1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

Vài nét sơ lƣợc các công trình nghiên cứu phát triển đội ngũ giáo viên.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.47 MB, 107 trang )


tạo, phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu, tự đánh giá và khả năng lập nghiệp

của người học” [11,Tr.17].

- Để làm cơ sở cho việc phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng được yêu cầu,

nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục, phục vụ yêu cầu phát triển nguồn nhân lực

có chất lượng đáp ứng đòi hỏi của sự nghiệp CNH, HĐH Đất nước, Bộ GD - ĐT

ban hành Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên

THCS, giáo viên THPT với mục đích là:

+ Giúp giáo viên trung học tự đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống,

năng lực nghề nghiệp, từ đó xây dựng kế hoạch rèn luyện phẩm chất đạo đức và

nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

+ Làm cơ sở để đánh giá, xếp loại giáo viên hàng năm phục vụ công tác quy

hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ giáo viên trung học;

+ Làm cơ sở để xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo

viên Trung học;

+ Làm cơ sở để nghiên cứu, đề xuất thực hiện chế độ chính sách đối với giáo

viên Trung học, cung cấp tư liệu cho các hoạt động quản lý khác;

- Thực hiện Đề án xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán

bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005 -2010 (Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày

11/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ), Tỉnh ủy Phú Thọ đã có Quyết định số 281QĐ/TU ngày 15 tháng 3 năm 2007 triển khai Đề án số 09 về nâng cao chất lượng

đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2006 -2010 xác định mục

tiêu là: “Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn

hóa, nâng cao chất lượng, đảm bảo về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, nâng cao bản

lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm và trình độ chuyên môn của

nhà giáo đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục trong công cuộc

công nghiệp hóa, hiện đại hóa Đất nước. Tạo chuyển biến cơ bản và toàn diện về

chất lượng theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa; gắn việc nâng cao trình độ chuyên

môn nghiệp vụ với công tác rèn luyện phẩm chất, đạo đức, nhân cách, xây dựng

hình ảnh tốt đẹp bồi dưỡng; kết hợp giữa sử dụng và đãi ngộ; đánh giá và có giải

13pháp xử lý, tạo động lực để nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục toàn tâm, toàn ý

với nghề’ [16, Tr.105].

- Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII)

của Tỉnh ủy Phú Thọ, phần phương hướng xác định: “ Xây dựng đội ngũ cán bộ

quản lý giáo dục và giáo viên có chất lượng cao, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ,

trong sáng về đạo đức, tận tụy với nghề nghiệp’’ [17, Tr.26].

Về đề tài “ Phát triển đội ngũ giáo viên” đã có nhiều công trình nghiên cứu,

các luận văn, luận án của các tác giả trong và ngoài nước:

- Sự phát triển đội ngũ nhân viên của các tác giả KENJONES và REID

[35, Tr.564].

- Lãnh đạo và quản lý nhân viên nhằm đạt thành tích cao hơn của

Max Sawatzki [25, Tr.173].

- Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trong thế kỷ XXI của tác giả

Trần Khánh Đức có đề cập đến phát triển đội ngũ nhà giáo [27].

- Đã có nhiều luận văn nghiên cứu về đề tài xây dựng và phát triển đội ngũ

giáo viên, ở các cấp học, các cơ sở giáo dục, các địa bàn khác nhau như:

+ Nguyễn Thị Lệ Chung (Luận văn Thạc sĩ QLGD, Đại học Quốc gia Hà Nội

- Khoa Sư phạm) về phát triển đội ngũ giáo viên ở Trường THPT chuyên tỉnh Phú

Thọ trong giai đoạn hiện nay.

+ Hoàng Ngọc Hiền (Luận văn Thạc sĩ QLGD, Trường ĐHSP Hà Nội - Học

viện QLGD) về các biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng

Cộng đồng Hà Nội trong giai đoạn hiện nay.

Tuy nhiên, các luận văn này chưa đề cập đến các biện pháp phát triển đội ngũ

giáo viên Trường THCS của huyện Lâm Thao một huyện đồng bằng trung du xen

lẫn đồi núi thấp, kinh tế - xã hội của huyện còn gặp nhiều khó khăn.

1.2. Một số khái niệm cơ bản

1.2.1. Giáo viên, đội ngũ giáo viên, phát triển đội ngũ giáo viên trong

trường phổ thông:

141.2.1.1 Giáo viên:

Việt Nam ta có truyền thống hiếu học. Trong quá trình dạy - học, vai trò

người làm công việc hướng dẫn, dạy bảo được coi trọng và gọi là “ Thầy”. Vai trò

người thầy được đặt ngang hàng với người cha “ Sư - Phụ”.

