1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THỰC TẬP CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ NAM ĐỊNH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.49 MB, 148 trang )


Trong những năm qua, thực hiện nghị quyết TW 5 (khoá VIII) Văn hoá

Nam Định được khởi sắc. Đặc biệt Thành Phố Nam Định được công nhận đô

thị hạng II; được phê duyệt quy hoạch là trung tâm kinh tế, văn hoá, xã hội của

Nam vùng đồng bằng sông Hồng, thì thực tế hoạt động chăm sóc sức khoẻ nhân

dân và y tế trong tỉnh càng ngày càng đòi hỏi cao hơn về chất lượng, số lượng.

2.1.3. Mạng lưới Y tế tỉnh Nam Định

Hệ thống mạng lưới y tế gồm 9 bệnh viện tuyến tỉnh với quy mô 1310

giường bệnh. Toàn tỉnh có 8 trung tâm chuyên khoa, 4 phòng khám đa khoa

khu vực, 10 bệnh viện tuyến huyện với quy mô 1.120 giường bệnh, 10 trung

tâm y tế dự phòng tuyến huyện thành phố, 10 phòng y tế, 231 trạm y tế xã

phường với 1.149 giường bệnh (trong đó 161 xã phường đạt chuẩn quốc gia

về y tế xã).

Về nhân lực của ngành: Hiện tại tổng số cán bộ của ngành 3.529 cán bộ

y tế, bình quân 18,2/10.000 dân (bình quân chung của các tỉnh lớn là 2,5)

Trong đó: Bác sĩ: 829Lương y: 3Dược sĩ đại học: 47Dược tá: 66Điều dưỡng trung học 1.012Dược sĩ trung cấp: 64Hộ sinh: 329Kỹ thuật viên dược: 8Kỹ thuật viên: 68Y tế xã thôn: 3.360Nhận xét chung về nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Nam Định

Bình quân cán bộ y tế trên 10.000 dân ở mức thấp 18,2 so với mặt bằng

chung của các tỉnh lớn từ 25-28/10.000 dân. Số cán bộ y tế có trình độ sơ,

trung cấp (điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ sinh, dược sĩ) lực lượng tiếp cận

thường xuyên với người bệnh đang ở tình trạng thiếu hụt trầm trọng so với yêu

cầu và cần phải bổ sung cho các cán bộ y tế cơ sở đã đến tuổi nghỉ hưu. Tỷ lệ

bác sĩ trên cán bộ điều dưỡng là 1/1,69 trong đó mặt bằng chung là 1 bác sĩ

54cho 4 cán bộ trung cấp điều dưỡng. Số cán bộ y tế xã, thôn, xóm, phường là

3360 so với yêu cầu còn thiếu rất nhiều, theo chuẩn quốc gia về y tế xã đến

giai đoạn 2010 thì tất cả cán bộ trạm y tế phải đạt trình độ trung cấp, trong khi

