1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.57 MB, 101 trang )


Quản lý hoạt động dạy học là khâu quan trọng trong quản lý nhà trường Muốn thực

hiện tốt quản lý hoạt động dạy học có hiệu quả khi đưa ra các biện pháp cần tuân thủ những

nguyên tắc cơ bản sau:

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính pháp chế.

Căn cứ vào các văn bản quy định quản lý các hoạt động dạy và học của Bộ giáo dục

và đào tạo, của UBND tỉnh và Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Thọ đối với trường Cán bộ

quản lý giáo dục và đào tạo để đề xuất các biện pháp.

Quản lý hoạt động dạy học phải theo pháp luật và những nội qui, qui chế, qui định có

tính chất bắt buộc trong hoạt động dạy học.

Chịu sự quy định của các quy luật của quá trình dạy học, giáo dục diễn ra trong môi

trường sư phạm lấy hoạt động và quan hệ dạy - học của thầy và trò làm đối tượng quản lý.

Đồng thời vận dụng một cách có hiệu quả các chức năng của chu trình quản lý trong việc điều

khiển quá trình dạy học.

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn.

Trên cơ sở thực tiễn là tình hình phát triển giáo dục của thế giới, của đất nước, của địa

phương, điều kiện thực tế của Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Thọ có

ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình phát triển của quá trình dạy học trong nhà trường; thực tiễn

phát triển về qui mô, chất lượng, cơ sở vật chất của nhà trường cũng như tình hình đội ngũ

cán bộ- giảng viên- nhân viên hiện có v.v. . Quản lý hoạt động dạy học trong nhà trường cần

dựa trên những cơ sở thực tiễn đó là:

Thực trạng về việc thực hiện kế hoạch dạy học trong nhà trường

Thực trạng về đội ngũ giảng viên.

Thực trạng đổi mới phương pháp dạy học

Thực trạng về cơ sở vật chất ,thiết bị dạy học trong nhà trường

Trong nhà trường quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng có vai trò rất quan trọng,

vì vậy người hiệu trưởng phải luôn luôn trau dồi nghiệp vụ công tác quản lý để có những giải

pháp khả thi góp phần nâng cao chất lượng dạy học. Chất lượng dạy học của nhà trường phải

được củng cố thường xuyên nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục nói chung và ở địa phương nói

riêng cũng như đáp ứng nhu cầu của xã hội ngày càng phát triển.

Nguyên tắc này đòi hỏi người nghiên cứu đề xuất các biện pháp phù hợp trên cơ sở

phân tích thực trạng quản lý hoạt động dạy học ở trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo

Phú Thọ trong thời gian qua.

3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính khách quan.



69



Trong khi nghiên cứu, xây dựng, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học

phải đảm bảo tính trung thực, khoa học trong quy trình quản lý với các bước tiến hành cụ thể,

chính xác.

Các biện pháp được kiểm chứng, khảo nghiệm một cách có căn cứ khách quan và có

khả năng thực hiện cao.

3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi.

Các biện pháp đề xuất phải mang tính khả thi, phải áp dụng vào hoạt động thực tiễn

quản lý của người hiệu trưởng đối với hoạt động dạy học ở các nhà trường một cách thuận lợi,

có hiệu quả trong việc thực hiện các chức năng quản lý của người hiệu trưởng, phù hợp với

tình hình thực tế của nhà trường.

Tính khả thi của các biện pháp phải được phát huy hiệu quả khi áp dụng vào tình hình

thực tế, phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Các biện pháp được tổ chức

áp dụng rộng rãi, được điều chỉnh, bổ sung, cải tiến để ngày càng hoàn thiện, đáp ứng phạm vi

rộng lớn hơn.

3.2. Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở trƣờng Cán bộ quản lý Giáo dục

và Đào tạo.

Xuất phát từ thực trạng của hoạt động dạy học trong nhà trường tồn tại những hạn chế,

bất cập nhất định, đứng trước yêu cầu đổi mới của ngành giáo dục và công tác quản lý giáo

dục hiện nay, bản thân tôi là một giảng viên hiện đang công tác tại Trường Cán bộ quản lý

giáo dục và đào tạo tỉnh Phú thọ. Tôi đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học của

hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường. Các biện pháp đó là:

3.2.1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học viên về vai trò và tầm quan

trọng của việc quản lý hoạt động dạy học.

