1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC TUYỂN CHỌN VÀ BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TẠI VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.57 MB, 108 trang )


hc v nghiờn cu vi cỏc loi hỡnh o to t xa, o to ti ch nhm ỏp ng

nhu cu hc tp a dng ca xó hi, gúp phn tng tim lc cỏn b khoa hc k

thut cho t nc.

Vin i hc M H Ni t chc hot ng trong h thng cỏc trng

i hc quc gia do B Giỏo dc v o to trc tip qun lý v c hng

mi quy ch ca mt trng i hc cụng lp. Mụ hỡnh ca Vin i hc M

H Ni cú nhiu im khỏc so vi mụ hỡnh cỏc trng i hc truyn thng.

V chc nng: Vin i hc M H Ni cú chc nng thay th, tip ni,

b sung v hon thin cỏc chng trỡnh o to ti cỏc trng i hc truyn

thng v to c hi cho mi ngi (c bit l nhng ngi va hc va lm)

cú th tỡm thy mt chng trỡnh giỏo dc v mt hỡnh thc hc tp phự hp vi

kh nng, iu kin v hon cnh ca bn thõn nhm ci thin cht lng cuc

sng, nõng cao k nng ngh nghip.

V tớnh cht: Vin i hc M H Ni khỏc cỏc trng i hc truyn

thng thut ng M: M v i tng - nhm to c hi hc tp cho nhiu

ngi, c bit l nhng ngi ngoi tui n trng quy nh, nhng ngi

nghốo b thit thũi hoc c trỳ nhng vng sõu, vựng xa, M v mc tiờu,

ni dung chng trỡnh giỏo dc v ỏp dng quy trỡnh o to theo tớn ch - Mc

tiờu ca trng l nõng cao dõn trớ v gúp phn o to, bi dng ngun nhõn

lc lao ng - Ni dung chng trỡnh phong phỳ, a cp, a lnh vc phự hp vi

nhu cu xó hi. Tp trung cỏc lnh vc m cỏc trng tp trung ớt cú iu kin

ỏp dng. M v c ch u t, qun lý ti chớnh - Ban u Vin ó c nh

nc u t v sau ú c phộp thu cỏc ngun kinh phớ khỏc ngoi ngõn sỏch

nh nc, hot ng theo phng thc t hch toỏn theo cỏc quy nh v ti

chớnh ca nh nc. M v phng thc dy v hc - Lý do ra i ca Vin i

hc M H Ni l ỏp ng nhu cu hc tp, o to ca ụng o nhõn dõn.

Vin cú cụng ngh kim tra ỏnh giỏ cht ch, khỏch quan kim soỏt u ra l

mt vic lm rt quan trng ca Vin. Do chp nhn u vo rng rói v ỏp dng

mt chng trỡnh hc a dng, nờn vic kim soỏt cht ch u ra l mt yờu cu

43ti cn thit v quan trng nhm m bo cht lng, tin cy ca cỏc vn

bng, chng ch.

S t chc b mỏy hin ti ca Vin

- Ban giỏm hiu gm cú:

Vin trng

Phú Vin trng ph trỏch o to, HSSV

Phú Vin trng ph trỏch t chc hnh chớnh - qun tr

- Cỏc Hi ng t vn

- Cỏc t chc on th

ng y

Cụng on

on thanh niờn Cng sn H Chớ Minh

Hi sinh viờn

- Cỏc phũng chc nng:

Phũng Qun lý o to

Phũng K hoch - ti chớnh

Phũng T chc hnh chớnh

Phũng Cụng tỏc chớnh tr v sinh viờn

Phũng NCKH v Quan h quc t

Th vin

- Cỏc khoa trc thuc:

