1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

CHƯƠNG 3 BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THỰC TẬP CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ NAM ĐỊNH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.49 MB, 148 trang )


hành đồng bộ có tính hệ thống mới bảo đảm mang lại hiệu quả quản lý mong

muốn. Có tác động đến nhận thức, tình cảm, hành vi người thực hiện.

3.2. Các biện pháp

Từ cơ sở lý luận trong công tác quản lý nói chung và quản lý hoạt động dạy

học ở chương I, thực trạng công tác quản lý hoạt động thực tập bệnh viện của học

sinh và một số nguyên tắc, tác giả nghiên cứu đề xuất những biện pháp cụ thể sau

đây nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động thực tập bệnh viện.

3.2.1. Nâng cao nhận thức của giáo viên, học sinh, các cán bộ y tế về hoạt

động thực tập của học sinh

* Mục đích

Khi đề cập tới vấn đề nâng cao nhận thức về công tác học thực tập bệnh

viện của học sinh tức là một hoạt động có tổ chức, có mục đích, có kế hoạch

của nhà trường nhằm nhấn mạnh đến vai trò của học thực tập bệnh viện. Bởi

đây là giai đoạn dạy người - dạy nghề, giai đoạn mà mỗi tri thức thu nhận,

tích luỹ được trong quá trình học tập sẽ là cái gốc cho học sinh bước vào

cuộc sống. Yêu người bao nhiêu thì yêu nghề bấy nhiêu cũng là tư tưởng của

người thầy cũng là ước mơ của bao thế hệ thầy giáo, cô giáo. Ý thức, thái độ

đạo đức nghề nghiệp của giáo viên hướng vào việc tự rèn luyện, không ngừng

nâng cao kiến thức và phẩm chất đạo đức chuyên môn là tấm gương, tạo uy tín

và niềm tin trước tập thể học sinh. Muốn hoàn thành nhiệm vụ cách mạng này,

ngoài việc giáo dục tư tưởng đạo đức chính trị thì việc giáo dục đạo đức nghề

nghiệp cho mối giáo viên và cán bộ quản lý được đặt lên hàng đầu trong nhà

trường. Đó là không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trau dồi

phát triển trí tuệ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Trong nhà trường, giáo viên là người trực tiếp quyết định chất lượng hoạt

động dạy học trong nhà trường. Việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho đội

ngũ giáo viên là việc làm cần thiết để giáo viên nhận thức được tầm quan110trọng của kiến thức trong mỗi bài giảng. Chất lượng của học sinh là thước đo

để đánh giá về đạo đức nghề nghiệp của mỗi giáo viên. Do vậy, giáo viên

phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong công tác giảng

dạy. Cán bộ quản lý trong nhà trường phải là người gương mẫu trong mọi

mặt nhất là phải giỏi trong quản lý chuyên môn nghiệp vụ.

Đối với mỗi giáo viên, những nhà mô phạm làm công tác giáo dục đào

tạo con người phải có yêu cầu cao về kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ sư

phạm. Bồi dưỡng nâng cao kiến thức là thể hiện ý thức học tập, luôn cập nhật

kiến thức mới về nội dung, chương trình, phương pháp dạy học và nghiệp vụ

quản lý trường học nhất là trong thời kỳ đổi mới giáo dục chuyên nghiệp hiện

nay. Mức độ hài lòng và yên tâm công tác, yêu nghề, say sưa với nghề, tự hào

về nghề, muốn hoàn thiện tay nghề... đều phụ thuộc vào đạo đức nghề nghiệp

của người giáo viên. Nhà giáo không chỉ là người dạy học mà còn là nhà tri

thức, nhà văn hoá, nhà tâm lý xã hội, nhà giáo dục... Những phẩm chất đó

không phải do đào tạo mà có được mà đó là kết quả của một quá trình học tập,

rèn luyện, tự giáo dục, tự hoàn thiện bản thân. Người thầy giáo giỏi thì mới có

học trò giỏi. Trung thực trong lời nói và hành vi, có trách nhiệm cao, yêu

thương và tôn trọng học sinh, khoan dung, vị tha và sẵn sàng giúp đỡ học sinh,

công bằng trong đối xử, mẫu mực trong đời sống...là những phẩm chất rất cần

mà các nhà quản lý giáo dục luôn quan tâm bồi dưỡng cho giáo viên và bản

thân mỗi giáo viên cũng luôn quan tâm bồi đắp cho mình. Người giáo viên

phải có trách nhiệm lo cho tất cả học sinh và lo cho từng học sinh đặc biệt

trong hoạt động thực tập bệnh viện.