3.2.1.1. Mục đích của biện pháp.

Nhằm tạo ra được sự chuyển biến về mặt nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo

viên và nhân viên trong nhà trường về vai trò, vị trí tầm quan trọng của công tác quản lý hoạt

động dạy học của hiệu trưởng nhà trường trong giai đoạn hiện nay.

Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động dạy học và công tác quản lý hoạt

động dạy học mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường không ngừng nâng

cao ý thức trách nhiệm của mình, có kế hoạch phù hợp, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ góp

phần thúc đẩy hoạt động dạy học ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

3.2.1.2.Nội dung của biện pháp.

Đối với cán bộ quản lý cần phải quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng về lĩnh vực

đào tạo, đồng thời quán triệt các chỉ thị, văn bản quy định của Bộ giáo dục đào tạo, của Tỉnh,



70



của Sở về phương hướng nhiệm vụ năm học, về công tác giáo dục đào tạo nhà trường trong

giai đoạn hiện nay.

Đối với giáo viên trong nhà trường cần tăng cường tuyên truyền để mọi người phải

thấy được vai trò quan trọng của mình trong việc quản lý hoạt động dạy và học, người quản lý

phải biết đề cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm, bởi vì họ là người thay mặt nhà trường chịu

trách nhiệm toàn bộ hoạt động của lớp, là cầu nối tin cậy nhất với nhà trường và người học.

3.2.1.3. Tổ chức thực hiện biện pháp.

Thông qua các buổi học chính trị đầu năm, các buổi họp cơ quan theo định kỳ, hiệu

trưởng cần quán triệt cho toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên thấy được vai trò trách nhiệm,

mục tiêu của quản lý hoạt động dạy học là rất quan trọng, đây trách nhiệm của mọi người, của

toàn xã hội, làm cho cán bộ giảng viên nhận thức sâu sắc hơn sự cần thiết của quản lý hoạt

động dạy học trong tình hình hiện nay.

Thông qua những lần sinh hoạt chuyên môn, tổ, nhóm đưa nội dung quản lý dạy học

vào nội dung sinh hoạt để từ đó nhận ra được những ý kiến đánh giá, nhận xét và đưa ra

những giải pháp hợp lý hơn trong công tác này.

Tổ chức hội thảo về nâng cao nhận thức đối với quản lý hoạt động dạy học trong nhà

trường dưới nhiều hình thức khác nhau, qua đó để trao đổi kinh nghiệm giữa các tổ, phòng

chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, các lực lượng xã hội về vấn đề này.

Bồi dưỡng nâng cao nhận thức về quản lý hoạt động dạy học thông qua bồi dưỡng

chuyên môn của mỗi cá nhân, tự học, tự nghiên cứu tìm hiểu của cán bộ quản lý và giáo viên

trong nhà trường.

Thường xuyên phối hợp với các đoàn thể trong trường như Công đoàn, Đoàn thanh

niên tổ chức các buổi hội thảo, thảo luận nâng cao quản lý hoạt động dạy học ... coi đây là

trách nhiệm không thể thiếu được của mỗi thành viên trong nhà trường .

3.2.1.4. Điều kiện thực hiện biện pháp.

Hơn ai hết, BGH phải có nhận thức sâu sắc, đúng đắn việc nâng cao nhận thức về tầm

quan trọng của hoạt động dạy học và quản lý hoạt động dạy học cho đội ngũ giảng viên, nhân

viên trong nhà trường là việc làm hết sức cần thiết. Hiệu trưởng phải biết khuyến khích, động

viên, xác định trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc lập kế hoạch để nâng cao hiệu quả hoạt

động dạy học qua bồi dưỡng, tập huấn vv...

Trong quá trình triển khai người cán bộ quản lý cần phải tạo điều kiện về việc bố trí,

sắp xếp con người và các yếu tố vật chất cần thiết nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong

công tác quản lý hoạt động dạy học.