đó hiện nay hầu hết cán bộ vẫn còn ở trình độ sơ cấp. Do đó nhu cầu đào tạo

trình độ trung cấp cho đội ngũ này để đạt chuẩn quốc gia về y tế xã là rất lớn

và cần thiết. Theo quyết định số 255/2006/QĐ - TTg ngày 9/11/2006 "Về việc

phê duyệt Chiến lược quốc gia y tế dự phòng Việt Nam đến năm 2010 và định

hướng đến năm 2020". Quyết định nêu rõ kiện toàn mạng lưới y tế trong các

trường học, tích cực triển khai các giải pháp phòng chống bệnh tật liên quan

đến học đường, đưa chương trình giáo dục sức khoẻ vào nhà trường phù hợp

với từng cấp học. Theo quyết định trên thì địa bàn tỉnh Nam Định còn thiếu

750 điều dưỡng trung học bổ sung cho các nhà trường trong tỉnh. Ngoài ra nhu

cầu đào tạo điều dưỡng trung cấp đi làm việc cho viện dưỡng lão nước ngoài

ngày càng tăng cao trong lúc Ngành Y tế chưa đáp ứng được. Căn cứ vào thực

trạng mạng lưới, nguồn nhân lực của Ngành Y tế tỉnh Nam Định và các tỉnh

lân cận hiện nay đang thiếu trầm trọng về cán bộ y, cán bộ dược…Giải pháp

quan trọng trong giai đoạn hiện nay là phải đào tạo cân đối nguồn nhân lực,

tiêu chuẩn hoá việc đào tạo các loại cán bộ cho từng tuyến, theo chuyên ngành

để đảm bảo đủ số lượng y tế theo đầu dân, cân đối giữa cán bộ y, dược và các

chuyên khoa. Do vậy đào tạo nguồn nhân lực dược là nhiệm vụ quan trọng của

Trường Trung cấp Y tế.

2.2. Khái quát về Trƣờng Trung cấp Y tế Nam Định

2.2.1. Chức năng và nhiệm vụ của Trường Trung cấp Y tế Nam Định

Trường Trung cấp y tế Nam Định được thành lập theo quyết định số

1639/2006/QĐ-UBND ngày 19/07/2006 của Uỷ ban nhân tỉnh Nam Định trên

cơ sở tổ chức lại Trung tâm Đào tạo cán bộ y tế tỉnh Nam Định. Trường được

tổ chức và hoạt động theo điều lệ Trường Trung cấp chuyên nghiệp ban hành55theo quyết định số 24/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/07/2000 của Bộ trưởng Bộ

giáo dục và đào tạo. Trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu

riêng để giao dịch. Trụ sở của Trường đặt tại thành phố Nam Định.

* Trường Trung cấp y tế Nam Định có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1) Tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác theo mục

tiêu, chương trình đào tạo các ngành, nghề về y tế được Bộ Giáo dục và Đào

tạo, Bộ Y tế cho phép;

2) Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy trên cơ sở

chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ y tế ban hành;

3) Tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình của những ngành, nghề được

phép đào tạo trên cơ sở có sự thẩm định của Hội đồng thẩm định do hiệu

trưởng thành lập;

4) Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng

và phát triển công nghệ Y – Dược, tham gia giải quyết những vấn đề về chăm

sóc y tế cộng đồng, bảo vệ sức khoẻ cũng như về kinh tế – xã hội của địa

phương;

5) Thực hiện các dịch vụ khoa học, công nghệ y tế, sản xuất, kinh

doanh phù hợp với ngành nghề đào tạo và các nhiệm vụ khác theo quy định

của pháp luật;

6) Quản lý giáo viên, cán bộ và nhân viên;

7) Tuyển sinh và quản lý học sinh sau khi được cơ quan có thẩm quyền

cho phép;

8) Phối hợp với gia đình học sinh, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động

giáo dục, đào tạo;

9) Tổ chức cho giáo viên, cán bộ, nhân viên và học sinh tham gia các

hoạt động xã hội;

5610) Quản lý, sử dụng đất đai, Trường sở, trang thiết bị và tài chính theo

quy định của pháp luật;

11) Liên kết với các tổ chức kinh tế, văn hoá, xã hội, các cơ sở đào tạo,

các Trường đại học nhằm phát triển công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đào

tạo, gắn đào tạo với việc làm, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bổ

sung nguồn tài chính cho trường;

12) Sử dụng nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp, từ hoạt động kinh tế

để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Trường, mở rộng sản xuất, kinh doanh

theo ngành, nghề và chi phí cho các hoạt động giáo dục, đào tạo theo quy định

của pháp luật;

13) Hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học với nước ngoài theo quy

định của Chính phủ;

14) Được nhà nước giao đất, được thuê đất, được miễn giảm thuế và

vay tín dụng theo quy định của pháp luật;

15) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp

luật.

2.2.2. Mô hình tổ chức và quản lý của Trường Trung cấp Y tế Nam Định

* Cơ cấu tổ chức

Hiện nay, Ban giám hiệu nhà trường gồm ba người một Hiệu trưởng,

một hiệu phó phụ trách chuyên môn, một hiệu phó phụ trách cơ sở vật chất.

