1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁM ĐỐC TTGDTX CẤP HUYỆN TỈNH THÁI BÌNH THEO HƯỚNG CHUẨN HÓA

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.5 MB, 112 trang )


điều kiện, khuôn khổ nghiên cứu, đề tài chỉ lựa chọn một số giải pháp có tính

chất then chốt và đột phá. Các giải pháp phải có mối liên hệ chặt chẽ, thống nhất

với nhau để tổng hợp nên các tác động đồng bộ đến quá trình quản lý.

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn

Giải pháp lựa chọn phải phù hợp với điều kiện chính trị - kinh tế - xã hội

nước ta trong thời kỳ tiến hành CNH, HĐH và hội nhập quốc tế nói chung và điều

kiện cụ thể của Thái Bình nói riêng (CSVC, tài chính, tập quán, tâm lý...) để đảm

bảo thực hiện hiệu quả. Điều kiện thực tiễn và định hướng phát triển kinh tế - xã

hội đặt ra yêu cầu phát triển giáo dục - đào tạo, chi phối trực tiếp nguồn nhân lực

giáo dục trong đó có đội ngũ giám đốc TTGDTX. Vì vậy, các giải pháp phải có

tính đón đầu, với mục tiêu đưa đội ngũ giám đốc TTGDTX nhanh chóng đạt

chuẩn và vượt chuẩn, vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa hướng tới yêu cầu phát

triển lâu dài của sự nghiệp giáo dục - đào tạo ở Thái Bình.

Để thực hiện được yêu cầu này khi xây dựng giải pháp cần chỉ ra các việc

cần làm, nội dung, cách tiến hành cụ thể sao cho các giám đốc TTGDTX có thể

hiểu và thực hiện được. Các giải pháp phải được thiết kế dựa trên cơ sở thực tế

về điều kiện, hoàn cảnh công tác của từng giám đốc, điều kiện và nhu cầu về

CSVC và các nguồn lực khác của từng đơn vị và địa phương.

Việc phân tích kỹ thực trạng đội ngũ giám đốc theo Chuẩn được tiến hành

tại tất cả các TTGDTX và từ đó rút ra các những điểm chung, phổ biến cho việc

đề xuất các giải pháp.

3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa

Để phát huy những kết quả đã đạt được, các giải pháp đề xuất phải dựa

trên cơ sở xem xét, kế thừa những thành tựu đã có và trên cơ sở tổng kết kinh

nghiệm thực tiễn, hệ thống hóa lại các ý tưởng sáng tạo, thậm chí đã được áp

dụng của các giáo viên, CBQL CSGD, các cơ quan quản lý giáo dục, các địa

phương trong khung lý luận chung của đề tài.Thực tế nghiên cứu đề tài cũng đã thể hiện sự kế thừa các kết quả nghiên

cứu đã có, đặc biệt là các nghiên cứu khoa học về phát triển nguồn nhân lực nói

chung và phát triển nguồn nhân lực giáo dục nói riêng.

3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả

Giám đốc là nhân vật số một, quyết định chất lượng quản lý công tác dạy

học, giáo dục và mọi hoạt động của TTGDTX. Phát triển đội ngũ giám đốc là

điều kiện tiên quyết để nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo nâng cao chất lượng

giáo dục, hoạt động của TTGDTX. Các giải pháp phát triển đội ngũ giám đốc

phải góp phần vào việc thực hiện mục tiêu quản lý với chất lượng và hiệu quả

cao, đảm bảo cho TTGDTX hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao,

trong đó nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục là mục tiêu hàng đầu. Điều đó

đòi hỏi khi xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giám đốc TTGDTX, chỉ đạo

công tác đào tạo, bồi dưỡng phải quán triệt sâu sắc mục tiêu và nội dung hoạt

động của TTGDTX.

3.1.6. Nguyên tắc đảm bảo kết hợp hài hòa các lợi ích

Giám đốc là người quản lý, lãnh đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ,

sứ mạng của TTGDTX đã được Nhà nước giao phó. Nhu cầu và lợi ích của Nhà

nước, TTGDTX và cá nhân giám đốc gắn bó hữu cơ với nhau, chi phối lẫn nhau.

