1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

CHưƠNG 3 BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA HƯNG YÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.49 MB, 138 trang )


xuất phát từ các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác quản lý ĐNGV. Các

biện pháp đề xuất phải cụ thể hóa đƣợc các chủ trƣơng của Đảng, Nhà nƣớc, của

ngành và của địa phƣơng.

3.1.3. Đảm bảo tính kế thừa

Kế thừa là sự thừa hƣởng, giữ gìn và tiếp tục phát huy. Là sự tiếp nối giữa

những việc đã thực hiện, đang thực hiện và sẽ thực hiện trong tƣơng lai.

Vì vậy, nguyên tắc đầu tiên ta đƣa ra để làm cơ sở cho việc lựa chọn các

biện pháp là phải đảm bảo tính kế thừa. Việc xây dựng một cái mới phải xem xét

dựa trên cái đã có, nghiên cứu cái đang có nó đang diễn ra nhƣ thế nào, cái nào

tốt cần gìn giữ và phát huy, cái nào không phù hợp cần chỉnh sửa hoặc thay thế.

Tóm lại chúng ta cần xây dựng các biện pháp làm sao để khi áp dụng vào thực tế

đảm bảo “ít bị xáo trộn nhất” mà vẫn đạt hiệu quả mong muốn.

Nguyên tắc tính kế thừa cũng là thể hiện sự tôn trọng quá khứ, tôn trọng

lịch sử, tránh hiện tƣợng phủ nhận quá khứ, đồng thời đảm bảo tính ổn định. Từ

đó phát huy đƣợc tiềm năng vốn có của nhà trƣờng, của xax hội. Phát huy đƣợc ý

thức tự giác, năng lƣcuj tiềm ẩn của ĐNGV và đảm bảo sự phát triển bền vững

của nhà trƣờng.

3.1.4. Đảm bảo tính hiệu quả

Hiệu quả là kết quả đạt đƣợc nhƣ yêu cầu của việc làm mang lại. Đích

cuối của mỗi biện pháp đƣa ra là phải đạt đƣợc kết quả nhƣ thế nào. Một biện

pháp đƣợc coi là hiệu quả, khi biện pháp đó đƣợc triển khai phải đạt đƣợc kết

quả nhƣ dự kiến và với phƣơng châm “đầu tƣ ít nhất” nhƣng đem lại “lợi ích,

hiệu quả nhiều nhất”. Biện pháp đƣợc giải quyết vấn đề đặt ra và không làm nảy

sinh những vấn đề mới phức tạp và khó khăn hơn.

3.1.5. Đảm bảo tính khả thiKhả thi là có khả năng thực hiện đƣợc. Ví dụ ta thƣờng nói công việc này

có tính khả thi. Nhƣ đã phân tích ở trên, một công việc đặt ra trong cuộc sống thì

phải có tính phù hợp và chính sự phù hợp là cơ sở đảm bảo tính khả thi của công

việc ấy.

Tuy nhiên, khi phân tích ở góc độ này có thể thấy rất phù hợp, song xét

trên tổng thể thì lại bắt gặp các khó khăn khác. Công tác phát triển ĐNGV phụ

thuộc vào rất nhiều yếu tố chủ quan cũng nhƣ khách quan; không chỉ phụ thuộc

vào nguồn lực sƣ phạm mà còn phụ thuộc vào nguồn lực tài chính, nguồn lực vật

chất, quy mô đào tạo, yêu cầu ngành nghề, nhu cầu xã hội...

3.1.6. Đảm bảo tính bền vững

Đây là một nguyên tắc đòi hỏi phải đƣợc xem xét kỹ lƣỡng trong quá trình

đổi mới và phát triển. Trong thời đại ngày nay, thời đại của sự đổi mới và thay

đổi nhƣng nếu thiếu đi sự bền vững thì mọi sự thay đổi trở nên bấp bênh và đặt

trƣớc nguy cơ phá sản. Nói đến sự bền vững là nói đến tính ổn định, chắc chắn

và lâu dài, đó là nền tảng cho các bƣớc tiếp theo của một quá trình, là chân móng

của một tòa nhà khi xây dựng.

