1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.6 MB, 127 trang )


Đặng Quốc Bảo; “ Quản lý hành chính nhà nƣớc và quản lý ngành giáo dục”. do

PGS.TS . Phạm Viết Vƣợng chủ biên…là những tác phẩm có giá trị.

Tuy nhiên các công trình nghiên cứu trên thƣờng đi sâu vào lý luận công

tác quản lý giáo dục nói chung, còn ở phƣơng diện quản lý cụ thể một môn học

trong trƣờng trung học phổ thông trong đó có môn tiếng Anh thì chƣa đƣợc đề

cập nhiều. Trong những năm gần đây lý luận về quản lý các môn học trong

trƣờng trung học phổ thông đã đƣợc quan tâm, nhất là trong các luận văn thạc sỹ

về quản lý giáo dục.

Đối với môn ngoại ngữ, trong nhiều công trình nghiên cứu về môn tiếng

Anh, nhiều chuyên gia cũng đã đề cập đến một số phƣơng diện của quản lý quá

trình dạy và học môn tiếng Anh sao cho hiệu quả cao nhất. Có thể kể đến một số

công trình tiêu biểu nhƣ: “Teaching English Cambridge University Press, 1995”

của Adrian Doff; “Những vấn đề cơ bản về dạy học ngoại ngữ. Nhà xuất bản

ĐHQG Hà Nội 2005 của trƣờng ĐHNN ĐHQG Hà Nội.

Khi xây dựng các biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh ở

trƣờng THPT cần căn cứ vào các văn bản nghị quyết, chính sách pháp luật của

Nhà nƣớc cũng nhƣ các văn bản hƣớng dẫn của Bộ giáo dục và Đào tạo, các văn

bản quy định của địa phƣơng đối với các trƣờng THPT. Trong đó luật giáo dục

2005 và điều lệ trƣờng Trung học là những văn bản mang tính nguyên tắc mà

ngƣời cán bộ quản lý phải tuân thủ nghiêm túc. Ngoài ra còn các chủ trƣơng về

Giáo dục và Đào tạo đƣợc thể hiện trong các văn kiện Đại hội Đảng, các nghị

quyết TW 2 về giáo dục; Kết luận Hội nghị TW 6 về Giáo dục - Đào tạo; Chỉ thị

40-CT/TW; Quyết định số 09/2005 /QĐ-TT của Thủ tƣớng Chính phủ về nâng

cao chất lƣợng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục…cũng rất quan trọng.

1.2. Các khái niệm cơ bản của vấn đề nghiên cứu

1.2.1. Quản lý, biện pháp quản lý

1.2.1.1. Quản lý

Trong tất cả các lĩnh vực về quản lý đời sống xã hội, con ngƣời muốn tồn

tại và phát triển đều phải đƣợc dựa vào sự nỗ lực của một tổ chức, từ một nhóm

nhỏ đến phạm vi rộng lớn đều phải thừa nhận và chịu một sự quản lý nào đó.13Quản lý là tác động chỉ huy, điều khiển, hƣớng dẫn các quá trình xã hội

và hành vi hoạt động của con ngƣời nhằm đạt mục đích đề ra. Sự tác động của

quản lý luôn tự giác, phấn khởi đem hết khả năng trí tuệ để sáng tạo ra lợi ích

cho bản thân và cho cả xã hội. Các Mác đã nêu lên: bản chất của quản lý là

nhằm thiết lập sự phốí hợp giữa những công việc cá nhân và thực hiện những

chức năng chung, nảy sinh từ sự vận động của toàn bộ cơ thể sản xuất, khác với

sự vận động của các bộ phận riêng lẻ của nó, một ngƣời chơi vĩ cầm riêng lẻ tự

điều khiển mình, còn dàn nhạc thì cần ngƣời chỉ huy. Theo Harol Koontz thì:

“Quản lý là một hoạt động thiết yếu, nó đảm bảo phối hợp những nỗ lực cá nhân

nhằm đạt đƣợc các mục đích của nhóm. Mục tiêu của mọi nhà quản lý nhằm

hình thành môi trƣờng mà trong đó con ngƣời có thể đạt đƣợc các mục đích của

nhóm với thời gian tiền bạc và sự bất mãn cá nhân ít nhất. Với tƣ cách thực hành

thì cách quản lý là một nghệ thuật, còn kiến thức có tổ chức về quản lý là một

khoa học”. (38, tr.3)

Các tác giả Nguyễn Quốc Chí và Nguyễn Thị Mỹ Lộc cho rằng: Hoạt

động quản lý là tác động có định hƣớng có chủ đích của chủ thể quản lý (ngƣời

quản lý) đến khách thể quản lý (ngƣời bị quản lý) trong một tổ chức nhằm cho

tổ chức vận hành và đạt đƣợc mục tiêu của tổ chức “ ( 21,tr.1).