3.2.2. Quản lý việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học của

giảng viên và của tổ chuyên môn.



71



a. Quản lý việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học của

giảng viên

+ Mục đích của biện pháp.

Giúp giáo viên có khả năng xây dựng kế hoạch môn học, xác định được mục tiêu của

môn học, bài học và các cách thức để đạt được mục tiêu đã đề ra.

Qua xây dựng kế hoạch giúp nhà quản lý tăng cường quản lý kỷ cương, nền nếp trong

dạy học, ngăn chặn các hiện tượng tuỳ tiện làm sai lệch nội dung, chệch hướng mục tiêu giáo

dục.

Nâng cao chất lượng bài dạy của giảng viên, chất lượng học tập của học viên để đáp

ứng tốt yêu cầu của xã hội.

+ Nội dung của biện pháp.

Hiệu trưởng quản lý những nội dung:

Quản lý kế hoạch giảng dạy các chuyên đề, các chương trình bồi dưỡng

Quản lý việc soạn bài, chuẩn bị các thiết bị dạy học trước khi lên lớp

Quản lý lịch trình giảng dạy của giảng viên

Quản lý quá trình giảng dạy trên lớp của giảng viên.

+ Tổ chức thực hiện biện pháp.

Vào đầu năm học, hiệu trưởng phổ biến, quán triệt trước hội đồng sư phạm các văn

bản, các hướng dẫn của Bộ giáo dục và Đào tạo, của Sở giáo dục về thực hiện nhiệm vụ năm

học, về chương trình dạy học, đặc biệt những nội dung mới bổ sung hoặc điều chỉnh trong

chương trình giảng dạy.

Tổ chuyên môn phân công giảng dạy cho các thành viên, sau đó giảng viên lập kế

hoạch giảng dạy một cách chi tiết cho từng kỳ, từng chuyên đề và cả năm học. Kế hoạch

giảng dạy của giảng viên phải được thông qua tổ chuyên môn để được bàn bạc, thống nhất.

Hiệu trưởng chỉ đạo lập thời khoá biểu hợp lý, khoa học. Dựa vào thời khoá biểu, căn

cứ kế hoạch giảng dạy, cá nhân giảng viên thực hiện hoạt động dạy học theo kế hoạch đã đặt

ra.

Trong cả năm học, hiệu trưởng thực hiện một cách có hệ thống các biện pháp để quản

lý nội dung chương trình, kế hoạch của giảng viên sao cho việc thực hiện đúng, đủ.

Các biện pháp cụ thể hiệu trưởng có thể tiến hành đó là:

- Giao cho Phó hiệu trưởng chuyên môn quản lý chương trình kế hoạch dạy học, quản

lý qua phó hiệu trưởng chuyên môn.

- Đánh giá việc thực hiện chương trình thông qua dự giờ, giáo án soạn, sổ báo giảng

và nền nếp giảng dạy của giảng viên, kết quả học tập của học viên.



72



- Nắm chắc việc thực hiện chương trình, kế hoạch qua kết quả các bài kiểm tra, thảo

luận, hội thảo của học viên.

Như vậy, việc thực hiện nội dung, chương trình là pháp lệnh bắt buộc phải thực hiện

với mỗi giảng viên, việc xây dựng kế hoạch năm học cụ thể hoá các nội dung chương trình

cho phù hợp với từng môn học, đối tượng, với điều kiện hiện có của nhà trường là yêu cầu để

đạt được mục tiêu môn học, hiệu trưởng phải quản lý việc xây dựng kế hoạch của giảng viên

để việc thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả cao nhất.

+ Điều kiện thực hiện biện pháp.

- Thông qua phiên họp hội đồng sư phạm, Ban giám hiệu đánh giá kế hoạch thực hiện

nhiệm vụ năm học trước và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cho năm học mới. Trên cơ

sở nắm bắt thông tin chung và kết quả của năm học trước.

- Tổ trưởng chuyên môn tổ chức họp bàn giúp giảng viên xây dựng kế hoạch đảm bảo

tính khả thi với từng môn học, từng chuyên đề.

