1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

CHƯƠNG 3 : BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÍ CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN ÂN THI, TỈNH HƯNG YÊN GIAI ĐOẠN 2013-2020

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.49 MB, 129 trang )


Thực hiện phân cấp quản lý, từng bước giao quyền chủ động cho các cơ sở

giáo dục trong việc quản lý tài chính, quản lý nhân sự, tổ chức quá trình dạy học.

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn giáo viên và CBQL các cấp về công tác

đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp. Hỗ trợ đào tạo giáo viên tin học, giáo viên

ngoại ngữ và nâng cao trình độ đào tạo trên chuẩn cho giáo viên. Đào tạo, bồi

dưỡng đội ngũ hiệu trưởng, lãnh đạo nhà trường theo hướng nâng cao trình độ

đào tạo, nghiệp vụ quản lý nhà trường và đảm bảo về số lượng, chất lượng theo

quy định của các văn bản pháp quy của Nhà nước. Triển khai có hiệu quả việc

ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục.

Tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu

đột phá để nâng cao chất lượng GD&ĐT. Theo đó, các cấp, các ngành nói

chung và ngành GD&ĐT của tỉnh phải làm tốt hơn nữa nhiệm vụ quản lý nhà

nước về giáo dục, hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách phù hợp và hiệu quả

hơn theo hướng ưu tiên mọi nguồn lực cho phát triển giáo dục; tăng cường các

hoạt động thanh tra kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục phổ thông và đào

tạo nguồn nhân lực từ đội ngũ giáo viên, giáo trình và cấp bằng phải đạt chuẩn.

Chú trọng hơn nữa đến công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo, CBQL cả

vật chất và tinh thần; rà soát, tính toán lại các nguồn lực và huy động toàn xã

hội tham gia đầu tư phát triển cơ sở vật chất trường, lớp học; quan tâm nhiều

hơn đến chế độ, chính sách đối với giáo viên; Đặc biệt phải đẩy mạnh quyết

liệt ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy, học và quản lý gắn với đẩy mạnh

giáo dục toàn diện, nhất là việc đưa vào dạy các môn học ngoại ngữ, kỹ năng

sống, giáo dục môi trường, đạo đức...

Có chính sách thu hút cán bộ, giáo viên có năng lực về làm việc tại các

cơ quan quản lý giáo dục cấp Phòng và Sở GD&ĐT. Hỗ trợ kinh phí cho giáo

viên và CBQL giáo dục học tập nâng cao trình độ.

3.1.1.2. Phương hướng phát triển giáo dục tiểu học huyện Ân Thi.

- Phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục tiểu học theo hướng chuẩn hóa,

hiện đại hóa nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các địa phương.

- Duy trì tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; trẻ 11 tuổi hoàn

thành chương trình tiểu học đạt từ 98 đến 100%.75- Nâng cấp và xây dựng thêm phòng học để đạt mức tối thiểu cho các

nhà trường thực hiện việc học 2 buổi/ngày ở tiểu học, phấn đấu học 2 buổi/

ngày đạt tỷ lệ trên 90% vào năm 2015 và 100% vào năm 2020; 50% số trường

tổ chức ăn bán trú cho học sinh; không có học sinh bỏ học, học kém, lưu ban.

- Tập trung đầu tư xây dựng nhằm tăng tỷ lệ trường tiểu học đạt chuẩn

quốc gia; Đến 2015, có 80% trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia và 90% trường

tiểu học đạt chuẩn quốc gia vào năm 2020; trong đó có 50% số trường đạt

CQG mức độ II.

- Giữ vững thành quả PCGDTH đúng độ tuổi; đến năm 2013, 21 xã, thị

trấn đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi ở mức 2;

- 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn, trong đó có 50 - 60% giáo viên

có trình độ trên chuẩn.