Ngoài ra, hoạt động giảng dạy thực tập bệnh viện cũng đòi hỏi có

nghiệp vụ sư phạm đề nắm bắt tâm lý học thực hành của học sinh. Biết

được những việc làm tốt và chưa tốt để đưa ra những nguyên nhân và khắc

phục nó.111Mặt khác, trong bối cảnh quá độ sang nền kinh tế tri thức hiện nay,

học tập là công việc cả cuộc đời vì có học tập thì mới cập nhật được những

kiến thức khoa học phát triển như vũ bão hiện nay.

Học sinh – sinh viên là chủ thể của quá trình dạy học, vì vậy học tập

chỉ có kết quả khi học sinh - sinh viên là người có ý thức, chủ động tích cực

và sáng tạo. Tính tích cực thể hiện là trạng thái tinh thần trí tuệ của sinh

viên muốn nắm vững hiểu sâu sắc nội dung học tập bằng mọi cách và cố

gắng vận dụng những hiểu biết ấy vào cuộc sống.

Dạy - học thực tập bệnh viện có một ý nghĩa quan trọng vì: ở giai đoạn

này đòi hỏi tinh thần tự học, có ý thức tự giác, tích cực là cốt lõi của việc học,

hễ có hoạt động học là có tự học, không ai có thể học hộ cho các em được.

Thực tập bệnh viện không chỉ giúp sinh viên thu nhận kiến thức mà còn giúp

họ rèn luyện nhân cách, hình thành nề nếp làm việc có khoa học, rèn luyện ý

chí phấn đấu, đức kiên trì, óc phê phán, lòng say mê khoa học.

Năng lực tự học và tự nghiên cứu của sinh viên đại học là một yếu tố

quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Quản lý hoạt động thực

tập của học sinh cần phải chủ ý đến những biện pháp để nâng cao tăng

cường ý thức chủ động sáng tạo của học sinh.

* Nội dung của biện pháp

Để tăng cường quản lý hoạt động thực tập của học sinh trường

TCYTNĐ phải tiến hành đồng bộ các nội dung sau:

- Giáo viên giảng dạy lâm sàng tại bệnh viện, giáo vụ, học sinh học

tập trung để rút kinh nghiệm. Việc tổ chức rút kinh nghiệm có thể theo từng

khoa lâm sàng hoặc có thể tất cả các khoa lâm sàng nhằm tổ chức quản lý

tốt hoạt động thực tập bệnh viện.

- Giáo viên phụ trách cần tổ chức các buổi tranh luận, trao đổi làm

cho HS – SV nhận thức thường xuyên được tầm quan trọng của thực tập

bệnh viện. Quán triệt nguyên lý giáo dục“ Học đi đôi với hành„ đặc biệt là112ngành Y, đó là một nghề đặc biệt liên quan đến con người, tới tính mạng

con người. Khi thiếu về kiến thức, yếu về tay nghề, thiếu sự thận trọng có

thể rất nguy hiểm.

- Dựa vào các tổ chức Đoàn thể để giáo dục, rèn luyện tinh thần tích cực

chủ động, tự giác trong hoạt động thể hiện trong nền nếp thực tập bệnh viện.

- Xây dựng quy định về việc tính điểm đánh giá thực tập và điểm tốt

nghiệp thực tập lâm sàng. Luôn luôn đổi mới công tác tổ chức thi, kiểm tra

đánh giá học sinh.

- BGH nhà trường, lãnh đạo các bệnh viện, các cán bộ quản lý cần

nhận thức và quán triệt nghiêm túc và tạo mọi diều kiện tuyên truyền giúp

đỡ học sinh thực tập bệnh viện hiệu quả, tăng cường quản lý hoạt động thực

tập nghiêm túc.