Nhƣ vậy, để xây dựng đƣợc các biện pháp quản lý phát triển ĐNGV đáp

ứng đƣợc yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới, cần phải căn cứ vào các nguyên tắc

nêu trên. Trong quá trình thực hiện không nên quá coi trọng hoặc xem nhẹ

nguyên tắc nào, tùy thuộc vào từng điều kiện hoàn cảnh cụ thể của nhà trƣờng,

của địa phƣơng, của xã hội mà linh hoạt trong việc phối hợp các nguyên tắc

nhằm xây dựng các biện pháp tối ƣu.

3.1.7. Đảm bảo kết hợp hài hòa các lợi ích

Để triển khai hiệu quả các biện pháp cần xem xét tính hài hòa các lợi ích

mong muốn, làm dung hòa hoặc thảo mãn các yếu tố: Lợi ích nhà nƣớc – Lợi íc

tập thể - Lợi ích cá nhân. Muốn vậy, cần tính toán kỹ công tác quy hoạch, côngtác đào tạo, bồi dƣỡng gắn liền với sử dụng nhằm tạo ra động lực khích lệ sự

phát triển của cá nhân.

3.2. Các biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên của Trƣờng Cao đẳng Bách

khoa Hƣng Yên

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về phát triển ĐNGV và kết quả khảo sát,

phân tích thực trạng phát triển ĐNGV trƣờng Cao đẳng Bách khoa Hƣng Yên.

Căn cứ vào nguyên tắc trong mục 3.1, đề tài đề xuất các biện pháp phát triển

ĐNGV của trƣờng Cao đẳng Bách khoa Hƣng Yên trong giai đoạn hiện nay nhƣ

sau:

3.2.1. Biện pháp 1: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng,

nâng cao nhận thức trách nhiệm của người giảng viên

3.2.1.1. Mục tiêu của biện pháp

Biện pháp này nhằm tạo ra sự nhận thức sâu sắc trong đội ngũ CBQL và

giảng viên nhà trƣờng về vai trò của bản thân và sự cấp thiết của công tác phát

triển ĐNGV trên con đƣờng phát triển của nhà trƣờng trong giai đoạn hiện nay.

Tạo sự nhận thức rõ ràng và thống nhất từ các cấp quản lý của nhà trƣờng,

từng giảng viên để có sự thay đổi, cách thức nhìn nhận và chuyển biến trong

hành động tại tất cả các khâu tổ chức tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dƣỡng,

kiểm tra đánh giá và cơ hội thăng tiến nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm

chất đạo đức, lƣơng tâm nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu

phát triển của nhà trƣờng trong thời gian hiện tại và tƣơng lai.

Củng cố niềm tin, lòng yêu nghề cho ĐNGV, giúp giảng viên yên tâm

công tác, tâm huyết với nghề. Đồng thời nâng cao phẩm chất, lối sống, đạo đức

cho giảng viên.

3.2.1.2. Nội dung biện pháp- Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nƣớc về công tác phát

triển ĐNGV. Phổ biến sâu rộng, quán triệt nội dung Chỉ thị 40 CT/TW ngày

15/06/2004 của Ban Bí thƣ TW Đảng khóa IX về việc xây dựng, nâng cao chất

lƣợng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục.

- làm cho ĐNGV tuyệt đối tin tƣởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành

nghiêm chỉnh các chủ trƣơng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc, thực hiện

nghiêm túc các quy định của BGD&ĐT, ngành có liên quan và nội quy, quy chế

của nhà trƣờng.

3.2.1.3. Cách thức thực hiện biện pháp

- Triển khai dƣới nhiều hình thức đa dạng, phong phú cho CBQL, giảng

viên tìm hiểu, học tập các chủ trƣơng, đƣờng lối nghị quyết, chính sách của

Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc, quy định của ngành về yêu cầu và phát triển

ĐNGV trong thời kỳ hội nhập quốc tế và yêu cầu nhiệm vụ mới thông qua các

buổi sinh hoạt chính trị, Đại hội Công nhân viên chức, giao ban, họp đơn vị...

- Phân công, triển khai trong Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trƣờng, phòng

TC-HC về công tác xây dựng ĐNGV trong tuyển dụng, bồi dƣỡng, sử dụng

giảng viên. Quy trình hóa từ nội dung công việc, quán triệt công tác phát triển

ĐNGV là công tác thƣờng xuyên và quan trọng hàng đầu của nhà trƣờng trong

giai đoạn hiện nay.