Khoa Kinh t v Qun tr KD

Khoa Ting Anh

Khoa Cụng ngh in t Thụng tin

Khoa To dỏng cụng nghip

Khoa Cụng ngh Sinh hc

Khoa Du lch

Khoa o to T xa

Khoa Ti chớnh Ngõn hng

Khoa Lut

- Cỏc trung tõm

Trung tõm Phỏt trin o to T xa44Trung tõm Hp tỏc v o to Quc t

Trung tõm i hc M H Ni ti Nng

Trung tõm Giỏo dc chuyờn nghip

Trung tõm Nghiờn cu v phỏt trin o to t xa

Cỏc trung tõm a phng

2.1.3. Mc tiờu o to

Vin i hc M H Ni o to h i hc v nghiờn cu vi cỏc loi

hỡnh o to t xa, o to ti ch nhm ỏp ng nhu cu hc tp a dng ca

xó hi, gúp phn tng tim lc cỏn b khoa hc k thut cho t nc vi cỏc

mc tiờu chớnh nh sau:

- Kiờn trỡ thc hin a dng hoỏ loi hỡnh o to m rng quy mụ trờn

a bn H Ni cng nh ti cỏc a phng trờn c nc i vi loi hỡnh o

to t xa.

- Ly o to t xa l mc tiờu kiờn nh phỏt trin nh trng ng

thi m rng cỏc loi hỡnh o to t cỏc chng trỡnh o to ngn hn, cụng

nhõn k thut lờn bc i hc v sau i hc, xõy dng mt mụ hỡnh i hc

M gm nhiu cỏc trng i hc, cao ng, vin o to v nghiờn cu trc

thuc ging mụ hỡnh o to cỏc nc cú nn giỏo dc phỏt trin.

- a cht lng o to lờn mt tm cao mi v th hin c uy tớn

trong cỏc khoỏ o to cao hc ca Vin t nm 2006.

- y mnh hp tỏc quc t, liờn kt vi cỏc trng cú uy tớn ca cỏc nc

nhm ỏp ng nhu cu o to ca th trng trong nc hin nay, ng thi cú

c hi c sỏt vi tiờu chun ca bn nõng cao cht lng o to ca mỡnh.

- Tng cng tim lc, nõng cao sc cnh tranh trong o to bng

chớnh ngun thu t hc phớ cựng vic tn dng c hi cú c cỏc chng

trỡnh mc tiờu t B.

t c mc tiờu ny, Vin i hc M H Ni cn phi cú nhng

chuyn bin ln v quy mụ, cht lng o to, tng cng c s vt cht v45thc hin cỏc bin phỏp qun lý ng b, trong ú quan trng nht l phi

hon thin cụng tỏc qun lý phỏt trin i ng ging viờn.

2.2. i ng ging viờn v lc lng ging viờn tr Vin i hc M H Ni

2.2.1. S lng ging viờn

Vin i hc M H Ni vi hai loi hỡnh o to ch yu l o to t

xa v o to ti ch (o to ti ch ch yu l o to trỡnh i hc, h

chớnh quy v va hc va lm). Vi s lng hc viờn h o to t xa

khong gn 38 ngn v s lng sinh viờn o to ti ch (h chớnh quy, phi

chớnh quy) khong 14 ngn thỡ nhu cu v ging viờn ca Vin l rt ln. Tuy

nhiờn vi h o to t xa, do c thự ca phng thc o to ny, Vin ch

yu l mi kiờm nhim hoc cng tỏc vi cỏc chuyờn gia cht lng cao trong

cỏc lnh vc cn o to v hỡnh thc ch yu l biờn son, phỏt hnh giỏo

trỡnh, bi ging v ging dy trờn súng ca cỏc i phỏt thanh v truyn hỡnh.

Trong gii hn ca lun vn ny, tỏc gi ch yu phõn tớch c im ca i

ng ging viờn ging dy cho o to ti ch ca Vin i hc M H Ni.

m bo s lng ging viờn v t l SV/GV l mt trong nhng

iu kin quan trng hon thnh nhim v ca cỏc trng i hc núi

chung v ca Vin i hc M H Ni núi riờng. Vic tớnh toỏn s lng

ging viờn ỏp ng nhu cu ging dy thng xuyờn cng nh trong mi

trng hp t xut tu thuc vo nhng yu t nh khi lng ging dy ca

tng khoa, s lng mụn hc, c thự mụn hc. Tuy nhiờn, theo kt qu phõn

tớch thng kờ v i ng ging viờn, sinh viờn v nghiờn cu khoa hc t nm

1998 n nm 2000 ca 47 trng i hc trong c nc a ra quy nh

chung v t l SV/GV i vi cỏc nhúm ngnh (xem bng 2.1). T ú cú th

tớnh toỏn s lng ging viờn cn thit i vi mt trng i hc.