- 100% CBQL đều phải qua đào tạo nghiệp vụ quản lý theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 15/TƯ, phấn đấu đối với CBQL phải có

trình độ chuẩn và học qua Học viện QLGD. Tăng cường việc cử CB-GV học

thạc sỹ QLGD để nâng cao năng lực quản lý đối với đội ngũ CBQL của ngành.

- Thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, các quy định của Nhà nước về

phát triển sự nghiệp GD&ĐT trong thời kỳ CNH-HĐH. Tăng cường sự lãnh

đạo của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện về công tác giáo dục của huyện nói

chung và giáo dục tiểu học nói riêng.

3.1.2. Các nguyên tắc chỉ đạo việc đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ

CBQL trƣờng tiểu học ở huyện Ân Thi giai đoạn 2013-2020

3.1.2.1. Nguyên tắc đảm bảo tính toàn diện.

Khi đề xuất các biện pháp đòi hỏi chúng ta phải nhận thức đúng đắn và

sâu sắc các quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác phát triển đội ngũ

CBQL nói chung và đội ngũ CBQL trường tiểu học nói riêng, đồng thời phải

căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đánh giá đúng

thực trạng phong trào giáo dục và đội ngũ CBQL. Cần xem xét mối liên hệ tác

động qua lại giữa các biện pháp và nhu cầu thực tiễn của việc phát triển đội

ngũ CBQL, tránh chủ quan, phiến diện một chiều.

763.1.2.2. Nguyên tắc đảm bảo sự phát triển.

Nguyên tắc này đòi hỏi chúng ta phải thấy được những vấn đề hiện tại

của đội ngũ CBQL và phải đề xuất được các biện pháp mới để làm cho đội ngũ

CBQL luôn vững vàng về lập trường tư tưởng chính trị, có phẩm chất và năng

lực đáp ứng với tình hình và nhiệm vụ mới. Đòi hỏi phát triển trên sự kế thừa

những yếu tố, những giá trị tích cực của quá khứ và hiện tại, là quá trình giải

quyết những mâu thuẫn nội tại trong việc xây dựng đội ngũ CBQL.

Những biện pháp đề xuất ra phải xuất phát từ thực tiễn, điều kiện của địa

phương và kế thừa những thành quả đã có. Nguyên tắc đảm bảo sự phát triển

bền vững, ổn định cho phép người nghiên cứu đề xuất các biện pháp trên cơ sở

phân tích thực trạng phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học trong giai đoạn

trước mà không làm xáo trộn hệ thống, đảm bảo theo nguyên tắc phát triển.

3.1.2.3. Nguyên tắc đảm bảo tính lịch sử cụ thể, thiết thực và khả thi.

Việc đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học,

yêu cầu chúng ta phải đặt chúng trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể của thời đại,

của đất nước, của địa phương cũng như sự tác động của các yếu tố khách quan,

chủ quan.

Áp dụng tốt nguyên tắc này sẽ giúp chúng ta tránh được quan điểm quá

tả hoặc quá hữu khi đưa ra các biện pháp.

Các biện pháp xây dựng đội ngũ CBQL phải có cơ sở lý luận, thực tiễn

rõ ràng, được xây dựng trên những luận cứ khoa học, đáp ứng với những yêu

cầu thực tế, đảm bảo tính khả thi cao.

3.1.2.4. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ.

Các biện pháp đề xuất có thể bổ trợ cho nhau và có mối quan hệ đồng bộ,

phù hợp với khung lí luận và cơ sở thực. Tính đồng bộ cho thấy các nội dung của

việc phát triển đội ngũ có mối quan hệ biện chứng. Mỗi biện pháp có vai trò của

nó nhưng việc triển khai phải có tính đồng bộ giữa các giải pháp được đề xuất.

3.2. Các biện pháp thực hiện phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trƣờng tiểu

học huyện Ân Thi, tỉnh Hƣng Yên đến 2020.