- Ban giám hiệu nhà trường, ba phòng chức năng, năm bộ môn trực

thuộc

- Tổng số cán bộ viên chức: 48 người trong đó biên chế 43 người, hợp

đồng 5 người

- Trình độ: thạc sỹ 05 người, bác sỹ chuyên khoa II: 1 người, bác sỹ

chuyên khoa I: 1 người, đại học 24 người (04 người đang học cao học, 0157đang học chuyên khoa I), cao đẳng 4 người (03 người đang học đại học), trung

cấp 12 người (04 đang học đại học). Các giáo viên của nhà trường thường

xuyên được tham gia các khoá học nâng cao kiến thức chuyên môn và nghiệp

vụ ở các Trường Đại học vì vậy, tỷ lệ cán bộ giảng dạy có trình độ sau đạo học

ngày càng tăng lên.

- Ngoài ra còn các cán bộ kiêm giảng dạy: 120 người gồm các bác sỹ,

dược sỹ đại học đang công tác tại các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, tuyến

huyện giảng dạy thực hành, lâm sàng cho học sinh thực tập tại các bệnh viện.

Các giáo viên của nhà trường thường xuyên được tham gia các khoá học

nâng cao kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ ở các Trường Đại học vì vậy, tỷ

lệ cán bộ giảng dạy có trình độ sau đạo học ngày càng tăng lên.

Hội đồng

Đào tạoPhó hiệu trƣởngPhòng đào

tạoHội đồng thi

đuaHiệu trƣởngCác tổ bộ

mônPhó hiệu trƣởngCác lớp

học sinhPhòng

TC - KTPhòng HC Tổ chứcSơ đồ 2.3: Sơ đồ tổ chức của Trường Trung cấp y tế Nam Định

* Mô hình quản lý của Trường Trung cấp y tế Nam Định

Trường Trung cấp y tế Nam Định nằm trong hệ thống các trường đào

tạo TCCN. Cũng giống như các trường trung cấp khác, công tác quản lý hoạt

động của nhà trường được thực hiện thông qua sự quản lý trực tiếp của các58Phòng chức năng, các Bộ môn quản lý việc giảng dạy của giáo viên. Mô hình

quản lý được thể hiện theo sơ đồ sau:

Ban Giám

hiệuCác Bộ môn

trực thuộcCác Phòng chức năngGiáoviênHọc sinhSơ đồ 2.4: Mô hình quản lý của Trường Trung cấp y tế Nam Định

2.2.3. Các ngành nghề đào tạo

* Trường trung cấp y tế Nam Định đào tạo học sinh theo các chuyên

ngành sau:

- Ngành điều dưỡng đa khoa

- Ngành dược sỹ trung cấp

- Ngành hộ sinh trung cấp.

* Các hệ đào tạo của trường gồm:

- Hệ chính quy với thời gian đào tạo hai năm.

- Hệ VHVL với thời gian đào tạo hai năm, mỗi năm học ba đợt, mỗi

đợt hai tháng;

- Hệ đào tạo sơ cấp với thời gian đào tạo một năm.

* Đào tạo liên kết với các trường những ngành:59- Y sỹ đông y

- Y sỹ đa khoa

2.2.4. Cơ sở vật chất của Trường Trung cấp Y tế Nam Định

* Về cơ sở hạ tầng:

Trường được tiếp thu, quản lý và sử dụng cơ sở vật chất khu B của Sở

Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại 190 đường Cù Chính Lan, phường

Trần Tế Xương, thành phố Nam Định. Diện tích đất là 3,6 ha có cổng và

tường xây bao quanh khuôn viên. Bao gồm: Khu phòng học, thực hành gồm

10 giảng đường đủ chỗ 50-60 học sinh, 12 phòng thực hành- labo ( trong đó 6

phòng diện tích 40 m2, 5 phòng diện tích 30 m2 , 01 phòng vi tính, 01 phòng

thư viện với khoảng 1000 đầu sách chủ yếu là sách tham khảo phục vụ cho

công tác nghiên cứu, giảng dạy Y – Dược và sách tham khảo khác)

Khu nhà làm việc: 01 khu nhà 02 tầng có 15 phòng là khu làm việc

của Ban Giám hiệu và các phòng, ban tổ bộ môn, 01 phòng họp đủ chỗ cho

100 người). Khu hội trường: 01 Hội trường lớn đảm bảo đủ 250 chỗ ngồi.