* Tổ chức thực hiện

+ Đối với đội ngũ giáo viên quản lý hoạt động thực tập: thường xuyên

học hỏi và trau dồi kiến thức về chuyên môn cũng như tư tưởng, chính trị, Y

đức cũng như nghiệp vụ sư phạm. Luôn có ý chí phấn đấu và dành thời gian

tham dự các lớp tập huấn ngắn hạn. Bên cạnh đó, sau mỗi đợt thực tập bệnh

viện, đồng thời cũng chính là sau khi kết thúc thực tập tại một khoa lâm sàng

(6 tuần) cần có được cuộc họp rút kinh nghiệm một cách toàn diện trên cơ sở

các hoạt động thực tập tại khoa. Bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Rút kinh nghiệm công tác quán triệt phổ biến mục tiêu nội dung yêu

cầu của đợt thực tập cho HS-SV.

- Rút kinh nghiệm về tổ chức gặp mặt giữa lãnh đạo khoa (Trưởng, phó

khoa và y tá trưởng) với HS-SV đi thực tập tại khoa. Hoạt động này giúp lãnh đạo

khoa gặp gỡ HS-SV buổi đầu để quán triệt một số yêu cầu mang tính chất riêng

của từng khoa ngoài những yêu cầu chung của bệnh viện đối với HS-SV thực tập113tại khoa. Đây cũng là thể hiện trách nhiệm của khoa nói riêng và của bệnh viện nói

chung trong công tác quản lý HS-SV thực tập tại khoa và bệnh viện.

- Rút kinh nghiệm trong công tác lên lịch giảng lâm sàng và tổ chức

thực hiện nó.

- Rút kinh nghiệm trong việc theo dõi thực hiện các quy định, quy chế

khi đi bệnh viện : Trang phục, card, ngày giờ công …vv.

- Rút kinh nghiệm trong việc tổ chức tự học cho HS-SV và chăm sóc

theo dõi phục vụ bệnh nhân.

- Rút kinh nghiệm trong việc tổ chức đánh giá kết thúc một đợt thực tập

bệnh viện

- Rút kinh nghiệm một số các hoạt động khác: Tham gia vệ sinh buồng

bệnh, khoa và vệ sinh môi trường…vv.

+ Đối với đội ngũ GV giảng dạy trực tiếp lâm sàng.

Trên thực tế đây là đội ngũ trực tiếp thực hiện kế hoạch thực tập bệnh

viện của nhà trường. Tại một khoa lâm sàng có thể bao gồm các GV của các

bộ môn khác nhau. Ví dụ tại khoa có thể bao gồm các GV của các bộ môn

điều dưỡng, lâm sàng, bộ môn y học cơ sở… Ngoài những buổi sinh hoạt

cuối tuần theo bộ môn quản lý các GV này cũng cần có những cuộc học tập

trung để rút kinh nghiệm và trao đổi kiến thức chuyên môn để thống nhất

mục tiêu giảng dạy sao cho học sinh dễ hiểu hơn, trau dồi thêm nghiệp vụ sư

phạm để nắm bắt tâm lý học của học sinh cũng như khuyến khích các em làm

tốt. Việc tổ chức rút kinh nghiệm có thể theo từng khoa lâm sàng hoặc có thể

rộng hơn và tất cả các khoa lâm sàng. Việc rút kinh nghiệm tại các khoa lâm

sàng cần được được tổ chức sau mỗi đợt thực tập bệnh viện. Việc rút kinh

nghiệm cho tất cả các GV giảng dạy lâm sàng cần được tổ chức sau mỗi học

kỳ của năm học.114Giáo viên giảng dạy tại bệnh viện cần phải hội đủ ba yếu tố sau:

- Nắm vững kiến thức khoa học, kinh nghiệm theo đúng chuyên môn

của mình.

- Có phương pháp giảng dạy và giáo dục học sinh tốt.

- Có phẩm chất đạo đức tốt để làm gương cho học sinh.

+ Đối với HS: để HS tăng thêm tính tự giác chủ động trong thực tập

bệnh viện hàng tuần, giáo viên phụ trách cần quán triệt điều đó trước khi HSSV chuẩn bị đi thực tập bệnh viên.

Hình thức tuyên truyền giáo dục cho HS-SV có thể lồng ghép trong các

chủ đề sinh hoạt của tổ chức Đoàn thanh niên, thể hiện ở các hành vi:

- Đi lâm sàng đúng giờ.

