1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

Chương 3 BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TRONG CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ SƠN TÂY TRONG GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN MỚI CỦA THỦ ĐÔ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.47 MB, 126 trang )


- Tại kỳ họp thứ 6 ngày 03 tháng 12 năm 2004, Quốc hội giao cho

Chính phủ triển khai thực hiện một trong các nội dung sau: “Tập trung xây

dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lƣợng, đồng bộ về

cơ cấu, đạt chuẩn về trình độ đào tạo; đặc biệt coi trọng việc nâng cao bản

lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lƣơng tâm, trách nhiệm nghề nghiệp. Hoàn

thiện cơ chế, chính sách về đào tạo, bồi dƣỡng, sử dụng và tạo điều kiện cho

nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục thƣờng xuyên tự học tập đề cập nhất kiến

thức, nâng cao trình độ, kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu

đổi mới giáo dục”. [21,2]

Đặc biệt là đổi mới mạnh mẽ phƣơng pháp dạy và học. Tăng cƣờng

ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của nhà trƣờng, đẩy mạnh

chƣơng trình dạy ngoại ngữ, chủ yếu là Tiếng Anh và tin học trong các cơ sở

giáo dục, đặc biệt là ở bậc trung học.

Chỉ thị về nhiệm vụ của toàn ngành trong năm học 2005 - 2006 của Bộ

Giáo dục và Đào tạo có nêu một số nhiệm vụ liên quan đến công tác đổi mới

giáo dục phổ thông trong đó việc dạy học ngoại ngữ và xây dựng đội ngũ giáo

viên và cán bộ quản lý giáo dục đƣợc xác định nhƣ sau: “Tiếp tục đổi mới

mạnh mẽ phƣơng pháp dạy và học; tăng cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin

trong các hoạt động của nhà trƣờng, nhất là ứng dụng trong giảng dạy, học tập

và quản lý giáo dục; đẩy mạnh chƣơng trình dạy ngoại ngữ và tin học trong

các cơ sở giáo dục, đặc biệt là ở các cấp trung học cơ sở và trung học phổ

thông; “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lƣợng đội ngũ nhà giáo và cán

bộ quản lý giáo dục”. [13,2]

Trong nhóm giải pháp phát triển giáo dục của chiến lƣợc phát triển

giáo dục 2001 - 2010 có các giải pháp đổi mới mục tiêu, nội dung, chƣơng

trình giáo dục và phát triển đội ngũ nhà giáo, đổi mới phƣơng pháp giáo dục.

Trong đó đã xác định phải” “Chú trọng trang bị và nâng cao kiến thức tin học,

ngoại ngữ cho học sinh. Dạy ngoại ngữ trên diện rộng từ lớp 6; học sinh đƣợc

học ổn định và liên tục ít nhất một ngoại ngữ để khi tốt nghiệp trung học phổ

76thông có thể sử dụng đƣợc” và “Phát triển đội ngũ nhà giáo đảm bảo đủ về số

lƣợng, hợp lý về cơ cấu và chuẩn về chất lƣợng đáp ứng nhu cầu vừa tăng quy

mô vừa nâng cao chất lƣợng và hiệu quả giáo dục”. [19,8,9]

Tại kỳ họp thứ 6 ngày 03 tháng 12 năm 2004, Quốc hội giao cho Chính

phủ triển khai thực hiện một trong các nội dung sau: “Tập trung xây dựng đội

ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lƣợng, đồng bộ về cơ cấu,

đạt chuẩn về trình độ đào tạo; đặc biệt coi trọng việc nâng cao bản lĩnh chính

trị, phẩm chất đạo đức, lƣơng tâm, trách nhiệm nghề nghiệp. Hoàn thiện cơ

chế, chính sách về đào tạo, bồi dƣỡng, sử dụng và tạo điều kiện cho nhà giáo,

cán bộ quản lý giáo dục thƣờng xuyên tự học tập đề cập nhất kiến thức, nâng

cao trình độ, kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới

giáo dục”. [21,2]