Nhân dân ta có câu: “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” hoặc như “Muốn sang thì

bắc cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”. Như vậy, có thể thấy sự kính

trọng của người dân đối với người làm thầy, người có tri thức học vấn cao, có nhân

cách tốt và qua đó nghề dạy học cũng được coi trọng. Cố Thủ tướng Phạm Văn

Đồng nói: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”.

Dưới chế độ Xã hội Chủ nghĩa người làm nghề dạy học được gọi là nhà giáo.

Điều 70, Luật Giao dục nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005

có ghi: “Nhà giáo là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trường, cơ

sở giáo dục khác” [13, Tr.53]. “Nhà giáo giảng dạy ở cơ sở giáo dục mầm non, giáo

dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp gọi là giáo viên; ở cơ sở giáo dục đại học gọi

là Giảng viên” [ 13,Tr.54]

- Theo Điều lệ trường THCS, trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp

học (QĐ số: 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ GĐ - ĐT)

“giáo viên trường trung học làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục nhà trường gồm:

Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên bộ môn….” [ 2.Tr.13]

- Điều 70, Luật giáo dục, nhà giáo phải có những tiêu chuẩn sau đây:

+Có phẩm chất đạo đức tốt, tư tưởng, bản linh chính trị vững vàng;

+Đạt trình độ chuẩn về đào tạo chuyên môn nghiệp vụ;

+ Có đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp;

+Có lý lịch bản thân rõ ràng.

- Điều 72, Nhà giáo có nhiệm vụ:

+ Giáo dục theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy đủ và có chất

lượng chương trình giáo dục;

15+ Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của Nhà giáo, tôn trọng nhân cách của

người học, đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng

của người học.

+ Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ

chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt

cho người học.

+ Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và

Điều lệ nhà trường.

+ Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Ngày nay với “Sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học, cuộc cách mạng khoa

học công nghệ và cùng với nó là quá trình sử dụng rộng rãi các phương tiện thông

tin đại chúng (Báo chí, truyền thanh, truyền hình, Internet…) đã phá vỡ vị trí độc

tôn của người thầy về nguồn tri thức trong nhà trường và cách giáo dục truyền

thống [27, Tr.130].

Người giáo viên trong nền giáo dục hiện đại không chỉ coi là người truyền

thụ cái đã chính thống, người cung cấp thông tin, trên cơ sở soạn thảo những điều

có sẵn, mà phải là người đề xướng, thiết kế nội dung, phương pháp tổ chức hướng

dân nhằm làm cho người học hứng thú, giúp người học biết cách học, khám phá,

rèn luyện. Mô hình của người giáo viên THCS giai đoạn hiện nay có thể mô tả theo

sơ đồ sau:

Sơ đồ 1.1: Mô hình tổng thể người giáo viên hiện nay.

Chuyên gia về giáo

dụcNhà giáo dục

Mô hình giáo viênNhà quản lý

( trường học, lớp học)Nhà hoạt động văn

hóa, xã hội(Nguồn: Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực trong thế kỷ 21 [27,tr 131].

1.2.1.2 Đội ngũ, đội ngũ giáo viên

16- Khái niệm về đội ngũ

Đại từ điển Tiếng Việt giải thích: “Tổ chức nhiều người tập hợp lại thành lực

lượng”, “Tập hợp số đông người cùng chức năng, nghề nghiệp” [34,Tr.659].

Vậy đội ngũ trước hết phải gồm nhiều người, phải được thành lập một tổ

chức để thực hiện một hay nhiều chức năng, có thể cùng nghề nghiệp hoặc không

cùng nghề nghiệp nhưng phải hoạt động nhằm một mục đích nào đó.

- Khái niệm về đội ngũ giáo viên

Đội ngũ giáo viên là tập hợp những nhà giáo, những chuyên gia, các nhà sự

phạm có đầy đủ tiêu chuẩn nhà giáo đã và đang giảng dạy, có khả năng cống hiến

tài năng, sức lực của họ cho sự nghiệp giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục

đã xác định trong Luật giáo dục.

Trong nhà trường, tập thể sư phạm là tổ chức của tập thể những người hoạt

động lao động sự phạm. Tập thể sư phạm liên kết các giáo viên, cán bộ, nhân viên

thành một cộng đồng giáo dục có tổ chức, có phương pháp giáo dục nhằm thực

hiện mục tiêu giáo dục nhà trường.

Tập thể giáo viên là những người trực tiếp làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục

là lực lượng chủ yếu, quan trọng nhất quyết định đến chất lượng giáo dục và mục

tiêu, sứ mạng trong nhà trường.

