1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

4 Đánh giá chung về thực trạng công tác phát triển đội ngũ giáo viên các trƣờng trung học cơ sở huyện Lâm Thao những năm qua

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.47 MB, 107 trang )


- Phong trào tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ,

trình độ tin học được chú trọng.

- Nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, trau dồi đạo đức nhà giáo, nêu

gương sáng cho học sinh. Trong những năm qua, UBND huyện chỉ đạo phát động

phong trào mỗi thầy, cô giáo dạy thêm 02 tiết/tuần để phụ đạo cho học sinh yếu,

kém mà không hưởng thù lao.

- Một bộ phận nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã phát huy được khả năng,

sáng tạo, đẩy mạnh phong trào làm đồ dùng dạy học và sử dụng thiết bị dạy học.

- Công tác điều tra, đánh giá, xếp loại đội ngũ gắn với việc đẩy mạnh công

tác thanh tra, kiểm tra và gắn liền với thi đua, khen thưởng.

Những hoạt động trên được thực hiện liên tục tạo động lực để mọi thành viên

cố gắng, nỗ lực hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học và quản

lý giáo dục, tích cực đổi mới phương pháp dạy và học ở cấp học…

2.4.2 Hạn chế

- Việc đánh giá, xếp loại đội ngũ ở một số đơn vị chưa thực sự nghiêm túc,

khách quan, công bằng, vẫn còn tình trạng nể nang, cào bằng và còn mắc bệnh

thành tích trong đánh giá, xếp loại nên kết quả xếp loại còn cao hơn so với thực tế.

Các hoạt động chuyên môn chưa trở thành phong trào có nề nếp, nhất là sinh hoạt

chuyên môn, còn thiếu những giáo viên cốt cán giỏi, nhiệt tình, trách nhiệm đủ sức

là hạt nhân, đầu tàu trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

- Nhận thức của một số cán bộ quản lý và giáo viên chưa đầy đủ trong việc

đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, ít chú ý đến việc rèn luyện chuyên môn,

nghiệp vụ. Do vậy có những trường hợp đạt chuẩn về mặt bằng cấp, nhưng chất

lượng về kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ không đáp ứng được yêu cầu công tác.58- Công tác bồi dưỡng kiến thức quản lý giáo dục giáo dục chưa đáp ứng kịp

thời do số lượng cán bộ quản lý các trường học tăng nhanh, nên số đông CBQL

mới được bồi dưỡng các khóa ngắn hạn, số cán bộ này chủ yếu làm việc theo kinh

nghiệm, thiếu sự chủ động, sáng tạo trong quản lý.

- Công tác đào tạo và bồi dưỡng chưa được đổi mới, còn đơn điệu, chưa sát

thực, việc kiểm tra, đánh giá trong khi đào tạo, bồi dưỡng chưa thực chất.

- Việc sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhân sự,

quản lý nhà trường chưa kịp thời.

- Công tác luân chuyển cán bộ, giáo viên còn hạn chế hầu hết mới chỉ dừng

lại ở việc luân chuyển giáo viên chưa tính đến việc quan trọng hơn là luân chuyển

cán bộ quản lý.

2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là

2.4.3.1. Nguyên nhân khách quan

- Sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng có lúc, có nơi còn thiếu thường xuyên, sự chỉ

đạo và điều hành của chính quyền các cấp còn chưa đúng mức, sự phối kết hợp của

các ban, ngành đoàn thể thiếu chặt chẽ.

- Cơ chế, chính sách đãi ngộ đối với nhà giáo chưa thỏa đáng. Còn mang tính

cào bằng.

- Đội ngũ giáo viên chủ yếu là giáo viên người địa phương được đào tọa

nhiều hệ , một số bồi dưỡng để đạt chuẩn vì vậy năng lực có người yếu.

- Tư duy giáo dục chậm đổi mới, việc xây dựng đội ngũ nhà giáo và

CBQLGD của một số người đứng đầu các đơn vị trường học chưa được coi trọng.

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và CBQLGD chưa tiếp cận với cách

quản lý giáo dục hiện đại.

