1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIN HỌC Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.47 MB, 115 trang )


3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn

Thực tiễn là cơ sở, là động lực, là mục đích và cũng là tiêu chuẩn của lý

luận, lý luận được hình thành phải xuất phát từ thực tiễn, đáp ứng được yêu

cầu của thực tiễn.

Các biện pháp phải thể hiện và cụ thể hoá chủ trương, đường lối của

Đảng và Nhà nước, phù hợp với các nguyên tắc giáo dục của Bộ, Ngành và

nhà trường trong quá trình quản lý. Muốn vậy phải xác định được xu thế phát

triển giáo dục, đào tạo hiện nay bằng các biện pháp cụ thể để thực hiện chiến

lược giáo dục, đào tạo trong đó việc quản lý hoạt động dạy học tin học là một

yếu tố cấp bách cần được tập trung giải quyết. Các biện pháp quản lý của lãnh

đạo từ các Bộ, Ngành và xã hội đến các trường Cao đẳng phải dựa trên thực

trạng quản lý hoạt động dạy học nói chung và việc quản lý hoạt động dạy học

tin học nói riêng ở trường.

3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi

Tính khả thi của các biện pháp được đảm bảo khi các biện pháp có thể

áp dụng được vào thực tiễn một cách một cách thuận lợi và đem lại hiệu quả

trong quá trình hoạt động thực tiễn ấy. Để làm được điều này, khi xây dựng

các biện pháp phải đảm bảo tính khoa học trong quy trình xây dựng với các

bước tiến hành cụ thể, chính xác.

Khi xây dựng các biện pháp quản lý hoạt động dạy học tin học ở trường

Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh trong giai đoạn hiện nay cần phải

có khả năng áp dụng tại trường một cách thuận tiện và hiệu quả.

Các biện pháp quản lý nêu ra nhằm mục tiêu là nâng cao chất lượng và

hiệu quả trong công tác đào tạo của trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị

kinh doanh.663.2. Một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học tin học

3.2.1. Biện pháp 1: Tăng cường chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch

dạy học để đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, chương trình dạy học

3.2.1.1. Mục tiêu của biện pháp

Biện pháp này nhằm tạo điều kiện giúp cho GV có tính chủ động,

“Quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm” trong kế hoạch dạy học của mình. Kế

hoạch dạy học phải làm sao vừa đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, chương

trình dạy học do Bộ GD- ĐT qui định, vừa phù hợp với đối tượng SV.

Kế hoạch dạy học sẽ giúp cho GV đứng lớp triển khai thực hiện

chương trình cũng linh hoạt và sáng tạo, bám sát đối tượng SV để có PPDH

phù hợp. GV có thể lựa chọn nội dung, PPDH và cả việc dành thời gian thoả

đáng để một mặt đảm bảo tính “vừa sức” với đối tượng SV, mặt khác vẫn

đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng do Bộ GD- ĐT ban hành mà không rơi vào

tình trạng hạ thấp yêu cầu dạy học.

3.2.1.2. Nội dung và cách thức tiến hành biện pháp

a. Nội dung

* Quản lý nội dung chương trình đúng, đủ

- Hiểu được nguyên tắc, cấu tạo chương trình của môn Tin học và phạm vi

kiến thức của chúng.

- Mục đích yêu cầu của môn học (yêu cầu về tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, thái độ,

hành vi); Nội dung môn học (các phần, chương, bài).

- Kế hoạch thời gian: Số thiết dành cho từng phần , từng chương, từng bài

cũng như số tiết dành cho ôn tập, thực hành, kiểm tra…

- Nắm vững phương pháp và hình thức dạy học đặc trưng của bộ môn chương

trình, từ đó mà có kế hoạch chuẩn bị phương tiện dạy học cho phù hợp với SV.

- Phổ biến những thay đổi nội dung, phương pháp giảng dạy bộ môn.

- Thảo luận, bàn bạc những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giảng dạy đối

tượng SV của những năm học trước và những vấn đề đổi mới trong chương67trình dạy học để thống nhất thực hiện.

- Cân đối các hoạt động trong năm học để đảm bảo cho GV thực hiện hết

chương trình dạy học.