Từ các định nghĩa trên chúng ta thấy mặc dù các tác giả có các quan niệm

khác nhau về quản lý nhƣng họ đều thống nhất quản lý luôn luôn tồn tại với tƣ

cách là một hệ thống gồm các yếu tố: chủ thể quản lý (ngƣời quản lý, tổ chức

quản lý); khách thể quản lý (ngƣời bị quản lý, đối tƣợng quản lý) gồm: Con

ngƣời, trang thiết bị kỹ thuật, nguồn tài chính... và mục đích hay mục tiêu chung

của công tác quản lý do chủ thể quản lý áp đặt hay do yêu cầu khách quan của

xã hội hoặc do có sự cam kết, thỏa thuận giữa chủ thể quản lý và khách thể quản

lý. Từ đó nảy sinh các mối quan hệ tƣơng tác với nhau giữa chủ thể quản lý và

khách thể quản lý.

Bản chất của hoạt động quản lý là cách thức tác động (tổ chức, điều khiển,

chỉ huy) hợp quy luật của chủ thể quản lý đến khách thể quản lý trong một tổ14chức nhằm làm cho tổ chức vận hành đạt hiệu quả mong muốn và đạt đƣợc

mục tiêu đề ra.

Xã hội ngày càng phát triển, vai trò của quản lý càng đƣợc nhấn mạnh và

nội dung của hoạt động quản lý càng phức tạp. Tác động quản lý thƣờng mang

tính tổng hợp gồm nhiều biện pháp khác nhau. Vì vậy quản lý vừa là một khoa

học, vừa là một nghệ thuật. Quản lý mang tính khoa học vì các hoạt động của

quản lý có tổ chức, có định hƣớng đều dựa trên những quy luật , những nguyên

tắc và những phƣơng pháp hoạt động cụ thể đồng thời quản lý mang tính nghệ

thuật vì nó vận dụng một cách linh hoạt và sáng tạo vào những điều kiện cụ thể

trong sự kết hợp và tác động nhiều mặt của các yếu tố khác nhau trong đời sống

xã hội. Ngƣời ta có thể nói rằng sự thành công hay thất bại của một tổ chức

chính là sự thành công hay thất bại của chính ngƣời quản lý tổ chức đó.

1.2.1.2. Biện pháp quản lý

Nghiên cứu về khoa học quản lý, tác giả Trần Quốc Thành nêu ra 4 biện

pháp quản lý chính, đó là: Biện pháp thuyết phục, biện pháp hành chính - tổ

chức, biện pháp kinh tế, biện pháp tâm lý – giáo dục.

Biện pháp thuyết phục: là cách tác động của chủ thể quản lý vào đối tƣợng

quản lý bằng lý lẽ làm cho họ nhận thức đúng đắn và tự nguyện thừa nhận các

yêu cầu của nhà quản lý, từ đó có thái độ và hành vi phù hợp với các yêu cầu

này. Đây là biện pháp cơ bản để giáo dục con ngƣời. Biện pháp thuyết phục gắn

với tất cả các biện pháp quản lý khác và phải đƣợc ngƣời quản lý sử dụng trƣớc

tiên vì nhận thức là bƣớc đầu tiên trong hoạt động của con ngƣời.

Biện pháp hành chính - tổ chức: là cách tác động của chủ thể quản lý

vào đối tƣợng quản lý trên cơ sở quan hệ quyền lực tổ chức, quyền hạn hành

chính. Cơ sở của biện pháp này là dựa vào quy luật tổ chức, bởi lẽ bất cứ một hệ

thống nào cũng có quan hệ tổ chức. Trong đó ngƣời ta sử dụng quyền uy và sự

phục tùng trong bộ máy này. Khi sử dụng biện pháp hành chính - tổ chức, chủ

thể quản lý phải nắm chắc các văn bản pháp lý, biết rõ giới hạn, quyền hạn trách

nhiệm. Các quy định phải đảm bảo tính khoa học và thực tiễn, phải kiểm tra và

nắm đƣợc thông tin phản hồi.15Biện pháp kinh tế: là cách tác động của chủ thể quản lý vào đối tƣợng