- Công tác đào tạo và bồi dưỡng chưa được đổi mới, còn đơn điệu, chưa sát

thực, việc kiểm tra, đánh giá trong khi đào tạo, bồi dưỡng chưa thực chất.592.4.3.2. Nguyên nhân chủ quan

- Cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan

trọng của việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.

- Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ chưa được thực hiện một

cách chu đáo, thiếu các biện pháp thực hiện do vậy tính khả thi không cao.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa đảm bảo chất lượng, còn hình thức, việc

tự học, tự bồi dưỡng chưa trở thành phong trào.

- Công tác kiểm tra, đánh giá, xếp loại còn nhiều bất cập, nặng tính hình thức

(bệnh thành tích).

- Một bộ phận đáng kể giáo viên chưa có ý thức tự học tập, nâng cao trình độ

- Sự yếu kém của một bộ phận giáo viên THCS về phương pháp giảng dạy là

do giáo viên chưa tiếp cận được sự phát triển của giáo dục do việc tự học của giáo

viên để cập nhật kiến thức còn hạn chế…

- Công tác quản lý giáo dục, quản lý đội ngũ nhà giáo và CBQLGD ở một số

đơn vị chưa đáp ứng nhu cầu. Còn coi nhẹ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, gìn

giữ phẩm chất đạo đức trong đội ngũ nhà giáo và CBQLGD, thiếu kỷ cương và

buông lỏng quản lý.

- Công tác thanh tra, kiểm tra có lúc chưa được coi trọng. Đội ngũ cộng tác

viên thanh tra chưa đủ mạnh để thanh tra quá trình dạy và học, thi cử, nên còn hạn

chế trong việc đề xuất những giải pháp cho việc xây dựng đội ngũ nhà giáo và

CBQLGD.

Để nâng cao chất lượng giáo dục trước hết phải nâng cao chất lượng đội ngũ

giáo viên, cấp ủy, chính quyền các cấp và nhất là các nhà quản lý giáo dục huyện

Lâm Thao phải giải quyết có hiệu quả các mâu thuẫn, hạn chế, yếu kém nêu trên.60Kết luận chƣơng 2

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng đội ngũ giáo viên THCS

huyện Lâm Thao, việc phát triển đội ngũ những năm qua đã có nhiều tiến bộ:

- Số lượng giáo viên hàng năm được bổ sung, cơ cấu giáo viên được cải

thiện, đến nay về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu.

- Chất lượng giáo viên đã được nâng lên, tỷ lệ chuẩn đào tạo tăng lên qua các

năm, năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm được cải thiện, khoảng cách về chất

lượng đội ngũ giữa các trường ngày càng được thu hẹp.

- Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, khả năng hoạt động xã hội của giáo

viên được nâng lên, làm gương tốt cho học sinh noi theo và được cộng đồng

ủng hộ.

- Công tác lập kế hoạch, quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên bước đầu

được quan tâm, mặc dù nội dung này mới chỉ là một nội dung trong kế hoạch,

quy hoạch phát triển giáo dục của huyện.

Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay và những năm tiếp

theo cần phải có những biện pháp hiệu quả ở tất cả các khâu của công tác phát triển

đội ngũ giáo viên.

Căn cứ cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ giáo viên cấp THCS ở chương 1,

từ thực trạng đội ngũ giáo viên THCS của huyện Lâm Thao trình bày trong chương

2, tôi xin được trình bày các biện pháp chủ yếu phát triển đội ngũ giáo viên THCS

huyện Lâm Thao đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đòi hỏi của xã hội hiện nay

trong chương 3.61Chƣơng 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN LÂM THAO, TỈNH PHÚ THỌ3.1. Những cơ sở định hƣớng và nguyên tắc đề xuất các biện pháp phát

triển đội ngũ giáo viên các trƣờng THCS huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

3.1.1. Cơ sở định hướng các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các

trường THCS huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

3.1.1.1. Căn cứ định hướng phát triển giáo dục và đào tạo của Việt Nam

Các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về GD - ĐT:

- Thực hiện mục tiêu giáo dục, tính chất, nguyên lý giáo dục các định hướng

phát triển giáo dục phổ thông về nhiệm vụ và quyền hạn của nhà giáo đã được ghi

trong Luật Giáo dục năm 2005.

