1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

5 Chỉ đạo công tác kiểm tra, đánh giá và thi đua khen thưởng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.67 MB, 130 trang )


thiếu xót, hạn chế của cán bộ, giáo viên, của học sinh.

Đánh giá là một bộ phận hợp thành tất yếu của quản lý giáo dục “ Là

một quá trình hoạt động đƣợc tiến hành có hệ thống nhằm xác định mức độ

đạt đƣợc của đối tƣợng quản lý về các mục tiêu đã định nó bao gồm cả sự mô

tả định tính và định lƣợng những kết quả đạt đƣợc thông qua những nhận xét,

so sánh với mục tiêu đã định “. Đánh giá cũng chính là hình thức để khẳng

định chất lƣợng và hiệu quả trong quá trình dạy học đôí với cả hoạt động của

thầy và hoạt động của học sinh.

Khi đánh giá Ban giám hiệu phải xác định đƣợc mục đích đánh giá : có

thể chỉ có một mục đích, có thể có nhiều mục đích, có thể thông qua các hoạt

động kiểm tra, dự giờ thăm lớp để đánh giá, cũng có thể thông qua nắm bắt

các hoạt động qua báo cáo, qua tìm hiểu, qua vấn đáp, …

Lựa chọn đƣợc các hành thức vấn đáp cũng nhƣ xây dựng đƣợc một

cách cụ thể, chuẩn xác, toàn diện chuẩn và thang điểm đánh giá. Căn cứ vào

quy chế, nội quy của ngành, căn cứ vào nhiệm vụ và mục tiêu cụ thể, căn cứ

vào quy chế của nhà trƣơng và vào hoàn cảnh cụ thể mà có thể huy động số

ngƣời, bộ phận cụ thể để tham gia đánh giá, chọn thời gian tiến hành sao cho

thật hiệu quả.

Bằng hình thức kiểm tra cụ thể, sát hợp, hàng năm nhà trƣờng đánh giá

giáo viên qua các kỳ kiểm tra hồ sơ chuyên môn, kiểm tra giờ dạy của các đợt

hội giảng, thi giáo viên giỏi cấp trƣờng, huyện và thành phố qu các giờ dạy

chuyên đề hay dự giờ đột xuất của Ban giám hiệu để đánh giá hệ thống quản

lý của các tổ, nhóm chuyên môn để điều chỉnh các hình thức làm việc, đặc

biệt chú ý đến khâu kế hoạch, nội dung triển khai chất lƣợng công việc và báo

cáo theo định kỳ.

Đánh giá học sinh là đánh giá một cách toàn diện trên cơ sở từng bƣớc

đánh giá các nội udng : ý thức tổ chức kỷ luật, chất lƣợng học tập, ý thức tự

115học, chuẩn bị bài, trung thực trong kiểm tra … Dĩ nhiên khi đánh giá toàn

diện cần phải có nhận xét ở nhiều giáo viên, nhiều bộ phận liên quan và nhiều

thời điểm chu trình.

Kiểm tra giáo dục và kiểm tra nhà trƣờng là quán triệt tƣ tƣởng nề nếp,

là chất lƣợng cho toàn thể giáo viên và học sinh trong nhà trƣờng nhằm đảm

bảo thực hiện một cách có hệ thống đảm bảo yêu cầu về trí dục, đức dục, hoạt

động dạy học cũng nhƣ các hoạt động phong trào khác trong nhà trƣờng.

Kiểm tra phải đi đôi với thực chất, không đi theo hình thức, qua kiểm

tra phải tìm cho đƣợc cái cốt lõi của vấn đề, phải khẳng định đƣợc mặt mạnh,

mặt yếu của hoạt động một cách toàn diện trên cơ sở đối chiếu với kế hoạch

năm học và tiến trình thực hiện kế hoạch căn cứ vào các hoạt động đã diễn ra

trong thực hiện để có đƣợc những kiến nghị, những giải pháp tối ƣu.

