1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH TẠI HAI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN NGHĨA HƯNG - TỈNH NAM ĐỊNH.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.69 MB, 124 trang )


CHƢƠNG 3

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH

TẠI HAI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN

HUYỆN NGHĨA HƢNG - TỈNH NAM ĐỊNH.

3.1. Một số nguyên tắc để xây dựng biện pháp quản lý giáo dục đạo đức:

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa:.

Thực tế cho thấy trong quá trình đề xuất các biện pháp quản lý nói chung và

trong quản lý giáo dục đạo đức nói riêng người quản lý không bao giờ thay đổi toàn

bộ các biện pháp cũ trước đó bằng các biện pháp hoàn toàn mới mà phải có tính kế

thừa có chọn lọc các biện pháp vẫn còn phù hợp với hiện tại.Từ những ưu điểm của

các biệp pháp đã và đang thực hiện hoặc được tiếp thu kinh nghiệm quản lý của

người khác mà đúc kết thành. Chính vì vậy nguyên tắc đầu tiên để lựa chọn biện pháp

là phải đảm bảo tính kế thừa. Khi vận dụng tính kế thừa vào việc xây dựng các biện

pháp nó sẽ làm cho các hoạt động của đơn vị ít bị xáo trộn hoặc thay đổi hoàn toàn.

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ và hệ thống:

Trong công tác quản lý giáo dục đạo đức học sinh tính đồng bộ và hệ thống là rất cần

thiết.Việc phối hợp đồng bộ và hệ thống quản lý chặt chẽ từ các cấp,các ngành giáo

dục,tới các cơ quan chức năng toàn xã hội sẽ đem lại hiệu quả quản lý.Đây cũng là

căn cứ xét xem người quản lý có năng lực tốt hay không,có phù hợp với tình hình

thực tế của đơn vị mình hay cần phải điều chỉnh.Sự phối hợp đồng bộ và hệ thống ba

môi trường giáo dục:Gia đình-Trung tâm và xã hội đảm bảo được tính thống nhất

trong nhận thức cũng như trong hành động giáo dục để tạo ra cùng một hướng,cùng

một đích,một tác động tổ hợp đồng tâm hợp lực tập trung sức mạnh kích thích ,thúc

đẩy quá trình phát triển nhân cách của học sinh.

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn và khả thi:

Một biện pháp có thể thực hiện trong thực tiễn thì phải có tính phát triển và

khả thi. Tính phát triển và khả thi được hiểu là có thể vận dụng và thực hiện được

65trong thực tế. Đối với trường học tính khả thi của các biện pháp còn thể hiện tính vừa

sức với các lực lượng giáo dục, phù hợp với thời gian, với đạo đức, văn hóa xã hội

của địa phương ...

Chúng ta biết rằng công tác giáo dục đạo đức học sinh trung tâm GDTX là

nhiệm vụ rất quan trọng và phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: năng lực quản lý, năng

lực chuyên môn của giáo viên, nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất để tiến hành các

hoạt động ... Do đó khi đưa ra các biện pháp quản lý giáo dục cần phải được cân

nhắc,tính toán khoa học,tiến hành thực nghiệm để kiểm định,xác định tính phát triển

và khả thi của biện pháp trong điều kiện cho phép.

3.2. Đề xuất một số biện pháp quản lý giáo dục đạo đức của Trung tâm giáo dục

thƣờng xuyên:

3.2.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ, cán bộ,

giáo viên, cha mẹ học sinh, các ban ngành, đoàn thể trong xã hội về quản lý giáo

dục đạo đức cho học sinh

3.2.1.1 Mục tiêu của biện pháp:

Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ, cán bộ quản lý cấp uỷ Đảng,

chính quyền, đoàn thể trong và ngoài Trung tâm thấy được tầm quan trọng và sự cần

thiết của việc thống nhất công tác giáo dục đạo đức cho học sinh.Nhận thức đúng về

vị trí, vai trò của công tác giáo dục đạo đức là biện pháp quan trọng nhất vì có nhận

thức đúng mới có hành động đúng, là cơ sở để hướng đến kết quả hoàn thiện mình. Vì

thế điều đầu tiên là phải nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần cộng đồng trách

nhiệm trong việc quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh.66Trung tâmGia đìnhXã hộiHọc sinhSơ đồ 3.1.Mô hình phối hợp quản lý giáo dục đạo đức học sinh