- Đề ra nhiệm vụ cụ thể cho giảng viên tìm hiểu và góp ý trong công tác

phát triển ĐNGV. Tạo sự dân chủ và đồng thuận trong các chính sách, từ đó

hƣớng tới những hành động chung trong ĐNGV.

- Lãnh đạo nhà trƣờng và các đơn vị chức năng tiếp thu những ý kiến đóng

góp mang tính xây dựng, tiến bộ của cán bộ, giảng viên trong xây dựng kế

hoạch, định hƣớng phát triển ĐNGV.- Định kỳ tổ chức tiếp xúc giữa lãnh đạo trƣờng và toàn thể cán bộ, giảng

viên công nhân viên nhà trƣờng hoặc tiếp xúc theo đơn vị để trao đổi, giái đáp

tâm tƣ, đề xuất và tạo sự gắn bó.

- Ban lãnh đạo nhà trƣờng phải là một tập thể hạt nhân đoàn kết, nhất trí

và thống nhất trong sự nghiệp phát triển chung của nhà trƣờng. Có chung mục

đích, mục tiêu trong xây dựng phát triển ĐNGV nhà trƣờng.

- Lãnh đạo các phòng, khoa thƣờng xuyên tìm hiểu, trao đổi với cấp dƣới

của mình để nắm bắt tâm tƣ, tình cảm của họ. Lấy đó làm cơ sở tham khảo để

xây dựng kế hoạch phát triển, sử dụng đội ngũ của đơn vị mình. Dựa trên đề suất

của các đơn vị, Nhà trƣờng lập kế hoạch vừa mang tính chiến lƣợc, vừa mang

tính biện pháp để không ngừng phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên một cách có

hệ thống, vừa đáp ứng đƣợc nhu cầu trƣớc mắt và lâu dài phục vụ cho chiến lƣợc

phát triển nhà trƣờng cả về chiều sâu và chiều rộng. Từng bƣớc khẳng định vị

thế của nhà trƣờng trên từng giai đoạn phát triển mà trong đó ĐNGV là nhân tố

hàng đầu trong việc đảm bảo chất lƣợng đào tạo.

- Tổ chức các lớp bồi dƣỡng kiến thức về nâng cao đạo đức cách mạng

cho ĐNGV và thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TƢ của Bộ Chính trị về cuộc vận

động “Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Sau mỗi học kỳ, năm học có kế hoạch kiểm tra, đánh giá chất lƣợng

ĐNGV về phẩm chất, tƣ cách đạo đức, lối sống để kịp thờ có biện pháp bồi

dƣỡng, giáo dục.

- Tham gia đầy đủ và có hiệu quả các chƣơng trình bồi dƣỡng, tập huấn

của BGD.

3.2.1.4. Điều kiện thực hiện

- Đảng bộ, Chi bộ và Ban lãnh đạo trƣờng, lãnh đạo các phòng, khoa, đơn

vị phải thi đấu, thống nhât trong các hoạt động.Công đoàn, Đoàn thanh niên nhiệt tình, sáng tạo trong các hoạt động đoàn

thể, sinh hoạt chính trị tạo sức hấp dẫn, lôi cuốn mọi ngƣời tham gia.

- Bổ sung các tài liệu về chủ trƣơng, chính sách mới của Đảng, Nhà nƣớc

để cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trƣờng có thể tiếp cận, nắm bắt kịp thời các

nội dung mới.

3.2.2. Biện pháp 2: Triển khai công tác quy hoạch đội ngũ giảng viên gắn

liền với xây dựng quy hoạch để phát triển dội ngũ giảng viên.

3.2.2.1. Mục tiêu của biện pháp

- Quy hoạch giúp cho nhà trƣờng xây dựng, phát triển và chuẩn hóa đƣợc

ĐNGV và CBQL đảm bảo chất lƣợng, đủ về số lƣợng, đồng bộ về cơ cấu, phù

hợp với mục tiêu phát triển nhà trƣờng.