* Về trang thiết bị

Máy móc thiết bị của trường phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập

gồm có: Máy chiếu đa năng, overhead, projector, video, máy ảnh.

- Các phòng thực hành, thí nghiệm trang bị đủ theo định mức "Quy định

tiêu chuẩn đào tạo trung học chuyên nghiệp y dược" của Bộ Y tế.

- Phòng máy và thiết bị tin học: Có 30 máy dùng cho học sinh thực tập,

12 máy cho công việc hành chính, văn phòng, thư viện và kết nối Internet

2.2.5. Quy mô đào tạo của Trường Trung cấp Y tế Nam Định

Quy mô đào tạo của trường trong năm năm gần đây được thể hiện ở các

số liệu của bảng sau:60Bảng 2.1: Quy mô đào tạo của trường trong năm năm gần đây

Đơn vị tính: người

SốNgành nghề đàoNămNămNămNămNămGhiTTtạo20032004200520062007chúHệ chính quy

01Dược sỹ trung cấp20035002Điều dưỡng trung219500cấp

Hệ VLVH

03Dược sỹ trung cấp10015015020004Điều dưỡng đa120150200250khoa

Đào tạo nghề (12 tháng)

05Dược tá35030025020010006Điều dưỡng sơ cấp3002502501005065077080010691450Tổng(Nguồn: Trường Trung cấp y tế Nam Định)

Nhìn chung, qui mô đào tạo của nhà trường qua các năm luôn có sự đi

lên, tăng mạnh về sĩ số nhưng có thay đổi về hệ đào tạo. Xu hướng hiện nay đối

với ngành y tế, nhu cầu học nghề giảm mạnh, nhu cầu học hệ Trung cấp và Cao

đẳng lại tăng vọt. Hàng năm, lượng hồ sơ của số học sinh đã tốt nghiệp phổ61thông trung học xin dự tuyển vào trường rất lớn, năng lực đào tạo của trường lại

có hạn vì vậy áp lực lớn đến hội đồng tuyển sinh nhà trường là hiện tượng

không tránh khỏi.

2.2.6. Kết quả đào tạo

Từ khi còn là trung tâm đào tạo lãnh đạo nhà trường đã nhận thức rõ vị trí,

tầm quan trọng của công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế nên đã quan tâm chỉ đạo

việc nâng cao chất lượng đào tạo. Một đặc thù của công tác đào tạo nguồn nhân

lực y tế là học phải đi đôi với hành. Vì vậy, Ban giám hiệu nhà trường rất chú

trọng chỉ đạo việc kết hợp chặt chẽ giữa giảng lý thuyết và thực hành, tổ chức đi

thực tập, thực tế ở bệnh viện. Kết quả tốt nghiệp qua các năm đạt 70% khá, giỏi.

Theo số liệu thống kê của phòng đào tạo nhà trường, số học sinh ra trường có

việc làm chiếm tỷ lệ 60%, số học sinh học tiếp lên cao đẳng chiếm khoảng 30%.

2.2.7. Tổ chức Đảng và Đoàn thể

Nhà Trường có 01 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Sở Y tế Nam Định với 17

Đảng viên, 01 tổ chức công đoàn cơ sở, 01 tổ chức Đoàn thành niên cộng sản Hồ

Chí Minh. Chi bộ đã thực sự đóng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện chính trị

của nhà trường, 5 năm liền đều đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh.