3.2.1.2 Nội dung của biện pháp:

Qua thực tiễn và hoạt động cho thấy nhận thức của đội ngũ cán bộ, giáo viên, cha mẹ

học sinh, các lực lượng ban ngành, đoàn thể về công tác giáo dục đạo đức chưa cao,

chưa đáp ứng được yêu cầu trong xã hội hiện nay. Do đó cần làm cho các thành viên

trong xã hội tuỳ theo nhiệm vụ công tác nhận thức được tầm quan trọng của việc

thống nhất công tác giáo dục đạo đức cho học sinh, để họ ý thức và trách nhiệm với

công việc này.

Đối với Trung tâm : Giáo viên chủ nhiệm là người Đại diện cho Trung tâm

quản lý, xử lý mọi hoạt động của lớp mình phụ trách. Họ đóng vai trò quan trọng

trong việc GDĐĐ học sinh. Vì thế họ phải nắm vững mục tiêu đào tạo, giáo dục về

nhân cách và kết quả học tập của học sinh, nắm vững hoàn cảnh của từng em học sinh

để có phương pháp giáo dục thích hợp. GVCN là linh hồn của tập thể lớp học sinh.

GVCN có nghiệp vụ sư phạm tốt thì việc quản lý GDĐĐ học sinh sẽ có hiệu quả cao.

Đối với giáo viên giảng dạy, cần nâng cao ý thức trách nhiệm để họ có nhận

thức trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh qua các bài giảng góp phần cùng quản

lý tốt hơn mọi hoạt động của học sinh trong và ngoài giờ học.

67Đối với gia đình: Cần phải nhận thức đúng đắn việc giáo dục hình thành

nhân cách cho học sinh. Gia đình cần chủ động liên kết với Trung tâm, với giáo viên

chủ nhiệm để nắm vững mục tiêu, nội dung giáo dục, học tập của con em mình. Gia

đình cần chủ động tham gia cùng giáo viên chủ nhiệm, Trung tâm tổ chức các hoạt

động ngoại khoá, tham gia đầy đủ các buổi họp PHHS, khi giáo viên chủ nhiệm hoặc

Trung tâm có giấy mời.

Đối với các lực lượng xã hội phải tuyên truyền để họ thấy được trách nhiệm

của mình với việc GDĐĐ học sinh, luôn phối kết hợp với Trung tâm và các lực lượng

khác trong xã hội.

3.2.1.3 Cách thức tiến hành:

a.Đối với cán bộ quản lý và giáo viên:

Nội dung và hình thức cơ bản nhằm nâng cao năng lực nhận thức về công tác

GDĐĐ và quản lý GDĐĐ HS là:

- Triển khai các văn bản của cấp trên kịp thời cho toàn thể giáo viên, công

nhân viên trong Trung tâm, quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết, chính sách pháp luật

của Đảng và Nhà nước,khắc phụ tình trạng triển khai qua loa,chiếu lệ.

-Hội thảo chuyên đề về GDĐĐ và quản lý GDĐĐ HS theo định kỳ 2 lần

trong năm học.Muốn tổ chức hội thảo tốt ,giám đốc phải có kế hoạch chu đáo:thời

gian,nội dung phân công nhân sự nghiên cứu để viết tham luận,phải có hệ thống câu

hỏi mở để thảo luận,bàn bạc,tranh luận,chuẩn bị cơ sở vật chất,tài chính..Nên mời các

lược lượng ngoài nhà trường như công an,các ơ quan đoàn thể..có liên quan cùng

dự.Nội dung chuyên đề hội thảo phải thiết thực,giải quyết những vấn đề yếu kém,búc

xúc về đạo đức ở đơn vị,địa phương làm sáng tỏ vai trò ,vị trí của các lực lượng và sự

phối hợp giữa các lực lượng trong công tác GDĐ và quản lý GDDĐ HS.Cuối buổi

hội thảo phải có kết luận thống nhất về nội dung,đề ra cho được các hình thức,biện

pháp thích hợp để giáo dục và quản lý GDĐĐ HS.68- Tăng cường mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ,kỹ năng phương pháp GDĐĐ .có

tri thức về đạo đức,quản lý GDĐĐ HS là giai đoạn đầu.là điều kiện cần thiết cho sự

thành công của công tác này.Tiếp theo,cần có kỹ năng,phương pháp truyền thụ

GDĐĐ,quản lý GDĐĐ HS ,vận dụng vào thực tiễn thì mới đạt hiệu quả cao.