Bng 2.1: Bng s liu quy nh tiờu chun t l SV/GV trong

cỏc trng i hc ti Vit Nam

TT

1Nhúm ngnhT l SV/GVKhoa hc c bn14-20462S phm10-163K thut12-184Nụng Lõm Ng12-185Y Dc4-106Kinh t Ti chớnh Phỏp lý20-267Ngh thut Th dc th thao10-16(Nguồn : Bộ Giáo dục & Đào tạo)i vi Vin i hc M H Ni, i ng ging viờn thuc 2 nhúm

ngnh chớnh ú l Kinh t v K thut, t l chun ca SV/GV l t 20-26 v

t 12 - 18. Trờn thc t trong nm hc 2008-2009, s lng sinh viờn h

chớnh quy, phi chớnh quy (khụng k sinh viờn h t xa) ca Vin i hc M

H Ni l khong trờn 14000 sinh viờn, vi tng s ging viờn l 1247 ging

viờn (k c ging viờn c hu v ging viờn thnh ging. So vi t l tiờu

chun thỡ t l SV/GV ca trng nm trong khung chun cho phộp.

Vin i hc M H Ni l mt trng i hc cụng lp nhng k t

khi thnh lp trng ó hot ng theo c ch t hch toỏn, hu nh khụng

c nh nc cp ngõn sỏch. Chớnh vỡ vy cỏc khoa cng ng thi l cỏc n

v c lp theo hot ng theo c ch t hch toỏn khụng cú s bao cp t nh

trng. Do vy, t l ging viờn c hu v ging viờn thnh ging cỏc khoa

cng hon ton ph thuc vo iu kin ti chớnh, ch trng chớnh sỏch nh

hng riờng ca Ban ch nhim cỏc khoa. Trong tng s 1247 ging viờn ca

Vin i hc M H Ni thỡ cú 227 ging viờn c hu v 1020 l GVTG.

Bng 2.2: Bng s lng ging viờn phõn theo khoa ca

Vin i hc M H Ni

STTKhoa/b mụnTng

s GVGVCHGVTG1Khoa Kinh t v Qun tr KD258SL

682Khoa Ting Anh905460,03640,03Khoa Cụng ngh Tin học752330,65269,44Khoa CN in t - Thông tin1171311,110488,947%

26,3SL

190%

73,75

6

7Khoa To dỏng CN

Khoa CNSH

Khoa Du lch105

120

1219

12

208,5

10,0

16,596

108

10191,5

90,0

83,561

220

807

6

1511,5

2,7

18,754

214

6588,5

97,3

81,3124722718,3102081,78 TT Hp tỏc quc t

9 Khoa o to T xa

10 Khoa Ti chớnh - Ngõn hng

Tng cng(Ngun : Phũng T chc hnh chớnh, Vin i hc M H Ni)

Biu 2.1: S lng ging viờn phõn theo khoa ca Vin i hc M H Ni250

200GVCH

GVTG150

100

50

họ

c

T

ng

ng

ng

tin

hệ

Si

TT

nh

Hợ

họ

pt

c

ác

Kh

qu

Kh

oa

ốc

oa

tế

Đàot

ic

ạo

hín

từ

h

xa

Ng

ânngTin48Kh

oaĐi

ệntửghKh

oa

ng

nôn

g

ng

cKh

oanghiệ

pịchnh

Kh

oaTạ

oDu

lTiế

ng

AKh

oaKh

oaKh

oaKi

nhtếQuả

ntrị

kin

hd..