quản lý thông qua lợi ích kinh tế. Cơ sở của biện pháp này là dựa vào quy luật

kinh tế, thông qua quy luật này để tác động tới tâm lý của đối tƣợng. Nội dung

của biện pháp này là nhà quản lý đƣa ra các nhiệm vụ, kế hoạch... tƣơng ứng với

các mức lợi ích kinh tế. Đối tƣợng bị quản lý có thể lựa chọn phƣơng án thích

hợp để vừa đạt đƣợc mục tiêu của tập thể vừa đạt đƣợc lợi ích kinh tế của cá

nhân. Khi sử dụng biện pháp này cần tránh dẫn đến chủ nghĩa thực dụng hay sự

mất đoàn kết nếu thiếu công bằng.

Biện pháp tâm lý - giáo dục: là cách tác động vào đối tƣợng quản lý

thông qua tâm lý, tình cảm, tƣ tƣởng con ngƣời. Cơ sở của biện pháp này dựa

vào quy luật tâm lý con ngƣời và chức năng tâm lý của con ngƣời. Nội dung của

biện pháp này là kích thích tinh thần tự giác, sự say mê của con ngƣời. Muốn

quản lý thành công ngƣời quản lý cần phải hiểu rõ tâm lý của bản thân mình và

của đối tƣợng quản lý.

Trong sự đa dạng phức tạp của các tình huống trong cuộc sống luôn biến

đổi đòi hỏi các nhà quản lý cần phải biết đƣa ra, vận dụng các biện pháp quản lý

một cách tài tình, khéo léo để đạt đƣợc mục đích.

1.2.1.3. Các chức năng của quản lý

Qua nghiên cứu lý luận và thực tế công tác quản lý nói chung, có thể tóm

lƣợc rằng: quản lý bao gồm bốn chức năng cơ bản là kế hoạch hóa, tổ chức, điều

khiển (lãnh đạo, chỉ huy) và kiểm tra đánh giá.

Chức năng kế hoạch: Chức năng kế hoạch là xác định mục tiêu phát triển

giáo dục và quyết định những biện pháp tốt nhất để thực hiện mục tiêu khi tiến

hành chức năng kế hoạch. Ngƣời quản lý cần hoàn thành đƣợc 2 nhiệm vụ là:

Xác định đúng những mục tiêu cần dể phát triển giáo dục và quyết định những

biện pháp có tính khả thi.

Chức năng kế hoạch là chức năng đầu tiên, nó có vai trò định hƣớng toàn

bộ các hoạt động; là cơ sở để huy động tối đa các nguồn lực cho thực hiện các

mục tiêu và là căn cứ cho việc kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện mục tiêu,

nhiệm vụ của tổ chức, đơn vị và từng cá nhân của quá trình quản lý giáo dục.16Nội dung của chức năng kế hoạch bao gồm: Xác định mục tiêu và phân

tích mục tiêu; xây dựng kế hoạch và thực hiện mục tiêu; triển khai thực hiện các

kế hoạch , kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch.

Chức năng tổ chức: Là chức năng thể hiện quá trình phân phối và sắp xếp

nguồn nhân lực theo những cách thức nhất định để đảm bảo thực hiện các mục

tiêu giáo dục đề ra.

Chức năng tổ chức có vai trò hiện thực hóa các mục tiêu của tổ chức và

đặc biệt là chức năng tổ chức, có khả năng tạo ra sức mạnh mới của tổ chức, cơ

quan, đơn vị….nếu việc sắp xếp nguồn nhân lực khoa học hợp lý.

Nội dung chức năng tổ chức: Xác định cấu trúc tổ chức của chủ thế quản

lý tƣơng ứng với các đối tƣợng và các mối quan hệ của tổ chức; tổ lao động một

cách khoa học của ngƣời quản lý.

Chức năng chỉ đạo: Trong quá trình quản lý giáo dục, chỉ đạo là quá trình

tác động tới hành vi, thái độ của những ngƣời khác nhằm đạt đƣợc tới cá mục

tiêu với chất lƣợng cao.

