1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

CHƯƠNG 3. NHỮNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN ĐỐNG ĐA

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.56 MB, 107 trang )


3.1.2. Những biện pháp phải phục vụ việc thực hiện mục tiêu, nội dung

giáo dục toàn diện ở THCS.

Những biện pháp quản lý xây dựng THTT của Hiệu trưởng phải đảm

bảo mục tiêu, nội dung toàn diện ở THCS. Đổi mới công tác quản lý giáo dục

một cách cơ bản và toàn diện cả về tư duy lẫn phương thức quản lý, tập trung

vào quản lý nội dung, chất lượng giáo dục và đào tạo, tăng cường công tác

kiểm tra, thanh tra. Quản lý của Hiệu trưởng trong việc xây dựng THTT có

vai trò rất lớn, tác động đến tất cả vấn đề giáo dục trong nhà trường, tác động

có bài bản, có định hướng, nội dung kiến thức được sắp xếp khoa học theo hệ

thống từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ trực quan sinh động đến

tư duy trừu tượng. Chương trình giáo dục nhà trường có tính kế thừa, tính liên

thông và phát triển trong nội dung kiến thức ở từng lớp học, giúp cho học sinh

từng bước mở rộng nhận thức, bồi đắp tri thức và thực hiện nhiệm vụ có tầm

quan trọng đặc biệt đó là hình thành được ở học sinh nhân cách người công

dân trong xã hội mới. Vì thế các biện pháp quản lý xây dựng THTT của Hiệu

trưởng sẽ có tác động lớn trong việc định hướng, phát triển hình thành tư cách

công dân, góp phần điều chỉnh hành vi, nâng cao nhận thức, xây dựng nhân

cách, xây dựng tính hướng thiện, đảm bảo tính liên tục trong nhận thức, hình

thành trong các em hành vi, thói quen, đáp ứng mục tiêu, nội dung giáo dục

toàn diện.

3.1.3. Các biện pháp quản lý phải đồng bộ.

Hệ thống quản lý của nhà trường được hình thành từ các bộ phận chức

năng: chi bộ Đảng, ban Giám hiệu, các tổ chuyên môn, tổ hành chính, Công

đoàn, Đoàn thanh niên, hội phụ huynh…Do đó, khi nghiên cứu, đề xuất các

biện pháp quản lý phải luôn có tính đồng bộ trong mọi hoạt động từ việc lập

kế hoạch cho đến tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra đánh giá. Chất lượng

và hiệu quả học tập của học sinh phụ thuộc vào ý thức học tập, phương pháp,63kỹ năng học tập, thời gian, điều kiện học tập; công tác quản lý của nhà

trường; sự nhiệt tình, lương tâm trách nhiệm và năng lực giảng dạy của giáo

viên; sự quan tâm của cha mẹ học sinh, sự hỗ trợ của các tổ chức, đoàn thể;

điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, môi trường giáo dục bán trú; sự phối hợp chặt chẽ

giữa nhà trường - gia đình - xã hội…Trong đó, công tác quản lý của hiệu

trưởng đóng vai trò quyết định đến việc nâng cao chất lượng học tập đối với

học sinh. Tùy điều kiện cụ thể từng trường, các biện pháp có tính chất và vai

trò khác nhau. Có thể giải pháp nào đó là cấp thiết, giữ quan trọng ở một thời

điểm này nhưng lại có tính lâu dài, giữ vai trò điều kiện ở một thời điểm khác.

Tuy có sự phân chia từng biện pháp nhưng giữa các biện pháp đều có quan hệ

biện chứng, hỗ trợ, bổ sung nhau, thúc đẩy nhau tạo nên một chỉnh thể thống

nhất cùng hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng học tập đối với học sinh.

Do đó, để quản lý xây dựng THTT, nâng cao chất lượng học tập đối với học

sinh, cần phải thực hiện có hệ thống, đồng bộ và linh hoạt các biện pháp.

3.1.4. Các biện pháp quản lý phải phát huy tiềm năng trong và ngoài nhà

trường.

Nhà trường cũng như các lực lượng xã hội, các tổ chức,..đều có những

chức năng và nhiệm vụ riêng. Để khai thác, phát huy, khuyến khích họ tham

gia vào một hoạt động nào đó thì phải phát hiện và nhằm đúng chức năng,

trách nhiệm của đối tác, có như vậy họ mới tham gia một cách nhiệt tình.

