1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

Chương 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẢI PHÒNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.59 MB, 113 trang )


nhỏ bé để tháo gỡ những khó khăn chung của địa phƣơng cho công tác này đƣợc

tốt hơn.

3.2 – Một số biện pháp tăng cƣờng quản lý công tác bồi dƣỡng giáo viên

/giáo viên tiểu học

3.2.1 Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác bồi dƣỡng giáo

viên / giáo viên tiểu học.

Ý nghĩa:

Về lý luận : Bồi dƣỡng giáo viên là một trong bảy hoạt động quản lý nguồn

nhân lực, đây là khâu “huấn luyện và phát triển” nhằm nâng cao năng lực khả

năng cống hiến của mỗi thành viên cho kết quả hoạt động của tổ chức…

Về thực tiễn:

- Giáo viên tiểu học là đối tƣợng cần đƣợc bồi dƣỡng, khi đã nhận thức đƣợc

bồi dƣỡng là một nhu cầu sống còn của chính bản thân mình, đó là con đƣờng giúp

cho mỗi ngƣời đƣợc học tập suốt đời để lao động có hiệu quả. Họ sẽ có nhu cầu

nâng cao hiệu quả học tập, tự học, tự bồi dƣỡng, sẽ có ý thức vận dụng những kiến

thức đã học một cách vững chắc và việc nâng cao chất lƣợng công tác và giảng

dạy - đặc biệt là bản lĩnh của một ngƣời thầy vừa dạy kiến thức, vừa dạy cách học

cho học sinh.

- Hiệu trƣởng các trƣờng tiểu học, khi đã nhận thức đầy đủ chức năng, nhiệm

vụ quản lý của mình là phải nâng cao chất lƣợng đội ngũ giáo viên của mình, thông

qua bồi dƣỡng giáo viên, xây dựng đội ngũ vững về chính trị, giỏi chuyên môn

nghiệp vụ để nâng cao chất lƣợng giáo dục - đào tạo của nhà trƣờng, để xây dựng

và củng cố uy tín niềm tin trong cộng đồng nhân dân, góp phần nâng cao vị thế của

ngƣời thầy trong xã hội, họ sẽ có những tác động rất tích cực vào phong trào tự

học, tự bồi dƣỡng của nhà trƣờng.

- Đối với các cấp quản lý, đoàn thể, lực lƣợng xã hội… mà trƣớc hết là các

cấp quản lý giáo dục, nhận thức đúng đắn về vai trò trách nhiệm của mình để nângcao chất lƣợng, hiệu quả công tác bồi dƣỡng giáo viên - đặc biệt là đội ngũ giáo

viên tiểu học – Là một yêu cầu không thể thiếu trong chỉ đạo các nhiệm vụ của

ngành. Bởi vì đó là giaỉ pháp hữu hiệu để nâng cao chất lƣợng đội ngũ – Một nhân

tố hàng đầu quyết định chất lƣợng giáo dục.

Một trong những quy luật cơ bản chi phối sự vận động và phát triển giáo dục

và đào tạo là sự phát huy nội lực. Quy luật này đƣợc phát huy tích cực sẽ tác động

rất mạnh đế sự phát triển của giáo dục - đào tạo. Bởi vì sự cố gắng nỗ lực tự thân

của ngƣời học (nội lực) quyết định chất lƣợng học tập. Ngoại lực (sự giảng dạy,

dướng dẫn, các điều kiện học tập sự đầu tư cho công tác bồi dưỡng…) chỉ đƣợc

phát huy tác dụng khi nội lực đƣợc phát huy tích cực.

Do đó việc tăng cƣờng nhận thức cho mỗi thành viên trong hệ thống sẽ làm

tăng nội lực trong hệ thống.