Do vậy, các giải pháp phát triển đội ngũ giám đốc TTGDTX phải đảm bảo kết

hợp hài hòa lợi ích của Nhà nước, TTGDTX và cá nhân giám đốc mới mang lại

hiệu quả cao. Trong quá trình thực hiện nếu nhu cầu, lợi ích của Nhà nước,

TTGDTX và cá nhân giám đốc đều được giải quyết thỏa đáng sẽ tạo động lực

mạnh mẽ thúc đẩy đội ngũ giám đốc TTGDTX phát triển.

3.2. Một số giải pháp phát triển đội ngũ giám đốc TTGDTX cấp huyện tỉnh

Thái Bình theo hƣớng chuẩn hóa.

3.2.1. Giải pháp 1: Triển khai công tác dự báo, quy hoạch và tạo nguồn

phát triển đội ngũ giám đốc TTGDTX theo hướng chuẩn hoá.

3.2.1.1. Mục đích của giải phápNhằm chủ động trong việc quy hoạch, tạo nguồn phát triển và hình

thành được đội ngũ giám đốc TTGDTX có chất lượng, có đủ năng lực quản lý

đáp ứng yêu cầu phát triển GDTX trong giai đoạn mới; Giúp phát hiện, lựa

chọn những giáo viên có năng lực chuyên môn và quản lý để xây dựng đội

ngũ kế cận, chuẩn bị bổ sung, thay thế giám đốc TTGDTX khi cần thiết, đảm

bảo cho đội ngũ này luôn đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và có chất lượng

cao, đáp ứng yêu cầu Chuẩn giám đốc TTGDTX.

3.2.1.2. Nội dung của giải pháp

Để làm tốt công tác này Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề án phát triển

mạng lưới ngành học GDTX trong thời gian trước mắt và lâu dài (5 – 10 năm),

để từ đó định ra nhu cầu về số TTGDTX và số giám đốc; Điều tra, khảo sát tình

hình về cơ cấu, số lượng, chất lượng, điều kiện làm việc, chế độ chính sách cho

đội ngũ giám đốc trong toàn tỉnh; Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên

dự nguồn theo Chuẩn giám đốc TTGDTX. Có 2 nội dung cần phải tiến hành khi

thực hiện giải pháp

Nội dung 1: Phát hiện, lựa chọn, hình thành đội ngũ cán bộ, giáo viên

nguồn kế cận giám đốc TTGDTX

Công tác dự báo bao gồm dự báo về nhu cầu nguồn giám đốc và dự báo

cả về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu phát

triển GDTX. Công tác quy hoạch phải bao gồm cả các cán bộ đương chức và

tạo nguồn kế cận. Khi triển khai công tác dự báo nhu cầu nguồn giám đốc,

lưu ý đến nhu cầu phát triển và nhu cầu thay thế, bổ sung cán bộ.

Nhu cầu phát triển: Căn cứ vào kế hoạch phát triển của các đơn vị từng

năm, từng giai đoạn để xác định nhu cầu phát triển.

Nhu cầu thay thế, bổ sung: Do yếu tố khách quan, chủ quan của đội ngũ

giám đốc TTGDTX sẽ có một số cần thay thế, bổ sung vì hết nhiệm kỳ công

tác, vì lý do sức khoẻ, tuổi tác hoặc không đạt yêu cầu về năng lực quản lý,

phẩm chất cán bộ...Phát hiện, lựa chọn, hình thành đội ngũ nguồn kế cận giám đốc thông

qua các hoạt động thực tiễn. Qua nghiên cứu tác giả khuyến nghị đưa ra 10

dấu hiệu biểu hiện khả năng lãnh đạo để lựa chọn cán bộ, giáo viên dự nguồn

đưa vào quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển thành CBQL như sau: 1/Có