- Trong chƣơng trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số

37 của Quốc hội (ban hành theo Quyết định số 73/2005/QĐ-TTg ngày

06/04/2005 của Thủ tƣớng Chính phủ) đã xác định nội dung sau:

“I.2. Phát triển giáo dục phổ thông theo hƣớng tiếp tục triển khai, nâng

cao chất lƣợng, hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 40/2000/QH10 và Nghị

quyết số 41/2000/QH10 của Quốc hội.

a. Thực hiện đổi mới mạnh mẽ phƣơng pháp dạy và học. Tăng cƣờng

ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của nhà trƣờng, đẩy mạnh

chƣơng trình dạy ngoại ngữ, chủ yếu là Tiếng Anh và tin học trong các cơ sở

giáo dục, đặc biệt là từ bậc trung học trở lên”

3.1.2. Định hướng về công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo THPT

1. Tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, nâng

cao chất lƣợng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục theo yêu cầu nhiệm

vụ nêu tại Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2005 của

Thủ tƣớng Chính phủ.

2. Bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dƣỡng, sử

dụng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục”. [15.7,0]

77- Trong Thông báo của Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng số 187/TB-TW

ngày 21 tháng 6 năm 2005 tại buổi làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục

và Đào tạo có ý kiến về phƣơng hƣớng và giải pháp tiếp tục đổi mới sự

nghiệp giáo dục trong giai đoạn tới có các nội dung đƣợc xác định là: “Thực

hiện tốt Chỉ thị số 40/CT-TW ngày 15-6-2004 của Ban Bí thƣ về việc xây

dựng, nâng cao chất lƣợng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tiếp

tục rà soát, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; có chính

sách thu hút đối với giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, nhất là đối với các

địa bàn khó khăn. Đổi mới mạnh mẽ quản lý giáo dục, nâng cao hiệu quả

quản lý nhà nƣớc, chấn chỉnh nền nếp kỷ cƣơng, tăng cƣờng công tác thanh

tra, kiểm tra”. [12,2]

- Trong Luật Giáo dục 2005 đã quy định: “Mục tiêu giáo dục là đào tạo

con ngƣời Việt Nam phát triển toàn diện...”, “Phƣơng pháp giáo dục phải phát

huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tƣ duy sáng tạo của ngƣời học; bồi dƣỡng

cho ngƣời học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý

chí vƣơn lên”; “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân

trí, đào tạo nhân lực, bồi dƣỡng nhân tài “Đầu tƣ cho giáo dục là đầu tƣ cho

phát triển. Nhà nƣớc ƣu tiên đầu tƣ cho giáo dục”; “Nhà giáo giữ vai trò quyết

định trong việc đảm bảo chất lƣợng giáo dục. Nhà giáo phải không ngừng học

tập, rèn luyện nêu gƣơng tốt cho ngƣời học. Nhà nƣớc tổ chức đào tạo, bồi

dƣỡng nhà giáo; có chính sách sử dụng, đãi ngộ, bảo đảm các điều kiện cần

thiết về vật chất và tinh thần để nhà giáo thực hiện vai trò và trách nhiệm của

mình; giữ gìn và phát huy truyền thống quý trọng nhà giáo, tôn vinh nghề dạy

học”. [14,24,25,27,28]

Trong Mục 3 - Chính sách đối với nhà giáo - tại ý 3, Điều 82 của Luật

Giáo dục 2005, có quy định: “Nhà nƣớc có chính sách luân chuyển nhà giáo,

cán bộ quản lý giáo dục công tác ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc

biệt khó khăn; khuyến khích và ƣu đãi nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục ở

vùng thuận lợi đến công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó

78khăn; tạo điều kiện để nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở vùng này

an tâm công tác”. [14,56]

Bộ GD-ĐT đã soạn thảo và đƣa vào thí điểm bộ Chuẩn nghề nghiệp

giáo viên trung học với 8 tiêu chuẩn bao gồm:

Tiêu chuẩn 1: phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của ngƣời giáo

viên, trong đó có 5 tiêu chí: phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ứng xử

với học sinh, ứng xử với đồng nghiệp, lối sống, tác phong. Mỗi tiêu chuẩn

kèm theo 4 mức để giáo viên tự đánh giá.