Như vậy đội ngũ nhà giáo là tập thể các nhà quản lý, các nhà giáo được tổ

chức thành một lực lượng, thành đội ngũ có nhiệm vụ thực hiện các mục tiêu giáo

dục trong nhà trường.

1.2.1.3 Vai trò của đội ngũ giáo viên

- Quan niệm về vai trò nhà giáo trong giáo dục

Đội ngũ nhà giáo đóng vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục. Suốt quá

trình phát triển của xã hội nhiều nước trên thế giới luôn quan tâm đến đổi mới, phát

triển hệ thống giáo dục trong đó chú trọng đến vấn đề đào tạo và bồi dưỡng giáo

viên. Công tác này được coi là nhiệm vụ then chốt, một đảm bảo cho sự thành công17của quá trình đổi mới và phát triển giáo dục qua đó thúc đẩy sự phát triển của

xã hội.

Trong xã hội phong kiến quan niệm Quân - Sư - Phụ đã thể hiện vị trí quan

trọng của người thầy trong xã hội nói chung và cộng đồng làng xã nói riêng.

Bác Hồ nói: “Hiền, dữ đâu phải là tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên”.

Bất kỳ một cá nhân nào muốn phát triển, hiểu biết và thành đạt ngoài sự

chăm sóc, dạy dỗ của gia đình thì không thể không có sự hướng dẫn, dạy bảo của

người thầy. “Không thày đố mày làm nên” câu nói đó của cha ông ta đã khẳng định

vai trò to lớn và không thể thiếu được của người thầy đối với sự phát triển nhân

cách, sự thành đạt của cá nhân trong xã hội cũng như trong nghề nghiệp bên cạnh

nỗ lực cá nhân và dạy dỗ của gia đình.

Vai trò của người thầy không những chỉ ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến

người học mà nó còn có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, cộng đồng nhất

là vùng, miền kinh tế chậm phát triển, trình độ dân trí còn thấp.

- Vai trò nhà giáo trong nhà trường THCS:

Nhà trường THCS là nơi chủ yếu tổ chức, dạy - học cho học sinh đang trong

độ tuổi phát triển, hình thành và dần hoàn thiện nhân cách. Do vậy, vai trò người

thầy ngoài nhiệm vụ hướng dẫn, giảng dạy để người học khám phá, lĩnh hội tri

thức khoa học thì tấm gương đạo đức hay nói cách khác nhân cách của người thầy

ảnh hưởng lớn đến việc hình thành nhân cách người học.

Trong nhà trường truyền thống, người thầy chiếm vị trí trung tâm của quá

trình giáo dục, mọi hoạt động đều xuất phát từ người thầy, họ là nguồn chủ yếu để

học trò tiếp thu, mở rộng vốn tri thức, hiểu biết của mình về tự nhiên, xã hội. Do

vậy, người thầy có chức năng chủ yếu là truyền thụ tri thức và kinh nghiệm trong

nhà trường.

Trong nhà trường Phổ thông nói trung và Trường THCS hiện nay vai trò, vị

trí, chức năng của nhà trường nói chung và nhà giáo nói riêng đã có những thay đổi

to lớn và căn bản.

18Vị trí trung tâm quá trình dạy học chuyển dần từ người giáo viên sang người

học sinh với những yêu cầu đòi hỏi cao, hướng đến phát huy tính tích cực, chủ

động của người học nhằm đào tạo được những thế hệ năng động, tự tin, sáng tạo

thích ứng được với sự biến đổi nhanh của khoa học và đời sống xã hội.

Người giáo viên không chỉ làm nhiệm vụ truyền thụ kiến thức đơn thuần mà

chủ yếu dạy học sinh cách học, cách thu nhận kiến thức và xử lý các tình huống

của cuộc sống đa dạng.

Trên cơ sở chức năng của người giáo viên là tổ chức và điều khiển các hoạt

động giáo dục và dạy học hướng tới mục đích hình thành nhân cách con người đáp

ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong mỗi giai đoạn phát triển của lịch sử.

1.2.1.4 Phát triển đội ngũ giáo viên

Theo Đại từ điển Tiếng Việt của tác giả Nguyễn Như Ý thì phát triển là

“Vận động, tiến triển theo chiều hướng tăng lên” [34, Tr.1321].

Theo quan điểm triết học phép duy vật biện chứng trong quá trình phát triển sự

vật, hiện tượng chuyển hóa sang chất mới cao hơn, phức tạp hơn; làm cho cơ cấu tổ

chức, phương thức vận động và chức năng của sự vật ngày càng hoàn thiện hơn.