2.2.8. Đánh giá chung

Trường Trung cấp y tế Nam Định tuy là trường còn non trẻ song Ban

giám hiệu đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo việc thực hiện sự nghiệp đào tạo

nguồn nhân lực y tế cho thực tiễn chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng. Tập

thể cán bộ giáo viên đã đoàn kết một lòng, cùng chí hướng thực hiện nhiệm vụ

đào tạo để xây dựng thương hiệu nhà trường, đưa trường ngày một phát triển.

Thực hiện các định hướng của Đảng và Chính phủ, căn cứ vào yêu cầu đào tạo

nhân lực y tế cho tỉnh Nam Định và các tỉnh lân cận, hiệu trưởng nhà trường

đã xây dựng định hướng chiến lược cho việc chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ

trong những năm trước mắt và đã nỗ lực tư duy để xây dựng định hướng chiến

lược cho sự phát triển nguồn nhân lực y tế nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ,62chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân. Với cơ sở vật chất, trang thiết bị

hiện có của nhà trường, cộng với chiến lược phát triển đội ngũ giáo viên đáp

ứng yêu cầu nâng cấp nhà trường thành Trường Cao đẳng y tế, được sự chỉ

đạo của Bộ y tế, Bộ giáo dục và đào tạo, sự lãnh đạo trực tiếp của Uỷ ban

nhân dân tỉnh Nam Định, sự giúp đỡ của các Sở ban ngành trong tỉnh, nhất

định nhà trường có bước phát triển vững chắc và sẽ được nâng cấp thành

Trường Cao đẳng y tế trong tương lai gần.

2.3. Thực trạng về hoạt động thự tập của học sinh Trƣờng Trung cấp Y tế

Nam Định

2.3.1. Về số lượng học sinh học thực tập bệnh viện

* Số lượng học sinh ngành điều dưỡng đa khoa những năm gần đây:

Trong những năm gần đây, số lượng học sinh ngành điều dưỡng đa

khoa ngày càng có sự tăng lên về số lượng. Thống kê số lượng học sinh tuyển

sinh đầu vào của trường như sau:

Năm 2007-2009: 612 học sinh

Năm 2008-2010: 577 học sinh

Năm 2009-2010 ( Tuyển sinh đợt I): 509 học sinh.

Qua đó ta có bảng học sinh sẽ phải đi thực tập ở bệnh viện:

Bảng 2.2: Thống kê số lượng học sinh, sinh viên thực tập tại bệnh viện đa

khoa tỉnh trong 3 năm

Năm họcSố lớpSố lƣợng HSSV2007-200886122008-20091511892009-2010171086Năm học 2007-2008 học sinh đi thực tập tại bệnh viện là 8 lớp , số63lượng 612 học sinh. Năm học 2008-2009 số lượng học sinh đi thực tập bệnh

viện là 15 lớp với số lượng là 1189 học sinh, năm 2009-2010 số lượng là 17 lớp

với số lượng là 1086 học sinh. Số lượng lớp và số lượng học sinh tăng quá

nhanh, trong khi đó đội ngũ quản lý hoạt động thực tập quá ít (phần lớn là kiêm

nhiệm) khiến cho công tác quản lý cũng sẽ gặp những khó khăn nhất định. Như

vậy việc xây dựng kế hoạch thực tập bệnh viện phải tính toán làm sao không bị

chồng chéo, để đảm bảo chất lượng thực tập không bị ảnh hưởng.

Năm 2007-2008 học sinh thực tập tại 10 khoa như sau:

Bảng 2.3: Thống kê số lượng HSSV thực tập tại các khoa năm học 2008 – 2009

Đợt 1

1TT234567T.Số32322626221792021+32281Khoa

1Nhi15262Nội2727272720203232+2255235522628280323219800323201583

4

5Ngoại - chấn

thương

Sản

Truyền

nhiễm28+22 28+22 32+2226+21 26+216GMHS363622222242442247PHCN424221212121422108Thần kinh002121000429Xét nghiệm000002525502462462222873131763Tổng số232 21764Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (148 trang)

×