tầm (Hiểu biết những xu hướng giáo dục hiện đại, hiểu biết các vấn đề kinh tế

- xã hội của cộng đồng, quốc gia; Chủ động, sáng tạo trong công việc; Luôn

hướng tới đổi mới và phát triển; Có tư duy chiến lược; Lập kế hoạch chiến

lược; Tư duy hệ thống; Phân tích và tổng hợp; Kiên định, không từ bỏ mục

tiêu); 2/Có khả năng tác động và ảnh hưởng (Có khả năng gây ảnh hưởng tích

cực đến mọi người xung quanh; có khả năng viết và trình bày bằng lời nói rõ

ràng; tế nhị, lịch thiệp trong ứng xử; quan tâm đến tình cảm, thái độ của

những người xung quanh); 3/Có năng lực lãnh đạo nhóm (Xây dựng nhóm; có

kỹ năng tạo động lực; hiểu biết về tổ chức, có khả năng đánh giá đúng người

khác; tự đặt ra kế hoạch và làm việc để đạt tới những tiêu chuẩn cao); 4/ Có

năng lực chuyên môn (Giỏi về chuyên môn được đào tạo); 5/Năng lực sáng

tạo (Có sáng kiến trong công việc, sáng tạo trong dạy học; có khả năng hoàn

thành công việc trong những điều kiện khó khăn, cởi mở và linh hoạt); 6/Khả

năng phối hợp, hợp tác (Cộng tác, hợp tác với tinh thần, động cơ phục vụ

trong sáng; biết lắng nghe ý kiến phê bình của đồng nghiệp và cấp trên, biết

sửa chữa thiếu sót; hiểu vấn đề và tận dụng cơ hội cho những thay đổi có tính

xây dựng); 7/ Khả năng hỗ trợ người khác (Hướng dẫn, kèm cặp đồng nghiệp,

biết hỗ trợ, hướng dẫn đồng nghiệp, người học vươn lên); 8/ Có khả năng

quản lý nguồn lực (Quản lý tài chính, quản lý tri thức, quản lý nhân sự); 9/ Có

kỹ năng vận dụng công nghệ, ngoại ngữ trong công việc; 10/ Tự nhận biết

bản thân (Hiểu biết về bản thân; tự học thường xuyên; có sự thăng bằng cảm

xúc với lý trí và thực thế).

- Một số vấn đề cần quan tâm khi triển khai công tác dự báo và quy

hoạch đội ngũ giám đốc: 1/ Số nghỉ hưu từng năm và trong 5 năm tiếp theo;

2/Xác định số cần thay thế; 3/Xác định số lượng, cơ cấu, nhu cầu về năng lực,trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ cho mỗi vị trí công

tác và theo từng giai đoạn phát triển của GDTX; 4/ Dự kiến cán bộ, giáo viên

quy hoạch làm CBQL; 5/Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cần đảm

bảo khách quan, dân chủ, chất lượng và quan tâm đến đội ngũ cán bộ trẻ và

cơ cấu nữ.

Nội dung 2: Đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên tạo nguồn giám

đốc theo Chuẩn giám đốc TTGDTX. Gồm các bước sau:

- Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng: Căn cứ vào Chuẩn và đội ngũ nguồn kế cận

lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để đội ngũ này tiếp cận và tiến tới đáp ứng các

tiêu chuẩn, tiêu chí của Chuẩn. Xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng

theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xác định lộ trình, thời gian thực

hiện; Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, sau khi hoàn

thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng được cấp chứng chỉ/giấy chứng nhận.

- Triển khai kế hoạch đào tạo - bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên tạo

nguồn giám đốc theo Chuẩn. Nội dung, chương trình và cách thức tổ chức

cần phải hướng đến thực hiện tốt tất cả các yêu cầu về năng lực quản lý, đòi

hỏi người học sau khi hoàn thành chương trình phải có đủ kiến thức, kỹ năng,

thái độ cần thiết để thực thi có hiệu quả nhiệm vụ quản lý như: Tổ chức học

tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng các khóa VIII, IX, X và XI

về giáo dục - đào tạo; Chỉ thị, Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ về đổi

mới giáo dục, thực hiện phổ cập; Học tập, nghiên cứu Chuẩn giám đốc

TTGDTX; Học tập các chuyên đề theo chương trình đã xây dựng để cung cấp

các kiến thức, kỹ năng đáp ứng các yêu cầu của Chuẩn. Chú trọng các chuyên

đề về quản lý và quản lý TTGDTX; Biết xây dựng đề cương phấn đấu theo

Chuẩn, nêu rõ mục tiêu, nội dung, cách thức và thời gian thực hiện để đạt

Chuẩn; Tự nghiên cứu thực tế về quản lý tại các TTGDTX hoạt động tốt và viết

báo cáo thu hoạch.

Nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ dự nguồn giám đốc gồm:

1/ Đào tạo cử nhân văn bằng hai hoặc thạc sỹ QLGD; 2/ Bồi dưỡng thườngxuyên nghiệp vụ QLGD theo chu kỳ một năm một lần; 3/ Bồi dưỡng, cập nhật

thường xuyên về đổi mới chương trình, sách giáo khoa theo chuẩn kiến thức

kỹ năng đối với GDTX; 4/ Bồi dưỡng theo chuyên đề (phương pháp giảng

dạy, kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục, hội nhập quốc tế, giáo dục và

hoà nhập…); 5/ Bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ, kỹ năng sử dụng công nghệ

thông tin; 6/ Bồi dưỡng kiến thức về quản lý hành chính Nhà nước về lý luận,

chính trị, đạo đức, tác phong nhà giáo.

- Kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng: Cán bộ, giáo viên dự nguồn

được kiểm tra, đánh giá khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng và được cấp

chứng chỉ/giấy chứng nhận theo các tiêu chuẩn, tiêu chí của Chuẩn giám đốc

TTGDTX (tuy nhiên các yêu cầu và mức độ kết quả cần đạt được phải phù

hợp với đối tượng dự nguồn, quy hoạch kế cận, chưa phải là giám đốc).

3.2.2. Giải pháp 2: Tuyển chọn và sử dụng hợp lý đội ngũ giám đốc

TTGDTX theo hướng chuẩn hoá.

3.2.2.1. Mục đích của giải pháp:

Phát triển được đội ngũ giám đốc TTGDTX đạt các yêu cầu của Chuẩn;

Sử dụng một cách khoa học, phù hợp với sở trường, với trình độ quản lý, tạo

điều kiện thúc đẩy sự lao động sáng tạo, tránh lãng phí nhân lực; Đảm bảo

định mức lao động, thực hiện đúng chế độ chính sách, duy trì sự đoàn kết

thống nhất trong mỗi đơi vị.

3.2.2.2. Nội dungcủa giải pháp:

* Đổi mới công tác tuyển chọn, sắp xếp, bổ nhiệm: Sở Giáo dục và Đào tạo

xây dựng quy trình và thực hiện công tác sắp xếp, tuyển chọn, đề bạt cán bộ

đảm bảo hợp lý, chất lượng, hiệu quả. Quy trình tuyển chọn, đề bạt cần qua

các bước sau: 1/ Phổ biến để cán bộ, giáo viên biết rõ các tiêu chuẩn đề bạt;

2/ Lấy ý kiến của tập thể cán bộ, giáo viên qua thăm dò, tín nhiệm; 3/ Lãnh

đạo Sở họp, đánh giá các đối tượng được tín nhiệm, kết hợp với việc xem xét

kết quả xếp loại cán bộ, giáo viên hằng năm, đối chiếu với tiêu chuẩn để lựa

chọn người đạt được nhiều tiêu chuẩn nhất; 4/ Sau khi thống nhất chọn ngườiđủ tiêu chuẩn, lập hồ sơ của đối tượng trình cơ quan có thẩm quyền xét duyệt

và ra quyết định bổ nhiệm.