- Công bố công khai trước giảng viên để thực hiện đúng theo kế hoạch và yêu cầu giáo

viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tổ chức, thực hiện kế hoạch đã xây dựng.

b.Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn.

+ Mục đích của biện pháp :

- Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn trong nhà trường là tạo

điều kiện cho giảng viên hoàn thành nhiệm vụ của mình trong quá trình dạy học và giáo dục

đồng thời tạo môi trường học tập nghiên cứu nâng cao tay nghề.

- Qua đó hiệu trưởng sẽ nắm sâu sát hơn hoạt động của giảng viên nhằm phát huy cao

độ sự thống nhất giữa hiệu trưởng với các thành viên trong tập thể hội đồng sư phạm thực

hiện tốt hoạt động dạy học trong nhà trường.

+ Nội dung của biện pháp.

- Trao đổi, tổ chức bồi dưỡng thường xuyên và tự bồi dưỡng của cá nhân, làm cho tổ

viên tìm và phân tích được những nguyên nhân cơ bản hạn chế của bản thân và những bất cập

từ người học. Từ đó, làm cho giảng viên hiểu được hoàn cảnh thực tế của người học mà từng

bước có biện pháp giảng dạy và quản lý sát hợp với từng đối tượng.

- Đổi mới nội dung sinh hoạt tổ, mỗi buổi họp tổ sinh hoạt chuyên đề nhỏ, tập trung

giải quyết những vấn đề chung về yêu cầu nội dung, kiến thức và phương pháp giảng dạy

từng chuyên đề để giáo viên rút ra được kinh nghiệm giảng dạy ở những đối tượng học viên

với lượng kiến thức phù hợp và mang lại hiệu quả của giờ dạy.

+ Tổ chức thực hiện biện pháp.

- Tổ chuyên môn tổ chức dự giờ thao giảng, ít nhất mỗi giảng viên trong một học kỳ

phải tự đăng ký một chuyên đề thao giảng cho tổ dự. Ngoài ra còn phải tự xây dựng kế hoạch



73



dự giờ đồng nghiệp trong từng tháng, để vừa quản lý được hoạt động dạy của giảng viên trên

lớp, vừa nắm bắt trình độ năng lực và tình hình học tập của học viên .

- Mỗi tổ phải có kế hoạch cụ thể trong việc bồi dưỡng giáo viên kế thừa, dạy được các

chuyên đề. Qua đó xác định được giảng viên cốt cán trong tổ để có biện pháp bồi dưỡng, đào

tạo phù hợp.

+ Điều kiện để thực hiện biện pháp :

- Thông qua phiên họp hội đồng sư phạm, Ban giám hiệu đánh giá kế hoạch thực hiện

nhiệm vụ năm học của tháng trước và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cho tháng tiếp

theo, trên cơ sở nắm bắt thông tin chung.

- Tổ trưởng chuyên môn tổ chức họp tổ quán triệt tinh thần đó.

- Công bố công khai trước giáo viên để thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của hiệu

trưởng đòi hỏi giảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc.

3.2.3. Quản lý hoạt động học tập của học viên.

a. Mục đích của biện pháp.

Quản lý hoạt động học của học viên trên lớp về thực hiện giờ giấc, các buổi thảo luận,

hội thảo, thực hành,…Quản lý các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tham quan học tập, tự học của

học viên nhằm nâng cao kết quả học tập.

Tăng cường chỉ đạo xây dựng kỷ cương, nền nếp học tập nhằm thực hiện quy chế dạy

học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cụ thể hoá những chức năng, nhiệm vụ vào đặc điểm cụ thể của nhà trường, giúp học

viên hoàn thành tốt yêu cầu học tập, quản lý nhằm thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục.

b. Nội dung của biện pháp.

Quản lý hoạt động học của học viên trên lớp về thực hiện giờ giấc, các buổi thảo luận,

hội thảo, thực hành,…Quản lý các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tham quan học tập, tự học của

học viên…

Tổ chức xây dựng và thực hiện nội quy học tập của học viên

Chỉ đạo phòng giáo vụ, tổ bộ môn, giáo viên chủ nhiệm lớp xây dựng kế hoạch học

tập, các hình thức học tập.