- Bảo đảm thời gian, không nghỉ lâm sàng, không đi muộn về sớm

- Ghi chép nghiêm túc vào sổ học tập lâm sàng

- Chuẩn bị bệnh nhân để giảng lâm sàng một cách chu đáo

- Từng tổ, từng nhóm ký kết thi đua không để lãng phí thời gian, tận dụng

tối đa quỹ thời gian trong các buổi thực tập bệnh viện để làm các việc có ích

cho việc rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo, vận dụng kiến thức vào thực tế để chăm

sóc người bệnh.

- Dạy và học là một hoạt động có mối quan hệ gắn bó tương tác, thầy

chỉ đạo, trò chủ động tiếp thu chi thức, rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo tương ứng

để vận dụng vào thực tiễn đời sống một cách linh động sáng tạo. Do đó giáo

viên giảng dạy lâm sàng cần phải thường xuyên cải tiến phương pháp dạy để

kích thích, tạo động lực cách học của HS-SV mang tính chất độc lập, tự chủ,

tích cực.

+ Đối với BGH trường, cán bộ quản lý cần phải hỗ trợ, tạo mọi điều

kiện về cơ sở vật chất và có kiểm tra đánh giá những việc làm được, chưa làm

115được giúp giáo viên và học sinh có định hướng, động lực và mục tiêu thực tập

sao cho đáp ứng chất lượng đào tạo mà nhà trường đề ra.

+ Đối với lãnh đạo các bệnh viện và cán bộ quản lý bệnh viện: việc đào

tạo và tự đào tạo cán bộ y tế là một trong những chức năng của bệnh viện. Do

đó hoạt động học thực tập của học sinh trường Trung cấp Y tế cũng chính là

việc đào tạo cán bộ y tế tương lai, sau này các em ra trường các cơ sở y tế sẽ

không phải mất thời gian đào tạo lại. Do đó các bệnh viện cần quán triệt việc

thực tập nghiêm túc tới các cán bộ quản lý tại bệnh viện và tạo điều kiện cho

nhà trường về giáo viên giảng dạy kiêm chức tại bệnh viện, cơ sở vật chất để

học sinh có thể hoạt động thực tập chất lượng và hiệu quả.

3.2.2. Xây dựng kế hoạch thực tập bệnh viện

* Mục đích

Kế hoạch là một trong những chức năng của quản lý. Kế hoạch là chương

trình (phương án) hành động trong tương lai hướng vào việc thực hiện mục tiêu.

Xây dựng kế hoạch là bước đầu tiên trong quá trình tiến tới mục tiêu. Muốn nâng

cao chất lượng thực tập bệnh viện, đổi mới phương pháp giảng dạy, trước hết phải

xây dựng kế hoạch thực tập bệnh viện sao cho hợp lý, hạn chế những bất cập ở

Chương II. Đó là quá đông học sinh tại một khoa, chồng chéo các đối tượng khác

nhau. Đào tạo cán bộ Y tế là đào tạo cán bộ thực hành, dạy y học nghĩa là dạy thực

hành Y học. Thực hành y học có nhiều lĩnh vực trong đó có thực hành lâm sàng

trên người bệnh tại bệnh viện, đó là giai đoạn thực tập bệnh viện.

Mục tiêu của thực tập bệnh viện là giúp học sinh vận dụng các kiến

thức và thực hành các kỹ thuật đã được mô tả ở phần lý thuyết, những tao tác

đã được luyện tại phòng thực hành của trường (tiền lâm sàng) vào thực tế

chăm sóc theo dõi người bệnh. Cụ thể hơn là học sinh sau đợt thực tập bệnh

viện phải đạt được những mục tiêu sau:116- Giao tiếp, hướng dẫn giáo dục sức khoẻ cho người bệnh và người nhà

của họ.

- Nhận định được những triệu chứng lâm sàng, lập kế hoạch chăm

sóc thông thường, kiến tập một số kỹ thuật phức tạp

- Rèn luyện đạo đức của người cán bộ y tế tương lai.

* Nội dung biện pháp

Căn cứ vào năng lực, điều kiện tối thiểu cần thiết của các khoa, các

chuyên khoa của bệnh viện về việc nhận số học sinh đến thực tập mà xây dựng

kế hoạch thực hành bệnh viện của nhà trường cho các khối, các khoa, các lớp,

các nhóm bảo đảm cho mọi học sinh đều được thực hành đủ hoặc vượt chỉ tiêu

thực tập trong chương trình để thực hiện mục tiêu của trường Trung cấp y tế

Nam Định, đào tạo đội ngũ cán bộ thực hành.