773.2.1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền

đối với việc phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học. Đổi mới và nâng cao

hiệu quả quản lý đội ngũ CBQL trường tiểu học huyện Ân Thi

* Mục tiêu của biện pháp

Làm cho các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở có nhận thức

đúng mức về ý nghĩa, vai trò của việc phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu

học; từ đó tập trung chỉ đạo làm tốt công tác phát triển đội ngũ CBQL trường

tiểu học của huyện Ân Thi.

Quản lý đội ngũ CBQL trường tiểu học theo đúng thẩm quyền và phân

cấp quản lý để nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL và thực hiện hiệu quả quy

hoạch phát triển đội ngũ CBQL các trường tiểu học.

* Nội dung của biện pháp

Huyện uỷ chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện và thường xuyên kiểm tra công

tác xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nói chung và

việc xây dựng kế hoạch phát triển CBQL các trường học nói riêng.

UBND huyện xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ CBQL trường học

và chỉ đạo các ngành liên quan, chính quyền các xã, thị trấn và các nhà trường

trong việc thực hiện kế hoạch đã được UBND huyện phê duyệt. Tăng cường

công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển CBQL trường

tiểu học để tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt hơn trong những năm tiếp theo.

Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế quản lý cán bộ, thực hiện việc đề

bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và luân chuyển CBQL trường tiểu học theo đúng

thẩm quyền, đúng quy định, đảm bảo chặt chẽ theo đúng quy chế bổ nhiệm cán

bộ được ban hành kèm theo Quyết định số 03-QĐ/TU ngày 25/8/2006 của Ban

Thường vụ Tỉnh uỷ Hưng Yên.

Quản lí, đánh giá, phân loại CBQL hàng năm theo đúng thực trạng, từ

đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho CBQL và thực hiện

việc luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm CBQL hợp lí.

* Cách tiến hành biện pháp

Huyện uỷ tập trung chỉ đạo việc quán triệt các Nghị quyết của cấp trên

về phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất

nước.

78UBND huyện chỉ đạo để các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở quan

tâm thực hiện công tác xây dựng kế hoạch phát triển CBQL nói chung, trong

đó có nhiệm vụ phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học.

Sau khi xây dựng xong kế hoạch phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu

học, UBND huyện phê duyệt theo thẩm quyền đã được phân cấp.

Đảng bộ các xã, thị trấn trong huyện tăng cường sự lãnh đạo của Đảng

trong công tác phát triển cán bộ lãnh đạo, quản lý của địa phương và các

trường đóng tại địa phương nói chung và trường tiểu học nói riêng.

Các chi bộ Đảng trong các nhà trường lãnh đạo việc xây dựng kế hoạch

và phát triển đội ngũ CBQL ngay tại đơn vị mình.

Ban Tổ chức Huyện ủy, phòng Nội vụ phối hợp với phòng Giáo dục và

Đào tạo tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện xây dựng quy chế quản lý

CBQL trường học.

Ban Tổ chức Huyện ủy, phòng Nội vụ có trách nhiệm tham mưu cho

Huyện ủy, UBND huyện xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ CBQL hàng

năm, kịp thời tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện bố trí sắp xếp, bổ nhiệm,

luân chuyển CBQL theo đúng quy định.

Quản lý tốt đội ngũ CBQL trường tiểu học theo phân cấp quản lý cán bộ

của tỉnh và huyện; quản lý chặt hồ sơ cán bộ. Thực hiện việc bố trí sắp xếp,

luân chuyển cán bộ theo đúng quy định.

3.2.2. Rà soát, đánh giá đội ngũ CBQL các trường tiểu học trong toàn huyện

trên cơ sở xây dựng tiêu chuẩn CBQL trường tiểu học phù hợp với nhiệm vụ

phát triển sự nghiệp giáo dục nói chung và của huyện Ân Thi nói riêng.

* Mục tiêu của biện pháp:

Việc rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ CBQL các trường tiểu học

trong huyện nhằm nắm chắc cả về số lượng và chất lượng đội ngũ, từ đó đưa ra

biện pháp xây dựng và quy hoạch đội ngũ CBQL đảm bảo có tính phù hợp, lâu

dài, đáp ứng các tiêu chuẩn quy định của người CBQL các trường tiểu học.