Những công việc cần làm để thực hiện biện pháp :

(i)- Trƣớc hết các chỉ thị, Nghị quyết, hƣớng dẫn của Trung ƣơng, thành phố,

của ngành đối với giáo viên về chiến lƣợc phát triển giáo dục và đào tạo phải đƣợc

quán triệt đầy đủ hơn thông qua tuyên truyền, qua các đợt triển khai học tập nhiệm

vụ năm học, các sinh hoạt chuyên môn ở trƣờng, ở cụm, huyện, quận, thị xã, số

tổng kết năm học…Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên về

công tác bồi dƣỡng đƣợc làm thƣờng xuyên sẽ giúp cho họ ý thức đƣợc sứ mệnh

lịch sử của mình: Những sứ giả của Đảng, đem ánh sáng giáo dục đến cho dân, và

sứ mệnh “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau” để thực hiện mục tiêu “dân

giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

(ii)- Môi trƣờng có tác dụng kích thích động viên giáo viên học tập chính là

tập thể Hội đồng sƣ phạm nhà trƣờng. Dƣ luận và không khí tự học, tự bồi dƣỡng

thƣờng xuyên trong Hội đồng nhà trƣờng có tác dụng tăng cƣờng khối đại đoàn kết

trong tập thể giáo viên. Do đó phải tạo ra dƣ luận và không khí tự học tự bồi dƣỡngthƣờng xuyên, để thống nhất tƣ tƣởng và kế hoạch hành động, để các giáo viên

giúp đỡ nhau thực hiện hiệu quả công tác bồi dƣỡng.

(iii) – Phối hợp giữa các tổ chức, đoàn thể trong nhà trƣờng đặc biệt là Công

đoàn nhà trƣờng, có vai trò trong việc tổ chức hoạt động thi đua 2 tốt, đề ra tiêu chí

đánh giá về công tác tự học, tự bồi dƣỡng để vận động, động viên nâng cao nhận

thức cho các thành viên thực hiện CTBD.

(iv)- Đội ngũ giáo viên tiểu học Hải Phòng có tỷ lệ đạt chuẩn và trên chuẩn

khá cao nhƣng việc bồi dƣỡng để cập nhật kiến thức thƣờng xuyên, bồi dƣỡng để

giảng dạy chƣơng trình và SGK mới, bồi dƣỡng nâng chuẩn vẫn rất cần thiết

không thể nơi lỏng và vẫn là việc làm cần đƣợc tiến hành thƣờng xuyên, tránh tƣ

tƣởng và thái độ tự bằng lòng, dậm chân tại chỗ dẫn đến tình trạng tụt hậu, không

đáp ứng đƣợc yêu cầu phát triển GD & ĐT trong giai đoạn mới của đất nƣớc, của

thành phố.

Những điều kiện để thực hiện biện pháp:

(i) Về tinh thần: Để biện pháp này có hiệu quả, đòi hỏi sự chỉ đạo của Trung

ƣơng, thành phố, ngành, đối với các cơ sở, với giáo viên,… phải mang tính thống

nhất. Tính thống nhất thể hiện ở kế hoạch chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ từ Bộ đến

Sở, đến các phòng giáo dục, các trƣờng,…

(ii) Về vật chất : Để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của ciing tác

BDGV trong toàn ngành, cần quán triệt đầy đủ hơn qua các sinh hoạt chuyên môn,

qua tuyên truyền,… Do đó trong kinh phí BDGV, cần dành một phần thoả đáng

cho công tác tuyên truyền.

Giáo viên là đối tƣợng cần đƣợc bồi dƣỡng, do vậy nhận thức của họ giữ một

vai trò quan trọng đảm bảo cho hiệu quả của công tác BDGV, cho nên :

Sở GD & ĐT, Trƣờng sƣ phạm cần tiếp tục quán triệt cho giáo viên nói chung

và giáo viên tiểu học nói riêng hiểu đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Trung ƣơng,

thành phố về công tác bồi dƣỡng giáo viên, về mục đích và ý nghĩa của công tácbồi dƣỡng giáo viên, mối quan hệ hữu cơ giữa công tác bỗi dƣỡng giáo viên với sự

phát triển giáo dục - đào tạo. Trên cơ sở đó, xác định ý thức trách nhiệm, tinh thần

tực giác tham gia học tập của giáo viên, vận dụng những điều đã học, kiến thức đã