- Là cơ sở để xây dựng, đào tạo, bồi dƣỡng ĐNGV kế cận có phẩm chất

đạo đức, hoàn thiện các yêu cầu về năng lực, đáp ứng các tiêu chí chuẩn đã ban

hành có khả năng thực tiễn phục vụ hoạt động đào tạo của nhà trƣờng.

Thực hiện đƣợc biện pháp này giúp cho ĐNGV nhà trƣờng có đƣợc số lƣợng đủ

và cơ cấu hợp lý, chất lƣợng chuyên môn và tƣ cách đạo đức tốt phù hợp với

từng giai đoạn phát triển của nhà trƣờng.

3.2.2.2. Nội dung biên pháp

- Liên quan chặt chẽ đến công tác quy hoạch ĐNGV là việc định biên.

Định biên là xác định số lƣợng, chất lƣợng, cơ cấu nhân sự trong một tổ chức,

trên cơ sở phân tích công việc sao cho đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu

của tổ chức trong một thời gian nhất định. Đảm bảo đủ số lƣợng giảng viên cho

các bộ môn, cho các chuyên ngành.

- Phấn đấu đến năm 2015 có 40-50% giảng viên đạt chuẩn.

- Dự báo số giảng viên đến tuổi nghỉ hƣu để chuẩn bị ĐNGV thay thế,

tránh tình trạng thiếu hụt giảng viên ở các bộ môn.- Dự báo quy mô đối tƣợng có nhu cầu học các ngành nghề đóng vai trò

hết sức quan trọng đối với sự phát triển của nhà trƣờng. Đây là cơ sở khoa học

cho việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ĐGNGV, cơ sở vật chất và các

nguồn lực phục vụ cho hoạt động đào tạo.

- Khi triển khai công tác quy hoạch phát triển ĐNGV gồm bốn bƣớc sau:

Bƣớc 1: Đề ra nhu cầu và dự báo nhu cầu

Bƣớc 2: Đề ra các chính sách và kế hoạch thực hiện

Bƣớc 3: Phân công thực hiện kế hoạch

Bƣớc 4: Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch

3.2.2.3. Cách thực hiện biện pháp

- Đánh giá thực trạng ĐNGV; Lập kế hoạch quy hoạch tổng thể ĐNGV;

cần làm rõ số lƣợng, yêu cầu trình độ, kỹ năng tay nghề, cơ cấu từng ngành đào

tạo làm cơ sở cho việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dƣỡng trong từng giai đoạn phát

triển của Nhà trƣờng. Việc đánh giá phải đảm bảo dân chủ, khách quan và có

quy định cụ thể, mang tính quy chế về sàng lọc ĐNGV trong nhà trƣờng.

- Các đơn vị phòng, khoa thực hiện tốt công tác định biên trƣớc khi bắt

đầu năm học mới. Cơ sở của việc xác định biên chế là theo khối lƣợng giờ giảng,

quy mô tuyển sinh bắt đầu từ đó xác định nhu cầu nhân lực để tuyển chọn, đào

tạo, bồi dƣỡng, bố trí, sắp xếp vào các bộ phận cho phù hợp.

- Xác định nguồn ĐNGV bổ sung trong từng giai đoạn theo mục tiêu phát

triển: Nơi đào tạo, trình độ chuyên môn, kỹ năng tay nghề, ngoại ngữ...

- Quy hoạch phải gắn với việc đào tạo, bồi dƣỡng giảng viên. Lập kế

hoạch lựa chọn nhƣng giảng viên có năng lực chuyên môn cử đi đòa tạo tiến sỹ,

nhất là đối với giảng viên các bộ môn chuyên ngành nhằm xây dựng một ĐNGV

đầu đàn về lý thuyết cũng nhƣ về thực hành, có khả năng dẫn dắt ĐNGV trongNCHK cũng nhƣ giảng dạy và học tập nâng cao kiến thức (Nội dung về đào tạo,

bồi dƣỡng sẽ đƣợc trình bày chi tiết tại biện pháp 4).

- Liên kết, hợp tác mở các lớp ngoại ngữ, tin học cho cán bộ giảng viên

nhà trƣờng. Tận dụng tốt những điều kiện nhƣ bồi dƣỡng thông qua các dự án,

tình nguyện viên để nâng cấp trình độ ngoại ngữ, tin học.