Tiêu chuẩn là cơ sở quan trọng nhất để đánh giá, lựa chọn, quy hoạch,

đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ đồng thời cũng là mục tiêu để mỗi

cán bộ phấn đấu, rèn luyện theo yêu cầu tiêu chuẩn đó. Việc xây dựng các tiêu

chuẩn dựa trên nguyên tắc phù hợp với tình hình thực tế, mục tiêu, yêu cầu

79phát triển của ngành. Từ đó thông qua các tiêu chuẩn để lựa chọn được đúng

CBQL có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, đồng

thời một mặt cũng công khai các tiêu chuẩn, tạo động cơ, mục tiêu phấn đấu

cho những cá nhân có năng lực, có ý chí phấn đấu.

* Nội dung của biện pháp:

Xây dựng kế hoạch rà soát thực trạng theo từng năm học, đánh giá chất

lượng của CBQL; lấy ý kiến của giáo viên, nhân viên trong toàn trường bằng

phiếu hỏi trên từng lĩnh vực của CBQL được phân công phụ trách. Trên cơ sở

rà soát đội ngũ CBQL cả bậc học, mới thực hiện công tác quy hoạch, phát triển

CBQL các trường tiểu học theo từng giai đoạn trên cơ sở các tiêu chuẩn đối

với từng chức danh.

Tiêu chuẩn CBQL trường tiểu học phải đảm bảo được các yêu cầu:

Thứ nhất: Tiêu chuẩn đó phải được biểu hiện cụ thể ở những yêu cầu về

phẩm chất và năng lực của CBQL.

Thứ hai: Tiêu chuẩn đó phải được thể hiện ở lao động của người quản lý,

bao gồm: Khả năng lập kế hoạch; việc tổ chức thực hiện; sự phối hợp trong

quản lý, chỉ đạo; công tác kiểm tra.

Thứ ba: Tiêu chuẩn đó phải được thể hiện ở hiệu quả công tác của người

CBQL, đó là khối lượng, chất lượng công việc đạt được và tác dụng của nó

trong thực tiễn.

Trên cơ sở đó tác giả đề xuất tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của

CBQL trường tiểu học như sau:

* Tiêu chuẩn chung: Căn cứ vào Thông tư 14/2011/TT - BGDĐT - Quy

định chuẩn Hiệu trưởng tiểu học nói riêng và đội ngũ CBQL trường tiểu học

nói chung. Đó là: Yêu Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì lợi ích dân tộc,

vì hạnh phúc nhân dân, trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam; Kiên định

mục tiêu độc lập và chủ nghĩa xã hội; Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, có

ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, được nhân dân tín nhiệm, tin yêu; Có trình

độ lý luận chính trị, có trình độ văn hoá, chuyên môn, đủ năng lực và sức khoẻ

để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

80* Các tiêu chuẩn riêng: Xây dựng các tiêu chuẩn riêng trên từng khía

cạnh sau:

a) Về phẩm chất:

+ Phẩm chất chính trị: Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng; chính

sách, pháp luật của Nhà nước; quy định của ngành, của địa phương và của nhà

trường. Tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ

công dân.

+ Đạo đức nghề nghiệp: Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà

giáo; trung thực, tận tâm với nghề nghiệp và có trách nhiệm trong quản lý nhà

trường; Hoàn thành nhiệm vụ được giao và tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên,

nhân viên thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ; chịu trách nhiệm về kết quả hoạt

động của nhà trường; Được tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và

cộng đồng tín nhiệm; là tấm gương trong tập thể sư phạm nhà trường.

+ Lối sống, tác phong: Phải có lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp

với bản sắc văn hoá dân tộc và môi trường giáo dục; trung thực, giản dị, nhân

ái, độ lượng, bao dung; có tác phong làm việc khoa học, sư phạm.