* Phân công, sắp xếp lại đội ngũ kết hợp với luân chuyển: Trên cơ sở các

tiêu chuẩn, định mức cụ thể đảm bảo đủ số lượng, đồng bộ về cơ cấu, cân

nhắc kỹ năng lực, sở trường của từng người sao cho đạt hiệu quả quản lý cao

nhất. Khi phân công công tác ưu tiên người địa phương. Những giám đốc hạn

chế về chuyên môn nghiệp vụ, tư tưởng, phẩm chất chính trị lệch lạc, hạn chế

về sức khoẻ, tuổi cao không đủ điều kiện công tác có thể giải quyết theo chế

độ chính sách hợp lý.

Để phân công, sắp xếp lại vị trí công tác, đáp ứng yêu cầu đổi mới về giáo

dục cần phải: Rà soát lại đội ngũ giám đốc, phân loại trên cơ sở của Chuẩn; Hiểu

rõ năng lực và phẩm chất của mỗi giám đốc; Nâng cao nhận thức cho các giám

đốc (vì phần lớn đều ngại thay đổi); Tạo điều kiện thuận lợi để họ đến cơ sở mới

vẫn phát huy được hết khả năng của mình; Theo dõi, động viên, khích lệ tạo tâm lý

phấn khởi, tự tin cho người mới; Luân chuyển giám đốc đạt chuẩn loại xuất sắc

tăng cường về TTGDTX khó khăn.

Việc bố trí sử dụng cần được thực hiện đúng chuyên môn, trình độ đào

tạo, sở trường, năng lực để tạo điều kiện cho các giám đốc phát huy hết các

tiềm năng của mình. Việc tuyển chọn phải được các cấp có thẩm quyền thực

hiện đúng quy trình, thủ tục, phải phối hợp giữa quản lý ngành và quản lý

theo lãnh thổ và sự lãnh đạo của cấp uỷ và chính quyền.

3.2.3. Giải pháp 3: Tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực quản lý của giám đốc

theo Chuẩn giám đốc TTGDTX.

3.2.3.1. Mục đích của giải pháp

Giúp các cấp quản lý nắm được trình độ, năng lực của đội ngũ giám đốc

TTGDTX hiện nay ở mức độ nào so với Chuẩn; Nắm được tâm tư, nguyện

vọng và các kiến nghị, đề xuất của họ. Căn cứ kết quả kiểm tra, đánh giá có

chủ trương, chính sách, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng các yêu cầu củaChuẩn giám đốc TTGDTX, đồng thời có kế hoạch bố trí, sắp xếp, sử dụng đối

với đội ngũ giám đốc hiện đang công tác.

Giúp đội ngũ giám đốc TTGDTX thấy được mặt mạnh, mặt yếu để tự

điều chỉnh và hoàn thiện mình nhằm đạt chuẩn và vượt chuẩn; Hình thành

thói quen tự kiểm tra, tự đánh giá trong quá trình quản lý, phát huy ưu điểm,

khắc phục thiếu sót để không ngừng vươn lên đạt chuẩn ở mức cao hơn.

Trong quá trình kiểm tra, đánh giá phát hiện nhân tố mới đưa vào diện

dự nguồn giám đốc để đào tạo bồi dưỡng.

3.2.3.2. Nội dung của giải pháp

Sở Giáo dục và Đào tạo là chủ thể thực hiện giải pháp này cần triển

khai các công việc sau đây:

* Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá: Khi xây dựng kế hoạch cần phải phân

tích tình hình cụ thể, xác định mục đích chung, mục tiêu cụ thể, quyết định

phương tiện để đo kết quả cuối cùng. Đối tượng được kiểm tra, đánh giá nên

là những giám đốc đã thực hiện nhiệm vụ được một nửa nhiệm kỳ hoặc hết

nhiệm kỳ nhưng thuộc diện bổ nhiệm lại.

Căn cứ quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kiểm tra, đánh giá

theo Chuẩn, vận dụng kinh nghiệm quốc tế và điều kiện thực tiễn của Thái

Bình, công tác kiểm tra, đánh giá thường xuyên đội ngũ giám đốc và dự nguồn

quy hoạch theo Chuẩn được tiến hành một cách công khai, trung thực, khách

quan, phát huy mặt tích cực, ngăn chặn và xử lý kịp thời mặt tiêu cực, thúc đẩy

quá trình phấn đấu theo Chuẩn của đội ngũ giám đốc và cán bộ, giáo viên dự

nguồn giám đốc TTGDTX.

