo công tác kiểm tra, đánh giá và thi đua khen thƣởng

3.5.1 Tăng cƣờng công tác kiểm tra đánh giá quá trình dạy học

Trong quản lý giáo dục và quản lý nhà trƣờng thì kiểm tra, đánh giá là

khâu cuối cùng, đồng thời cũng là khởi đầu cho một chƣơng trình mới với

chất lƣợng cao hơn. Kiểm tra, đánh giá thƣờng xuyên và chính xác sẽ giúp

việc nắm bắt thực trạng, kết quả công việc, mức độ đạt đƣợc để từ đó có sự

điều chỉnh mục tiêu, thay đổi phƣơng pháp quản lý, phƣơng pháp tổ chức

thực hiện kế hoạch. Kiểm tra, đánh giá chính xác sẽ xác định đƣợc sản phẩm

đào tạo, kích thích đƣợc mọi nỗ lực vƣơn lên và hạn chế đƣợc những lệch lạc,114thiếu xót, hạn chế của cán bộ, giáo viên, của học sinh.

Đánh giá là một bộ phận hợp thành tất yếu của quản lý giáo dục “ Là

một quá trình hoạt động đƣợc tiến hành có hệ thống nhằm xác định mức độ

đạt đƣợc của đối tƣợng quản lý về các mục tiêu đã định nó bao gồm cả sự mô

tả định tính và định lƣợng những kết quả đạt đƣợc thông qua những nhận xét,

so sánh với mục tiêu đã định “. Đánh giá cũng chính là hình thức để khẳng

định chất lƣợng và hiệu quả trong quá trình dạy học đôí với cả hoạt động của

thầy và hoạt động của học sinh.

Khi đánh giá Ban giám hiệu phải xác định đƣợc mục đích đánh giá : có

thể chỉ có một mục đích, có thể có nhiều mục đích, có thể thông qua các hoạt

động kiểm tra, dự giờ thăm lớp để đánh giá, cũng có thể thông qua nắm bắt

các hoạt động qua báo cáo, qua tìm hiểu, qua vấn đáp, …

Lựa chọn đƣợc các hành thức vấn đáp cũng nhƣ xây dựng đƣợc một

cách cụ thể, chuẩn xác, toàn diện chuẩn và thang điểm đánh giá. Căn cứ vào

quy chế, nội quy của ngành, căn cứ vào nhiệm vụ và mục tiêu cụ thể, căn cứ

vào quy chế của nhà trƣơng và vào hoàn cảnh cụ thể mà có thể huy động số

ngƣời, bộ phận cụ thể để tham gia đánh giá, chọn thời gian tiến hành sao cho

thật hiệu quả.

Bằng hình thức kiểm tra cụ thể, sát hợp, hàng năm nhà trƣờng đánh giá

giáo viên qua các kỳ kiểm tra hồ sơ chuyên môn, kiểm tra giờ dạy của các đợt

hội giảng, thi giáo viên giỏi cấp trƣờng, huyện và thành phố qu các giờ dạy

chuyên đề hay dự giờ đột xuất của Ban giám hiệu để đánh giá hệ thống quản

lý của các tổ, nhóm chuyên môn để điều chỉnh các hình thức làm việc, đặc

biệt chú ý đến khâu kế hoạch, nội dung triển khai chất lƣợng công việc và báo

cáo theo định kỳ.

Đánh giá học sinh là đánh giá một cách toàn diện trên cơ sở từng bƣớc

đánh giá các nội udng : ý thức tổ chức kỷ luật, chất lƣợng học tập, ý thức tự

115Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (130 trang)

×