+ Giao tiếp và ứng xử: Thân thiện, thương yêu, tôn trọng và đối xử công

bằng với học sinh; Gần gũi, tôn trọng, đối xử công bằng, bình đẳng và giúp đỡ

cán bộ, giáo viên, nhân viên; Hợp tác và tôn trọng cha mẹ học sinh; Hợp tác

với chính quyền địa phương và cộng đồng xã hội trong giáo dục học sinh.

+ Học tập, bồi dưỡng: Có ý thức học tập, bồi dưỡng và tự rèn luyện

nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư

phạm, năng lực lãnh đạo và quản lý nhà trường; Tạo điều kiện và giúp đỡ cán

bộ, giáo viên, nhân viên học tập, bồi dưỡng và rèn luyện nâng cao phẩm chất

chính trị, đạo đức; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.

b) Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.

+ Trình độ chuyên môn: Phải đạt trình độ chuẩn đào tạo của nhà giáo

theo quy định của Luật Giáo dục đối với giáo viên tiểu học; hiểu biết chương

trình và kế hoạch giáo dục ở tiểu học; có năng lực chỉ đạo, tổ chức hoạt động

dạy học và giáo dục có hiệu quả phù hợp đối tượng và điều kiện thực tế của

nhà trường, của địa phương; có kiến thức phổ thông về chính trị, kinh tế, y tế,

văn hóa, xã hội liên quan đến giáo dục tiểu học.

81+ Nghiệp vụ sư phạm: Có khả năng vận dụng linh hoạt các phương pháp

dạy học và giáo dục nhằm phát huy tính tích cực, tự giác và sáng tạo của học

sinh; có khả năng hướng dẫn tư vấn, giúp đỡ giáo viên về chuyên môn, nghiệp

vụ sư phạm của giáo dục tiểu học; có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin,

sử dụng ngoại ngữ phục vụ cho hoạt động quản lý và giáo dục.

c) Năng lực quản lý trường tiểu học.

+ Hiểu biết nghiệp vụ quản lý: Hoàn thành chương trình bồi dưỡng

CBQL giáo dục theo quy định; vận dụng được các kiến thức cơ bản về lý luận

và nghiệp vụ quản lý trong lãnh đạo, quản lý nhà trường. Xây dựng và tổ chức

thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường. Dự báo được sự phát triển

của nhà trường phục vụ cho việc xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển nhà

trường; xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển nhà trường toàn diện

và phù hợp; xây dựng và tổ chức thực hiện đầy đủ kế hoạch năm học.

+ Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường:

Thành lập, kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ nhiệm các chức vụ quản lý theo

quy định; quản lý hoạt động của tổ chức bộ máy nhà trường nhằm đảm bảo chất

lượng giáo dục; sử dụng, đánh giá xếp loại, khen thưởng kỷ luật, thực hiện các

chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định; tổ chức

hoạt động thi đua trong nhà trường; xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân

viên nhà trường đủ phẩm chất và năng lực để thực hiện mục tiêu giáo dục.

+ Quản lý học sinh: Tổ chức huy động trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn

đi học, thực hiện công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi tại địa

phương; tổ chức và quản lý học sinh theo quy định, có biện pháp để học sinh

không bỏ học; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với học

sinh theo quy định; thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, bảo vệ các quyền

và lợi ích chính đáng của học sinh.

+ Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục: Quản lý việc thực hiện kế

hoạch dạy học, giáo dục của toàn trường và từng khối lớp; tổ chức và chỉ đạo

các hoạt động dạy học, giáo dục phù hợp đối tượng học sinh, đảm bảo chất

lượng giáo dục toàn diện, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của giáo

viên và học sinh; tổ chức và chỉ đạo các hoạt động bồi dưỡng học sinh năng

khiếu, giúp đỡ học sinh yếu kém; tổ chức giáo dục hoà nhập cho học sinh

82khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong trường tiểu học theo quy định;

Quản lý việc đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh theo quy định;

tổ chức kiểm tra và xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh và

trẻ em trên địa bàn.