* Quản lý thực hiện kế hoạch để đạt chất lượng dạy học, gồm các kế hoạch

sau:

- Kế hoạch phân công giảng dạy cho GV.

- Kế hoạch kiểm tra thực hiện chương trình; Kế hoạch kiểm tra chuyên đề,

kiểm tra toàn diện GV; Kế hoạch thao giảng, hội giảng, tổ chức hội thảo

chuyên đề chuyên môn; Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn GV; Kế hoạch tăng

cường thiết bị dạy học.

- Kế hoạch dự phòng, bổ sung điều chỉnh kế hoạch trước đây khi cần thiết

(không làm thay đổi mục tiêu mà lại phù hợp tình hình thực tế thời điểm đó)

b. Cách thức tiến hành

* Phân công GV giảng dạy: Phân công GV giảng dạy phải phù hợp với khả

năng của GV, phù hợp với yêu cầu của khối lớp, đồng thời xét đến nguyện

vọng và điều kiện hoàn cảnh gia đình GV.

* Tổ chức kiểm tra thực hiện chương trình và giờ dạy: Có nhiều hình thức tổ

chức kiểm tra việc thực hiện nội dung chương trình, ở đây chỉ xin nêu ra một

số hình thức cụ thể như sau:

- Giao cho PHT phụ trách đào tạo qua phiếu báo giảng, sổ ghi đầu bài để tổ

chức theo dõi. Nhất thiết phải đối chiếu giữa phiếu báo giảng, sổ đầu bài để tránh

tình trạng phiếu báo giảng và sổ đầu bài không ăn khớp, không thống nhất.

- Kiểm tra hồ sơ GV: Hồ sơ GV phục vụ cho công tác quản lý ở đây quan

trọng nhất là giáo án hoặc đề cương bài dạy, phải kiểm tra giáo án của GV

thường xuyên. Tất cả phải lên kế hoạch từ đầu năm, phân công TTCM kiểm

tra, đặc biệt đi sâu vào chất lượng của hồ sơ, giáo án. Trong việc kiểm tra, ký

duyệt giáo án cần tránh tình trạng “Hình thức chủ nghĩa”, tức là chỉ ký mà

không duyệt hoặc có duyệt thì cũng qua loa, chỉ duyệt các bước lên lớp, phân68phối thời gian cho các phần, các mục. Vì vậy, HT cần yêu cầu TTCM thống

nhất và hướng dẫn GV chú ý tới nội dung đạt được phương thức thực hiện và

cách thức tổ chức lớp, phần rút kinh nghiệm sau tiết dạy. Mặt khác, HT cùng

với PHT phụ trách đào tạo và TTCM phải định ra chuẩn bài soạn cho các loại

bài, phải hết sức quan tâm các tiết mà GV hay xem nhẹ như là tiết kiểm tra,

luyện tập, thực hành. HT yêu cầu giáo án của GV (Kể cả GV dạy giỏi ) phải

được soạn bổ sung hoặc soạn mới để tránh tình trạng chép lại giáo án một

cách vô ích, giúp họ có thời gian đi sâu vào những kiến thức mới.

* Dự giờ phân tích sư phạm bài dạy: Đây là hoạt động hết sức tích cực và

quan trọng, cho nên HT phải tổ chức tốt hoạt động này. Tiếp cận bài học hiện

nay còn có nhiều điều phải bàn, song theo quan điểm tiếp cận hệ thống thì bài

học là hệ thống gồm nhiều thành phần quan hệ với nhau như mục tiêu, nội

dung, phương pháp, phương tiện, thời gian, SV, tổ chức quản lý lớp học.

Trong dự giờ phân tích sư phạm bài dạy, ngoài yếu tố quan trọng là nội dung

dạy thì cần phải chú ý đến PPDH của người dạy, phải xem xét GV có hướng

đến đối tượng SV, GV dành thời lượng cho việc giao tiếp giữa mình và đối

tượng SV là bao nhiêu, có hợp lý không, những tình huống hay những hoạt

động mà GV yêu cầu đối tượng SV tham gia giải quyết có được thể hiện trong

tiết dạy không…

* Xây dựng thời khoá biểu và thực hiện nội dung chương trình theo thời khoá biểu.