Hiệu trưởng chỉ đạo công tác phối hợp giữa phòng giáo vụ và các tổ, phòng, ban trong

nhà trường để quản lý hoạt động học của học viên.

Tổ chức kiểm tra- đánh giá hoạt động học tập của học viên, đảm bảo tính khách quan,

đảm bảo tính toàn diện, đảm bảo tính thường xuyên có hệ thống và đảm bảo tính phát triển

đáp ứng được nhu cầu của mục tiêu giáo dục.

c. Tổ chức thực hiện biện pháp.



74



BGH chỉ đạo phòng giáo vụ, giáo viên chủ nhiệm lớp xây dựng kế hoạch quản lý hoạt

động học tập của học viên, phổ biến các quy chế quy định việc học tập của học viên, tạo mọi

điều kiện tốt nhất để học viên có thể hoàn thành đợt bồi dưỡng đạt kết quả cao nhất.

Tiến hành kiểm tra theo kế hoạch, có biện pháp cần thiết đối với học viên thực hiện

chưa tốt nội quy, quy chế học tập, thường xuyên theo dõi về nền nếp ra vào lớp, kiếm tra sĩ số

để nắm bắt chính xác tình hình học tập của học viên để có căn cứ xếp loại sau khi hoàn thành

đợt học.

Lấy kết quả học tập của học viên và ý thức học tập làm căn cứ để đánh giá xếp loại,

đảm bảo công bằng, dân chủ, động viên, kích thích học viên hăng hái học tập để nâng cao

chất lượng dạy học trong nhà trường.

d. Điều kiện thực hiện biện pháp.

Các phòng ban trong nhà trường, giáo viên phải có nhận thức sâu sắc, đúng đắn về tầm

quan trọng của hoạt động dạy học và quản lý hoạt động học tập cho học viên trong nhà

trường là việc làm hết sức cần thiết. Hiệu trưởng phải biết khuyến khích, động viên, xác định

trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc lập kế hoạch để nâng cao hiệu quả hoạt động học tập.

Nhà trường phải có đầy đủ các văn bản pháp quy, quy định quy chế chung về học tập,

trên cơ sở đó nhà trường xây dựng và hoàn thiện các nội quy về nền nếp học tập, hội thảo,

thảo luận, đi nghiên cứu thực tế, các tiêu chí thi đua phù hợp với tình hình thực tế của nhà

trường. Các văn bản này phổ biến rộng rãi đến học viên ngay từ khi đến học tập.

3.2.4 Quản lý việc xây dựng, sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất - thiết bị dạy học.

a. Mục đích của biện pháp.

Cơ sở vật chất, đồ dùng, phương tiện thiết bị dạy học là những điều kiện cần thiết, một

nhân tố của quá trình giáo dục để tiến hành hoạt động dạy học trong nhà trường. Để đáp ứng

với yêu cầu ngày càng cao của đổi mới giáo dục hiện nay đặt ra trước các nhà trường những

yêu cầu to lớn, đòi hỏi phải có sự đổi mới một cách cơ bản về nội dung, phương pháp giáo

dục. Do đó, cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị dạy học phải đáp ứng yêu cầu đổi mới đó.

Khai thác tối đa, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị vào hoạt động

dạy học.

b.Nội dung của biện pháp.

Hiệu trưởng lập kế hoạch và thực hiện xây dựng sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất,

trang thiết bị dạy học đảm bảo đủ trang thiết bị, phương tiện dạy học, hỗ trợ tích cực cho

giảng dạy và học tập.

Quản lý tốt việc xây dựng, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị

dạy học theo tinh thần: thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.



75



c.Tổ chức thực hiện biện pháp.

Trước khi vào năm học, hiệu trưởng phải lập kế hoạch và triển khai kế hoạch xây

dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm, bổ sung thiết bị dạy học, các tài liệu tham khảo cho

năm học mới trên cơ sở kết quả thực hiện của năm học cũ và đề nghị của các tổ chuyên môn,

phòng ban trong nhà trường.