đƣợc nâng cao vào thực tiễn công tác và giảng dạy của mỗi một cá nhân. Cán bộ

quản lý có ảnh hƣởng rất lớn tới công tác bồi dƣỡng giáo viên, ở đâu cán bộ quản

lý giáo dục nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tầm quan trọng của công tác bồi dƣỡng

giáo viên thì ở đó công tác bồi dƣỡng đƣợc bảo đảm, kế hoạch triển khai thực hiện

có chất lƣợng, hiệu quả, đội ngũ giáo viên nhanh chóng đƣợc chuẩn hoá, đồng bộ

và có nhiều giáo viên đƣợc nâng chuẩn, nhờ đó có sự chuyển biến tốt về chất lƣợng

giáo dục.

Nâng cao nhận thức vể tầm quan trọng của công tác BDGV/ giáo viên tiểu

học là một trong những biện pháp tăng cƣờng quản lý công tác BDGV, nhƣng biện

pháp này chỉ đạt hiệu quả khi đƣợc thực hiện đồng bộ với các biện pháp khác.

3.2.2 - Kế hoạch hoá công tác bồi dƣỡng giáo viên tiểu học.

Ý nghĩa :

Biện pháp này giúp cho CTBDGV có tính chiến lƣợc, đƣợc triển khai đồng

bộ, có quy mô và kế hoạch; khắc phục đƣợc tình trạng tỷ lệ đạt khung chuẩn cao

nhƣng lại mất cân đối giữa số lƣợng giáo viên dạy môn học và các môn nhạc, họa,

thể dục, đáp ứng đƣợc yêu cầu của thực tế GD-ĐT ở từng địa phƣơng trong thành

phố.

Biện pháp này giúp cho công tác BDGV có định hƣớng, không rơi vào manh

mún, có tính kế thừa, tính liên tục, điều chỉnh, tăng cƣờng có hiệu quả cao hơn,

chất lƣợng hơn.

Những công việc cần làm:

(i)Tiến hành điều tra, quy hoạch và lập kế hoạch về công tác bồi dƣỡng giáo

viên.

* Điều tra nắm rõ thực trạng đội ngũ giáo viên tiểu học.Hải Phòng đã thực hiện điều tra tình hình đội ngũ trong đó có đội ngũ giáo

viên tiểu học (trình độ chuyên môn, cơ cấu môn học) và việc BDGV trong một vàI

năm gần đây đã đƣợc thực hiện trên cơ sở đó. Vì thế mà CTBDGV tiểu học đạt

hiệu quả, chất lƣợng khá tốt, tránh đƣợc lãng phí , …

Trong những năm tới, CTBDGV cần phải thực hiện theo hƣớng này.

* Quy hoạch về công tác bồi dưỡng đội ngũ

Sau khi điều tra nắm chắc tình hình đội ngũ giáo viên tiểu học về số lƣợng,

chất lƣợng là việc xây dựng quy hoạch về công tác bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên

tiểu học nằm trong đề án quy hoạch phát triển giáo dục - đào tạo Hải Phòng từ

2001 –2010.

- Số giáo viên cần bồi dƣỡng để chuẩn hoá .

- Số giáo viên trung học dạy tiểu học cần đƣợc bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm

tiểu học

- Số giáo viên dạy nhạc, hoạ có nguồn đào tạo từ Trung học VHNT chƣa qua

nghiệp vụ sƣ phạm cần đƣợc bồi dƣỡng .

- Số giáo viên cần bồi dƣỡng để nâng chuẩn

- Số giáo viên cần bồi dƣỡng để thực hiện chƣơng trình và SGK mới.

Tƣơng ứng với đối tƣợng giáo viên tiểu học cần đƣợc bồi dƣỡng theo các yêu

cầu phân loại trên, phải xây dựng chƣơng trình, nội dung và hình thức bồi dƣỡng

cho phù hợp trƣớc mắt cũng nhƣ lâu dài theo mục tiêu: xây dựng đội ngũ giáo viên

tiểu học đủ về số lƣợng, chuẩn và trên chuẩn về chất lƣợng, đồng bộ về cơ cấu.