- Xây dựng chính sách thu hút nhân tài hợp lý đối với đối tƣợng tuyển

dụng và công khai trong nội dung tuyển dụng.

- Trong quá trình xây dựng quy hoạch giảng viên cần chú ý tới cơ cấu:

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, giới tính và độ tuổi.

3.2.2.4. Điều kiện thực hiện

- Cần theo dõi, đánh giá ĐNGV hàng năm một cách chính xác, phân loại

giảng viên một cách khách quan, lựa chọn giảng viên có đủ phẩm chất, năng lực,

tâm huyết với nhà trƣờng đi đào tạo nâng cao.

- Có dự báo, khảo sát về nhu cầu ngành nghề, nhu cầu học nghề làm cơ sở

xây dựng quy hoạch giảng viên.

- Phòng TC-HC, lãnh đạo các phòng, khoa làm tốt công tác dự báo và

tham mƣu với Lãnh đạo trƣờng để phát tiển ĐNGV.

- Kiến nghị với Ban lãnh đạo trƣờng tạo điều kiện hỗ trợ giảng viên đi học

tập nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, kỹ năng tay nghề.

3.2.3. Biện pháp 3: Xây dựng tiêu chí cho người tuyển dụng trong công

tác tuyển dụng đội ngũ giảng viên

3.2.3.1. Mục đích của biện pháp

- Nhằm bổ sung, tuyển chọn giảng viên để đảm bảo đủ số lƣợng giảng

viên theo định mức, đảm bảo hợp lý về cơ cấu và từng bƣớc nâng cao vững chắc

chất lƣợng đội ngũ.- Giải quyết sự thiếu hụt về mặt số lƣợng và góp phần nâng cao chất lƣợng

ĐNGV; Khai thác và thu hút nguồn giảng viên có hiệu quả, tạo ra một cơ cấu

hợp lý, góp phần tạo nên sự ổn định lâu dài của ĐNGV.

- Sử dụng hợp lý ĐNGV hiện có, tạo ra động lực thúc đẩy gảng viên làm

việc hiệu quả, đồng thời từng bƣớc phát triển ĐNGV bằng việc tuyển chọn giảng

viên đáp ứng đủ các tiêu chí theo tiêu chuẩn vào vị trí còn thiếu, kiện toàn đội

ngũ và bộ máy tổ chức phù hợp với yêu cầu và hiệm vụ đƣợc giao.

3.2.3.2. Nội dung biện pháp

- Thực hiện chế độ dân chủ, công khai trong tuyển chọn giảng viên. Xây

dựng và thực hiện quy trình tuyển chọn một cách chặt chẽ, đảm dảo chọn đúng

ngƣời có đủ tiêu chuẩn, đáp ứng đƣợc nhu cầu của đào tạo.

- Xây dựng và thực hiện chính sách thu hút ƣu đãi phù hợp đối với ngƣời

đƣợc tuyển chọn đặc biệt là những ngƣời có trình độ chuyên môn kỹ năng tay

nghề cao, có năng lực đặc biệt.

- Căn cứ tình hình, nhiệm vụ và kế hoạch năm học, số HS,SV, số giảng

viên hiện có, lựa chọn bố trí đúng ngƣời, đúng việc, đúng chuyên môn phát huy

sở trƣờng, đảm bảo tính kế thừa, kết hợp hài hòa giữa các độ tuổi và các nhiệm

vụ khác của giảng viên...

3.2.3.3. Cách thức thực hiện

- Căn cứ vào chỉ tiêu số lƣợng giảng viên của từng chuyên ngành để xác

định số lƣợng giảng viên hiện có của từng chuyên ngành để xác định số lƣợng

cần bổ sung cho mỗi bộ môn.

- Hộ trợ cho những ngƣời đƣợc tuyển dụng, bổ sung những điều kiện vật

chất và tinh thần cấp thiết để sớm ổn định công việc và trong sinh hoạt cho giảng

viên và gia đình...- Điều chỉnh quy chế, chế độ khen thƣởng cho giảng viên giỏi các cấp,

những giảng viên có nhiều đóng góp cho công tác đào tạo. Có chính sách đãi ngộ

thỏa đáng đối với giảng viên có đề tài NCKH thực tiễn, sản phẩm tay nghề đƣợc

nghiệm thu và đánh giá cao; có sáng kiến kinh nghiệm đƣợc áp dụng rộng rãi

trong và ngoài trƣờng.

