1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

TIỂU KẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.5 MB, 112 trang )


sở. Chất lượng giáo dục của các TTGDTX từng bước được nâng lên. CSVC trang thiết bị phục vụ dạy học được quan tâm đầu tư. Đội ngũ giáo viên

TTGDTX cơ bản đủ về số lượng, tương đối đồng bộ về cơ cấu chuyên môn và

giới tính.

Đội ngũ giám đốc TTGDTX hầu hết có năng lực chuyên môn tốt, đạt

chuẩn về trình độ đào tạo; Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp trong sáng,

có tinh thần vượt khó và trách nhiệm cao trên cương vị lãnh đạo. Theo nhận

định khái quát của cơ quan quản lý giáo dục của tỉnh: Có 80% giám đốc đạt

Chuẩn vào loại khá trở lên; Đã thành công trong công tác lãnh đạo, đạt được

nhiều thành tích trên các mặt công tác. Tuy vậy, theo đánh giá của dư luận xã

hội, qua một số kết quả khảo sát gần đây của các cơ quan quản lý, các nhà

quản lý giáo dục và kết quả nghiên cứu của tác giả thì đội ngũ giám đốc

TTGDTX còn bộc lộ tồn tại, hạn chế so với Chuẩn quy định của Bộ Giáo dục

và Đào tạo: Còn có giám đốc có lối sống sinh hoạt chưa gương mẫu, chưa

thực sự có quyết tâm cao để khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành tốt

nhiệm vụ; Trình độ quản lý chưa ngang tầm với đòi hỏi đổi mới giáo dục,

năng lực quản lý còn bất cập, lúng túng trong tổ chức thực hiện các chức năng

quản lý, kết quả quản lý chưa đáp ứng được yêu cầu; Chưa chịu khó học tập

để tiếp thu phương pháp quản lý mới. Nguyên nhân của tình trạng này một

mặt do năng lực quản lý còn hạn chế, mặt khác là do những khó khăn, hạn chế

trong cơ chế chính sách và môi trường, điều kiện làm việc.

Về mặt quản lý đội ngũ giám đốc TTGDTX của các cấp quản lý cấp trên

cũng còn bộc lộ những hạn chế nhất định như chưa có chủ trương, giải pháp cụ

thể, đồng bộ để áp dụng chuẩn trên thực tế; Công tác kiểm tra, đánh giá theo

Chuẩn chưa được tiến hành thường xuyên và có hiệu quả; Nhận thức của các

cấp quản lý, của các cơ quan hữu quan, của người dân và xã hội về Chuẩn chưa

đầy đủ, thấu đáo; Công tác tuyên truyền, phổ biến cũng như ban hành cơ chế,

chính sách của Nhà nước, của các địa phương để tạo môi trường thuận lợi cho

việc áp dụng, thực hiện Chuẩn chưa được quan tâm thực hiện tốt.Trước tình hình trên, việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển toàn diện đội ngũ

giám đốc TTGDTX theo hướng chuẩn hóa là yêu cầu bức thiết của thực tiễn

giáo dục - đào tạo nói chung và của Thái Bình nói riêng. Để đội ngũ giám đốc

TTGDTX tỉnh nhà phát triển một cách toàn diện và đồng bộ, đáp ứng được các

yêu cầu thực hiện nhiệm vụ GDTX trong giai đoạn CNH, HĐH đất nước và hội

nhập quốc tế hiện nay, đòi hỏi phải đưa ra các biện pháp cần thiết, có tính khả

thi để trong một thời gian ngắn nhất đưa đội ngũ giám đốc TTGDTX đạt Chuẩn

và vượt chuẩn quy định một cách vững vàng.CHƢƠNG 3

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁM ĐỐC TTGDTX

CẤP HUYỆN TỈNH THÁI BÌNH THEO HƢỚNG CHUẨN HÓA

3.1. Một số nguyên tắc cơ bản để lựa chọn giải pháp phát triển đội ngũ giám

đốc TTGDTX theo hƣớng chuẩn hóa.

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính pháp lý

Giải pháp phát triển đội ngũ giám đốc TTGDTX của tỉnh Thái Bình theo

hướng chuẩn hóa phải xuất phát từ đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật

của Đảng và Nhà nước về chiến lược phát triển giáo dục, coi nhà giáo và CBQL

giáo dục là đội ngũ có vai trò quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp nâng cao dân

trí, xây dựng con người, đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước.