(ii) Kế hoạch về công tác bồi dƣỡng:

Trên cơ sở quy hoạch công tác bồi dƣỡng giáo viên tiểu học, cần xây dựng kế

hoạch công tác bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên tiểu học, đƣợc thể hiện theo từng năm

học, theo các loại hình, chia theo các giai đoạn, để một mặt ổn định nền nếp hoạt

động chuyên môn trong tất cả các trƣờng tiểu học, mặt khác thực hiện đƣợc quy

hoạch bồi dƣỡng đội ngũ đã đƣợc nêu ra. Trong kế hoạch cần nêu ra những biện

pháp để quản lý các lớp bồi dƣỡng: quản lý việc thực hiện chƣơng trình, tiến độ

thực hiện nội dung chƣơng trình, quản lý chất lƣợng.Những điều kiện để thực hiện biện pháp:

Những năm trƣớc đây Hải Phòng đã điều tra, quy hoạch về công tác

BDGV,và điều này đã giúp cho công tác BDGV của thành phố đi đúng hƣớng,

giúp cho ngành khắc phục từng bƣớc tình trạng thiếu, yếu của đội ngũ giáo viên và

giáo viên tiểu học. Thực tế luôn biến đổi, để công tác BDGV phát triển tốt, đáp

ứng đòi hỏi của thực tế GD - ĐT thành phố, lãnh đạo ngành luôn phải nắm vững

những biến đổi của đội ngũ, để có kế hoạch BDGV phù hợp trong từng năm học và

từng giai đoạn, nhất là giai đoạn từ nay đến 2010, phục vụ thiết thực cho thay đổi

chƣơng trình và SGK mới. Sở GD-ĐT (mà trực tiếp là bộ phận ĐT-BD) luôn phải

duy trì chế độ thống kê báo cáo hàng năm ( mẫu báo cáo xem phụ lục 5 ). Đây là

điều kiện cần thiết để thực hiện biện pháp kế hoạch hoá công tác BDGV đồng bộ

với các biện pháp khác.

3.2.3- Hoàn thiện nội dung cải tiến phƣơng pháp, cách thức tổ chức công tác

BDGV:

Ý nghĩa:

Việc hoàn thiện nội dung, cải tiến phƣơng pháp, cách thức tổ chức công tác

BDGV có ý nghĩa rất lớn trong thực tế, nhằm làm cho công tác BDGV trở nên thiết

thực, góp phần lớn vào việc nâng cao chất lƣợng GD. Bởi vì muốn thực hiện nghị

quyết 40/2000/QH 10 của Quốc hội, cả nƣớc “thực hiện việc đồng bộ đổi mới

chương trình, SGK, phương pháp dạy và học” để phù hợp với yêu cầu mới, phải

làm tốt CTBDGV, do đó cần phải hoàn thiện nội dung, cải tiến phƣơng pháp, cách

thức tổ chức công tác này, đây vừa là biện pháp tình thế vừa mang tính chiến lƣợc

nhằm thực hiện đồng bộ hoá chuyên môn đội ngũ giáo viên và đồng bộ hoá việc đổi

mới chƣơng trình SGK, phƣơng pháp dạy - học, đánh giá, thi cử và quan điểm đào

tạo, BDGV.

Căn cứ vào thực tế của GD &ĐT địa phƣơng, Sở GD & ĐT Hải Phòng đã

phối hợp với các trƣờng Sƣ phạm nghiên cứu và xây dựng khung chƣơng trình và

nội dung bồi dƣỡng.Những công việc cần làm để thực hiện biện pháp:

(i) Phối hợp với trƣờng Đại học Hải Phòng.

- Mở các lớp bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm cho giáo viên tốt nghiệp trƣờng trung

học văn hoá nghệ thuật hiện đang giảng dạy tại các trƣờng tiểu học trong thành phố.

- Mở các lớp nâng chuẩn cho giáo viên tiểu học có trình độ THSP (12+2) lên

trình độ cao đẳng sƣ phạm (12+3).