-Theo định kỳ trung tâm nên tổ chức hội nghị trao đổi,phổ biến kinh nghiệm

GDĐĐ và quản lý GDĐĐ hs cho toàn thể giáo viên,cán bộ công nhân viên trong

trung tâm.Chọn một vài giáo viên đạt được thành tích cao trong GDĐĐ lớp mình để

trình bày kinh nghiệm,các giáo viên cùng nhau đàm thoại,trao đổi,học tập lẫn

nhau.Trong trao đổi,cần chú ý mối quan hệ,hợp tác giữa các cá nhân ,bộ phận trong

công tác này.

- Tuyên truyền, vận động thông qua các phong trào thi đua theo chủ đề, chủ

điểm của năm học.

- Tổ chức tham quan, giao lưu giữa các Trung tâm GDTX trong huyện và

các huyện lân cận, học tập các trung tâm có những kinh nghiệm trong việc giáo dục

đạo đức cho học sinh.Trong những điều kiện có thể được nên tổ chức cho thành viên

đi tham quan học tập các nhân tố điển hình về hoạt động này .Đây là hình thức học

tập từ thực tiễn nó vừa củng cố lý luận vừa phù hợp với nhận thức của nhà giáo.Bài

học thực tiễn giúp họ khả năng vận dụng nhanh vào tình hình cụ thể của trung tâm.

Kết quả cần đạt được: Nâng cao nhận thức và có ý thức trách nhiệm của các

tổ chức, cá nhân đối với việc quản lý GDĐĐ cho học sinh, nhận thức đúng về tầm

quan trọng của việc quản lý GDĐĐ cho học sinh thông qua các chủ trương, biện pháp

và việc làm cụ thể, thiết thực cho công tác quản lý GDĐĐ cho học sinh.

Trang bị lý luận GDĐĐ cho các đối tượng tham gia công tác này. Làm cho các

thành viên của hội đồng hiểu được mục tiêu của GDĐĐ, các chuẩn mực đạo đức, các

phương pháp giáo dục đạo đức, đặc biệt là các phương pháp và hình thức để giáo dục

đạo đức cho các em, bởi các thành viên chỉ hành động đúng và hiệu quả khi họ có lý

luận trong tay. Nó đảm bảo cho tính mục đích, tính chuẩn mực của công tác luôn được

thống nhất cao và không đi chệch hướng.

69Làm rõ được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc huy động thống nhất các

lực lượng xã hội tham gia công tác giáo dục đạo đức cho học sinh. Công tác giáo dục

đạo đức cho học sinh không phải là công tác đơn lẻ, biệt lập của một đối tượng, một

tổ chức xã hội nào, khi các lực lượng trong và ngoài Trung tâm tham gia vào công tác

này mới phát huy được hiệu quả.

b.Đối với học sinh.

-Những hiểu biết cần được nâng cao:

+Cung cấp ,phổ biến những tri thức đạo đức cơ bản,các quan niệm về đạo

đức,vai trò ,vị trí của đạo đức trong cấu trúc nhân cách của con người,các phẩm chất

đạo đức cơ bản phải có ở lứa tuổi học sinh THPT,cách thức,phương pháp rèn luyện tu

dưỡng,ý thức chấp hành nội quy,pháp luật Nhà nước,nhiệm vụ học sinh theo quy định

,phương pháp tự quản lớp.

+Giúp các em hiểu được hiện tượng nào được gọi là các tệ nan xã hội,tác

hại,hậu quả của nó và các cách phòng chống hữu hiệu.

+Giáo dục hướng nghiệp,cung cấp cho HS kiến thức cơ bản về nghề nghiệp

trong tương lai,hình thành thái độ đúng đắn đối với nghề nghiệp,lao động.

+Giúp các em hiểu được đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi THPT,sức khoẻ sinh

sản vị thành niên,giới và bình đẳng giới.