* Tổ chức triển khai kế hoạch kiểm tra, đánh giá thường kỳ năng lực quản lý

của giám đốc theo chuẩn: Để có sự thống nhất trong việc kiểm tra, đánh giá năng

lực quản lý của giám đốc theo Chuẩn, nên có sự thống nhất về hình thức và nội

dung đánh giá.Về hình thức đánh giá có thể đồng thời thực hiện theo 4 cách: Cấp trên

đánh giá; Giám đốc tự đánh giá; Giáo viên đánh giá; Chính quyền địa phương,

dư luận xã hội và phụ huynh đánh giá giám đốc. Đánh giá bao giờ cũng phải đi

kèm với xếp loại. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giám đốc

TTGDTX sau khi được đánh giá theo chuẩn thì sẽ xếp loại theo 2 mức sau:

1/đạt chuẩn (loại xuất sắc; loại khá; loại trung bình) 2/ không đạt chuẩn.

Những yêu cầu cần phải thực hiện trong quá trình đánh giá, xếp loại: 1/

Khách quan, toàn diện, khoa học, công bằng và dân chủ; 2/ Phản ánh đúng phẩm

chất, năng lực, hiệu quả công tác, phải đặt trong phạm vi công tác và điều kiện cụ

thể của trung tâm, địa phương; 3/ Phải căn cứ vào các kết quả được minh chứng

phù hợp với các tiêu chí, tiêu chuẩn của Chuẩn.

Với những giám đốc đạt Chuẩn vào loại xuất sắc thì có hình thức khen

thưởng, tôn vinh phù hợp để họ phát huy thành tích đã đạt được, nhân rộng

trong ngành học bằng cách tổ chức cho họ báo cáo điển hình, các giám đốc

khác nghiên cứu học tập, rút kinh nghiệm. Có thể điều động, luân chuyển họ

vào những TTGDTX còn khó khăn, thay thế các giám đốc còn hạn chế về

năng lực trong một thời gian nhất định để nâng cao chất lượng quản lý, chất

lượng giáo dục ở các đơn vị này. Đồng thời có cơ chế, chính sách khuyến

khích những giám đốc này tiếp tục phấn đấu để đạt chuẩn ở mức cao hơn.

Những giám đốc đạt chuẩn vào loại khá cần xây dựng đề cương chi tiết

phấn đấu để đạt chuẩn ở mức xuất sắc; Có cơ chế, chính sách khuyến khích

những giám đốc này tiếp tục phấn đấu.

Những giám đốc đạt chuẩn ở mức trung bình cần phải có kế hoạch tự học,

tự nghiên cứu, tự rèn luyện, đồng thời Sở phải có chủ trương cụ thể, cơ chế,

chính sách phù hợp để họ phấn đấu vươn lên trong thời gian ngắn nhất đạt chuẩn

ở mức cao hơn.

Với những giám đốc chưa đạt chuẩn có thể giải quyết theo các hướng sau:

1/ Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lại theo Chuẩn; bắt buộc tham gia đào tạo, bồi

dưỡng lại theo chương trình, thời gian phù hợp để đạt chuẩn; được kiểm tra -đánh giá lại nếu đạt chuẩn thì có thể tiếp tục làm quản lý TTGDTX; 2/ Thực

hiện miễn nhiệm hoặc điều động sang công tác khác thích hợp hơn; 3/ Đối với

những giám đốc chưa đạt chuẩn có tuổi đời cao (trên 50 tuổi), không thể tiếp tục

bố trí đào tạo, bồi dưỡng lại và khó bố trí công tác có thể giải quyết cho họ nghỉ

hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cùng với chính sách đãi ngộ, thù lao hợp lý.

Với những giám đốc mặc dù đã đạt chuẩn loại xuất sắc hoặc loại khá

nhưng vẫn còn một vài tiêu chí đạt ở mức trung bình, phải có chủ trương cụ thể

để họ tiếp tục phấn đấu học tập, bồi dưỡng, áp dụng kinh nghiệm của đồng

nghiệp để đạt khá và xuất sắc ở các tiêu chí này.