(ii) Phối hợp với Trƣờng CĐSP nhạc hoạ TW để đào tạo nâng chuẩn cho giáo

viên nhạc – học có trình độ trung học (đặc biệt là tốt nghiệp khoa giáo sinh sư

phạm âm nhạc ở Trường trung học VHNT Hải Phòng) lên trình độ Cao đẳng. Đối

tƣợng là những giáo viên nhạc hoạ đang tham gia giảng dạy ở các trƣờng trung học

cơ sở, tiểu học trong toàn thành phố.

(iii) Phối hợp với Đại học sƣ phạm Hà Nội

Mở các lớp nâng chuẩn cho giáo viên tiểu học có trình độ CĐSP lên trình độ

đại học sƣ phạm (hệ tại chức và hệ từ xa).

Sở GD & ĐT Hải Phòng đề xuất và đƣợc Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội

nhất trí xây dựng khung chƣơng trình và nội dung bồi dƣỡng giáo viên

THCS,THPT có trình độ sau đại học ở các môn: Văn, Toá, Lý, Hoá, Sinh, Sử,. Địa

và KHQL. Riêng KHQL đối tƣợng mở rộng hơn, có cả cán bộ quản lý bậc tiểu học

đƣợc tham gia bồi dƣỡng với 17 chuyên đề.

(iv) Thực hiện chƣơng trình và nội dung bồi dƣỡng thay SGK.

- Bồi dƣỡng cho cán bộ quản lý giáo dục triển khai thực hiện chƣơng trình

SGK mới ở tiểu học

- Bồi dƣỡng cho giáo viên tiểu học các vấn đề chuyên gia đề xuất (đó là

những ngƣời biên soạn chƣơng trình, SGK, sách giáo viên…).

- Các vấn đề do các Sở giáo dục và đào tạo đề xuất trên cơ sở thu thập ý kiến

của các chuyên gia bồi dƣỡng ở các tỉnh…

Trong đó trọng tâm bồi dƣỡng là:- Đổi mới phƣơng pháp dạy học

- Đổi mới kiểm tra, đánh giá xếp loại

- Một số kiến thức mới giáo viên chƣa học ở trƣờng sƣ phạm.

Hiện nay, dự án phát triển giáo viên tiểu học đang thử nghiệm việc đánh giá

giáo viên tiểu học theo chuẩn giáo viên tiểu học, trong đó bao gồm 3 lĩnh vực:

- Phẩm chất đạo đức, tƣ tƣởng chính trị (có 3 mức: 1, 2, 3).

- Kiến thức (có 3 mức: 1, 2, 3).

- Kỹ năng sƣ phạm (có 3 mức: 1, 2, 3).

3 mức này đƣợc dùng cho các đối tƣợng nhƣ sau:

Mức 1: áp dụng cho giáo viên mới vào nghề hoặc còn hạn chế về năng lực

chuyên môn.

Mức 2: áp dụng cho giáo viên đã qua một số năm giảng dạy có phẩm chất và

năng lực chuyên môn tốt.

Mức 3: áp dụng cho giáo viên đã qua nhiều năm giảng dạy có phẩm chất,

năng lực chuyên môn vững vàng, là cốt cán có kinh nghiệm.

Do đó, nội dung BDGV tiểu học cần hoàn thiện theo hƣớng căn cứ vào chuẩn

đánh giá, để giúp giáo viên tiểu học qua bồi dƣỡng có thể đạt chuẩn ở cả 3 lĩnh

vực, đặc biệt là lĩnh vực kiến thức và kỹ năng sƣ phạm.

Có lẽ nhƣ vậy, CTBDGV sẽ thiết thực hơn đối với giáo viên tiểu học, bởi đây

là lực lƣợng chiếm số đông trong đội ngũ giáo viên và có trình độ đào tạo ban đầu

không đồng đều.