- Tạo sức hút đối với giảng viên có nhu cầu tuyển dụng nhƣ: đảm bảo về

thu nhập hàng tháng; đảm bảo về điều kiện, phƣơng tiện và moi trƣờng là việc

tốt; đƣợc quan tâm, bồi dƣỡng, tạo điều kiện học tập, nâng cao trình độ; đảm bảo

về điều kiện phát triển tài năng và khả năng thang tiến.

- Động viên, khuyến khích giảng viên tích cực phấn đấu, hoàn thành

nhiệm vụ đƣợc giao. Bố trí sử dụng giảng viên đảm bảo tính dân chủ, tránh cách

làm tùy tiện áp đặt:

+ Phân công chuyên môn: Dựa trên cơ sở đảm bảo tính đồng đều về trình

độ, năng lực của giảng viên đối với các đối tƣợng HS,SV. Có xem xét đến

nguyện vọng cá nhân và kế hoạch của Nhà trƣờng đối với giảng viên nhƣ: đi

học, tập huấn, công tác...

+ Công tác đoàn thể: Chú ý đến năng lực cá nhân, điều kiện thời gian,

định mức lao động của giảng viên làm công tác kiêm nhiệm. Tùy thuộc đặc điểm

tùy loại công việc để phân công cho phug hợp.

- Đảm bảo các chế độ chính sách đối với giảng viên làm công tác kiêm

nhiệm, có nhƣ vậy mới động viên, khuyến khích giảng viên đầu tƣ thời gian

công sức hoàn thành tốt công việc đƣợc giao.

- Tận dụng sức mạnh nội lực, nâng cao trình độ mọi mặt cho ĐNGV nhà

trƣờng:

+ Phân công giảng dạy phù hợp, phát huy năng lực của từng giảng viên+ Giảng dạy đúng chuyên môn, đảm bảo thời gian, định mức theo quy

định. Thực hiện đúng chế độ chính sách đối với giảng viên vƣợt định mức.

+ Giữ vững đoàn kết nhất trí của tập thể giảng viên, phân công công tác

đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai và khách quan.

3.2.3.4. Điều kiện thực hiện

- Dự báo số lƣợng giảng viên tƣơng ứng với quy mô phát triển của nhà

trƣờng trong những năm trƣớc mắt, có chỉ tiêu và nhu cầu thực của các bộ môn.

Kế hoạch tuyển dụng cần bám sát quy hoạch phát triển ĐNGV.

- Xây dựng, thực hiện tốt văn hóa tuyển dụng, đúng quy trình, quy định về

tuyển dụng hiện hành đảm bảo công khai, minh bạch, chất lƣợng.

- Xây dựng môi trƣờng làm việc tích cực, đồng thuận, coi trọng chất lƣợng

và hiệu quả công việc (tham khảo biện pháp 6).

3.2.4. Biện pháp 4: Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng tay nghề cho giảng viên theo

chuẩn nghề nghiệp.

Đây là nhóm biện pháp quan trọng, đƣợc xác định là biện pháp chiến lƣợc

của nhà trƣờng trong việc phát triển ĐNGV.

3.2.4.1. Mục tiêu của biện pháp

- Nâng cao chất lƣợng toàn diện cho ĐNGV, trọng tâm là nâng cao trình

độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng tay nghề theo chuẩn nghề nghiệp nhằm

giải quyết các mâu thuẫn cơ bản: Sự không tƣơng ứng giữa các yêu cầu đào tạo

với điều kiện cơ bản để thực hiện yêu cầu đó; sự thiếu đồng bộ giữa các yêu cầu

nâng cao chất lƣợng đào tạo với khả năng NCKH của ĐNGV.

- Khuyến khích giảng viên tự đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao trình độ chuyên

môn, nghiệp vụ, kỹ năng tay nghề. Làm cho giảng viên xác định việc tự học, tự

bồi dƣỡng là trách nhiệm, đồng thời là quyền lợi của mỗi cá nhân, từ đó tự giácXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (138 trang)

×