Quản lý xây dựng THTT là một việc làm hết sức cần thiết đối với cán bộ quản

lý. Vì vậy, người quản lý cần phải biết tận dụng mọi điều kiện để phát huy tối

đa tiềm năng trong và ngoài nhà trường.

Xây dựng THTT phải biết tận dụng thông qua chất lượng giảng dạy bộ

môn, trình độ nghiệp vụ tay nghề của đội ngũ giáo viên. Xây dựng THTT

phải biết tận dụng thông qua các hoạt động tập thể, hoạt động ngoài giờ lên

lớp. Thông qua các hoạt động lôi cuốn, tác động các thầy cô giáo, của các em64học sinh để họ nhận thức đúng đắn về mối quan hệ giữa nghĩa vụ và quyền lợi

công dân, nhận thức đầy đủ hơn về các vấn đề xã hội, từ đó có thái độ và hành

động đúng đắn với các vấn đề xã hội. Xây dựng THTT phải biết tận dụng,

phát huy tiềm năng của đội ngũ giáo viên, học sinh thông qua các hoạt động

xã hội và đoàn thể. Đây là những hoạt động giúp họ mạnh dạn, tự tin và mở

rộng mối quan hệ với mọi người, thích nghi với chuẩn mực của xã hội và

chuyển chúng thành những giá trị của chính bản thân mình. Thông qua các

hoạt động sinh hoạt tập thể, công tác xã hội,..phát huy sự thích ứng của bản

thân mỗi người, chấp hành nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi bản thân.

Xây dựng THTT là phải biết phát huy vai trò lãnh đạo của các tổ chức,

cá nhân như Ban Giám hiệu, Ban chấp hành công đoàn,... Xây dựng mối đoàn

kết nội bộ, quy tắc ứng xử,., lắng nghe ý kiến phản hồi từ các tổ chức,..

Xây dựng THTT là phải biết phát huy tiềm năng như đối với cấp ủy,

chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội,. thì nội dung huy động, phát huy

phải là chủ trương, văn bản chỉ đạo, hoặc đất xây dựng, các khoản đóng

góp,... Xây dựng THTT không thể thiếu nguồn lực là phụ huynh học sinh,

phát huy tiềm năng của họ là phát huy sự phối hợp với nhà trường trong việc

tuyên truyền đến các hội viên xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện....

3.1.5. Những biện pháp quản lý phải phát huy được ý thức tự nguyện, tự

giác của các chủ thể tham gia vào xây dựng trường thân thiện.

Bản chất của THTT nằm ở mối quan hệ trong nhà trường, đó là mối

quan hệ giữa thày và trò, quan hệ giữa thày với thày, quan hệ giữa trò với trò.

Để có được mối quan hệ thân thiện này, phải xóa bỏ được “mệnh lệnh và uy

quyền” trong dạy học và trong triển khai công việc. Hiệu trưởng phải phát

huy tính dân chủ của giáo viên, cung cấp đầy đủ thông tin,.. có như vậy, giáo

viên mới mạnh dạn bày tỏ ý kiến, thể hiện sự sáng tạo, mạnh dạn trong việc65góp phần xây dựng,.. Có như vậy, mới khơi nguồn ý thức tự nguyện, tự giác

thực hiện nhiệm vụ của giáo viên. Bên cạnh đó, giáo viên cũng sẽ phát huy

tính dân chủ, tự giác của học sinh, thông qua trao đổi, thảo luận, trong các

hoạt động xây dựng nội quy, quy ước, quy tắc,... Từ việc dạy học tương tác,

nội dung dạy học được truyền tải một cách nhẹ nhàng, trò được kích thích óc

sáng tạo, tư duy phê phán. Từ đó học sinh thấy được trách nhiệm, bổn phận

của mình sẽ tự nguyện, tự giác thực hiện.

3.2. Các biện pháp quản lý của hiệu trƣởng

3.2.1. Xây dựng kế hoạch và quy trình quản lý xây dựng THTT.

3.2.1.1. Mục tiêu của biện pháp.

Xây dựng kế hoạch và quy trình quản lý xây dựng THTT có vai trò hết

sức quan trọng. Kế hoạch và quy trình tốt, đảm bảo sự thành công càng cao.