Trong quá trình thực tập tại bệnh viện cụ thể là ở mỗi khoa học sinh

phải đạt được các chỉ tiêu tay nghề. Thực trạng một số đợt thực tập bệnh viện

ở một số khoa, số lượng học sinh đông (so với cơ sở vật chất của khoa, biên

chế giường bệnh của khoa) thường do số lượng học sinh thực tập đông, có

thêm số lượng học viên của các lớp ngắn hạn và học sinh của trường đại học

điều dưỡng thì phải kịp thời điều tiết, không tuỳ tiện giảm thiểu thời gian và

công việc.

Khi số lượng học sinh đông ở một khoa là một trong nguyên nhân khách

quan ảnh hưởng đến chất lượng thực tập bệnh viện. Số lượng học sinh đông,

số lượng công việc, thủ thuật học sinh sẽ được làm ít hơn. Khi một khoa có

nhiều đối tượng, trong khi số lượng giáo viên chưa nhiều, việc tổ chức giảng

dạy cũng gặp khó khăn bởi mỗi đối tượng sẽ có những mục tiêu nội dung thực

tập khác nhau. Khi số lượng học sinh đông và tính tự giác của họ chưa cao thì

việc quản lý học sinh càng phải được phân công kèm cặp cụ thể chi tiết.117Ngoài ra, học sinh tại mỗi khoa đông sẽ ảnh hưởng đến môi trường yên

tĩnh cho bệnh nhân. Đòi hỏi khi xây dựng kế hoạch thực tập bệnh viện phải có

sự kết hợp với các bộ môn, chuyên ngành có học sinh thực tập bệnh viện và

cũng cần có sự phối hợp với trường đại học điều dưỡng để lựa chọn phương

án tốt nhất cho hoạt động thực tập bệnh viện.

Cần hạn chế tối đa sự bất hợp lý ở một khoa. Cần nghiên cứu sắp xếp để

các khoa luôn luôn có học sinh thực tập, không nên bỏ trống hoặc có đợt rất

đông học sinh . Cần phải có sự liên hệ chặt chẽ và phối hợp nhịp nhàng với

hoạt động của bệnh viện.

Kế hoạch thực tập bệnh viện cần có sự chi tiết và cố định ở một số khoa

như khoa nội, ngoại, chấn thương, nhi, sản-phụ khoa.

Khi lập kế hoạch mở rộng cơ sở thực tập về tuyến huyện thì phải bố trí

thời gian sao cho phù hợp để đảm bảo cả việc học lý thuyết ở trường của học

sinh. Đồng thời cũng phải có kế hoạch kiểm tra, giám sát điều kiện ăn ở, sinh

hoạt của học sinh trong quá trình về huyện thực tập.

* Tổ chức thực hiện

- Đối với giáo viên ở trường: phải kết hợp với giáo vụ bộ môn, phòng

Đào tạo và công tác học sinh, các phòng ban trong bệnh viện để lên kế hoạch

thực tập chi tiết sao cho học sinh của trường không bị chồng chéo lịch, được

thực tập tại các khoa mà học sinh có nhiều cơ hội thực hành. Tránh tình trạng

có nhóm làm không hết việc, nhóm thì chơi.

- Đối với Ban giám hiệu, sau khi có lịch thực tập thì đại diện trong Ban

giám hiệu cùng với Phòng Đào tạo, giáo viên quản lý thực tập cùng giám sát

và kiểm tra tiến độ thực tập ngoài bệnh viện của học sinh. Kết hợp chặt chẽ

với bệnh viện để tạo một môi trường gần gũi cho học sinh, giúp các em tự tin

hơn. Tạo ra được một mối liên hệ vòng tròn: nhà trường - học sinh - bệnh viện.1183.2.3. Xây dựng đội ngũ giáo viên giảng dạy lâm sàng tại bệnh viện. Kết hợp mô

hình Viện - Trường

* Mục đích

Trên cơ sở chiến lược xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên cán bộ quản lý

giáo dục các cấp của Chính phủ giai đoạn 2001 – 2010 “Phát triển đội ngũ nhà

giáo đảm bảo về số lượng, hợp lý về cơ cấu và chuẩn về chất lượng đáp ứng nhu

cầu vừa tăng quy mô vừa nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục. Xây dựng và

thực hiện chuẩn hoá đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp về kiến thức, kỹ năng

quản lý và rèn luyện phẩm chất đạo đức, đồng thời điều chỉnh xắp xếp lại cán bộ

theo yêu cầu mới phù hợp với năng lực và phẩm chất của từng người”.

