1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Khi thu thập dữ liệu đầu vào, sẽ nhận được nhiều loại dữ liệu, mỗi dữ liệu lại có định dạng khác nhau. Do vậy ta phải chuẩn hóa dữ liệu đầu vào để đưa các dữ liệu đó vào phần mềm ArcGis.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.69 MB, 88 trang )


76

-Làm sạch các đối tượng nội dung: nhãn , chỉ giới đường, ranh giới hành chính,…

Bước 3: Thiết kế Geodatabase

-Thiết kế xây dựng các lớp dữ liệu cho lưới khống chế địa chính, để chuẩn bị

cho quá trình load dữ liệu và xây dựng cở dữ liệu khống chế địa chính. Cơ sở dữ

liệu khống chế địa chính được xây dựng trên ArcCatalog của phần mềm ArcGis

- Tạo các lớp dữ liệu trong ArcCatalog gồm: tọa độ điểm địa chính cơ sở, tọa

độ điểm địa chính đo nối, cạnh lưới khống chế địa chính, cạnh thông hướng,góc

lưới khống chế địa chính, đường giao thông, thủy hệ, địa giới, đường bình độ ở

hệ tọa độ VN2000

Bước 4 : Load dữ liệu bản đồ vào Geodatabase

Tiến hành đưa các dữ liệu đầu vào sau khi đã được chuẩn hóa vào

Geodatabase để từ đó ta mới tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu khống chế địa

chính

Với phần thực nghiệm, tiến hành chuyển bản đồ lưới khống chế địa chính

của thành phố Buôn Ma Thuột ( ở dạng *.dwg ) vào Geodatabase như sau:

ArctoolboxConversion Toolsto GeodatabaseCad to Geodatabase77Hình 3.2: Nhập bản đồ số vào Geodatabase

Các file “.dwg” được covert sang Geodatabase ở 3 định dạng điểm,

đường, vùng

Bước 5: Chuyển đổi dữ liệu bản đồ và nhập dữ liệu thuộc tính

-Chuyển đổi dữ liệu bản đồ : Ta tiến hành chuyển đổi dữ liệu khi xuất sang

dữ liệu Geodatabase, đối tượng trong “.dwg” sẽ giữ lại các thuộc tính như: level,

color,…Trong đó quan tâm đến thuộc tính level: điểm khống chế địa chính là

level 10, cạnh lưới là level 12, đường bình độ là level 26, đường địa giới là level

3 và level 4….. từ đó xây dựng cơ sở dữ liệu các lớp như: điểm địa chính cơ sở,

điểm đo nối địa chính, cạnh lưới khống chế địa chính, cạnh thông hướng, thủy

hệ, đường địa giới, đường bình độ, giao thông….78Tạo đối tượng dạng vùng vùng từ những lớp dạng đường như lớp thủy

hệ ( ao, hồ , sông, suối) bằng công cụ Feature To Polygon trong Arctool Box.- Xử lý dữ liệu thuộc tính: Nhằm phục vụ xây dựng thông tin thuộc tính cho đối

tượng trong dữ liệu khống chế địa chính

Tạo bảng Exel chuẩn chứa thông tin thuộc tính của các lớp dữ liệu lưới

khống chế địa chính, mỗi thuộc tính là 1 cột.

Các thông tin thuộc tính trong bảng exel trong phần thực nghiệm gồm :

thông tin về điểm địa chính cơ sở,điểm đo nối địa chính, cạnh lưới địa chính....79Hình 3.3: Bảng exel dữ liệu điểm địa chính cơ sở

- Liên kết dữ thuộc tính vào dữ liệu không gian cho thửa đất

Trong file bản đồ về lưới khống chế địa chính của thành phố Buôn Ma Thuột

các thông tin đã được lưu dưới file *.txt, ta sẽ chuyển file *.txt sang bảng Excel

để cho phù hợp với định dạng dữ liệu thuộc tính đầu vào của ArcMap.

Sau khi dữ liệu thuộc tính đã ở dạng bảng Excel ta bắt đầu join thuộc tính

vào từng đối tượng.

Ví dụ nhập dữ liệu thuộc tính của lớp “diemdiachinhcoso”:

→ Khởi động ArcMap

→ Add Data layer “diemdonoidiachinh”

→ Bấm chuột phải vào “diemdonoidiachinh” để mở bảng thuộc tính

→ Chọn Open Attribute Tables

→ Xuất hiện bảng thuộc tính của lớp đối tượng (bảng Table)

→ Chọn Joins and Relates

→ Join…80Hình 3.4: Nhập dữ liệu thuộc tính cho lớp “diemdiachinhcoso”

→ Chọn đường dẫn đến file Excel

→ Bảng thuộc tính đầy đủ thông tin của lớp đối tượngXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (88 trang)

×