.0(Ngun : Phũng T chc hnh chớnh, Vin i hc M H Ni)

Nh vy, v mt s lng ging viờn ca Vin i hc M H Ni nm

hc 2008-2009 ó m bo theo yờu cu. Tuy nhiờn, trờn thc t t l ging

viờn c hu so vi GVTG cũn quỏ thp tt c cỏc khoa ó gõy nờn nhng

khú khn khụng nh cho vic lờn k hoch v lp k hoch di hn trong cụng

tỏc o to ca nh trng. Vỡ vy, õy l mt trong nhng im yu cn c

tỏc gi xut bin phỏp gii quyt trong phn sau ca lun vn.

2.2.2. Cht lng ging viờn

Cht lng i ng ging viờn ph thuc vo nhiu yu t nh s lng

ging viờn, c cu v nng lc chuyờn mụn, k nng ngh nghip v phm

cht o c ca tng ging viờn trong i ng. V s lng v c cu ca i

ng ging viờn ó c lun vn phõn tớch k phn 2.2.1 ca lun vn. Tuy

nhiờn cn phi khng nh rng i ng ging viờn ca nh trng ó m bo

v s lng song i ng ging viờn c hu ca nh trng cha ỏp ng

c nhiu khi lng ging dy ca nh trng (ch m nhn c khong

30% khi lng ging dy). õy thc s l im yu ca mt nh trng ó

cú hn 15 nm tui. Chớnh vỡ vy, vic ging dy, qun lý o to ca nh

trng cũn ph thuc nhiu vo ging viờn thnh ging khụng ch ng c

v thi gian v vic lờn k hoch o to di hn nh hng n tin v

cht lng o to. Ngoi ra, qua phõn tớch s liu thỡ c cu ca i ng

ging viờn cng cha phự hp. õy chớnh l nhng yu t nh hng khụng

tt n cht lng i ng ging viờn ca nh trng. Tip theo, lun vn s i

sõu phõn tớch cht lng i ng ging viờn ca Vin i hc M H Ni

thụng qua cỏc mt trỡnh chuyờn mụn, phm cht o c v k nng s

phm ca ging viờn c hu v ging viờn thnh ging.

Trỡnh chuyờn mụn

Nhỡn chung, trong nhng nm qua Vin i hc M H Ni ó cnh

tranh c vi cỏc trng i hc cú b dy truyn thng trong nc v bt49u khng nh c v trớ ca mỡnh trong mt s lnh vc o to nht nh.

Cú c kt qu ny mt phn ln l nh vo cht lng ca i ng ging

viờn. Ngay t nhng nm u, Vin i hc M H Ni ó thu hỳt c mt

i ng GVTG cú cht lng cao. H ch yu l cỏc ging viờn trong cỏc

trng i hc hng u trong c nc v cú nhiu kinh nghim thc t hoc

ang lm vic trc tip trong cỏc lnh vc thuc chuyờn ngnh ging dy nờn

kin thc h a vo bi ging l c mt ngun kinh nghim quý bỏu ch

khụng phi ch l kin thc trờn sỏch v n thun. Hn na, vi vic t ch

v ti chớnh v lm vic theo hp ng ó giỳp cho cỏc nh qun lý cú th ch

ng trong vic iu tit v thuyờn chuyn GV khi xột thy cn thit. Tuy

nhiờn, GVTG a s l nhng ging viờn cao tui, khong hn 50% tui

trờn 50 nờn vi vic phỏt trin nh v bóo v cụng ngh thụng tin v tri thc

mi trong nhng nm gn õy lm cho nhiu ngi trong s h khụng bt kp

xu th phỏt trin ca thi i cng nh cp nht kin thc nhanh theo

yờu cu ca mụn hc.

i vi i ng ging viờn c hu h u l nhng k s, c nhõn xut

sc qua thi c v chn lc nhiu ln mi c ng trờn bc ging. õy l

mt th h tr y nng ng nhit tỡnh v khụng ngng trau di, nõng cao

trỡnh chuyờn mụn, rt ch ng ún nhn tri thc mi v ó c lm quen

vi vic t hc, hc thng xuyờn sut i nhng do tui i cng nh tui

ngh cũn quỏ tr h thm chớ cha h bc vo thc t cụng vic t khi di

ging ng i hc nay li ng lờn ging cho nờn cú nhiu ngi trong s

h cũn non kộm v trỡnh thc tin. õy l i ng ging viờn cn c

trang b kin thc nõng cao trỡnh thc tin v kh nng c sỏt, gii quyt

cỏc cụng vic trong thc tin.