- Đối với giáo viên : phải kiểm tra kế hoạch giảng dạy giáo án, hồ sơ,

sổ sách, việc thực hiện chƣơng trình, nội dung phƣơng pháp, giờ giấc, ngày

công và hiệu quả chất lƣợng

- Đối với học sinh : kiểm tra để xém xét quá trình tiếp thu kiến thức,

quá trình tự học, tính chuyên cần và ý thức trong học tập cũng nhƣ các hoạt

động khác. Phải coi kiểm tra là một hoạt động diễn ra thƣờng xuyên trong nhà

trƣờng, không phải có sự cố mới kiểm tra. Sau mỗi lần kiểm tra từng bộ phận

hoặc toàn thể đều phải có những nhận xét xác đáng và đề xuất những ý kiến

đóng góp mang tinh thần xây dựng, đồng thời xử lý kịp thời những cá nhân,

tập thể có những vi phạm về ý thức, về quy chế, về mức độ.

Kiểm tra, đánh giá là khâu quan trọng trong quá trình dạy học không

làm hoặc làm không nghiêm sẽ dẫn đến hiệu quả buông lỏng quản lý, chất

lƣợng giảm sút, phong trào thi đua sẽ không có tác dụng tốt trong nhà trƣờng.

3.5.2 Công tác thi đua khen thƣởng116Hệ quả tất yếu của hoạt động kiểm tra, đánh giá là hoạt động tuyên

dƣơng khen thƣởng, khiển trách, kỷ luật. Các hình thức kỷ luật là thi hành đối

với những vi phạm kỷ luật, quy chế, quy định của nhà trƣờng, của ngành.

Hình thức khiển trách, kỷ luật chủ yếu là để răn đe, ngăn ngừa trƣớc các hành

vi vi phạm nên hạn chế chỉ dùng khi bắt buộc và phải đƣợc thẩm tra, cân nhắc

kỹ lƣỡng.

Làm tốt công tác thi đua khen thƣởng sẽ duy trì và đẩy mạnh đƣợc các

phong trào thi đua nhất là phong trào thi đua “Hai tốt “ trong nhà trƣờng.

Không khí thi đua phấn khởi sẽ tạo ra động lực kích thích hoạt động dạy học

của giáo viên và học sinh thu đƣợc hiệu quả cao hơn. sao việc tổ chức các

phong trào thi đua tất yếu là công tác tuyên dƣơng khen thƣởng. Việc khen

thƣởng kịp thời, chính xác sẽ là nguồn động viên lớn cho sự nỗ lực phấn đấu

vƣơn lên của thầy và trò.

- Đội với giáo viên : cần tổ chức động viên khen thƣởng kịp thời các

gƣơng điển hình trong hoạt động đổi mới phƣơng pháp dạy học theo hƣớng

tích cực. Khen thƣởng giáo viên giỏi các cấp, giáo viên có học sinh giỏi các

cấp, giáo viên chủ nhiệm của những lớp có nhiều tiến bộ cần khen thƣởng

phong trào đúc kết sáng kiến kinh nghiệm hay đƣợc áp dụng và phát huy. Có

chính sách khen thƣởng, khuyến khích động viên giáo viên thực hiện tốt

nhiệm vụ, đạt kết quả cao trong giáo dục toàn diện học sinh.

- Đối với học sinh Tiểu học : việc khen, chê kịp thời có ảnh hƣớng lớn

đến việc tạo ra hứng thú học tập tích cực ngay trong mỗi giờ học, mỗi môn

học hàng tuần, hàng tháng hoặc mỗi đợt thi đua. Thi đua khen thƣởng là hình

thức thúc đẩy phong trào học tập, công tác của thầy và trò, song cần phải biểu

dƣơng đúng ngƣời, đúng việc ( thực chất ) đồng thời chỉ ra mặt mạnh, mặt

yếu của cá nhân, tập thể sau mỗi đợt thi đua là hết sức cần thiết.117Ngoài ra nhà trƣờng cũng nên sử dụng biện pháp kinh tế tâm lý để tạo

động lực giảng dạy và lực học, tự bồi dƣỡng của cán bộ giáo viên : đơn thuần

từ việc thanh toán tiền thừa giờ hàng tháng đến việc phân công dạy buổi thứ

hai trong ngày, phụ đạo cho học sinh yếu, bồi dƣỡng học sinh giỏi nhằm tăng

thu nhập chính đáng cho giáo viên. Chính điều này sẽ có tác dụng tích cực về

mặt tâm lý, tạo động lực và hiệu quả trong hoạt động giảng dạy.