HT chỉ đạo cho người được phân công xây dựng thời khoá biểu đảm

bảo tính khoa học, hợp lý, đồng thời ở mức độ nhất định thoả mãn được cầu

của từng GV. Điều đặc biệt lưu ý là phải quan tâm tới việc phân bố giữa các

môn học trong một buổi để tạo điều kiện cho SV học tập có hiệu quả, từ đó

tạo hưng phấn cho GV.

Khi chỉ đạo thời khoá biểu lên lớp của GV cần chú ý:

- Kế hoạch theo dõi các tiết học của từng GV.

- Triển khai các biện pháp theo dõi nề nếp ra vào lớp (Giờ giấc lên lớp của GV)69- Có phương án dự phòng giải quyết các giờ vắng của GV.

- Điều chỉnh thời khoá biểu trong điều kiện cần thiết nhưng không được tuỳ tiện

Quản lý thực hiện tốt thời khoá biểu lên lớp là biện pháp có hiệu quả

trong việc thực hiện nội dung chương trình.

* Quản lý việc lập kế hoạch dạy học: Xây dựng kế hoạch đúng thời gian, tổ

chức bảo vệ kế hoạch của trường trước đơn vị, dưới hình thức hội thảo khoa

học, huy động sự đóng góp ý kiến của tập thể, của GV có kinh nghiệm, đặc

biệt là các ý kiến về phương án những biện pháp thực hiện kế hoạch. Dựa vào

kế hoạch này để TTCM, GV lập kế hoạch dạy học cho các tập thể và cá nhân.

Chỉ đạo GV làm tốt 5 khâu: Soạn, giảng, quản lý SV trên lớp, hướng

dẫn SV tự học ở nhà và chấm, trả bài kiểm tra trên lớp (Có nhận xét).

3.2.1.3. Điều kiện thực hiện biện pháp

HT phải có kế hoạch dự giờ thăm lớp, kế hoạch kiểm tra chuyên đề,

kiểm tra toàn diện, kế hoạch theo dõi tiến độ thực hiện chương trình và việc

kiểm tra cho điểm SV đối với GV bộ môn và khối lớp.

HT phải có kế hoạch đầu tư CSVC, trang thiết bị phục vụ cho dạy học, phải

quản lý theo dõi kế hoạch này thường xuyên, thực hiện được theo tiến độ đề ra.

3.2.2. Biện pháp 2: Tăng cường đầu tư mua sắm phương tiện kỹ thuật dạy

học hiện đại, xây dựng phòng học đa phương tiện

3.2.2.1. Mục tiêu của biện pháp

- Xây dựng được phòng học ĐPT cho các khoa, bộ môn Tin học. Nâng cao

hiệu quả việc sử dụng CSVC trường học trong đào tạo.

- Phát triển hệ thống PTKTDH hiện đại trong phòng học ĐPT và phục vụ tốt

nhu cầu soạn bài giảng bằng GADHTH cho GV của khoa, bộ môn Tin học

trong trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh.

3.2.2.2. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

Trước khi xây dựng phòng học ĐPT và đầu tư PTKTDH hiện đại, HT

phải rà soát lại toàn bộ số lượng những PTKTDH hiện Trường đang có, kiểm70tra xem còn có khả năng sử dụng hay không. Sau đó HT căn cứ vào nhu cầu

cụ thể về số lượng, chủng loại các PTKTDH hiện đại cần thiết cho việc xây

dựng các phòng học ĐPT của từng khoa, của bộ môn Tin học rồi mới tiến

hành lập danh mục để mua. Đảm bảo mua đúng, mua đủ số lượng, chủng loại

để tránh được sự lãng phí không cần thiết. Đồng thời HT phải lập dự trù kinh

phí khi mua sắm những trang thiết bị này.