+Giáo dục về phòng chống thảm hoạ thiên nhiên ,bảo vệ môi trường.

+Hiểu và hình thành kỹ năng ứng xử,kỹ năng sống.

-Về hình thức thực hiện:

+Thông qua sinh hoạt tập thể,công tác tư vấn(trực tiếp là các thầy ,cô giáo)

+Tổ chức hội thảo hay sinh hoạt chuyên đề:lớp.khối và trung tâm.

Để thực hiện tốt công tác tư vấn ,trung tâm nên thành lập ban tư vấn,thành

phần là một phó giám đốc làm trưởng ban,các thành viên là một số giáo viên chủ

nhiệm,giáo viên bộ môn có năng lực, hoặc cán bộ đoàn.Ban tư vấn phải có kế hoạch

từng năm,từng học kỳ, và từng tháng,nội dung tư vấn phải cụ thể ,sát,hợp lứa tuổi học70sinh HTPT .Hàng năm,giám đốc phải có kế hoạch bồi dưỡng cho ban tư vấn kiến thức

về đạo đức,kỹ năng,phương pháp tư vấn..

Ban tư vấn còn giúp giám đốc tổ chức tốt các buổi hội thảo hay sinh hoạt

chuyên đề.Muốn tổ chức thành công hội thảo,ban tư vấn phải xác định chủ đề và nội

dung :cung cấp tài liệu,hướng dẫn học sinh nghiên cứu,xây dựng hệ thống câu hỏi gợi

mở để học sinh tham gia thảo luận,tranh luận,chuẩn bị một số học sinh có năng lực để

điều khiển hội thảo.Cuối buổi hội thảo,ban tư vấn phải tổng kết,nhận xét,đánh giá để

rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích.

c.Đối với phụ huynh học sinh và các ban ngành đoàn thể.

Xã hội đang phát triển mạnh mẽ,Việt Nam đang trên con đường hội nhập,nền

kinh tế thị trường có nhiều mặt tích cực,nhưng bên cạnh đó cũng không ít những mặt

hạn chế đang len lỏi vào tất cả mọi lĩnh vực cuộc sống nên xã hội phân cấp các tầng

lớp rất rõ nét,chính điều này đã phân tầng PHHS.Phần lớn PHHS quan tâm đến con

em mình thì các em đỗ vào các trường THPT,còn lại các em chưa được quan tâm

đúng cách,chưa chăm chỉ,chưa ngoan ...thì vào học hệ GDTX,phụ huynh học sinh và

các ban ngành đoàn thể cho rằng công tác giáo dục đạo đức là của riêng trung tâm,họ

hiểu lệch lạc về mọi phương diện giáo dục đạo đức.Xét về mặt xã hội trung tâm

GDTX không có quyền hạn hoặc nghĩa vụ nâng cao nhận thức về giáo dục đức cho

PHHS và các ban ngành đoàn thể,nhưng đứng trên phương diện những nhà giáo

dục,tôi thấy rằng trung tâm là nơi có đủ điều kiện ,nhân lực,vật lực để giúp đỡ,hỗ trợ

các bậc PHHS và các ban ngành đoàn thể hiểu rõ hơn về vị trí,chức năng nhiệm vụ

của trung tâm giáo dục thường xuyên,đặc biệt là giúp họ hiểu về tâm sinh lý lứa tuổi

học sinh trung học,những yếu tố ảnh hưởng ,liên quan đến quá trình phát triển nhân

cách,những phương pháp,cách thức,hành vi...GDĐĐ và kết hợp với các lực lượng

giáo dục cùng chăm lo giáo dục thế hệ trẻ.Với công tác này yếu tố GVCN được đặt

lên hàng đầu,họ phải khéo léo lồng ghép các hoạt động vào các cuộc họp định kỳ,biết

lắng nghe,biết chia sẻ những suy tư của từng PHHS ,thuyết phục họ cùng tham gia

vào các buổi hội thảo,hướng dẫn họ có thể trở thành những người chủ đạo trong công

71tác này...với mục đích cuối cùng là hỗ trợ,nâng cao nhận thức giáo dục đạo đức cho

PHHS.