Các biện pháp trên đây tồn tại trong mối quan hệ biện chứng với nhau,

luôn có những tác động chi phối lẫn nhau trong một hệ thống trọn vẹn. Vì vậy

chỉ có thể thực hiện đồng bộ các biện pháp mới có thể nâng cao chất lƣợng

dạy và học ở các trƣờng Tiểu học trong huyện Thuỷ Nguyên nói chung và

trƣờng Tiểu học Thuỷ Đƣờng nói riêng.118ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THIQua nghiên cứu cơ sở lý và thực tiễn quản lý, chỉ đạo hoạt động dạy

học ở trƣờng Tiểu học Thuỷ Đƣờng và một số trƣờng Tiểu học ở huyện Thuỷ

Nguyên thành phố Hải Phòng, chúng tôi đã hệ thống hoá và đề xuất một số

biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lƣợng hoạt động dạy học và chất lƣợng

giáo dục nhƣ sau :

1. Xây dựng và quản lý đội ngũ

2. Tổ chức và chỉ đạo hoạt động dạy học

3. Tăng cƣờng xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

4. Hình thành môi trƣờng giáo dục

5. Chỉ đạo công tác kiểm tra, đánh giá quá trình dạy học

Với tƣ cách là tác giả của đề tài sau khi đã hệ thống hoá và đề xuất một

số biện pháp quản lý nhƣ trên, chúng tôi đã tiến hành trƣng cầu ý kiến của

một số trƣờng Tiểu học trong huyện Thuỷ Nguyên – Hải Phòng, nhìn chung

các biện pháp nêu trên bƣớc đầu nhận đƣợc sự đồng tình ở những mức độ

khác nhau, kết quả thu đƣợc nhƣ sau :

Tổng số phiếu hỏi: 54Tổng số phiếu trả lời: 54Việc khảo sát sự cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý đã

thu đƣợc kết quả nhƣ bảng 3.1 :119Bảng 3.1 Khảo sát đánh giá sự cần thiết và tính khả thi của đề tài :

Tính cần thiết (%)

Các biện phápRất cầnCầnKhôngTính khả thi (%)

ítKhông

0

0cần

1. Xây dựng và

quản lý đội ngũ

2. Tổ chức và chỉ

đạo hoạt động dạy

học3. Tăng cường cơ

sở vật chất, thiết

bị dạy học

4. Hình thành môi

trường giáo dục5. Chỉ đạo công

tác kiểm tra, đánh

giá quá trình dạy

học1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.870,3

74,1

64,8

59,3

59,3

46,3

64,8

48,0

46,3

40,029,7

25,9

35,2

40,7

40,7

53,7

35,2

52,0

53,7

60,00

0

0

0

0

0

0

0

0

098,1

96,2

98,1

100

100

98,1

98,1

94,4

94,4

92,61,9

3,8

1,9

0

0

1,9

1,9

5,6

5,6

7,446,353,7093,56,54.1

4.2

4.3

4.4

4.541,5

47,5

54,2

61,0

55,858,5

52,5

45,8

39,0

44,20

0

0

0

0100

98,1

100

92,6

96,20

1,9

0

7,4

3,80

0

0

0

05.1

5.268,5

50,031,5

50,00

098,1

96,21,9

3,80

00

0

0

0

0

0

0

0Xét về tổng thể các biện biện pháp quản lý đƣợc hệ thống hoá và đề

xuất trong đề tài là cần thiết, phù hợp và có tính khả thi với việc quản lý dạy

học nhằm nâng cao chất lƣợng dạy học và giáo dục các trƣờng Tiểu học ở

huyện Thuỷ Nguyên cũng nhƣ các trƣờng Tiểu học ở các vùng nông thôn có

hoàn cảnh tƣơng tự.120KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. KẾT LUẬNChất lƣợng dạy học là vấn đề quan trọng hàng đầu trong công tác giáo

dục - đào tạo của nhà trƣờng, là mối quan tâm của mỗi nhà giáo dục và của

toàn xã hội. Chất lƣợng giáo dục gắn liền với sự phát triển toàn diện về đạo

đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng sống của học sinh.

Trong quá trình nghiên cứu đề tài, chúng tôi đã hoàn thành các nhiệm

vụ đặt ra là nghiên cứu chính sách lý luận của việc quản lý, chỉ đạo hoạt động

dạy học nhằm nâng cao chất lƣợng giáo dục ở trƣờng phổ thông nói chung,

trƣờng Tiểu học nói riêng, tìm hiểu thực trạng chất lƣợng dạy học và quản lý

hoạt động dạy học ở trƣờng tiểu học Thuỷ Đƣờng và một số trƣờng Tiểu học

khác trong huyện Thuỷ Nguyên thành phố Hải Phòng. Đề xuất những biện

pháp chỉ đạo hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lƣợng giáo dục ở trƣờng

Tiểu học nhằm đáp ứng nhu cầu của giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện

nay.