Để thực hiện được mục tiêu của việc tăng cường đầu tư mua sắm

PTKTDH hiện đại, xây dựng phòng học ĐPT HT nhà trường cần làm tốt

những công việc sau:

* Xây dựng kế hoạch sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách Nhà nước cấp,

nguồn vốn mục tiêu chương trình và nguồn phúc lợi đào tạo của đơn vị để

đầu tư, nâng cấp CSVC, PTKTDH hiện đại

Căn cứ điều kiện hiện tại của trường, HT trường sử dụng tốt nguồn vốn

“Mục tiêu chương trình” tăng cường mua sắm PTKTDH hiện đại lắp đặt trong

phòng học ĐPT cần tập trung lượng kinh phí thường xuyên vào việc đầu tư

cho việc mua sắm các thiết bị phục vụ thiết kế và sử dụng loại giáo án này

như các phần mềm mới, các đĩa hình ảnh, truy cập mạng, Download phần

mềm, dữ liệu…Do vậy, hàng năm đơn vị phải lập kế hoạch mua sắm chi tiết,

giải ngân và làm các thủ tục hành chính kịp thời để trình các cấp quản lý cấp

kinh phí kịp thời. Công tác thẩm định giá, thẩm định chất lượng thiết bị, công

tác chỉ định thầu, đấu thầu cần làm theo đúng quy trình và nên mời các tổ

chức tư vấn có uy tín tham gia.

* Huy động cộng đồng đầu tư CSVC, PTKTDH hiện đại, xây dựng phòng học ĐPT

Xã hội hoá giáo dục là một công tác cần tiến hành thường xuyên đối

với HT trường. Để làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục trong lĩnh vực đào tạo,

nhà trường cần tập trung trước hết vào công tác tuyên truyền, nâng cao nhận

thức không chỉ với HT mà đặc biệt đội ngũ GV và đi đôi với đó là việc nâng

cao chất lượng dạy học.71Vận động được các các cơ quan, đoàn thể các cấp các ngành, các doanh

nghiệp ở địa phương ủng hộ về vật chất lẫn tinh thần để đưa GADHTH vào

giảng dạy.

* Nâng cao công tác quản lý, bảo dưỡng PTKTDH hiện đại

Công tác quản lý và bảo dưỡng các PTKTDH hiện đại là nhiệm vụ rất

quan trọng. Đây là yếu tố chính để khắc phục tình trạng có PTKTDH hiện đại

mà không sử dụng được. Đối với trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh

doanh tác giả đề xuất một số biện pháp quản lý sau:

* Thành lập bộ phận chuyên trách để quản lý PTKTDH hiện đại

Nhằm quản lý, hướng dẫn, vận hành, bảo dưỡng các PTKTDH hiện đại.

* Xây dựng những quy định về trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của từng

khoa, bộ môn Tin học và từng cá nhân về việc xây dựng, mua sắm, trang bị,

sử dụng và bảo quản CSVC và PTKTDH hiện đại

- Xây dựng nội quy, quy chế, nguyên tắc, thể thức, quy chế sử dụng và bảo

quản PTKTDH hiện đại.

- Xây dựng bản quy trình kỹ thuật trong sử dụng và bảo quản, của mỗi loại

thiết bị cho cán bộ quản lý PTKTDH hiện đại.

- Quy định việc sử dụng hiệu quả PTKTDH hiện đại vào tiêu chuẩn đánh giá

giáo viên. Đây là biện pháp nhằm tăng cường, củng cố ý thức, thái độ và sự

say mê của GV trong dạy học.

* Tổ chức bồi dưỡng cho GV về kỹ năng sử dụng và bảo quản PTKTDH hiện đại

- Hằng năm có kế hoạch tổ chức các diễn đàn nói về vai trò, ý nghĩa của

PTKTDH hiện đại đối với việc dạy học; Bồi dưỡng lý thuyết, tập huấn cho

GV các khoa, bộ môn Tin học về kiến thức, nguyên tắc và kỹ năng sử dụng và

bảo quản PTKTDH hiện đại.

- Khuyến khích GV truy cập và khai thác tài liệu trên mạng Internet, chọn lọc

các thông tin và sử dụng có hiệu quả khai thác trên mạng, tự nâng cao trình độ

chuyên môn nghiệp vụ.72- Thường xuyên tổ chức bổ túc kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ bảo trì, tu bổ

máy móc thiết bị theo đúng hướng dẫn đã định ra của nhà sản xuất (Nhiệt độ,

độ ẩm, ánh sáng…) cho bộ phận chuyên trách quản lý PTKTDH.

- Bố trí thời khoá biểu phù hợp, không để lãng phí PTKTDH.