+ Quản lý tài chính, tài sản nhà trường:

Huy động và sử dụng các nguồn tài chính phục vụ hoạt động dạy học và

giáo dục của nhà trường đúng quy định của pháp luật, hiệu quả; quản lý sử

dụng tài sản đúng mục đích và theo quy định của pháp luật; tổ chức xây dựng,

bảo quản, khai thác và sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị dạy học của nhà

trường theo yêu cầu đảm bảo chất lượng giáo dục.

+ Quản lý hành chính và hệ thống thông tin: Xây dựng và tổ chức thực

hiện các quy định về quản lý hành chính trong nhà trường; quản lý và sử dụng

các loại hồ sơ, sổ sách theo đúng quy định; xây dựng và sử dụng hệ thống

thông tin phục vụ hoạt động quản lý, hoạt động dạy học và giáo dục của nhà

trường; thực hiê ̣n chế đô ̣ thông tin, báo cáo kịp thời, đầy đủ theo quy định.

+ Tổ chức kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục: Tổ chức kiểm tra, đánh

giá chất lượng các hoạt động dạy học, giáo dục và quản lý của nhà trường theo

quy định; chấp hành thanh tra giáo dục của các cấp quản lý; thực hiện kiểm định

chất lượng giáo dục theo quy định; sử dụng các kết quả kiểm tra, thanh tra, kiểm

định chất lượng giáo dục đề ra các giải pháp phát triển nhà trường.

+ Thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường: Xây dựng quy chế

dân chủ trong nhà trường theo quy định; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ

sở, tạo điều kiện cho các đoàn thể, tổ chức xã hội trong nhà trường hoạt động

nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

d. Năng lực tổ chức phối hợp với gia đình HS, cộng đồng và xã hội.

+ Tổ chức phối hợp với gia đình học sinh: Tổ chức tuyên truyền trong

cha mẹ học sinh và cộng đồng về truyền thống, văn hóa nhà trường, mục tiêu

của giáo dục tiểu học; tổ chức phối hợp với gia đình và Ban đại diện cha mẹ

học sinh thực hiện giáo dục toàn diện đối với học sinh.

+ Phối hợp giữa nhà trường và địa phương: Tham mưu với cấp ủy, chính

quyền địa phương để phát triển giáo dục tiểu học trên địa bàn; tổ chức huy động

các nguồn lực của cộng đồng, các tổ chức kinh tế, chính trị - xã hội và các cá

nhân trong cộng đồng góp phần xây dựng nhà trường, thực hiện công khai các

83nguồn lực và kết quả giáo dục theo quy định; tổ chức cho cán bộ, giáo viên,

nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng.

* Cách thức thực hiện biện pháp:

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện xây dựng kế hoạch thực hiện việc rà soát

đội ngũ CBQL của các trường tiểu học trên địa bàn huyện. Căn cứ vào kết quả rà

soát để tiến hành công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển hay điều

động CBQL. Việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển hay điều động

CBQL phải phù hợp với hệ thống các tiêu chuẩn đã xây dựng để nâng cao chất

lượng đội ngũ CBQL. Cấp ủy, lãnh đạo phòng GD&ĐT, chuyên viên phụ trách Tổ

chức của phòng GD&ĐT phải thường xuyên theo dõi, giúp đỡ, đánh giá mức độ

trưởng thành của CBQL; thông báo kịp thời tới CBQL những ưu điểm để phát huy,

những hạn chế để có hướng khắc phục. Cần đánh giá nghiêm túc những ưu điểm

cũng như hạn chế của từng CBQL để có kế hoạch phát triển phù hợp, hiệu quả.

Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện về

tiêu chuẩn CBQL các trường học. Huyện ủy, UBND huyện căn cứ vào các quy

định của nhà nước, của ngành và điều kiện của huyện để ban hành tiêu chuẩn

cụ thể đối với CBQL các trường học trong đó có CBQL trường tiểu học. Chỉ

đạo rà soát, đánh giá CBQL theo tiêu chuẩn.