Phải đa dạng hoá các loại hình và hình thức bồi dƣỡng. Ngoài các loại hình

bắt buộc với các giáo viên (BD chu kỳ, BD thay sách) tất cả các giáo viên đã đạt

chuẩn và trên chuẩn, còn có thể đăng ký các chuyên đề tự học, tự bồi dƣỡng, các

chuyên đề này đƣợc giáo viên đề xuất trên cơ sở yêu cầu của thực tế công tác (đối

tƣợng, hoàn cảnh giáo dục của địa phƣơng,…) và theo sở thích cá nhân, nhu cầu

cập nhật kiến thức và thiên hƣớng nghề nghiệp.Tính khả thi của các chuyên đề tự đăng ký này thể hiện qua: hệ thống thƣ

mục, qua lý do chọn đề tài , hệ thống luận điểm khoa học đƣợc đề xuất, ,… Ban

chỉ đạo BDGV của các quận, huyện căn cứ vào đó để chuẩn y và tạo điều kiện về

thời gian, tài liệu, một phần kinh phí để giáo viên thực hiện. Kết quả của các

chuyên đề bồi dƣỡng tự đề xuất này đƣợc nghiệm thu bằng những thu hoạch,

những báo cáo mà giáo viên sau khi đã đọc, nghiên cứu tài liệu, lĩnh hội đƣợc và

viết ra. Kết quả này nếu tốt nên đƣợc xem xét và đánh giá tƣơng đƣơng nhƣ các đề

tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, kinh nghiệm để động viên những cá nhân và

các tập thể đã mạnh dạn và cố gắng. Nếu hình thức này phát triển là ta đã đƣa

đƣợc những ngƣời giáo viên tiểu học, tiếp cận đƣợc với công việc nghiên cứu khoa

học một cách thiết thực và bổ ích. Qua đó tạo ra niềm say mê nghiên cứu khoa học

và lòng yêu nghề cho họ.

Những điều kiện để thực hiện biện pháp:

Việc hoàn thiện, hiện đại hoá chƣơng trình, cải tiến phƣơng pháp, cách thức tổ

chức công tác BDGV nhằm giúp cho giáo viên có những năng lực:

- Năng lực hành động có hiệu quả trên cơ sở kiến thức kỹ năng và phẩm chất

đạo đức trong quá trình bồi dƣỡng.

- Năng lực thích ứng với sự thay đổi trong thực tiễn để chủ động, sáng tạo

trong công tác và dạy học.

- Năng lực giao tiếp, ứng xử với lòng nhân ái, tình cảm và trách nhiệm đối với

học sinh và đồng nghiệp.

- Năng lực tự khẳng định vƣơn lên trong quá trình học tập và công tác.

Và do đó việc hoàn thiện, hiện đại hoá chƣơng trình, cách thức tổ chức công

tác BDGV phải đƣợc thực hiện theo hƣớng:

- Đảm bảo tính khoa học, tính hệ thống, tính toàn diện.- Vừa nâng cao kiến thức chuyên môn, vừa bồi dƣỡng phẩm chất chính trị,

vừa phải rèn luyện kỹ năng, tay nghề cho giáo viên, gắn với thực tế công tác dạy học.

Để thực hiện biện pháp này, các cơ quan chức năng, đặc biệt là Sở GD & ĐT

phải có đầu tƣ về kinh phí và kế hoạch chỉ đạo đối với từng loại hình bồi dƣỡng

(bồi dƣỡng đạt chuẩn, nâng chuẩn, BDTX,…) và phải đƣợc thực hiện đồng bộ

cùng với các biện pháp khác.

3.2.4- Tăng cƣờng các điều kiện về cơ sở vật chất – sƣ phạm và tài chính

cho công tác BDGV:

Ý nghĩa:

Công tác BDGV chỉ đạt hiệu quả, khi nó đƣợc tiến hành trên cơ sở: có sự

nhận thức đúng về tầm quan trọng, đƣợc thực hiện với một kế hoạch khoa học, với

nội dung chƣơng trình, phƣơng pháp, cách thức tổ chức đã đƣợc cải tiến… và phải

đƣợc thực hiện với những điều kiện cơ sở vật chất – sƣ phạm, tài chính ở mức đủ

để mở lớp bồi dƣỡng, để ngƣời học có thể học tập đạt hiệu quả. Do đó, biện pháp

này nhằm hỗ trợ cho các cấp quản lý ngành, các giảng viên và đặc biệt là giáo viên

(đối tƣợng chính của CTBDGV) có những điều kiện tối thiểu hoặc tốt hơn để thực

hiện các chƣơng trình bồi dƣỡng. Sự tăng cƣờng về tài liệu học tập, sự chuẩn bị

chu đáo về địa điểm mở lớp, đầu tƣ các trang thiết bị, đồ dùng giảng dạy, kinh phí

mở lớp sẽ tạo ra bƣớc đột phá trong công tác BDGV.