- Kết luận hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa IX về việc tiếp

tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII về khoa học và công nghệ,

Giáo dục và Đào tạo. Kết luận này đã đề cập đến phương hướng, mục tiêu nhiệm

vụ và giải pháp phát triển giáo dục đào tạo những năm tới mở ra trước nhà trường

và nhà giáo một tương lai tươi sáng.

- Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ đã

ban hành Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/01/2005 phê duyệt đề án xây

dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn

2005 -2010.

- Đội ngũ giáo viên như được tiếp sức mạnh và niềm tin nhưng điều quan

trọng hơn cả vẫn là sự tự thân của những người làm công tác giáo dục vì muốn giáo

dục người khác, trước hết phải tự giáo dục mình, tự rèn luyện bản thân, tự bồi

dưỡng trình độ, tự bảo vệ và nâng cao uy tín, xứng đáng với lòng tin và mong đợi

của xã hội.

- Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2001 -2010 là : “ Phát

triển đội ngũ nhà giáo đảm bảo về số lượng, hợp lý về cơ cấu và chuẩn về chất

62lượng đáp ứng nhu cầu vừa tăng quy mô vừa nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo

dục” [10, Tr.30].

- Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và

Đào tạo ban hành chuẩn Hiệu trưởng Trường THCS và Trường THPT, Trường Phổ

thông có nhiều cấp học.

- Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và

Đào tạo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, THPT.

- Tại Hội nghị về phát triển kinh tế - xã hội vùng núi phía Bắc tháng 3/2006

tại Hà Nội, Bộ GD - ĐT đã đặt mục tiêu phát triển giáo dục miền núi đến năm

2010, giải pháp là: “ Bảo đảm đủ trường, lớp và đội ngũ giáo viên cho các vùng

đồng bào dân tộc thiểu số” [7, Tr.10].

“Tập trung ưu tiên phát triển đội ngũ nhà giáo, tăng cường xây dựng đội ngũ

cán bộ quản lý giáo dục. Phát triển đội ngũ nhà giáo các cấp học một cách đồng bộ.

Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý là người dân tộc thiểu số” [7, Tr.11].

“Đổi mới và hiện đại hóa phương pháp giáo dục, dạy cho người học phương

pháp tự học, tự thu nhận thông tin một cách hệ thống và có tư duy phân tích, tổng

hợp, phát triển năng lực của mỗi cá nhân, tăng cường tính chủ động, tính tự chủ của

học sinh” [7, Tr.30].

“Đổi mới chương trình đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, giảng viên, chú trọng

rèn luyện, giữ gìn và nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo” [7, Tr.30].

Đối với giáo viên THCS chiến lược phát triển giáo dục 2001- 2010 viết:

“Phấn đấu đến năm 2005 tất cả giáo viên THCS đều có trình độ Cao đẳng trở lên,

trong đó trưởng, phó các bộ môn có trình độ Đại học” [10, Tr.31].

Những văn bản có trình độ pháp lý cao thể hiện quyết tâm chính trị của

Đảng, Nhà nước ta và mong muốn của cả xã hội đối với sự nghiệp phát triển giáo

dục nước nhà.63Những nhiệm vụ mới và yêu cầu của một xã hội công nghiệp, hiện đại, công

bằng, văn minh đang đặt ra cho ngành Giáo dục, đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải

vươn lên ngang tầm với yêu cầu của thời đại.

3.1.1.2. Căn cứ định hướng phát triển của sự nghiệp GD - ĐT tỉnh Phú Thọ.

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIV, nhiệm kỳ

2006 - 2010.

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 2015 xác định: “Thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển và nâng cao chất

lượng giáo dục toàn diện. Xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

đủ về số lượng, chuẩn hóa về chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục cả

trước mắt và lâu dài”.

- Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 26 tháng 8 năm 2004 của Ban Thường vụ

Tỉnh ủy Phú Thọ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao chất lượng

GD-ĐT.

- Quyết định số 281-QĐ/TU ngày 15/3/2007 của Tỉnh ủy Phú Thọ phê duyệt

Đề án xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

giai đoạn 2006 -2010.

- Báo cáo số 103-BC/TU ngày 7/8/2008 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết

Trung ương 2 (khóa VIII) về khoa học công nghệ, GD&ĐT.

- Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 22/8/2008 phê duyệt phát triển

mạng lưới giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.

- Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 -2011 của Sở GD&ĐT

tỉnh Phú Thọ.

3.1.2 Các nguyên tắc các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các

trường THCS huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ64Việc đề xuất các biện pháp quản lý nhằm phát triển đội ngũ giáo viên các

Trường THCS huyện Lâm Thao cần phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

3.1.2.1. Đảm bảo tính đồng bộ của các biện pháp

Các biện pháp này xuất phát từ bản chất của quá trình quản lý, những nội

dung đều cần phải thực hiện để phát triển đội ngũ giáo viên. Do đó, cần có sự phối

hợp đồng bộ của các lực lượng trong và ngoài các nhà trường, các yếu tố tham gia

tác động vào các biện pháp cần phải thực hiện một cách đồng bộ và khi thực hiện

một cách đồng bộ và khi thực hiện các biện pháp mới phát huy được thế mạnh của

từng biện pháp. Như vậy mới có thể phát triển được đội ngũ giáo viên về số lượng,

chất lượng và cơ cấu.

3.1.2.2 Đảm bảo tính thực tiễn của các biện pháp

Việc nghiên cứu và đưa ra các biện pháp phải tuân thủ tính phù hợp nghĩa là

các biện pháp đưa ra phải phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện các nguồn lực( nhân

lực, vật lực, tài lực), phù hợp với đối tượng áp dụng ( giáo viên các trường THCS

huyện Lâm Thao…). Các biện pháp này phải dựa trên những căn cứ thực tiễn của

các nhà trường của địa phương đồng thời phải tuân thủ các quy định của Nhà nước,

của Bộ GD&ĐT.

3.1.2.3 Đảm bảo tính khả thi của các biện pháp

Yêu cầu này đòi hỏi các biện pháp được đề xuất có khả năng áp dụng vào

thực tiễn một cách thuận lợi, trở thành và đem lại hiệu quả cao trong quản lý nhằm

phát triển đội ngũ giáo viên THCS. Để đạt được điều này, khi xây dựng các biện

pháp phải đảm bảo tính khoa học trong quy trình với các bước tiến hành cụ thể,

chính xác. Các biện pháp phải được kiểm chứng, khảo nghiệm một cách có căn cứ

khách quan và có khả năng thực hiện cao. Các biện pháp phải được thực hiện một

cách rộng rãi và được điều chỉnh để ngày càng hoàn thiện.

3.2. Dự báo quy mô phát triển giáo dục THCS và những điều kiện

hƣớng tới phát triển đội ngũ giáo viên THCS

65Theo Chi cục Thống kê huyện và Kế hoạch phát triển giáo dục THCS huyện

Lâm Thao giai đoạn 2010 – 2015, định hướng đến năm 2020 của UBND huyên thì

quy mô dân số trong khoảng 5 năm tới không có biến động lớn nếu các biện pháp

tổng hợp thực hiên chính sách dân số- kế hoạch hóa gia đình có kết quả.

Như vậy, trong những năm tới quy mô trường lớp, số học sinh THCS tăng

không đáng kể, vì vậy, việc phát triển đội ngũ giáo viên sẽ phải tập trung chủ yếu

nâng cao về chất lượng để đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo

dục.

(xem biểu tổng hợp số 3.1, trang 68)

Do quy mô ổn định nên huyện có thể tập trung được nguồn nhân lực đầu tư

cơ sở vật chất, kỹ thuật cho giáo dục, chế độ chính sách đãi ngộ cho giáo viên sẽ

được cải thiện.