- Phát triển đội ngũ giáo viên: Là làm cho đội ngũ giáo viên phát triển về số

lượng, đảm bảo về cơ cấu và chất lượng. Nghĩa là phát triển cả về “Lượng” và

“chất”.- Phát triển đội ngũ giáo viên THCS có thể hiểu là việc tổ chức đào tạo, bồi

dưỡng để phát triển nghề nghiệp cho giáo viên, phát triển đội ngũ giáo viên là quá

trình làm cho đội ngũ giáo viên tăng tiến về mọi mặt bao gồm tăng về số lượng,

nâng cao về phẩm chất đạo đức, nâng cao về chất lượng chuyên môn nghiệp vụ của

đội ngũ để đáp ứng yêu cầu phát triển của giáo dục THCS trong từng giai đoạn.

1.2.1.5 Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên

Theo Đại từ Tiếng Việt, biện pháp: “Cách làm, cách thức tiến hành, giải

quyết một vấn đề cụ thể” [34,Tr.161].

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương,

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/01/2005 về

19phê duyệt Đề án “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý

giáo dục giai đoạn 2005 -2010”, trong đó mục tiêu là: “Xây dựng đội ngũ nhà giáo và

cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa, nâng cao chất lượng, bảo đảm đủ về

số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng, bảo đảm đủ về

số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất

đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn của nhà giáo, đáp

ứng đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục trong công cuộc đẩy mạnh công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” [Tr.15].

Biện pháp quản lý là cách thức tác động của chủ thể quản lý lên khách thể quản

lý để đạt được mục tiêu quản lý.

Vậy, biện pháp phát triển đổi ngũ giáo viên đó là: Những cách thức cụ thể của

các nhà quản lý giáo dục tác động đến đội ngũ giáo viên để tạo sự biến đổi nhằm đảm

bảo đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, đạt chuẩn nghề nghiệp phục vụ cho việc thực

hiện mục tiêu giáo dục.

Cũng có thể nói rằng, biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên là cách thức thực

hiện các nội dung phát triển đội ngũ. Nội dung phát triển đội ngũ thông thường có 3

yếu tố: số lượng, chất lượng và cơ cấu. Các nội dung có thể mô tả như sơ đồ 1.2:Sơ đồ 1.2: Các yếu tố tác động đến phát triển đội ngũ giáo viên.

Chất lượngPHÁT

TRIỂN ĐỘI

NGŨ GVSố lượngcơ cấu1.3. Nội dung phát triển đội ngũ giáo viên phổ thông.

Phát triển đội ngũ giáo viên gồm các nội dung chủ yếu sau

- Lập quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên;

20- Tuyển chọn và sử dụng giáo viên;

- Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên;

- Kiểm tra và đánh giá giáo viên;

- Thực hiện các chế độ chính sách đối với giáo viên.

1.3.1. Lập quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên.

Quy hoạch: “Bố trí, sắp xếp kế hoạch dài hạn” - Đại từ điển Tiếng Việt

[34, Tr.1380].

Quy hoạch là sự căn cứ vào nhiệm vụ, mục tiêu cần đạt được trong một thời

gian tương đối dài, các điều kiện thực tế đảm bảo thực hiện để xây dựng một số

hoạch nhằm thực hiện nhiệm vụ nào đó.

Quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên được hiểu là xây dựng kế hoạch

trong dài hạn phát triển đội ngũ giáo viên để trong khoảng thời gian đó bố trí các

nguồn lực, điều kiện đảm bảo phát triển đội ngũ đáp ứng được yêu cầu phát triển

giáo dục của một nước hay một địa phương trong một giai đoạn nhất định.

Lập quy hoạch phát triển đội ngũ phải nắm vững các nguyên tắc:

+ Phù hợp với quy mô phát triển giáo dục, để làm tốt việc này cần công tác

dự báo phải thực hiện tốt sát thực.

+ Phù hợp với quy hoạch ngành, lãnh thổ.

+ Đảm bảo số lượng, cơ cấu, chất lượng có tính đến yếu tố kinh tế, đặc điểm

dân tộc, vùng miền.

+ Đảm bảo tính khoa học, thực tiễn có tính khả thi cao.

+ Đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục và kinh tế - xã hội.

1.3.2. Tuyển chọn, sử dụng

1.3.2.1. Tuyển chọn đội ngũ giáo viên

Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục nhà trường, địa phương

xây dựng kế hoạch tuyển dụng hàng năm.