- Có kinh phí duy trì hoạt động và phát triển PTKTDH hiện đại cả về số lượng

và chất lượng.

* Xây dựng và sử dụng phòng học ĐPT

Có thể lập kế hoạch phát triển phòng học ĐPT là quá trình thiết lập các

mục tiêu, hệ thống các hoạt động và các điều kiện đảm bảo thực hiện các mục

tiêu đã nêu là: Phát triển phòng học ĐPT hỗ trợ giảng dạy trong dạy học của

nhà trường theo hướng chuẩn hoá và hiện đại hoá.

- Tổ chức thực hiện việc phát triển phòng học ĐPT

Xuất phát từ mục tiêu và kế hoạch đề ra, phải phân công cụ thể cho các

phòng khoa chức năng liên quan mua sắm lắp đặt các phương tiện kỹ thuật

dạy học hiện đại ( Cái gì đã có, cái gì còn thiếu, cái gì lạc hậu cần thanh lý,

mua cái gì, với số lượng bao nhiêu, từ nguồn tài chính nào, thời gian thực

hiện và các biện pháp quản lý cần thiết ra sao…) cho các phòng học ĐPT mới

cũng như việc bảo trì các thiết bị dạy học hiện có.

Cập nhật các thông tin về các PTKTDH mới để thường xuyên có kế

hoạch bổ sung theo hướng chuẩn hoá và hiện đại hoá.

* Chỉ đạo triển khai việc mua sắm và lắp đặt các PTKTDH hiện đại

- Tìm hiểu thị trường trong và ngoài nước

- Phát hành gói thầu mua thiết bị dạy học theo tiền “Mục tiêu, chương trình”

- Tổ chức chấm thầu, lựa chọn nhà cung cấp thiết bị

- Ký hợp đồng mua sắm, hợp đồng bảo hành sản phẩm..

- Lắp đặt thiết bị, chuyển giao công nghệ

* Chỉ đạo triển khai việc sử dụng phòng học ĐPT

- Tổ chức đào tạo và bồi dưỡng những cán bộ chuyên trách có khả năng hiểu

biết về tính năng, tác dụng của các phòng học ĐPT.73- Tổ chức tập huấn cho tất cả đội ngũ GV trong trường về tính năng, tác dụng

của các PTKTDH hiện đại.

- Giám sát chặt chẽ việc sử dụng các PTKTDH hiện đại. Tránh lạm dụng

những thiết bị này trong quá trình dạy học.

* Chỉ đạo việc bảo quản PTKTDH hiện đại

Hướng dẫn các thao tác sử dụng đúng quy trình vận hành và thời gian sử dụng

của mỗi loại PTKTDH hiện đại cho người sử dụng để tránh hỏng hóc và mất

an toàn.

Quản lý các PTKTDH hiện đại theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất (Nhiệt

độ, ánh sáng,…)

Thường xuyên bảo dưỡng đảm bảo kỹ thuật, độ bền theo quy định, quy trình

(Lau chùi, tra dầu mỡ, sấy nóng, hút bụi và chạy bảo dưỡng,…)

* Kiểm tra, đánh giá về việc sử dụng và quản lý phòng học ĐPT

Đây là khâu cuối cùng của quy trình quản lý phòng học ĐPT. Đặt ra

tiêu chí đánh giá hiệu quả sử dụng và quản lý phòng học ĐPT và tiêu chí

đánh giá khả năng khai thác tối đa tính năng, tác dụng của từng PTKTDH

được lắp đặt trong phòng học ĐPT. Đánh giá được hiệu quả sử dụng của một

phòng học ĐPT phải được thông qua kết quả học tập của các lớp khi giáo viên

dạy học theo phương pháp mới so với phương pháp truyền thống.

Nâng cao hoạt động kiểm tra nội bộ và thường xuyên đánh giá để tìm ra

các sai sót trong từng khâu (Kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo hay chính bởi khâu

kiểm tra) của hoạt động quản lý phòng học ĐPT; Từ đó mới ra quyết định

điều chỉnh kịp thời.