Trong xây dựng, sửa chữa cần có kế hoạch lâu dài và kế hoạch trước mắt, xây dựng cơ

sở vật chất nhà trường dần theo hướng hiện đại, kiên cố và chuẩn hoá.

Trong mua sắm đồ dùng, thiết bị ưu tiên mua sắm các thiết bị hiện đại giúp cho việc

đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy học đạt hiệu quả. Cần tính tới tài chính và

tính lợi ích. Về tài liệu tham khảo, hiệu trưởng giành quyền chủ động cho các tổ, phòng

chuyên môn triển khai mua sắm theo định mức kinh phí cho phép.

Tuyển nhân viên có nghiệp vụ phụ trách công tác thư viện, thiết bị trong việc sử dụng,

bảo quản thiết bị dạy học để sử dụng, khai thác đạt hiệu quả. Xây dựng kế hoạch sử dụng đồ

dùng, phương tiện vào kế hoạch dạy học và thực hiện theo kế hoạch.

Để quản lý cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện dạy học, hiệu trưởng cần tiến hành một hệ

thống các biện pháp cụ thể là:

- Xây dựng kế hoạch trang bị cơ sở vật chất, đồ dùng, thiết bị dạy học.

- Yêu cầu giáo viên đưa việc sử dụng đồ dùng, phương tiện, thiết bị dạy học vào kế

hoạch chuyên môn.

- Bồi dưỡng cho giáo viên về chuyên môn - nghiệp vụ, kỹ thuật sử dụng phương tiện,

thiết bị dạy học. Phát động phong trào thi đua sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học có hiệu

quả.

- Xây dựng quy trình sử dụng các trang thiết bị, đồ dùng phương tiện, thiết bị dạy học,

quy trình bảo quản.

- Kiểm kê tài sản theo quy định, kiểm tra việc sử dụng, bảo quản đồ dùng, thiết bị và

phương tiện.

- Đào tạo, bồi dưỡng nhân viên thí nghiệm, bảo quản thiết bị.

d. Điều kiện thực hiện biện pháp.

Có sự quan tâm của UBND tỉnh, Sở giáo dục và đào tạo, các ban ngành địa phương

đầu tư kinh phí cho việc tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học.

Có sự quan tâm của xã hội trong việc hỗ trợ nhà trường về vật lực, tài lực, giúp tăng

cường cơ sở vật chất theo tinh thần xã hội hoá giáo dục.

Có sự quản lý chặt chẽ của hiệu trưởng nhà trường, ý thức của người sử dụng và thực

hiện quy trình sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất, thiết bị.



76



Quản lý tốt cơ sở vật chất không chỉ là bảo quản tốt, mà còn khai thác tối đa năng lực

của thiết bị cho các hoạt động dạy học và giáo dục, đồng thời phải thường xuyên bổ sung

những thiết bị mới, hướng dẫn giảng viên sử dụng phục vụ cho công tác chuyên môn.

BGH cần tạo điều kiện tối đa trong khả năng tài chính để trang bị cơ sở vật chất, thiết

bị dạy học đảm bảo có đủ phòng học, các trang thiết bị, phương tiện dạy học hiện đại theo

chương trình giảng dạy nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục nói chung, chất lượng

văn hoá nói riêng.

Điều kiện cơ sở vật chất tốt và đầy đủ sẽ giúp cho người dạy có nhiều thời gian tiến

hành các phương pháp, tổ chức các hoạt động khác cho người học. Có nhiều thời gian dành

cho việc nêu các vấn đề nghiên cứu, còn người học có thời gian tập trung vào hoạt động tham

gia giải quyết vấn đề, hoạt động học tập theo nhóm. Muốn vậy, yêu cầu người dạy phải biết

sử dụng và sử dụng thành thạo, sáng tạo các trang thiết bị dạy học hiện đại. Biết cách vận

hành và nắm vững các thao tác vận hành thiết bị vào từng nội dung công việc khi tiến hành

giảng dạy.

3.2.5 Tăng cường kiểm tra - đánh giá hoạt động dạy học trong nhà trường.

a.Mục đích của biện pháp.