Tiêu chuẩn 2: Năng lực tìm hiểu đối tƣợng và môi trƣờng giáo dục,

gồm 2 tiêu chí: tìm hiểu đối tƣợng giáo dục và tìm hiểu môi trƣờng giáo dục.

Tiêu chuẩn 3: Năng lực xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục, gồm 2

tiêu chí: xây dựng kế hoạch dạy học và xây dựng các hoạt động giáo dục khác.

Tiêu chuẩn 4: Năng lực thực hiện kế hoạch dạy học bao gồm: đảm bảo

kiến thức môn học, đảm bảo chƣơng trình, biết vận dụng các phƣơng pháp

dạy học, biết sử dụng các phƣơng tiện dạy học, có khả năng xây dựng môi

trƣờng học tập, biết quản lí hồ sơ dạy học.

Tiêu chuẩn 5: Năng lực thực hiện kế hoạch giáo dục: có khả năng giáo

dục học sinh qua môn học, qua các hoạt động giáo dục khác, qua các hoạt

động trong cộng đồng, có khả năng vận dụng các phƣơng pháp, hình thức tổ

chức giáo dục.

Tiêu chuẩn 6: Năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện

đạo đức, gồm có: đánh giá kết quả học tập, đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức.

Tiêu chuẩn 7: Năng lực hoạt động chính trị xã hội gồm có: phối hợp

với gia đình học sinh và cộng đồng; tham gia hoạt động chính trị xã hội.

Tiêu chuẩn 8: Năng lực phát triển nghề nghiệp: tự đánh giá, tự học và

tự rèn luyện, có khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề.

Các tiêu chuẩn kì vọng sẽ đi vào thực tiễn giáo dục để đội ngũ giáo viên

trung học Việt Nam nhanh chóng vƣơn lên tầm cao mới, đồng thời làm cơ sở

cho các nhà quản lí giáo dục xây dựng và tiến hành các biện pháp phát triển đội

79ngũ giáo viên nhằm tạo nhiều cơ hội đồng thuận với những tiêu chuẩn mà

ngƣời giáo viên cần phải có, đồng thời hạn chế tối đa những bất cập, trở ngại

hay vật cản trong quá trình hoàn thiện và nâng cao chất lƣợng nhà giáo.

Đội ngũ giáo viên tiếng Anh THPT trong giai đoạn phát triển mới nhất

thiết phải đƣợc phát triển theo 8 tiêu chuẩn giáo viên trung học và với đặc thù

môn học trong điiều kiện giảng dạy hiện tại thì các tiêu chuẩn: 4 và 8 cần

đƣợc chú trọng hơn cả.

3.2.Các nguyên tắc lựa chọn biện pháp

3.2.1. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa

Phát triển đội ngũ giáo viên trong nhà trƣờng mà không xem xét đến

lịch sử và truyền thống phát triển của nhà trƣờng với những điểm khác biệt

nhƣ chênh lệch tuổi tác, trình độ nhận thức, tƣ duy nhiều thế hệ hay sự khác

biệt về bề dày kinh nghiệm, sự năng động thích nghi của lớp trẻ đối lập với sự

ngại thay đổi và khó thích nghi của lớp ngƣời cao tuổi mà cứ nóng vội, thái

quá hay đốt cháy giai đoạn, để thực hiện nhanh chóng một giải pháp nào đó;

Không dựa trên cơ sở hay phát huy những nhân tố phù hợp tích cực; Bổ xung,

thay đổi, hủy dần nhân tố không phù hợp, lạc hậu thì sẽ gây xáo trộn, mất ổn

định và tất yếu không thành công. Do vậy lựa chọn biện pháp phải quán triệt

nguyên tắc kế thừa.