Trong quá trình kiểm tra, đánh giá cần chú trọng tới công tác phát hiện

nhân tố mới là những cán bộ, giáo viên tích cực, có năng lực... Đây là vấn đề

cần thiết bởi sẽ góp phần thực hiện giải pháp quy hoạch, tạo nguồn giám đốc

TTGDTX

3.2.4. Giải pháp 4: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giám đốc TTGDTX

theo chuẩn giám đốc.

3.2.4.1. Mục đích của giải pháp

- Nhằm nhanh chóng chuẩn hóa đội ngũ giám đốc TTGDTX theo

phương châm địa phương hóa hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, gắn sứ mệnh của

trường cao đẳng sư phạm (với vai trò là trung tâm nguồn) với công tác đào

tạo, bồi dưỡng CBQL giáo dục ở địa phương.

- Bằng hình thức tự học, tự bồi dưỡng để đạt và vượt chuẩn trong đội

ngũ giám đốc vừa phát huy được tính chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân vừa

tiết kiệm ngân sách nhà nước, không lãng phí thời gian lại vừa hưởng ứng phong

trào thi đua sâu rộng trong toàn ngành “mỗi thầy cô là một tấm gương về tinh

thần tự học và sáng tạo”.

- Môn học mới – môn quản lý giáo dục, nếu được đưa vào chương trình

đào tạo ở các trường sư phạm, giúp các sinh viên sư phạm sau khi trở thành nhà

giáo, CBQL giáo dục có kiến thức cơ bản về quản lý áp dụng vào nghề nghiệp.- Việc huy động các tổ chức chính trị, xã hội tham gia hoạt động đào tạo,

bồi dưỡng cho đội ngũ giám đốc TTGDTX sẽ góp phần khắc phục các hạn chế,

nâng cao trình độ lý luận chính trị, đạo đức nghề nghiệp, góp phần thực hiện tốt

phương châm xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục là nhiệm vụ của toàn

Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, đảm bảo cho đội ngũ này đạt chuẩn ở

mức cao hơn.

3.2.4.2. Nội dung của giải pháp

* Định kỳ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giám đốc theo chuẩn giám đốc

TTGDTX tại địa phương.

Trường Cao đẳng Sư phạm (trực thuộc UBND tỉnh) với sứ mệnh là trung

tâm nguồn được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ

nhà giáo và CBQL giáo dục của địa phương, định kỳ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng

đội ngũ giám đốc theo chuẩn bằng nhiều hình thức (bồi dưỡng ngắn hạn, bồi

dưỡng theo chuyên đề cập nhật kiến thức về QLNN, QLGD, QLGDTX) sẽ

mang lại hiệu quả cao. Chủ thể thực hiện là UBND tỉnh, việc tổ chức triển khai

thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Nội vụ.

Qua kết quả khảo sát, điều tra của tác giả và đánh giá của một số CBQL

cơ quan quản lý giáo dục cho thấy, đội ngũ giám đốc TTGDTX về cơ bản đạt

chuẩn, song ở một số tiêu chí mức độ đạt được chưa cao, cần phải tổ chức đào

tạo, bồi dưỡng để đảm bảo toàn bộ đội ngũ này đều đạt chuẩn ở mức độ cao

trong thời gian sớm nhất. Mặt khác đội ngũ này thường biến động theo nhiệm

kỳ bổ nhiệm và nếu không thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng lại dẫn đến tâm

lý chủ quan, ỷ lại. Quy trình, nội dung triển khai thực hiện theo trình tự các

bước như sau:

Bước 1, Xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng: Tổ chức điều tra cơ bản

theo các tiêu chuẩn và tiêu chí của chuẩn giám đốc TTGDTX để xác định rõ

nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu của chuẩn. Có bao nhiêu giám

đốc đã đạt và chưa đạt Chuẩn. Mỗi tiêu chuẩn và tiêu chí có bao nhiêu giámXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (112 trang)

×