Đó chính là việc xây dựng bản kế hoạch mà nội dung thể hiện những việc làm

trực tiếp góp phần cho việc thực hiện, bên cạnh đó là cách thức thực hiện và

trình tự thực hiện nội dung đó. Xây dựng kế hoạch và quy trình quản lý xây

dựng THTT phải thể hiện rõ sự chỉ đạo, định hướng của cấp trên nhưng đồng

thời phải thể hiện được rõ những đặc trưng của đơn vị giúp nâng cao nhận

thức, trách nhiệm của đội ngũ nhân viên, học sinh, góp phần nâng cao chất

lượng toàn diện của nhà trường, giúp cho việc quản lý xây dựng THTT của

Hiệu trưởng đạt được thành công.

3.2.1.2. Nội dung của biện pháp.

Kế hoạch và quy trình phải được xây dựng dựa trên cơ sở thảo luận,

bàn bạc kỹ lưỡng trong các tổ, khối chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong

nhà trường trên cơ sở phát huy cao tính dân chủ. Hiệu trưởng có thể thu thập

các ý kiến này thông qua việc tổ chức họp với toàn thể cán bộ, giáo viên trong

trường hoặc với trưởng các tổ, khối, các đoàn thể trong đơn vị. Kế hoạch và66quy trình tuyệt đối không thể là ý kiến chủ quan của một vài cá nhân có vị trí

chủ chốt trong nhà trường. Nếu kế hoạch thể hiện thiện chí của tập thể, thì

mỗi cá nhân trong tập thể sẽ thấy được trách nhiệm của bản thân trong việc

thực hiện kế hoạch, sự tự giác sẽ cao hơn rất nhiều và đó là điều đáng quan

tâm trong thực hiện xây dựng THTT. Hiệu trưởng sẽ là người chỉ đạo xác

định hệ thống những giá trị cần thiết đối với giáo viên, học sinh để đưa ra kế

hoạch, triển khai hành động toàn trường. Hiệu trưởng là người xây dựng nội

dung, chương trình, quy trình cụ thể hóa hành động, tạo ra sự nhất trí về nhận

thức và hành động. Có như vậy mới tạo ra dư luận mạnh trong và ngoài nhà

trường. Bên cạnh đó, các đoàn thể trong nhà trường nắm bắt mọi chủ trương,

nghị quyết của Đảng, chính quyền để tích cực tham gia với nhiều hình thức

phong phú, thiết thực, lôi cuốn, góp phần xây dựng THTT thành công.

3.2.1.3. Cách thực hiện.

Hiệu trưởng cần nghiên cứu, nắm vững mục tiêu xây dựng THTT, khảo

sát đánh giá tiềm năng trong và ngoài nhà trường để xây dựng kế hoạch nhằm

phát huy mọi tiềm năng một cách hợp lý nhất.

Kế hoạch và quy trình được xây dựng dựa trên cơ sở thảo luận, bàn bạc

trong nội bộ cán bộ, nhân viên trong nhà trường, trên cơ sở phát huy cao tính

dân chủ.

Cụ thể hóa các hoạt động, trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận trong

cơ sở. Hiệu trưởng có thể ra quyết định thành lập 1 Ban, trong đó các thành

viên sẽ cùng hiệu trưởng xây dựng kế hoạch công tác hàng tháng, học kỳ và

cả năm về việc quản lý xây dựng THTT. Mỗi thành viên trong ban sẽ được

lập kế hoạch và quy trình nhằm xây dựng THTT với vai trò và trách nhiệm

khác nhau, nhưng cùng phối hợp để hoàn thành mục tiêu đề ra. Trong đó,

Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm chung trong quản lý, chỉ đạo, tổ

chức, kiểm tra các hoạt động của phong trào, chịu trách nhiệm về khâu xây67dựng cơ sở vật chất, cảnh quan trường lớp. Các vị trí khác như Phó hiệu

trưởng, Chủ tịch công đoàn,...sẽ chịu trách nhiệm do Hiệu trưởng phân công,..

Bên cạnh đó, giáo viên sẽ là người triển khai nội dung xây dựng THTT tới các

em học sinh trong lớp, cụ thể hóa nội dung công việc mà học viên có thể tham

gia và thực hiện, phát động phong trào thi đua trong lớp, có các biện pháp để

giúp đỡ các em học sinh thực hiện được mục tiêu đề ra, tự đánh giá được kết

quả, tổ chức động viên, đề nghị nhà trường tuyên dương, khen thưởng học

sinh kịp thời.