Trong nhiều năm gần đây ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm tới đội ngũ

giáo viên giảng viên đã nhận định những khó khăn qua từng năm: đội ngũ giáo

viên thiếu về số lượng, một số trình độ giảng dạy chưa nhiều; đội ngũ cán bộ giáo

viên được bổ sung nhưng chưa đủ về số lượng, số ít chưa đạt chuẩn, còn thiếu

những cử nhân kỹ thuật để dạy thực hành; đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý chưa

đáp ứng kịp với quy mô đào tạo và việc nâng cao chất lượng đào tạo.

Để nâng cao chất lượng đào tạo nói chung và chất lượng thực tập bệnh viện nói

riêng, nhằm đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân,

vốn quý nhất của mỗi con người và của toàn xã hội, trực tiếp bảo đảm nguồn nhân

lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không có cách nào khác là phải

xây dựng đội ngũ giáo viên.

* Tổ chức thực hiện

Xây dựng đội ngũ giáo viên của trường là yếu tố sống còn vì đây là lực lượng

nòng cốt, được dào tạo ban đầu, đào tạo liên tục để không ngừng nâng cao trình độ

chuyên môn đạt trình độ chuẩn do BGD&ĐT quy định “có bằng tốt nghiệp đại học

đối với giáo viên trung học chuyên nghiệp”. Xây dựng đội ngũ giáo viên cần tăng

cường về số lượng đội ngũ giáo viên có trình độ cử nhân kỹ thuật để thay thế dần

119một số các giáo viên có trình độ trung học còn lại. Về phẩm chất tư tưởng Chính trị

là những người có đạo đức trong sáng, có lối sống lành mạnh, có lương tâm và

trách nhiệm nghề nghiệp, là những tấm gương thực hiện tốt 12 điều Y đức của

ngành Y tế.

Xây dựng bồi dưỡng nâng cao đội ngũ giáo viên kiêm chức, giáo viên thỉnh giảng

Có thể nói đội ngũ các thầy thuốc tại các cơ sở y tế nói chung và bệnh viện

không những là người trực tiếp khám chữa bệnh và chăm sóc cho bệnh nhân

mà còn là những người tham gia vào công tác đào tạo nguồn nhân lực trong y

tế. Có thể nói họ là những người có nhiều kinh nghiệm thực tế, nếu họ được

bồi dưỡng thêm về phương pháp sư phạm thì đây chính là nguồn giáo viên tại

chỗ , một lực lượng giảng dạy lâm sàng có chất lượng, hướng dẫn học sinh

làm các thủ thuật góp phần nâng cao giảng dạy lâm sàng, thực tập bệnh viện

cho học sinh.

Mô hình kết hợp bệnh viện - trường thì hiệu quả thực tập càng lớn. Khi

xây dựng được đội ngũ giáo viên thỉnh giảng kiêm chức có trình độ, có tinh

thần trách nhiệm, có lòng nhiệt tình tham gia giảng dạy, hướng dẫn kèm cặp

học sinh mọi lúc mọi nơi. Đội ngũ giáo viên thỉnh giảng kiêm chức bổ sung

thêm về nghiệp vụ sư phạm để họ có thực hiện hiệu quả hơn trong hoạt động

giảng dạy, kèm cặp học sinh trong thời gian thực tập bệnh viện.

3.2.4. Xây dựng đội ngũ giáo vụ bộ môn

* Mục đích

Đây là đội ngũ các giáo viên vừa làm công tác giảng dạy lâm sàng vừa

là những người được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý, điều hành mọi hoạt

động thực tập ở khoa lâm sàng. Như vậy ro ràng đay là những giáo viên phải

có trình độ kiến thức vững vàng vừa có kinh nghiệm, tay nghề thành thạo. Đặc

biệt còn phải có tình cảm yêu thương HS-SV hết lòng dạy bảo, dìu dắt các em120Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (148 trang)

×