+Cán bộ quản lý,giáo viên chủ nhiệm,giáo viên bộ môn,đoàn thanh

niên,công đoàn..xây dựng nội dung “nâng cao nhận thức giáo dục đạo đức cho phụ

huynh học sinh và các ban ngành đoàn thể.”

+ Hình thức tổ chức kết hợp với các buổi họp phụ huynh đầu năm,giữa

kỳ,cuối kỳ,các cuộc hội thảo,tham quan...

3.2.2. Biện pháp 2: Kế hoạch hoá công tác quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh.

3.2.2.1 Mục tiêu của biện pháp:

Kế hoạch hoá công tác quản lý GDĐ HS có vai trò rất quan trọng ,nó giúp

cho Giám đốc trung tâm chủ động ,đinh hướng trước các nội dung,biện pháp,thời

gian,cơ chế phối hợp...để thực hiện có hiệu quả công tác GDĐĐ HS trong suốt năm

học,tránh tuỳ tiện cảm tính và bị động trong hoạt động giáo dục toàn diện . Giám đốc

Trung tâm GDTX là người lập kế hoạch công tác giáo dục đạo đức, căn cứ vào đặc

điểm của từng năm học, điều kiện của học sinh trong năm học, chương trình, nội

dung giáo dục đạo đức, giáo dục công dân, hướng nghiệp, đặc điểm tâm sinh lý học

sinh, thực trạng đạo đức của Trung tâm … Giám đốc lập kế hoạch giáo dục đạo đức

cho học sinh kết hợp với GVCN, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cha mẹ học

sinh và các bộ phận thành viên liên quan phối hợp tổ chức triển khai kế hoạch bằng

hình thức kèm theo văn bản hướng dẫn cụ thể.

3.2.2.2 Nội dung của biện pháp:

Tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch, đôn đốc thực hiện kế hoạch, điều

hành các bộ phận thực hiện theo đúng kế hoạch đã định, theo dõi và điều chỉnh kịp

thời những lệch lạc và những yếu tố nảy sinh trong quá trình thực hiện. Động viên,

khuyến khích mọi người bằng nhiều hình thức khác nhau như khen thưởng tấm

gương điển hình…723.2.2.3 Cách thức tiến hành:

Bố trí sắp xếp các bộ phận và cá nhân đúng người, đúng việc, quy định chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho từng người, từng bộ phận.BAN GIÁM ĐỐCHỘI ĐỒNG GIÁO DỤCĐOÀN TNCSGVCN - GV BỘ MÔNHỒ CHÍ MINHGIA ĐÌNH,

CÁC LỰC LƢỢNG

XÃ HỘITẬP THỂ HỌC SINHSơ đồ 3.2. Sơ đồ bộ máy quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh TT GDTX

huyện Nghĩa Hƣng

-Giám đốc phải trực tiếp phụ trách, lập kế hoạch và thông báo chương trình hành

động đến từng người, từng bộ phận có liên quan làm cho mọi người tự giác nhận kế

hoạch và tự nguyện hành động theo kế hoạch. Muốn vậy lãnh đạo quản lý cần phải

trình bày, phân tích, thuyết phục, và huy động sức mạnh của các tổ chức chính trị

trong và ngoài Trung tâm để mỗi tổ chức đó bằng chức năng của mình góp phần thực

hiện kế hoạch với chất lượng cao nhất.

- Giám đốc Trung tâm là người chỉ đạo toàn bộ các hoạt động quản lý GDĐĐ thông

qua chủ đề, chủ điểm, kế hoạch tuần, tháng, hoạt động trong và ngoài giờ lên lớp, văn

nghệ, TDTT, lao động công ích…để tạo điều kiện thuận lợi cho các em tham gia sinh

hoạt tập thể lành mạnh,giao lưu trong môi trường sư phạm...nhằm hình thành ở các

em những phẩm chất đạo đức cần thiết theo định hướng chương trình giáo dục THPT

và các chuẩn mực đạo đức của xã hội.

73-Kế hoạch GDĐĐ HS phải đạt được một số yêu cầu sau :Xác định được mục tiêu,nội

dung các biện pháp,các hình thức tổ chức giáo dục ,lực lượng tham gia và sự phối

hợp giữa các lực lượng,dự trù cơ sở vật chất,tài chính,tài liệu ,thời gian ,không gian

thực hiện...