Để phát huy đƣợc nội lực của ngành và của mỗi trƣờng Tiểu học phải

biết xây dựng và vận dụng những thiết chế phù hợp, đồng bộ, trên cơ sở kế

thừa và phát huy những mặt tiến bộ, tích cực và các biện pháp quản lý truyền

thống để cải tiến các biện pháp quản lý nhà trƣờng, nhiệm vụ quản lý hoạt

động dạy học là một trong những nhiệm vụ cơ bản của công quản lý nhà

trƣờng ở trƣờng Tiểu học Thuỷ Đƣờng huyện Thuỷ Nguyên chúng tôi trong

nhiều năm qua đã có nhiều cố gắng, vận dụng cải tiến, tìm tòi các biện pháp

quản lý dạy học một cách phù hợp với hoàn cảnh, môi trƣờng, điều kiện và

đối tƣợng nên đã thu đƣợc kết quả khá tốt.121Mỗi trƣờng học, mỗi ngƣời quản lý có những kinh nghiệm riêng của

mình trong công tá quản lý để đạt đƣợc những mục tiêu hiệu quả quản lý

trong luận văn của mình chúng tôi đề xuất một số biện pháp quản lý :

+ Xây dựng và quản lý đội ngũ

+ Tổ chức và chỉ đạo hoạt động dạy học

+ Tăng cƣờng xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

+ Hình thành môi trƣờng giáo dục

+ Chỉ đạo công tác kiểm tra, đánh giá, thi đua, khen thƣởng

Những biện pháp này trong những năm qua đã thu đƣợc những kết quả

khả quan. Tuy nhiên, để thực hiện đƣợc các hoạt động quản lý đồng bộ và

hiệu quả hơn nữa chúng tôi có một số khuyến nghị sau :

2. KHUYẾN NGHỊ2.1 Đối với Bộ giáo dục - Đào tạo

Các bộ phận nghiên cứu biên soạn chƣơng trình thay sách giáo khoa

cần có sự chỉ đạo thống nhất, cụ thể về chƣơng trình học buổi thứ 2 trong

ngày. Cần có tài liệu giảng dạy tài liệu tham khảo, hƣớng dẫn tổ chức các hoạt

động buổi học thứ 2 tránh chồng chéo, hoặc dạy quá tải.

Biên soạn các tài liệu bồi dƣỡng cho cán bộ quản lý từ cấp tổ trƣởng

chuyên môn ở các trƣờng Tiểu học xây dựng hệ thống chuẩn cụ thể và sát hợp

để đánh giá cán bộ quản lý, chỉ đạo kịp thời và hiệu quả công tác đổi mới

phƣơng pháp dạy học.

2.2 Đối với Sở giáo dục - Đào tạo

Cần đổi mới hơn nữa trong khâu đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ quản lý,

tăng cƣờng các chuyên đề bồi dƣỡng thƣờng xuyên để cán bộ, giáo viên cập

nhật kiến thức, phƣơng pháp dạy học.122Cần có sự chỉ đạo kịp thời, mạnh mẽ hơn nữa việc triển khai, áp dụng

các biện pháp dạy học tiên tiến.

Cần có kế hoạch cụ thể để chỉ đạo chặt chẽ việc dạy 2 buổi/ ngày.

Thƣờng xuyên tổ chức các chuyên đề ở tất cả các môn để giáo viên có

khả năng dạy đủ các môn ở Tiểu học và có có sự thống nhất chung.

2.3 Với những hiểu biết qua quá trình học tập với thực tiễn

Trong quá trình quản lý trƣờng Tiểu học, qua sự học hỏi đồng nghiệp,

khi nghiên cứu đề tài này chúng tôi hi vọng góp một phần nhỏ bé vào việc

xây dựng những biện pháp quản lý phù hợp theo hƣớng đổi mới của giáo dục

và đào tạo và nhà trƣờng Tiểu học.