3.2.2. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn

Theo quan điểm triết học Mác Lê Nin thì thực tiễn là phạm trù triết học

chỉ toàn bộ hoạt động vật chất có tính lịch sử - xã hội của con ngƣời làm biến

đổi tự nhiên và xã hội. Thực tiễn là cơ sở, là động lực và mục đích của nhận

thức. Thông qua hoạt động thực tiễn, lí luận mới đƣợc vật chất hóa, mới có

sức mạnh cải tạo hiện thực. Một giải pháp đƣa ra phải phù hợp với đặc điểm

đối tƣợng quản lí, phù hợp với những điều kiện về cơ sở vật chất, phƣơng

tiện, môi trƣờng, theo đúng cơ chế, chính sách, pháp luật của nhà nƣớc, điều

kiện hiện có của nhà trƣờng thì biện pháp đó mới thực hiện đƣợc hoặc không

đem lại kết quả thấp.

803.2.3. Nguyên tắc đảm bảo tính phù hợp

Phù hợp có nghĩa là ăn khớp với nhau (38). Hình thức phù hợp với nội

dung, công tác phù hợp với khả năng. Sự kế thừa có chọn lọc cũng là một yêu

cầu mang tính phù hợp. Mỗi giải pháp đƣa ra cần phải tính đến sự phù hợp

với điều kiện hoàn cảnh hiện có hay không. Một giải pháp cho dù rất hay

nhƣng không phù hợp, không đi vào thực tiễn thì cũng mãi mãi nó chỉ tồn tại

đƣơi dạng lí thuyết mà thôi.

3.2.4. Nguyên tắc tính khả thi

Chúng ta biết rằng để một giải pháp đi vào cuộc sống thì ngoài tính phù

hợp phải có tính khả thi. Công tác phát triển đội ngũ giáo viên tiếng anh cho

các trƣờng THPT phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố nhƣ nguồn lực về tài chính,

nguồn lực con ngƣời và cơ sở vật chất vv… Do đó nếu giải pháp không phù

hợp với các yếu tố về nguồn lực ấy, không phù ợp với điều kiện cụ thể thì

không thể thực hiện đƣợc và nhƣ thế là giải pháp không khả thi. Tính khả thi

ở đây là giải pháp không bị các yếu tố chi phối nó ràng buộc ở mức độ cao.

3.2.5. Nguyên tắc tính hiệu quả

Từ điển tiếng Việt định nghĩa: Hiệu quả là kết quả nhƣ yêu cầu của

việc làm mang lại. (38). Đích cuối cùng của mỗi giải pháp đƣa ra là phải đạt

đƣợc hiệu quả nhƣ thế nào. Một giải pháp đƣợc coi là đáp ứng yêu cầu có

nghĩa là giải pháp đó không những phù hợp với thực tiễn, có thể thực hiện

đƣợc mà còn phải đạt đƣợc kết quả nhƣ yêu cầu của giải pháp đó. Không

những giải quyết đƣợc vấn đề đặt ra mà còn không đƣợc gây thêm phức tạp

hay khó khăn mới.

3.3. Các biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên THPT môn tiếng

Anh trên địa bàn thị xã Sơn Tây trong giai đoạn phát triển mới.

Trên cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ giáo viên THPT và giáo viên

tieenngs Anh, kết hợp tìm hiểu thực trạng công tác phát triển đội ngũ giáo viên

tiếng Anh trong các trƣờng THPT ở thị xã Sơn Tây nhƣ đã đƣợc trình bày ở

chƣơng 1, chƣơng 2, chúng tôi thấy công tác phát triển đội ngũ giáo viên THPT

môn tiếng Anh ở thị xã Sơn Tây cần tập trung vào 7 biện pháp sau:

813.3.1. Biện pháp thứ nhất: Nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng

của công tác phát triển đội ngũ giáo viên tiếng Anh THPT ở thị xã Sơn Tây

a/ Ý nghĩa của biện pháp:

Công tác phát triển ĐNGV tiếng Anh THPT là một bộ phận hết sức

quan trọng gắn bó hữu cơ với công tác xây dựng và phát triển toàn thể đội ngũ

giáo viên, cán bộ quản lý, và nhân viên của các trƣờng THPT trên địa bàn thị

xã Sơn Tây.