Cùng với chỉ đạo chuyên môn, Hiệu trưởng thường xuyên quán triệt,

nhấn mạnh, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ nhân viên trong trường,

đặc biệt là giáo viên. Hiệu trưởng trực tiếp, thường xuyên quan tâm, chỉ đạo

quản lý việc xây dựng THTT trong nhà trường, phối kết hợp với cấp Ủy, chi

bộ Đảng, Ban giám hiệu, công đoàn, Đoàn thanh niên,..Đặc biệt, dành kinh

phí và cơ sở vật chất phục vụ cho quản lý công tác xây dựng THTT, đảm bảo

thực hiện được kế hoạch và quy trình đề ra.

Có thể nói, quản lý xây dựng THTT của Hiệu trưởng có thành công hay

không phụ thuộc rất nhiều vào việc lập kế hoạch và quy trình. Kế hoạch và

quy trình càng rõ ràng, cụ thể, có chỉ tiêu, thời gian thực hiện cụ thể để người

tham gia có căn cứ mà thực hiện nhằm đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và

dựa vào đó có thể đánh giá được hiệu quả thực hiện dựa trên số đo về chất

lượng và thời gian.

3.2.2. Hình thành một tổ chức chỉ đạo các nội dung hoạt động trên cơ sở

mục tiêu, yêu cầu xây dựng THTT.

3.2.2.1. Mục tiêu của biện pháp.

Hình thành một tổ chức chỉ đạo các nội dung hoạt động trên cơ sở mục

tiêu, yêu cầu xây dựng THTT dựa trên các cá nhân, tổ chức có vai trò lãnh

đạo trong nhà trường. Tận dụng vai trò rất quan trọng của các thành viên68trong tổ chức, trên cơ sở đó, phát huy được vai trò lãnh đạo của các tố chức,

cá nhân này giúp cho việc quản lý xây dựng trượng học thân thiện của Hiệu

trưởng được thuận lợi, thống nhất, thông suốt, bám sát được mục tiêu, yêu cầu

đề ra và đưa nhà trường phát triển.

3.2.2.2. Nội dung của biện pháp.

Việc lựa chọn các thành viên trong tổ chức chỉ đạo có ý nghĩa quan

trọng đối với việc quản lý xây dựng THTT. Tổ chức chỉ đạo được hình thành

dựa trên những cá nhân, tổ chức có vị trí chủ chốt trong nhà trường. Tổ chức

này ngoài việc chỉ đạo thì còn có vai trò tích cực trong việc tham mưu, hỗ trợ,

tổ chức cho các thành viên trong nhà trường là cán bộ nhân viên, giáo viên,

học sinh và giúp cho việc xây dựng THTT đi đúng hướng. Do vậy, nhà

trường, trước hết là Hiệu trưởng phải thành lập được tổ chức chỉ đạo này với

phân công vai trò, trách nhiệm cụ thể, rõ ràng. Có như vậy, mới giúp Hiệu

trưởng thành công trong việc quản lý xây dựng THTT.

3.2.2.3. Cách thực hiện.

Hiệu trưởng có thể ngay từ đầu năm học, thành lập 1 Ban chỉ đạo. Ban

chỉ đạo ngoài việc tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc lập kế hoạch và quy

trình quản lý xây dựng THTT, còn góp phần chỉ đạo để việc xây dựng THTT

được hiệu quả. Thành viên và bộ phận trong ban chỉ đạo sẽ được cụ thể hóa

các hoạt động, trách nhiệm. Các thành viên sẽ cùng hiệu trưởng xây dựng kế

hoạch và góp phần chỉ đạo cụ thể cho công tác hàng tháng, học kỳ và cả năm

về việc quản lý xây dựng THTT. Ban này gồm các thành viên: Hiệu trưởng,

phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Tổng phụ trách đội, trưởng nhóm giáo

viên chủ nhiệm với các phân công cụ thể như sau:

Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm chung trong quản lý, chỉ đạo,

tổ chức, kiểm tra các hoạt động của phong trào, chịu trách nhiệm về khâu xây

dựng cơ sở vật chất, cảnh quan trường lớp.69Phó hiệu trưởng chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn, tổ chức các

chuyên đề dạy học tích cực, phối hợp với các đoàn thể ở địa phương, chỉ đạo

tổng phụ trách tổ chức các sân chơi, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, .. đưa

các trò chơi dân gian có tính giáo dục vào trong nhà trường, tổ chức cho học

sinh tham quan, dã ngoại, chăm sóc các di tích lịch sử, văn hóa ở địa phương.