Thông qua việc đánh giá, xếp loại đội ngũ giảng viên nhằm làm rõ việc chấp hành

chính sách pháp, luật của Nhà nước, kết quả công tác, tính trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật,

đạo đức lối sống, tinh thần phối hợp trong công tác, tinh thần học tập, tinh thần thái độ phục

vụ nhân dân của giảng viên.

Thông qua đánh giá, xếp loại chuyên môn - nghiệp vụ làm cho giảng viên thấy được

thực trạng về chuyên môn, nghiệp vụ của mình so với yêu cầu, so với chuẩn giảng viên của

Bộ giáo dục và Đào tạo quy định, so với đồng nghiệp. Làm cho đội ngũ phải cố gắng vươn

lên thường xuyên, toàn diện tạo ra sự chuyển biến thực chất chất lượng giáo dục.

Trên cơ sở đánh giá, xếp loại đúng chất lượng chuyên môn - nghiệp vụ của giảng viên

giúp cho các cấp quản lý giáo dục có hướng bố trí, sử dụng, bồi dưỡng hoặc giải quyết chế độ

chính sách cho giáo viên.

b.Nội dung của biện pháp.

Hiệu trưởng lên kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra đánh giá công tác quản

lý chuyên môn, tập trung thích đáng vào trọng tâm là kiểm tra việc tuân thủ quy chế các kỳ

thi, việc thực hiện quy định của Bộ giáo dục về chương trình giảng dạy, quản lý chặt chẽ việc

thực hiện quy chế trong nhà trường, đặc biệt là yêu cầu về điều kiện đảm bảo chất lượng, trật

tự, vệ sinh, an toàn, cảnh quan môi trường sư phạm, việc thực hiện đổi mới chương trình.



77



Kiểm tra công tác quản lý nhân sự, trọng tâm là kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ

thị 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đề án của Chính phủ về

xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Đặc biệt kiểm

tra việc tổ chức đánh giá phân loại giảng viên, giải quyết bộ phận giảng viên dôi dư, giảng

viên không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; vừa bảo đảm kiện toàn, nâng cao chất lượng đội

ngũ vừa thực hiện đúng đắn chính sách của Nhà nước.

Kiểm tra thực hiện chỉ tiêu kế hoạch các hoạt động trong nhà trường, dựa vào kế

hoạch hoạt động của nhà trường đầu năm học, để đánh giá mức độ hoàn thành công việc của

nhà trường, của từng thành viên trong nhà trường nhằm kịp thời điều chỉnh các hoạt động và

đốc thúc, hoàn thành theo tiến độ công việc.

Kiểm tra hồ sơ chuyên môn theo quy định, đó là việc thực hiện, hoàn thiện các loại hồ

sơ được phân công, phụ trách như các loại hồ sơ cá nhân, giáo án, sổ đầu bài. Tất cả các loại

hồ sơ này phải được thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn, không được tẩy xoá hoặc làm sai

lệch số liệu hay nội dung trong hồ sơ, kiểm tra chặt chẽ và xử lý nghiêm khắc những trường

hợp cố tình vi phạm, sửa chữa nhằm làm thay đổi kết quả học tập của học viên hay làm thay

đổi, sai lệch các nội dung khác trong hồ sơ.

Kiểm tra nền nếp giảng dạy và giáo dục, tăng cường thăm lớp dự giờ, kiểm tra việc thực

hiện giờ giấc lên lớp và các hoạt động khác của nhà trường như: vệ sinh khung cảnh nhà trường,

việc thực hiện các hoạt động phục vụ cho dạy và học.

Kiểm tra chất lượng giờ dạy, chất lượng các hoạt động giáo dục. Qua việc dự giờ, qua

việc khảo sát học viên hoặc kiểm tra các bài kiểm tra của học viên, có thể đánh giá được chất

lượng giờ dạy của giáo viên và chất lượng giáo dục khác của nhà trường.

Kiểm tra đánh giá, phân loại giáo viên. Công tác kiểm tra toàn diện nhà trường và các

hoạt động sư phạm của giáo viên nhằm đánh giá, tư vấn, thúc đẩy đổi mới phương pháp giảng

dạy của giảng viên nói chung, đặc biệt là giáo viên mới, bố trí lại những giáo viên không đáp

ứng được với yêu cầu của chương trình. Các hoạt động kiểm tra đánh giá nhằm mục tiêu đào

tạo, giúp đỡ giáo viên phát triển năng lực của mình.