Nâng cao chất lƣợng và hiệu quả của công tác phát triển ĐNGV tiếng

Anh, góp phần nâng cao uy tín, thƣơng hiệu và tạo bƣớc đột phá về chất

lƣợng giáo dục của các trƣờng THPT.

b/ Mục đích của biện pháp:

Tăng cƣờng đổi mới tƣ duy về công tác phát triển ĐNGV tiếng nƣớc

ngoài trong toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trƣờng để mọi thành viên

trong nhà trƣờng hiểu rõ, hiểu đúng về vai trò, tầm quan trọng của công tác

phát triển ĐNGV tiếng Anh trong giai đoạn mới, góp phần nâng cao chất

lƣợng, hiệu qủa của công tác quản lý phát triển nhân lực lao động trong thời

kì hội nhập.

c/ Nội dung của biện pháp:

Tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đội ngũ

giáo viên trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trƣờng.

Tổ chức cho cán bộ, giáo viên học tập nghiên cứu các chính sách giáo

dục và đào tạo của Đảng và Nhà nƣớc; thấm nhuần đƣờng lối đổi mới giáo

dục và đào tạo; nắm vững luật giáo dục, pháp lệnh công chức và chuẩn giáo

viên trung học. Tạo ra nền tảng tƣ tƣởng và nhận thức đúng đắn về ý nghĩa,

tầm quan trọng và sự cần thiết của công tác phát triển đội ngũ giáo viên

tiếng Anh.

Xây dựng sự đoàn kết nhất trí trong toàn trƣờng làm tiền đề thực hiện

các biện pháp phát triển ĐNGV .

82d/ Cách thực hiện biện pháp:

Trên cơ sở vị trí, chức năng, nhiệm vụ của giáo viên THPT đã đƣợc

quy định trong điều lệ nhà trƣờng, trong bộ chuẩn giáo viên trung học,… cần

nghiên cứu đánh giá một cách khách quan công tác phát triển ĐNGV tiếng

Anh THPT ở thị xã Sơn Tây.

Tuyên truyền, tổ chức các hội thảo khoa học chuyên đề bàn về vai trò,

tầm quan trọng của công tác phát triển đội ngũ giáo viên nói chung và giáo

viên tiếng Anh nói riêng.

Chỉ đạo xây dựng quy hoạch, kế hoạch lâu dài, ngắn hạn cho công tác

quản lý phát triển ĐNGV, cán bộ quản lý.

Thực hiện kế hoạch từng bƣớc, từng giai đoạn sao cho đảm bảo chất

lƣợng, hiệu quả.

Tổ chức kiểm tra- đánh giá nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của

công tác phát triển ĐNGV.

3.3.2. Biện pháp thứ 2: Tổ chức khảo sát và đánh giá thực trạng đội ngũ

giáo viên tiếng Anh trong các trường trung học phổ thông ở thị xã Sơn Tây

a/ Mục đích:

Cung cấp thông tin về thực trạng đội ngũ giáo viên tiếng Anh ở các

trƣờng THPT trên địa bàn thị xã Sơn Tây, từ đó có đánh giá mặt mạnh, yếu

của đội ngũ làm cơ sở thực tiễn cho công tác dự báo, qui hoạch tiếp theo

mang tính khả thi và hiệu quả.

b/ Ý nghĩa:

Khảo sát, đánh giá tuy chỉ gián tiếp tác động vào việc phát triển đội ngũ

giáo viên nhƣng đƣợc xem là một việc làm rất cần thiết. Nhờ có công tác này

mà các thông tin chính xác về thực trạng đội ngũ giáo viên đƣợc cung cấp đến

cho các nhà quản lí giúp các nhà quản lí thấy trƣớc đƣợc những biến động về

nhân sự có thể xảy ra trong thời gian từ 3 đến 5 năm về số lƣợng giáo viên

nhƣ số giáo viên sắp nghỉ hƣu, số giáo viên chƣa ổn định (có thể chuyển đi),

số giáo viên cần đƣợc giúp đỡ để hoàn thiện hoặc nâng cao năng lực chuyên

môn, từ đó có kế hoạch ngắn và dài hạn về tuyển chọn, bổ xung nhân sự, đào

tạo, bồi dƣỡng, sử dụng hợp lí đội ngũ giáo viên mà mình đang quản lí.

83c/ Yêu cầu:

- Việc khảo sát và đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên tiếng Anh các

trƣòng THPT phải đảm bảo độ chính xác, trung thực, khoa học của các thông

tin, đáp ứng yêu cầu hoạch định kế hoạch phát triển đội ngũ.

- Các thông tin cần tập trung làm rõ là: Số lƣợng, cơ cấu độ tuổi, giới

tính, trình độ đào tạo, hệ đào tạo, nơi đào tạo, nhiệm vụ đƣợc phân công, năng

lực và kết quả công tác, trình độ tin học, ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn

cảnh gia đình, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực sƣ phạm...

d/ Cách thức thực hiện:

+ Sở Giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch, đề ra mục đích, yêu cầu,

xây dựng các tiêu chí, biểu mẫu đồng thời hƣớng dẫn cơ sở cách tiến hành

khảo sát, đánh giá.

+ Các trƣờng THPT căn cứ vào hƣớng dẫn của Sở, triển khai thực hiện

các nội dung theo yêu cầu đồng thời đề xuất kế hoạch phát triển đội ngũ giáo

viên của trƣờng với Sở.

+ Sở Giáo dục và đào tạo thu thập đầy đủ thông tin của các trƣờng, tiến

hành kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ quản lý của Sở, sau đó tiến hành tổng hợp,

phân loại giáo viên để làm căn cứ điều chỉnh, bổ sung và xây dựng qui hoạch

phát triển đội ngũ giáo viên cho giai đoạn tới.

3.3.3. Biện pháp thứ 3: Xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên

tiếng anh THPT theo đặc thù của bộ môn

Quy hoạch hiểu theo nghĩa chung nhất là: sự trù tính một cách cụ thể

công việc sẽ tiến hành để đạt đƣợc kết quả tốt nhất. Trong các trƣờng THPT

đó là sự hoạch định, bố trí công việc, sắp xếp, phân công hợp lí đội ngũ giáo

viên theo một trình tự hợp lý, đƣợc thực hiện trong một không gian, thời gian

nhất định là cơ sở cho việc xác lập kế hoạch

a/ Mục đích:

- Đáp ứng đủ yêu cầu về số lƣợng, đảm bảo chất lƣợng giảng dạy theo

đặc thù bộ môn, theo chuẩn giáo viên trung học của bộ Giáo dục mới ban hành.

84- Góp phần đảm bảo hiệu quả, chất lƣợng dạy học bộ môn ngoại ngữ.

- Tránh xáo trộn và thiếu hụt lao động trong quá trình triển khai các

công việc của nhà trƣờng.

- Tạo sự ổn định để phát triển, làm cho uy tín, tầm vóc, vị thế của nhà

trƣờng đƣợc nâng cao.

b/ Ý nghĩa:

- Công tác qui hoạch là một bộ phận hết sức quan trọng, gắn bó hữu cơ

với công tác xây dựng cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chủ trƣơng kế

hoạch phát triển của ngành GD - ĐT trong mối tổng quan kinh tế - xã hội của

thị xã.