Quy mô dân số khá ổn định, quy mô gia đình nhỏ, các gia đình ít con có điều

kiện chăm sóc, giáo dục tốt hơn, xã hội hóa giáo dục tốt hơn, đó là thuận lợi lớn

cho việc nâng cao chất lượng giáo dục.

Trong những năm tới kinh tế xã hội phát triển, để đáp ứng yêu cầu về chất

lượng nguồn nhân lực cho xã hội đòi hỏi ở ngành giáo dục cao hơn, tất yếu giáo

dục tiếp tục có những đổi mới mà trước hết đối với đội ngũ GV.66Bảng 3.1: Dự báo số lớp, số học sinh THCS huyện Lâm Thao

(từ năm 2012 đến năm 2020)

Số Học Sinh

Năm họcSố lớp

Tổng số

Giáo viênTỷ lệ

GV/lớp373851,9642393901,954144423951,98454041444002,0171454540414022,01.317171414545404022,01.5081.502174434145454102,051.4211.3861.508173444341454102,051.4761.4211.386169414443414002,2Chia raTổng

sốLớp 6Lớp 7Lớp 82011 - 20125.3381.4451.2432012 – 20135.3021.3602013 – 20145.3762014 - 2015Chia raLớp 9Tổng

sốLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 91.2541.3961624442391.4451.2431.25416641441.3171.3601.4451.243167405.6351.5021.3171.3601.4451702015 – 20165.6981.5081.5021.3171.3602016 – 20175.6391.3861.5081.5022017 - 20185.7431.4211.3862018 – 20195.7171.4762019 - 20205.6011.392(Nguồn: Kế hoạch phát triển GD Lâm Thao của Phòng GD&ĐT huyện Lâm Thao năm học 2008 -2009, 2009 -2010,3.3. Các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên THCS huyện Lâm Thao.

3.2.1. Biện pháp 1: Lập quy hoạch, kế hoạch, phát triển đội ngũ giáo viên

3.2.1.1. Mục đích biện pháp

- Lập quy hoạch, kế hoạch thực hiện từng năm, giai đoạn 5 năm, dự báo nhu

cầu phát triển đội ngũ giáo viên là nhiệm vụ của các cấp quản lý giáo dục nhằm

đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu phát triển

của giáo dục THCS.

- Đáp ứng yêu cầu mục tiêu phát triển giáo dục, đảm bảo thực hiện tốt nhất

chương trình, nội dung kế hoạch giáo dục.

- Làm cơ sở để các cấp quản lý bố trí nguồn lực vật chất, các điều kiện đảm

bảo, xây dựng và thực hiện kế hoạc tuyển chọn sử dụng, đào tạo bồi dưỡng… làm

cho đội ngũ giáo viên ngày càng phát triển phù hợp với yêu cầu phát triển giáo dục

của mỗi giai đoạn.

3.2.1.2. Nội dung biện pháp

- Thu thập thông tin quy mô phát triển giáo dục THCS, về đội ngũ giáo viên.

Trên cơ sở đánh giá thực trạng quy mô phát triển giáo dục mầm non, cấp tiểu học,

cấp THCS, tổ chức điều tra, khảo sát thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên THCS

trong 5 năm qua và dự báo về phát triển quy mô THCS, phòng Giao dục và Đào tạo

tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch, dự báo nhu cầu về số lượng, yêu

cầu chất lượng, cơ cấu, trình độ đào tạo. Điều tra thực trạng giáo viên giữa các

trường ở vùng khó khăn, thuận lợi để bố trí số lượng, chất lượng cho hợp lý;

làm cơ sở cho thực hiện chế độ chính xác.

- Lập quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật

chất trong 5 năm và 10 năm trên cơ sở quy hoạch phát triển giáo dục của huyện.

- Lập kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên: Xác định nhu cầu số lượng,

cơ cấu, chất lượng theo thời gian hàng năm.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (107 trang)

×