Phát triển đội ngũ giám đốc các TTGDTX là nhiệm vụ của các cấp uỷ

Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị, coi đó là một bộ phận trong công

tác cán bộ của Đảng và Nhà nước, trong đó ngành giáo dục - đào tạo giữ vai trò

chính trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện; chịu trách nhiệm trong việc đào

tạo, bồi dưỡng; Giữ vai trò chủ đạo trong việc quản lý, bố trí, sử dụng đội ngũ

giám đốc TTGDTX; Tham mưu xây dựng chế độ, chính sách phù hợp để thúc

đẩy tinh thần làm việc. Xây dựng phát triển đội ngũ giám đốc TTGDTX phải

được tiến hành đồng bộ với việc đổi mới cơ chế quản lý của Nhà nước đối với

cán bộ hành chính sự nghiệp, đảm bảo thực hiện chủ trương XHH giáo dục.

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống

Các giải pháp được đề xuất phải có tính hệ thống, được xác định trên cơ

sở phát triển nguồn nhân lực (đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, phát triển, đãi ngộ...)

của ngành học GDTX. Về nguyên tắc, các vấn đề tất yếu có liên quan như sử

dụng nguồn nhân lực (kế hoạch hóa lao động, tuyển dụng, bố trí...), môi trường

nguồn nhân lực (điều kiện làm việc, môi trường văn hóa, quy mô việc làm....)

đều được đề cập nhưng các giải pháp đưa ra cần tập trung vào mục tiêu phát

triển nguồn nhân lực. Do vậy, có một hệ thống các giải pháp tổng thể, nhưng vìđiều kiện, khuôn khổ nghiên cứu, đề tài chỉ lựa chọn một số giải pháp có tính

chất then chốt và đột phá. Các giải pháp phải có mối liên hệ chặt chẽ, thống nhất

với nhau để tổng hợp nên các tác động đồng bộ đến quá trình quản lý.

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn

Giải pháp lựa chọn phải phù hợp với điều kiện chính trị - kinh tế - xã hội

nước ta trong thời kỳ tiến hành CNH, HĐH và hội nhập quốc tế nói chung và điều

kiện cụ thể của Thái Bình nói riêng (CSVC, tài chính, tập quán, tâm lý...) để đảm

bảo thực hiện hiệu quả. Điều kiện thực tiễn và định hướng phát triển kinh tế - xã

hội đặt ra yêu cầu phát triển giáo dục - đào tạo, chi phối trực tiếp nguồn nhân lực

giáo dục trong đó có đội ngũ giám đốc TTGDTX. Vì vậy, các giải pháp phải có

tính đón đầu, với mục tiêu đưa đội ngũ giám đốc TTGDTX nhanh chóng đạt

chuẩn và vượt chuẩn, vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa hướng tới yêu cầu phát

triển lâu dài của sự nghiệp giáo dục - đào tạo ở Thái Bình.

Để thực hiện được yêu cầu này khi xây dựng giải pháp cần chỉ ra các việc

cần làm, nội dung, cách tiến hành cụ thể sao cho các giám đốc TTGDTX có thể

hiểu và thực hiện được. Các giải pháp phải được thiết kế dựa trên cơ sở thực tế

về điều kiện, hoàn cảnh công tác của từng giám đốc, điều kiện và nhu cầu về

CSVC và các nguồn lực khác của từng đơn vị và địa phương.

Việc phân tích kỹ thực trạng đội ngũ giám đốc theo Chuẩn được tiến hành

tại tất cả các TTGDTX và từ đó rút ra các những điểm chung, phổ biến cho việc

đề xuất các giải pháp.

3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa

Để phát huy những kết quả đã đạt được, các giải pháp đề xuất phải dựa

trên cơ sở xem xét, kế thừa những thành tựu đã có và trên cơ sở tổng kết kinh

nghiệm thực tiễn, hệ thống hóa lại các ý tưởng sáng tạo, thậm chí đã được áp

dụng của các giáo viên, CBQL CSGD, các cơ quan quản lý giáo dục, các địa

phương trong khung lý luận chung của đề tài.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (112 trang)

×