1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

Tiểu kết chương 3

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.49 MB, 138 trang )


Phiếu thứ hai, chúng tôi thăm dò về 6 biện pháp đưa ra mà theo đó

chúng tôi thấy cần thiết để củng cố, phát triển đội ngũ cán bộ Đoàn cấp cơ sở

huyện Sóc Sơn theo hướng lý thuyết quản lý sự thay đổi. Đối với mỗi biện

pháp chúng tôi xin ý kiến về tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp

theo những cấp độ khác nhau. Kết quả cụ thể như sau:

Bảng 3.1: Tổng hợp tính cần thiết của các biện pháp phát triển đội ngũ

cán bộ Đoàn cấp cơ sở huyện Sóc Sơn

Biện phápMức độ cần thiết

Rất cân thiếtCần thiếtGhi chú

Không cân thiếtSốTỷ lệSốTỷ lệSốTỷ lệlượng%lượng%lượng%Biện pháp 111676.822919.2100Biện pháp 25637.098254.3031.99Biện pháp 37247.686039.7453.31Biện pháp 45234.449160.2621.32Biện pháp 55234.448354.9700Biện pháp 65033.117449.0142.65Về mức độ cần thiết:

Tuyệt đại đa số cán bộ Đoàn - Hội - Đội đều cho rằng rất cần hoặc

cần phải có các biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ Đoàn cấp cơ sở huyện

Sóc Sơn.

Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí

Minh tại huyện Sóc Sơn về sứ mạng, nhiệm vụ chiến lược, mục tiêu trong bối

cảnh thay đổi hiện nay được các cán bộ Đoàn đặt lên hàng đầu với tỷ lệ 76,82%

89phiếu. Các biện pháp còn lại: Nhóm biện pháp đổi mới công tác quy hoạch đội

ngũ cán bộ Đoàn cấp cơ sở huyện Sóc Sơn; Biện pháp đẩy mạnh công tác đào

tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ; Biện pháp sử dụng, đánh giá, sàng lọc cán

bộ; Biện pháp tạo môi trường, điều kiện để đội ngũ cán bộ Đoàn cấp cơ sở huyện

Sóc Sơn phát triển theo hướng tiếp cận quản lý sự thay đổi; Phát triển bền vững

đội ngũ cán bộ Đoàn huyện Sóc Sơn theo hướng tiếp cận quản lý sự thay đổi

cũng được cán bộ Đoàn cấp cơ sở rất quan tâm và đề xuất thực hiện.

Về tính khả thi của các biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ Đoàn cấp cơ

sở huyện Sóc Sơn theo hướng lý thuyết quản lý sự thay đổi, biện pháp 1: Nâng

cao nhận thức của đội ngũ cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại huyện Sóc Sơn

về sứ mạng, nhiệm vụ chiến lược, mục tiêu trong bối cảnh thay đổi hiện nayvà

biện pháp 3: Biện pháp đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán

bộ được các cán bộ Đoàn cấp cơ sở quan tâm hơn cả (xem bảng 3.2).

Bảng 3.2: Mức độ khả thi của các biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ

Đoàn cấp cơ sở huyện Sóc Sơn theo hướng lý thuyết quản lý sự thay đổi.

Mức độ khả thi

Biện phápRất khả thiKhả thiGhi chú

Không khả thiSốTỷ lệSốTỷ lệSốTỷ lệlượng%lượng%lượng%Biện pháp 16744.373925.8300Biện pháp 23019.877750.9931.99Biện pháp 34831.795838.4153.31Biện pháp 42315.328052.9800Biện pháp 54026.496945.7010.66Biện pháp 63925.836744.3731.9990Kết quả trên cho thấy hầu hết đều cho rằng 6 biện pháp mà chúng tôi

đưa ra là có tính khả thi nhưng ở các mức độ khác nhau. Tuy nhiên vẫn có một

số ý kiến chưa tin tưởng rằng vấn đề này sẽ được thực hiện.

Như vậy, qua khảo sát về mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện

pháp, mặc dù có những ý kiến khác nhau nhưng đại đa số người được khảo sát

cho rằng các biện pháp được nêu trong đề tài là cần thiết và khả thi .91KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận

Đội ngũ cán bộ Đoàn cấp cơ sở huyện Sóc Sơn là lực lượng trực tiếp

làm việc, tiếp xúc với đoàn viên thanh thiếu nhi, là lực lượng nòng cốt, giữ vai

trò quan trọng trong hệ thống tổ chức Đoàn của huyện, quyết định chất lượng

các hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cơ sở. Mỗi cán bộ Đoàn cấp

cơ sở có ảnh hưởng, thậm chí quyết định đến chất lượng công tác Đoàn và

phong trào thanh thiếu nhi của huyện. Góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục

toàn diện thế hệ trẻ cho huyện và Thủ đô.