Sau khi soạn thảo xong kế hoạch,giám đốc phải hội ý có sự góp ý của hội đồng sư

phạm,các cá nhân thảo luận,bàn bạc dân chủ và đi đến kết luận cuối cùng ,phát huy

sức mạnh của tập thể để giáo dục đạo đức học sinh.

Nội dung và hình thức kế hoạch giáo dục đạo đức học sinh:

Chủ đề1 : Tháng 9: Mùa thu khai trƣờng, chào đón năm học mới.

Nội dung :Giáo dục truyền thống trung tâm,an toàn giao thông.

Hình thức thực hiện :

+Công tác ổn định tổ chức lớp.

+Học về nội quy,nhiệm vụ học sinh,điều lệ trung tâm,luật giáo dục...

+Ngoại khoá tìm hiểu về luật giao thông và ý thức chấp hành luật giao thông.

+Thi viết tìm hiểu về truyền thống trung tâm.

Chủ đề 2: Tháng 10: Kỷ niệm ngày Bác Hồ gửi thƣ cho ngành Giáo dục.

Sinh hoat dưới cờ về nội dung ,ý nghĩa bức thư của Bác Hồ gửi cho giáo viên và học

sinh nhân dịp ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam độc lập.Từ đó đến ngày

nay chủ tịch nước ta luôn luôn gửi thư cho ngành giáo dục nhân ngày khai giảng năm

học mới.

+Hội thảo về tu dưỡng đạo đức,phấn đấu học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại

+Ký kết thi đua giữa các lớp,khối lớp,các tổ trong lớp.

Chủ đề 3: Tháng 11: Tôn sƣ trọng đạo.

Phát động phong trào thi đua “Dạy tốt”, “Học tốt”, giành hoa điểm mười dâng lên các

thầy cô nhân ngày 20/11.

Luyện tập các tiết mục văn nghệ, TDTT, báo tường, vở sạch chữ đẹp… chào mừng

tháng hành động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam.

74Mít tinh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Hội thảo truyền thống “tôn sư trọng đạo”.

Tổ chức thi đấu TDTT, biểu diễn văn nghệ vào ngày 20/11.

Chủ đề 4 :Tháng 12:Uống nƣớc nhớ nguồn,truyền thống quê hƣơng.Kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt nam :22/12.

Mời Ban tuyên giáo Huyện uỷ hay các vị lãnh đạo lão thành cách mạng nói chuyện,

toạ đàm về truyền thống quân đội nhân nhân Việt Nam với HS, GV

Chủ đề 5 tháng 1:Truyền thống học sinh.

Phát động :“đợt thi nghiêm túc ,phòng thi kiểu mẫu”

Toạ đàm với chủ đề “thanh thiếu niên với nhiệm vụ phòng chống các tệ nạn xã hội”

Nêu gương học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập,rèn luyện đạo đức ,sáng tạo.

Chủ đề 6: Tháng 2:Mừng Đảng ,mừng xuân.Thi tìm hiểu về truyền thống vẻ vang cuả Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Thi văn nghệ ca ngợi Đảng,ca ngợi Bác Hồ,

Chủ đề 7: Tháng 3 :Chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Phát động phong trào TDTT, văn nghệ giữa các chi đoàn học sinh,giáo viên.

Toạ đàm với chủ đề “làm thế nào để thành đoàn viên mẫu mực”

Thi tìm hiểu truyền thống của Đoàn.

Hội thảo học sinh với định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Mít tinh ôn lại truyền thống ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh :26/03.

Chủ đề 8 : Tháng 4:Hoà bình và hữu nghị.

Tổ chức hội vui học tập ,lập thành tích chào mừng ngày 30/4-ngày giải phóng Miền

Nam,thống nhất đất nước:giáo dục lòng yêunước,chủ nghĩa anh hùng cáchmạng,lòng tự hào dân tộc.

Mít tinh kỷ niệm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/04; ngày Quốc tế lao

động 01/05.

Chủ đề 9: Tháng 5:Kỷ niệm ngày sinh nhật BácHội thảo chủ đề : Bác Hồ với Học sinh ,sinh viên.

75Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (124 trang)

×