Chủ tịch công đoàn chịu trách nhiệm xây dựng các quy chế ứng xử

giữa giáo viên với giáo viên , giữa giáo viên với học sinh trong nhà trường,

phối hợp với chính quyền tăng cường vận động tham gia xây dựng THTT. Tổ

chức tốt các phong trào, hoạt động giao lưu, nhằm chăm lo đời sống cán bộ

nhân viên, tăng sự đoàn kết, tạo môi trường thân thiện trong nhà trường.

Tổng phụ trách đội chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động văn hóa,

văn nghệ, giao lưu, vui chơi cho các em học sinh, chủ động đề xuất với lãnh

đạo trong nhà trường các hoạt động mới của Đội nhằm tạo cho các em môi

trường học tập thân thiện, giảm áp lực trong học tập,... giúp các em có môi

trường học tập, vui chơi phong phú.

Trưởng nhóm giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm triển khai nội dung

tới các giáo viên chủ nhiệm trong trường về phong trào xây dựng trường học

thân thiên. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa nội dung công việc mà học sinh có thể

tham gia thực hiện phong trào, phát động các cuộc thi đua trong lớp, hỗ trợ

các em thực hiện được mục tiêu đề ra, đề nghị nhà trường tuyên dương, khen

thưởng kịp thời.

3.2.3. Xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt (giáo viên và các cộng tác viên) và

bồi dưỡng trình độ quản lý sư phạm cho họ.

3.2.3.1. Mục tiêu của biện pháp.

Xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt gồm giáo viên và các cộng tác viên

và bồi dưỡng trình độ quản lý sư phạm cho họ góp phần giảm tải trách nhiệm

và công việc của Hiệu trưởng trong việc quản lý xây dựng THTT, giúp cho70Hiệu trưởng tập trung vào chuyên môn chính của việc quản lý. Bên cạnh đó,

việc xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt với trình độ quản lý sư phạm sẽ làm

cho tổ chức hoạt động tốt hơn, quy củ hơn và được chuẩn hóa hơn, việc triển

khai đến từng bộ phận của trường sẽ được đồng bộ và khoa học, đồng thời

chính những cán bộ nòng cốt ấy cũng là đội ngũ kế cận cho các cán bộ của cơ

sở giáo dục, thậm chí là Hiệu trưởng.

3.2.3.2. Nội dung của biện pháp.

Hiệu trưởng có vai trò hết sức quan trọng. Trước hết phải xây dựng tiêu

chuẩn đối với đội ngũ giáo viên và các cộng tác viên được xác định làm nòng

cốt. Sau đó là kiện toàn trong việc tìm kiếm, đánh giá chuẩn và lựa chọn để

xây dựng được những cá nhân xuất sắc, tiêu biểu và bồi dưỡng trình độ quản

lý sư phạm cho họ.

3.2.3.3. Cách thực hiện.

Sau khi xây dựng kế hoạch hoạt động, Hiệu trưởng cần họp hội đồng

giáo dục nhà trường thông qua dự kiến bố trí nhân sự. Việc họp Hội đồng nhà

trường thể hiện sự công khai hóa trong tổ chức.

Công khai hóa sự phân công cho hợp lý để mọi người quán triệt nhiệm

vụ hóa trong phân công chính là thực hiện dân chủ hóa trong quản lý, tạo ra

sự nhất trí, nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi người.

Tìm kiếm, lựa chọn, đánh giá đúng, theo tiêu chuẩn đã xây dựng, các cá

nhân, xây dựng thành đội ngũ và bồi dưỡng trình độ quản lý sư phạm cho họ.

Chính sách cán bộ sử dụng phải nhất quán, thực sự dân chủ, công bằng,

tạo điều kiện để họ phát huy được hết năng lực, sở trưởng, cống hiến thật

nhiều cho việc hoàn thiện THTT.713.2.4. Tổ chức bồi dưỡng, tuyên truyền cho thầy trò và các lực lượng xã hội

tham gia về mục tiêu, nội dung, hoạt động xây dựng THTT.