- Là nhiệm vụ có ý nghĩa rất quan trọng, không thể thiếu trong công tác

phát triển đội ngũ, giống nhƣ bản thiết kế của một công trình trùng tu hay xây

dựng vậy. Không có qui hoạch, kế hoạch thì mọi công việc về sau sẽ trở thành

manh mún, lộn xộn, nhất thời và thiếu tính chiến lƣợc.

c/ Yêu cầu:

- Nhất thiết phải có sự liên kết chặt chẽ với công tác khảo sát, đánh giá

và dự báo về đội ngũ.

- Phải đảm bảo đáp ứng cả mục tiêu trƣớc mắt và lâu dài.

- Phải phù hợp với chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng và Nhà nƣớc, chỉ

đạo của Bộ giáo dục và đào tạo, thực tiễn địa phƣơng và của ngành..

- Phải bám sát các quy định về chế độ, chính sách của Nhà nƣớc và địa

phƣơng đối với giáo viên.

- Phải đảm bảo phù hợp với đặc thù bộ môn, đảm bảo tính khả thi, khi

triển khai không gây ra xáo trộn về đội ngũ cũng nhƣ các hoạt động khác của

nhà trƣờng.

c/ Nội dung của biện pháp

Căn cứ vào văn bản pháp quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo

dục Hà Nội về qui định số lƣợng giáo viên môn tiếng Anh cho mỗi trƣờng

theo số lớp, căn cứ vào nội dung, kế hoạch đào tạo và thực tiễn nhà trƣờng,

hiệu trƣởng chịu trách nhiệm xây dựng quy hoạch phát triển ĐNGV bao gồm:

85- Quy hoạch tổng thể về phát triển số lƣợng, chất lƣợng (trình độ đào

tạo, năng lực, kinh nghiệm, khả năng phát triển).

- Quy hoạch theo tổ bộ môn, theo trình độ đào tạo, theo thâm niên nghề

nghiệp, độ tuổi, hình thành và phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán.

- Quy hoạch về cấu trúc bộ máy, cơ chế tổ chức, chế tài xử lí vi phạm,

qui định về chế độ làm việc, ngày giờ công, nhiệm vụ cụ thể của giáo viên

trong trƣờng, kế hoạch chi tiêu nội bộ, phƣơng pháp quản lý.

- Qui hoạch chất lƣợng đội ngũ giáo viên bao gồm các kế hoạch tuyển

chọn, tuyển dụng, sử dụng bố trí, kế hoạch bồi dƣỡng chuyên môn - nghiệp

vụ, bồi dƣỡng bản lĩnh chính trị, kế hoạch phát triển Đảng trong tổ chuyên

môn, qui hoạch cán bộ.

d/ Qui trình thực hiện biện pháp:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc quy hoạch phát triển ĐNGV

- Dựa trên các kết quả thông kê, khảo sát, dự báo của nhà trƣờng, các tổ

chuyên môn về đội ngũ giáo viên tiếng Anh và số lƣợng học sinh trong giai

đoạn tới và trong tƣơng lai.

- Căn cứ vào định hƣớng phát triển giáo dục và đào tạo của Ngành, của

Sở, của nhà trƣờng lập quy hoạch tổng thể về đội ngũ giáo viên hiện có và

giáo viên dự kiến, hoàn thiện cơ chế phát triển đội ngũ.

- Thông tin bản dự thảo về qui hoạch phát triển đội ngũ, trƣng tập ý

kiến các tổ, ý kiến cá nhân để xem xét điều chỉnh cho đảm bảo tính thực tiễn,

khả thi và hiệu quả.

- Tiến hành công khai qui hoạch và đƣa vào thực thi

3.3.4. Biện pháp thứ 4: Tuyển dụng chất lượng, bố trí, phân công công tác

phù hợp với năng lực, sở trường và hoàn cảnh của giáo viên THPT môn

tiếng Anh

a/ Ý nghĩa:

Tuyển dụng, bố trí và sử dụng giáo viên hợp lý là các bƣớc quan trọng

của việc xây dựng đội ngũ giáo viên.

86Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (126 trang)

×