1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Các điểm khống chế tọa độ và độ cao Nhà nước các cấp, lưới tọa độ địa chính và các điểm khống chế đo vẽ phải được thể hiện trên bản đồ và được chôn mốc ngoài thực địa để để sử dụng lâu dài, đây là yếu tố dạng điểm cần thể hiện chính xác đến 0.1mm trên bản

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.69 MB, 88 trang )


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (88 trang)

×