Ngoài việc thăm lớp, dự giờ còn phải xem xét việc thực hiện các nhiệm vụ giáo dục

khác, nhất là hoạt động đóng góp của tập thể sư phạm, đảm bảo sự phối hợp của giảng viên

với những người có liên quan, kiểm tra giảng viên với mục tiêu là cải thiện chất lượng giảng

dạy, đảm bảo việc giảng dạy của giảng viên đúng chương trình theo quy định của Bộ giáo

dục, phát triển tiềm năng của giảng viên và giúp họ phát triển khả năng đó.



78



Chất lượng giáo dục không phải quyết định bởi từng cá nhân giảng viên, mà cần có sự

phối hợp của tập thể sư phạm và của môi trường xã hội. Vì vậy nhà trường cần lập kế hoạch

từng năm học thể hiện sự phối hợp đó, bên cạnh việc duy trì hoạt động thanh tra giáo viên

cần tiến hành thanh tra các trường trong việc thực hiện kế hoạch.

Kiểm tra việc đổi mới chương trình bồi dưỡng công tác quản lý, trọng tâm là kiểm tra

công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện. Cần đánh giá cụ thể về công tác chuẩn bị, trong đó

có công tác mua sắm, phân phối, quản lý, sử dụng thiết bị dạy học. Đối với khâu triển khai

thực hiện cần tập trung đánh giá chất lượng giảng dạy, trong đó yêu cầu đổi mới phương pháp

giảng dạy nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học. Trong nhà trường việc kiểm

tra và đánh giá đội ngũ giảng viên cần được chú trọng và có sự hướng dẫn chỉ đạo cụ thể sát

sao của Sở giáo dục, từ sự hướng dẫn chỉ đạo đó Hiệu trưởng các nhà trường lập kế hoạch và

thực hiện trong năm học, kết quả đánh giá được sử dụng để xếp loại giảng viên cuối năm học

và qua kết quả thu được của từng đợt kiểm tra mà hiệu trưởng có thể điều chỉnh kịp thời các

hoạt động trong nhà trường.

Lấy mục tiêu giáo dục làm chuẩn kiểm tra, chỉ ra cho người được kiểm tra thấy được

cái sai, cái đúng và hướng dẫn, chỉ bảo họ sửa chữa, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao và

làm cho họ ngày càng tiến bộ cả về chuyên môn nghiệp vụ, cả về đạo đức lối sống.

c. Tổ chức thực hiện biện pháp.

Sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các nhà trường thực hiện nghiêm túc quy trình đánh giá

giảng viên, đối chiếu với tiêu chuẩn, đăng ký chỉ tiêu, danh hiệu phấn đấu vào đầu năm học.

Kết thúc năm học giảng viên tự đánh giá, xếp loại, tổ chuyên môn đánh giá xếp loại, góp ý

cho giảng viên về ưu điểm, khuyết điểm. Ban giám hiệu và Ban thi đua nhà trường đánh giá,

xếp loại từng giảng viên, thông báo công khai kết quả đánh giá.

Lập phiếu đánh giá cho từng giáo viên để lưu trong hồ sơ giáo viên.

Xử lý kết quả đánh giá, xếp loại.

- Đối với giảng viên đạt loại xuất sắc đề nghị các cấp khen thưởng.

- Đối với giảng viên thuộc diện trung bình cần được giúp đỡ, khắc phục những yếu

kém, sai sót trong công tác và phấn đấu vươn lên. Những giảng viên vi phạm kỷ luật nhiều lần

không sửa chữa thì có biện pháp kỷ luật thích đáng.

d. Điều kiện thực hiện biện pháp.

Việc đánh giá xếp loại giảng viên chính là thực hiện Luật cán bộ công chức, các nghị

định, quyết định mới nhất của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức

trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Dựa vào hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về kiểm tra trong lĩnh

vực giáo dục.



79



Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (101 trang)

×