Cn c vo s lng gi ging thc t ca cỏc ging viờn thỡ hu ht cỏc

ging viờn c hu u ging dy vt s gi theo chun quy nh, cha k n

ging viờn thnh ging a s l ging viờn c hu ti cỏc trng i hc khỏc50ó phi m bo s gi ging ca h trng v cng thờm s gi ging

ti Vin i hc M H Ni.

Hn na, Vin i hc M H Ni tuy l trng quc lp nhng do gp

nhiu khú khn trong vic n nh ban u nờn trng cha xõy dng c

cho mỡnh mt i ng cỏc nh khoa hc theo hng chuyờn sõu m i ng

ging viờn vn ch yu phi ging dy l chớnh cũn vic nghiờn cu khoa hc

hu nh khụng c quan tõm v u t ỳng mc. Cụng tỏc nghiờn cu khoa

hc, vit v biờn son giỏo trỡnh ging dy cha c coi trng v cng cha

c quy nh mt cỏch c th l nhim v i vi tng ging viờn. i ng

ging viờn tr hu nh cha lm quen c vi cụng tỏc nghiờn cu khoa hc,

vit v biờn son giỏo trỡnh ging dy. Bờn cnh ú, do vic phi dựng n

nhiu GVTG nờn cụng tỏc b trớ thi khoỏ biu v lp k hoch di hn cho

sinh viờn cng nh ging viờn c hu gp rt nhiu khú khn. Trong nhiu

trng hp ging viờn c hu phi lp ch trng khi cha b trớ c lch dy

ca GVTG theo k hoch, iu ny ó lm nh hng n cht lng o to.

Cng chớnh vỡ lý do ny m thi lng ging dy ca i ng ging viờn c

hu hu nh mc ti a, h hu nh cha cú thi gian dnh cho vic nghiờn

cu khoa hc.

Phm cht chớnh tr, t tng, o c

Qua hn 15 nm xõy dng v phỏt trin, Vin i hc M H Ni gp

rt nhiu khú khn ca vic thc hin mt mụ hỡnh o to mi. Nhng cng

tri qua nhng khú khn ú m i ng ging viờn ca trng ó khng nh

c bn lnh chớnh tr, t tng, o c trong sỏng ca mỡnh.

Hu ht, cỏc ging viờn u ý thc c v trớ ca mỡnh trong s nghip

giỏo dc o to núi chung v trong hot ng ging dy núi riờng. L mt

ngi thy, ngi cụ ng trờn bc ging, ging viờn ca Vin i hc M

H Ni luụn ly ch tõm lm u v h luụn l nhng tm gng sỏng v tinh51thn lm vic bn b, nhit tỡnh s cụng bng, bỡnh ng trc sinh viờn.

Trong hn 15 nm qua, cựng nờu cao tinh thn trỏch nhim xõy dng v

gi gỡn uy tớn ca nh trng i ng ging viờn ca Vin i hc M H Ni

cha khi no b nhng cỏm d v vt cht v tinh thn lm nh hng n cht

lng o to. Trong trng khụng xy ra cỏc hin tng tiờu cc trong

cụng tỏc o to, qun lý o to, t chc thi c. õy l mt im ỏng t ho

trong thi bui m ch ny ch kia kinh t th trng ó lm cho mt s cỏn

b ging viờn trong ngnh giỏo dc b chi phi.