Tuy nhiên, trước sự phát triển theo xu thế hội nhập và yêu cầu ngày

càng cao của sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và trong bối cảnh thay đổi hiện nay,

việc phát triển đội ngũ cán bộ Đoàn cấp cơ sở huyện Sóc Sơn vẫn còn nhiều

hạn chế, bất cập.

Qua thực tế quản lý, khảo sát và đánh giá thực trạng phát triển đội ngũ

cán bộ Đoàn cấp cơ sở huyện Sóc Sơn theo hướng lý thuyết quản lý sự thay

đổi chúng tôi nhận thấy: công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý nhà

nước, về khoa học quản lý còn thấp; trình độ lý luận chính trị của cán bộ Đoàn

cấp cơ sở còn nhiều hạn chế; kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào công

tác quản lý, khả năng thích ứng với những điều kiện khi có sự thay đổi còn

hạn chế, chưa đáp ứng được với sự phát triển của công tác thanh niên trong

thời kỳ mới. Đại đa số cán bộ Đoàn cấp cơ sở làm việc theo kinh nghiệm,

thiếu nhậy bén với cái mới, chưa thực sự bắt nhịp khi sự thay đổi diễn ra; chưa

được bồi dưỡng cập nhật thường xuyên các kỹ năng, nghiệp vụ theo các lĩnh

vực chuyên môn nên dẫn đến năng lực dự báo, lập kế hoạch chiến lược hoạt

động còn yếu. Năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ Đoàn cấp cơ sở huyện Sóc

Sơn chưa đồng bộ, sự phối hợp trong công tác, cách ứng xử với các điều kiện

thay đổi chưa khoa học, toàn diện, còn nhiều lung túng, chưa ngang tầm với

yêu cầu đổi mới hiện nay.92Thông qua việc nghiên cứu lý luận kết hợp với kết quả khảo sát thực tế,

chúng tôi mạnh dạn để xuất 6 biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ Đoàn cấp cơ

sở huyện Sóc Sơn theo hướng lý thuyết quản lý sự thay đổi đó là:

- Biện pháp nâng cao nhận thức đối với mọi đối tượng liên quan về tầm

quan trọng của việc phát triển đội ngũ cán bộ Đoàn cấp cơ sở huyện Sóc Sơn.

- Biện pháp về quy hoạch và tuyển chọn cán bộ Đoàn cấp cơ sở.

- Biện pháp sử dụng, đánh giá, sàng lọc cán bộ Đoàn cấp cơ sở

- Biện pháp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực cho đội

ngũ cán bộ Đoàn cấp cơ sở huyện Sóc Sơn.

- Biện pháp tăng cường khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, trình

độ tiếng Anh cho đội ngũ cán bộ Đoàn cấp cơ sở huyện Sóc Sơn.

- Biện pháp tạo môi trường, điều kiện để đội ngũ cán bộ Đoàn cấp cơ sở

huyện Sóc Sơn phát triển đáp ứng với những điều kiện khi diễn ra sự thay đổi.

2. Khuyến nghị

2.1. Đối với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Tham mưu cho BCH Trung ương Đảng về việc đưa Nghị quyết 25NQ/TƯ về “Đẩy mạnh công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công

nghiệp hoá - hiện đại hoá”; Tham mưu với Bộ chính trị để đưa Quy chế cán

bộ Đoàn vào cuộc sống.

- Tổ chức xây dựng các mô hình điểm và nhân rộng các mô hình đào tạo

và phát triển cán bộ Đoàn cấp cơ sở.

- Phối hợp với các bộ, ngành liên quan để tạo cơ chế, chính sách cho cán

bộ Đoàn cấp cơ sở, đặc biệt là Phó bí thư Đoàn cơ sở, bí thư chi đoàn nông

nghiệp.

2.2. Đối với Thành Uỷ, HĐND, UBND thành phố Hà Nội

- Tăng cường việc chỉ đạo các cấp các ngành quan tâm tới công tác đào

tạo cán bộ trẻ, đào tạo và phát triển cán bộ Đoàn, coi đó là nhiệm vụ quan trọng

trong chiến lược công tác cán bộ và phải được thực hiện nghiêm túc, bài bản, có

lộ trình.

93Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (138 trang)

×