Do còn hạn chế về nhiều mặt luận văn không tránh khỏi những thiếu

sót chúng tôi rât mong nhận đƣợc sự đóng góp ý kiến và sự chỉ đạo chân tình

của các thầy cô giáo để luận văn trở nên thiết thực, hiệu quả hơn.123TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. VĂN KIỆN :1. Đảng cộng sản Việt Nam (1978 ), Văn kiện Đảng Tập 1

NXB Chính trị Quốc gia , Hà Nội.

2. Đảng cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện Hội nghị lần thứ 2, BCH

Trung ƣơng Khoá 8 , NXB Chính trị Quốc gia , Hà Nội.

3. Luật Giáo dục (1997). NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

4. Hồ Chí Minh (1996), Hồ Chí Minh toàn tập , NXB Chính trị

Quốc gia,Hà Nội.

II. SÁCH BÁO :5. Bộ Giáo dục & Đào tạo (2000), Điều lệ trƣờng Tiểu học

NXB Giáo dục

6. Đặng Quốc Bảo (5/1997), Khái niệm về “ Quản lý giáo dục “ và “

Chức năng quản lý giáo dục “,Tạp chí PTGD,Hà Nội.

7. Đặng Xuân Hải (2003),Huy động cộng đồng xây dựng và phát triển

giáo dục, Hà Nội .

8. Nguyễn Quốc Chí – Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2003), Lý luận quản lý và

quản lý Nhà trƣờng, Đại học Quốc gia Hà Nội .

9. Nguyễn Quốc Chí (2003), Lý luận đại cƣơng về quản lý giáo dục,

Hà Nội

10. Những cơ sở lý luận quản lý giáo dục – Hà Nội 2003.

11. Nguyễn Quốc Chí (2003), Những quan điểm giáo dục hiện đại.

12. Nguyễn Đức Chính (2003), Chất lƣợng và quản lý chất lƣợng,

Bài giảng Lớp Cao học quản lý giáo dục - ĐHQG Hà Nội.

13. Chuẩn giáo viên Tiểu học (2004), Dự thảo lần 4.

14. Chiến lƣợc phát triển giáo dục năm 2001 – 2010,

NXB GD Hà Nội 2002.

15. Nguyễn Minh Đạo (1997), Cơ sở khoa học quản lý

124NXB chính trị Quốc gia Hà Nội

16. Nguyễn Trọng Hậu – Hà Thế Truyền (2000), Kiểm tra nội bộ và

thanh tra giáo dục ở trƣờng Tiểu học, NXB GD Hà Nội.

17. Nguyễn Sinh Huy (3/1995), Tiếp cận xu thế đổi mới phƣơng pháp

dạy học trong giai đoạn hiện nay, Tạp chí NCGD.

18. Phạm Minh Hạc (1986) Một số vấn đề về GD và khoa học GD,

NXB GD.

19. Nguyễn Kỳ (1994), Phƣơng pháp dạy học tích cực lấy ngƣời học

làm trung tâm , NXB GD Hà Nội.

20. Làm thế nào để nâng cao chất lƣợng dạy học (2004),

Hội thảo giáo dục, Hà Nội

21. Hà Thế Ngữ - Đặng Vũ Hoạt (1998),NXBGĐ, Hà Nội

22. Hoàng Đức Nhuận (1994.), Những vấn đề cơ bản trong GD trƣờng

học, Viện Khoa học GD Hà Nội

23. Những bài giảng về quản lý trƣờng học (1997), Tập 3 ,NXBGD,

Hà Nội

24. Nguyễn Ngọc Quang (1990), Dạy học, con đƣờng hình thành nhân

cách,Trƣờng cán bộ quản lý GD - ĐT Hà Nội

25. Hà Nhật Thăng (4/1996), Giáo viên chủ nhiệm với công tác GD học

sinh phổ thông trong điều kiện mới, Tạp chí NCGD.

26. Vũ Văn Tảo (2002), Chính sách về chiến lƣợc phát triển giáo dục ,

Hà Nội.

27. Vũ Văn Tảo (1997.), Lƣợc thuật Bốn trụ cột của giáo dục, NCGD

số 5 và 6

28. Lâm Quang Thiệp (2000), Sách giáo dục, HĐH, Hà Nội

29. Thuật ngữ quản lý giáo dục (1998), Hà Nội

30. Nguyễn Trí (2004), Xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng chiến lƣợc

phát triển giáo dục, Hà Nội.

125Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (130 trang)

×