Tích cực cử CBQL đi học tập để nâng cao trình độ chuyên môn và năng

lực quản lý. Phấn đấu đến năm 2015 tất cả CBQL trường tiểu học đều có trình

độ trên chuẩn, được học bồi dưỡng kiến thức quản lý giáo dục; trình độ trung

cấp lý luận chính trị.

3.2.3. Thực hiện tốt công tác quy hoạch đội ngũ CBQL các trường tiểu học

theo nguyên tắc vừa động, vừa mở.

* Mục tiêu của biện pháp:

Quy hoạch cán bộ là việc tạo nguồn cán bộ cho cả hiện tại và tương

lai, nó luôn tồn tại ở trạng thái động và có quan hệ chặt chẽ với các khâu phát

hiện, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, đánh giá, bố trí và luân chuyển cán bộ. Nghị

quyết Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII khẳng

định: Quy hoạch cán bộ là một nội dung trọng yếu của công tác cán bộ, đảm

bảo cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả

nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.84Mục tiêu của việc hoàn thiện quy hoạch đội ngũ CBQL ở các trường tiểu

học nhằm phát triển đội ngũ CBQL đảm bảo đủ về số lượng, mạnh về chất

lượng, đồng bộ về cơ cấu, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học đáp

ứng nhu cầu kinh tế - xã hội của địa phương.

Hoàn thiện quy hoạch đội ngũ CBQL ở các trường tiểu học sẽ tạo ra sự

chủ động và có tính lâu dài trong công tác cán bộ, đảm bảo tính kế thừa và phát

triển. Hoàn thiện quy hoạch phát triển đội ngũ CBQL có ý nghĩa rất quan

trọng, là khởi nguồn, là căn cứ giúp các cấp quản lý xây dựng được các bước

tiếp theo của việc chọn lựa, bổ nhiệm CBQL, đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục,

vững vàng giữa các thế hệ CBQL, giữ được đoàn kết nội bộ.

Quy hoạch phải thực sự dân chủ, công khai nhằm chuẩn bị để có một đội

ngũ CBQL trường tiểu học đủ về số lượng, chuẩn về chất lượng, phù hợp với

môi trường công việc, đảm bảo tốt về cơ cấu, độ tuổi và cơ cấu về giới trong

một khoảng thời gian dài.

Quy hoạch phải vừa “động” vừa “mở” tức là phải tiến hành công khai,

dân chủ, không khép kín trong phạm vi nhà trường mà phải kết hợp với cơ

quan quản lý cấp trên, mở rộng phạm vi toàn ngành; quy hoạch “động” là “có

vào, có ra” trên cơ sở đánh giá định kỳ để đưa những người không còn đủ tiêu

chuẩn ra khỏi quy hoạch và bổ sung những cán bộ mới đủ tiêu chuẩn vào quy

hoạch, tạo động lực để cán bộ trong diện quy hoạch rèn luyện, phấn đấu.

* Nội dung biện pháp:

Xây dựng quy hoạch đội ngũ CBQL các trường tiểu học đáp ứng được yêu

cầu của sự phát triển giáo dục và đào tạo của huyện và của ngành trên cơ sở đảm

bảo về số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ, không ngừng đào tạo bồi dưỡng đội

ngũ cán bộ kế cận, dự nguồn đảm bảo việc chuyển tiếp liên tục một cách vững

vàng của các thế hệ cán bộ. Phải có kế hoạch làm tốt công tác quy hoạch đội ngũ

CBQL cho các trường tiểu học, mỗi chức danh lãnh đạo cần phải phát hiện, đào

tạo, bồi dưỡng người kế cận đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

* Cách thức thực hiện biện pháp:

Trước hết phải đổi mới nhận thức, quan điểm, quy trình, thực hiện quy

hoạch CBQL.

Cần khẳng định phải làm tốt công tác quy hoạch, đưa công tác quy

hoạch cán bộ trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy Đảng, vì việc

85Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (129 trang)

×