21Triển khai thực hiện tuyển dụng, lựa chọn giáo viên phù hợp với nhu cầu

mỗi nhà trường, trên cơ sở quan tâm đến nguyện vọng, sở trường cá nhân, phù hợp

với môi trường bên trong và bên ngoài.

Tuyển chọn nhân sự giáo viên nhằm bổ sung, thay thế giáo viên để đáp ứng

yêu cầu của quy hoạch và kế hoạch đề ra.

Tuyển chọn giáo viên chủ yếu từ các nguồn sinh viên mới ra trường, giáo

viên chuyển từ địa phương khác đến.

Việc tuyển chọn giáo viên cần đảm bảo các nguyên tắc sau:

+ Xuất phát từ nhu cầu thực tế của từng nhà trường để tổng hợp xây dựng

nhu cầu tuyển dụng;

+ Căn cứ chuẩn nghề nghiệp, các quy định của Bộ GD - ĐT đối với giáo

viên;

+ Thực hiện công khai tiêu chuẩn, vị trí, nhu cầu, số lượng cần tuyển dụng;

+ Thực hiện các khâu sơ tuyển, nghiên cứu hồ sơ, phỏng vấn trực tiếp thận

trọng, toàn diện;

Việc tuyển dụng giáo viên cần được tổ chức chặt chẽ công bằng, công khai,

khách quan, phương pháp, cách thức thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật,

quy định của ngành và phù hợp với địa phương, nhà trường.

Sau khi tuyển dụng, việc sử dụng giáo viên phải đúng yêu cầu chuyên môn,

nghiệp vụ, phải tạo điều kiện và giúp đỡ họ tiếp tục học tập, rèn luyện không

ngừng nâng cao năng lực cá nhân.

Ngoài việc kiểm tra, đánh giá hàng năm đối với toàn bộ nhà giáo theo quy

định thì việc thử thách, đánh giá khách quan, đúng thực chất đối với giáo viên mới

tuyển dụng cần được chú ý đặc biệt. Việc đánh giá đúng năng lực, phẩm chất của

họ để làm cơ sở bổ nhiệm ngạch viên chức, ngoài ra còn chỉ cho họ những yếu

kém cần khắc phục hoặc ưu điểm cần phát huy trong quá công tác.

1.3.2.2. Sử dụng đội ngũ giáo viên22Sử dụng đội ngũ giáo viên là việc bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm, đề bạt giáo viên

vào các vị trí, công việc cụ thể phù hợp với trình độ, năng lực, yêu cầu công tác tạo

điều kiện cho mỗi cá nhân phát huy năng lực bản thân hoàn thành tốt nhiệm vụ

phục vụ mục tiêu chung.

+ Việc quyết định phân công đội ngũ giáo viên sau khi tuyển dụng phải căn

cứ vào vị trí, nhu cầu của từng nhà trường.

Nhà trường có trách nhiệm bố trí, phân công nhiệm vụ cho giáo viên trên cơ

sở quy mô trường lớp, cơ cấu bộ môn, năng lực cá nhân có tính đến nguyện vọng,

sở trường, điều kiện, hoàn cảnh cá nhân.

Việc phân công hợp lý, công bằng đáp ứng yêu cầu chung sẽ phát huy tối đa

tiềm năng của nguồn nhân lực, nếu không sẽ gây trở ngại cho công việc, chất

lượng hiệu quả công việc thấp, ảnh hưởng đến xây dựng, phát triển đội ngũ giáo

viên.

Đối với nhà trường khi phân công nhiệm vụ cho giáo viên, Hiệu trưởng cần

chú ý đảm bảo yêu cầu sau:

+ Đảm bảo thực hiện đúng định mức lao động, quyền hạn, trách nhiệm giáo

viên đã được Nhà nước quy định;

+ Phù hợp với thực tế nhà trường;

+ Phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường và chuyên môn đào tạo;

+ Có tính kế thừa để có sự ổn định trong thời gian nhất định;

+ Quan tâm đến nguyện vọng, điều kiện, hoàn cảnh cá nhân;

+ Dự kiến của tổ chuyên môn phân công nhiệm vụ các thành viên của tổ.

Phân công nhiệm vụ công khai, hợp lý tạo được tâm lý thoải mái, tin tưởng,

động viên giáo viên phấn khởi, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.

Sử dụng đội ngũ giáo viên còn bao gồm cả việc đề bạt, thuyên chuyển, khen

thưởng và kỷ luật đội ngũ giáo viên.

* Đề bạt cán bộ là việc bổ nhiệm giáo viên vào các cương vị lãnh đạo ở nhà

trường, các chuyên viên, lãnh đạo Phòng Giáo dục. Những người được đề bạt phải

23Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (107 trang)

×