3.2.2.3. Điều kiện thực hiện biện pháp

Trước khi bắt đầu năm học mới phòng Tài chính lập bảng dự toán ngân

sách năm học mới để HT ký, sau đó trình lên Bộ Tài chính để xin kinh phí

mua phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại và xây dựng phòng học đa phương

tiện.743.2.3. Biện pháp 3: Tăng cường xây dựng và thực hiện quy trình thiết kế

giáo án dạy học môn tin học theo hướng tích cực hoá nhận thức của SV

3.2.3.1. Mục tiêu của biện pháp

Xây dựng được một quy trình chuẩn áp dụng cho GV của khoa Hệ

thống thông tin kinh tế, tổ bộ môn Tin học khi thiết kế GADHTH

3.2.3.2. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

Để thiết kế được GADHTH phải trải qua 5 bước:

Bƣớc 1

Xác định

mục tiêu

bài họcBƣớc 2

Lựa chọn

nội dungBƣớc 3

Lựa chọn

phối hợp

các

PPDHBƣớc 4

Lựa chọn

PTKTDHBƣớc 5

Thiết kế

các hoạt

động

nhận thức* Bước 1: Xác định mục tiêu bài học:

- Tìm hiểu mục tiêu chung sẽ đạt được từ việc thực hiện mục tiêu đó. Nghiên

cứu kỹ chuẩn của nội dung môn học mà giáo viên đang dạy, xác định các

chuẩn cần thiết của bài học.

- GV phải suy nghĩ xem một học sinh muốn đạt được mục tiêu phải làm gì,

các bậc của mục tiêu, trên cơ sở đó xác định mục tiêu của bài học ở các

phương diện về kiến thức, kỹ năng, thái độ cần đạt ở SV.

+ Những yêu cầu mức độ mà sinh viên đạt được về kiến thức: Nhớ, hiểu, vận

dụng, phân tích, tổng hợp, đánh giá.

+ Những yêu cầu về kỹ năng, có các kỹ năng: Nhận biết, ứng dụng, thực

hành…

+ Những yêu cầu về giáo dục thái độ cho SV, có các cấp độ: Tiếp thu, hưởng

ứng, đánh giá, tổ chức giá trị mới, hành động theo giá trị…

+ Những yêu cầu về phát triển nhận thức cho SV như: Chú ý, quan sát, tưởng

tượng, tư duy, cảm xúc, khả năng sáng tạo…

Khi viết mục tiêu cần chú ý:75+ Mục tiêu định hướng hoạt động dạy

+ Mục tiêu định hướng tài liệu

+ Mục tiêu mô tả hành vi sinh viên thu được

+ Mục tiêu thực hiện đánh giá

* Bước 2: Lựa chọn nội dung

- Chính xác về khoa học của bộ môn, về quan điểm tư tưởng

- Đủ nội dung cơ bản và đáp ứng đủ mục tiêu bài học, có tính hệ thống và

nhấn mạnh nội dung trọng tâm

- Liên hệ thực tế phù hợp có tính giáo dục nghĩa là sát với thực tiễn, đủ liều

lượng

* Bước 3: Lựa chọn phối hợp các phương pháp dạy học

- Để lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp, hiệu quả

- Lựa chọn những PPDH phải phù hợp với nội dung dạy học

- Lựa chọn PPDH phải chú ý đến đặc điểm của người học và kinh nghiệm

giảng dạy của giảng viên

- Phù hợp với điều kiện có của trường

Khi lựa chọn và phối hợp các phương pháp trong một bài dạy, GV cần

lưu ý: Mỗi một PPDH đều có ưu nhược điểm riêng không có phương pháp

nào tối ưu cho mọi trường hợp cho nên cần phải phối hợp giữa các phương

pháp để lấy ưu điểm của phương pháp này khắc phục nhược điểm của phương

pháp kia.

* Bước 4: Lựa chọn PTKTDH

Khi lựa chọn PTKTDH GV cần phải căn cứ vào CSVC hiện có của nhà

trường, phải xác định được các PTKTDH mà mình cần dùng trong bài dạy

đồng thời có các phương án dự phòng khi các PTKTDH có thể bị hỏng khi

đang sử dụng. Ngoài ra GV cũng cần phải có sự lựa chọn PTKTDH phù hợp

với nội dung bài học, ý đồ sư phạm của mình và trình độ nhận thức của SV.

* Bước 5: Thiết kế các hoạt động nhận thức của SV76Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (115 trang)

×