3.2.4.1. Mục tiêu của biện pháp.

Bồi dưỡng, tuyên truyền ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ quản

lý, giáo viên, học sinh và các lực lượng liên quan đến hoạt động về mục tiêu,

nội dung, hoạt động xây dựng THTT nhằm giúp cho thầy trò và các lực lượng

xã hội hiểu, xác định và nắm thật rõ mục tiêu, nội dung, hoạt động xây dựng

THTT. Có như vậy, xây dựng THTT mới đi đúng hướng và đạt hiệu quả, bên

cạnh đó, mới tập hợp và tận dụng được sức mạnh tổng hợp của các nguồn lực.

3.2.4.2. Nội dung của biện pháp.

Vai trò của việc bồi dưỡng, tuyên truyền hết sức quan trọng, đặc biệt là

vấn đề liên quan đến mục tiêu, nội dung và hoạt động xây dựng THTT. Để

xây dựng THTT đi đúng hướng, hiệu quả bắt buộc những người thực hiện

phải hiều rõ để có những hành động đúng. Ngoài ra, xây dựng THTT không

chỉ là của một cá nhân, một tập thể mà còn là của cả cộng đồng, do vậy nó

mang tính nhân rộng. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tuyên truyền giúp

cho việc thực hiện xây dựng, quản lý xây dựng trường học thân thiện được

thuận lợi và hiệu quả.

3.2.4.3. Cách thực hiện.

Tổ chức phổ biến cho giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh,... về mục

tiêu, nội dung, hoạt động xây dựng THTT. Việc tổ chức càng được thường

xuyên, rộng rãi, rõ ràng sẽ giúp cho giáo viên, học sinh,... nắm rõ hơn các nội

dung của xây dựng THTT.

Tổ chức thảo luận với các chủ để liên quan đến THTT, ví dụ như

“THTT là gì?”; “kế hoạch xây dựng THTT, học sinh tích cực”,..

Tổ chức các cuộc thi về THTT giữa các lớp, các khổi, thậm chí là giữa

cha mẹ học sinh về các biện pháp xây dựng THTT,...723.2.5. Tổ chức xây dựng điển hình và tạo dư luận xã hội ủng hộ, tham gia

vào xây dựng THTT.

3.2.5.1. Mục tiêu của biện pháp.

Thông qua việc tổ chức xây dựng điển hình, tạo điều kiện để giáo viên,

học sinh và các lực lượng tham gia vào xây dựng THTT được hoàn thiện về

lối sống, phẩm chất đạo đức, chính trị, rèn luyện nghề nghiệp, giáo dục chính

trị nghề nghiệp nhằm tạo ra sự đồng thuận trong hoạt động, gây dư luận xã

hội, dư luận tập thể để điều chỉnh và chuẩn hóa cá nhân của thầy và trò.

3.2.5.2. Nội dung của biện pháp.

Như đã trình bày, mục tiêu của phong trào xây dựng THTT chính là tạo

cho trẻ một môi trường an toàn, thân thiện cả về vật chất và tình thần để trẻ

phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mình trong thực hiện

nhiệm vụ học tập, vui chơi, giải trí. Để có được như vậy, vai trò của đội ngũ

giáo viên rất quan trọng. Hơn nữa, bản chất của THTT nằm ở mối quan hệ

trong nhà trường, đó là mối quan hệ giữa thày với trò, giữa thày với thày và

quan hệ giữa trò với trò. Do đó, việc triển khai tổ chức xây dựng điển hình

cũng lấy mục tiêu từ các đối tượng này.

Việc lựa chọn các giá trị chuẩn mực để giáo dục cho các thầy cô giáo

trong nhà trường có một ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển nhân

cách của thế hệ trẻ. Trong bối cảnh nền kinh tế mang tính chất thị trường,

cùng với quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vai trò

định hướng của nhà trường sẽ tăng thêm hiệu quả, tạo ra sự thống nhất giữa

các cá nhân, mà vai trò nòng cốt là các thầy cô giáo. Do đó, nhà trường, trước

hết là Hiệu trưởng phải xây dựng cho được những điển hình và nhân điển

hình tiên tiến, những tấm gương mẫu mực của thầy cô giáo về đạo đức, lối

sống, tự học tập, sáng tạo trong công tác giáo dục và giảng dạy.73Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (107 trang)

×