Những công việc cần làm để thực hiện biện pháp:

(i) Tăng cƣờng điều kiện về tài liệu học tập:

Tài liệu học tập cho công tác bồi dƣỡng giáo viên rất quan trọng, bởi vì

phƣơng châm chính của bồi dƣỡng giáo viên là lấy tự học làm chính, ngƣời học tự

học trên cơ sở có hƣớng dẫn, định hƣớng, có giải đáp, …Ngƣời học phải đƣợc đọc

trƣớc tài liệu trƣớc khi đến lớp, thời gian trên lớp phải đƣợc dành tối đa cho thảo

luận nhóm, cho việc trình bày của các cá nhân, … Trong những năm qua việc cungứng tài liệu bồi dƣỡng cho ngƣời học đã có nhiều cố gắng, đáp ứng yêu cầu của

công tác bồi dƣỡng, song vẫn còn những hạn chế: Cung ứng chƣa kịp thời, các

chuyên gia , cốt cán chuyên môn chuẩn bị soạn thảo tài liệu giảng dạy còn bị động,

chƣa thực sự chu đáo…, học viên còn bị nghe thuyết trình nhiều, chƣa đƣợc thảo

luận tổ,nhóm nhiều, vì chƣa có tàI liệu sẵn trong tay. Chính vì thế nhiều chuyên đề,

nhiều bài giảng chất lƣợng thấp. Do đó, các tài liệu cần có kịp thời cung ứng cho

giáo viên đƣợc nghiên cứu trƣớc các đợt bồi dƣỡng để đạt chất lƣợng bồi dƣỡng

cao hơn, đạt đƣợc nhu cầu mong muốn của ngƣời học.

(ii) Về địa điểm, trang thiết bị, đồ dùng giảng dạy.

Giáo viên tiểu học là lực lƣợng đông đảo nhất trong đội ngũ giáo viên ở các

tỉnh, thành phố, lực lƣợng này có thu nhập không cao, nên địa điểm mở lớp bồi

dƣỡng phải gần ngƣời học, tránh phải đi xa, tạo điều kiện cho ngƣời học tham gia

bồi dƣỡng đầy đủ và thuận lợi. Do đó, phải chuẩn bị tốt, ổn định một hệ thống các

địa điểm từ thành phố đến các quận, huyện, thị xã về phòng học, hội trƣờng, bàn

ghế, bảng, ánh sáng, âm thanh… Một trong những yêu cầu bức thiết của các loại

hình BDGV là rèn khả năng sử dụng linh hoạt các phƣơng pháp dạy học, khả năng

sử dụng các phƣơng tiện dạy học hiện đại,… Do đó không thể để các lớp bồi

dƣỡng

quá thiếu thốn về các trang thiết bị.

Xuất phát từ yêu cầu của chƣơng trình, nội dung phƣơng pháp bồi dƣỡng mà

có kế hoạch mua sắm trong thiết bị đồ dùng dạy học đầy đủ, đúng chủng loại phục

vụ cho các chuyên đề môn học nhƣ: Máy chiếu qua đầu, video, băng hình…nhất là

các thiết bị, đồ dùng dạy học phục vụ cho việc bồi dƣỡng thay SGK.

(iii) Sử dụng chƣơng trình phát sóng trên các đài phát thanh truyền hình tiến

tới mở rộng trang Website về bồi dƣỡng giáo viên trên mạng.

Nếu công tác bồi dƣỡng giáo viên đƣợc phối hợp với các phƣơng tiện thông

tin đại chúng, sẽ rất có lợi cho ngƣời học và đạt hiệu quả cao. Đài truyền hình –Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (113 trang)

×