Hng nm, nõng cao tinh thn cỏch mng v truyn thng t ho dõn

tc nh trng thng xuyờn kt hp vi Trung tõm truyn thng lch s Vit

Nam t chc cỏc chuyn i v ngun v sinh hot tp th v coi l hot ng

bt buc i vi ton th i ng cỏn b v ging viờn trong trng. õy thc

s l dp i ng ging viờn cú th tớch lu thờm nhng kin thc lch s,

kinh nghim thc t ng thi l c hi h cú th trao i v hc hi ln

nhau rt nhiu v khụng mang tớnh gũ ộp nh trong nhng bui hp chuyờn

mụn hay sinh hot khoa hc thun tuý.

Nng lc s phm

Nng lc s phm l nng lc cn thit i vi mt ngi GV, mt i

ng ging viờn i hc cú cht lng cao khụng ch l i ng vi nhng GV

cú kin thc chuyờn mụn gii, cú phm cht o c tt m phi bao gm

nhng ngi ging viờn cú nng lc s phm.

Nng lc s phm th hin trc ht nng lc ging dy ca ngi

ging viờn. Theo lý lun dy hc hin i thỡ: Dy l s iu khin ti u hoỏ

quỏ trỡnh ngi hc chim lnh ni dung hc, trong v bng cỏch ú phỏt trin

v hỡnh thnh nhõn cỏch. Lỳc ny, ngi ging viờn khụng ch thc hin

nhim v truyn t kin thc mt chiu m phi l ngi gi v trớ ch o

trong quỏ trỡnh dy hc. Ngi ging viờn l ngi hng dn, gi m cỏc vn

sinh viờn phỏt huy t duy c lp v kh nng sỏng to ca mỡnh trong52hc tp, tỡm kim chõn lý khoa hc. iu ny yờu cu phi cú s trao i gia

ging viờn v sinh viờn. Dy hc lỳc ny phi chuyn t c thoi sang i

thoi. Sinh viờn tr thnh trung tõm ca quỏ trỡnh o to. lm c vic

ny, ngi ging viờn phi gii v chuyờn mụn, bờn cnh ú phi cú vn hiu

bit rng v nhng vn cú liờn quan n mụn hc m mỡnh m nhn cú

th nh hng cho hc trũ trong quỏ trỡnh thu thp v x lý thụng tin ca h.

Trong my nm gn õy, ho theo xu th i mi phng phỏp ging

dy din ra ti hu ht cỏc bc hc, ngnh hc trong c nc, Vin i hc

M H Ni cng rt chỳ trng n vic thc hin i mi phng phỏp ging

dy. Song hiu qu ca vic ỏp dng phng phỏp ging dy tớch cc vo thc

t cũn cha mang li hiu qu rừ rt, cha ỏp ng c yờu cu ca tinh thn

i mi cng nh yờu cu ca ngi hc. Hu ht vic i mi phng phỏp

ging dy ca ging viờn mi dng li vic ỏp dng cụng ngh hin i vo

trong bi ging (dựng mỏy chiu, video, ...) cũn vic t chc lp hc, kim tra

ỏnh giỏ sinh viờn ... a s vn l theo phng phỏp truyn thng.

Nh vy, qua phõn tớch ta thy nng lc ging dy ca i ng ging

viờn cha tht ton din v t hiu qu cao. Bờn cnh nhng nguyờn nhõn

ch quan, thỡ nguyờn nhõn khỏch quan (c ch qun lý, ch chớnh sỏch i

vi ging viờn ...) cng l nguyờn nhõn lm hn ch s phỏt trin nng lc

ging dy ca i ng ging viờn, c bit l ging viờn tr.2.2.3. Cht lng bi dng ging viờn

Tiờu chớ ỏnh giỏ cht lng bi dng i ng ging viờn cỏc Khoa,

trung tõm trong Vin l tp hp cỏc du hiu, iu kin, c trng, cỏc ch s

nh tớnh, nh lng lm cn c nhn bit, ỏnh giỏ thc trng cụng tỏc bi

dng i ng ny trờn thc t. T quan nim v bi dng i ng ging

viờn cỏc khoa, trung tõm trong Vin i hc M H Ni, quỏn trit v vn

dng quan im ca ng v bi dng v rốn luyn i ng cỏn b, ng53Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (108 trang)

×