Vai trò của chức năng chỉ đạo rất quan trọng, chức năng này cùng với

chức năng tổ chức thực hiện hóa các mục tiêu. Chức năng chỉ đạo đƣợc thể hiện

từ việc điều hành và hƣớng dẫn các hoạt động nhằm đạt đƣợc các mục tiêu có

chất lƣợng hiệu quả. Thực chất của các chức năng chỉ đạo là quá trình tác động

và ảnh hƣởng tới chủ thể quản lý tới những ngƣời khác nhằm biến những yêu

cầu chung thành nhu cầu của mọi ngƣời làm cho họ tích cực, chủ động, tự giác

trong công việc, tạo ra hiệu quả trong công việc. Nội dung chủ yếu của chức

năng chỉ đạo: Quyền chỉ huy và hƣớng dẫn triển khai nhiệm vụ phải bảo đảm

thiết thực, phù hợp và cụ thể với những khả năng và trình độ của từng thành viên

trong toàn bộ hệ thống trên cơ sở sử dụng đúng đắn các quyền của ngƣời quản

lý.

Thƣờng xuyên đôn đốc, dộng viên và kích thích lao động, điều này có tác

động nhƣ quá trình tạo động cơ làm việc của mọi thành viên. Ngƣời quản lý cần

có tác động cần thiết tới các đối tƣợng để biến các yêu cầu của tập thể thành nhu17cầu hoạt động của mọi ngƣời. Khi đó mọi ngƣời sẽ thể hiện đƣợc hết khả năng

và công sức của mình cho thực hiện các mục tiêu tổ chức.

Giám sát và sửa chữa là quá trình hoạt động của chủ thể quản lý nhằm

theo dõi việc thực hiện các mục tiêu, các nhiệm vụ của cấp dƣới khi thấy có sự

sai lệch, lúng túng thì sửa chữa hoặc giúp đỡ mọi đối tƣợng thực hiện tốt các

nhiệm vụ dƣợc giao.Trong quá trình chỉ đạo ngƣời quản lý cần tạo điều kiện

thuận lợi về cơ sở vật chất, thiết bị cũng nhƣ các điều kiện khác nhằm giúp cho

các đối tƣợng khác phát triển.

Chức năng kiểm tra: Trong quá trình quản lý giáo dục kiểm tra là quá

trình đánh giá và điều chỉnh cho các hoạt động đạt tới các mục tiêu của tổ chức.

Vai trò của chức năng kiểm tra: Kiểm tra giúp cho chủ thể quản lí biết

đƣợc mọi ngƣời quản lý ban hành có phù hợp hay không, trên cơ sở đó mà điều

chỉnh các hoạt động giúp đỡ hay thúc đẩy để đạt đƣợc mục tiêu đề ra.

1.2.2. Quản lý giáo dục, quản lý nhà trường

1.2.2.1. Quản lý giáo dục

Giáo dục là một hoạt động quản lý đặc biệt của con ngƣời, nó có từ khi

loài ngƣời đƣợc sinh ra và nó có vị trí, vai trò rất to lớn trong đời sống xã hội

con ngƣời. Vì vậy quản lý giáo dục là vấn đề mà các quốc gia trên thế giới đều

quan tâm.

Quản lý giáo dục là môn khoa học quản lý chuyên ngành đƣợc nghiên cứu

trên nền tảng của khoa học nói chung đồng thời cũng là bộ phận của khoa học

giáo dục. Cũng nhƣ khái niệm quản lý, khái niệm quản lý giáo dục có nhiều

cách hiểu và đƣợc nhiều tác giả định nghĩa khác nhau.

Tác giả Nguyễn Thị Mỹ Lộc - Nguyễn Quốc Chí cho rằng: “ Quản lý giáo

dục là hoạt động có ý thức bằng cách vận dụng các quy luật khách quan của các

nhà quản lý giáo dục tác động đến toàn bộ hệ thống giáo dục nhằm làm cho hệ

thống đạt đƣợc mục tiêu của nó” (9)

Trong cuốn Giáo dục học tác giả Phạm Viết Vƣợng đã viết: “Mục đích

cuối cùng của quản lý giáo dục là tổ chức giáo dục có hiệu quả để đào tạo ra lớp18thanh niên thông minh, sáng tạo, năng động, tự chủ biết sống và biết phấn đấu vì

hạnh phúc của bản thân và xã hội (27, tr.206).

Theo giáo sƣ Nguyễn Ngọc Quang:“Quản lý giáo dục là hệ thống có mục

đích, có kế hoạch, hợp quy luật của chủ thể quản lý nhằm làm cho hệ vận hành

theo đƣờng lối, nguyên lý giáo dục của Đảng thực hiện đƣợc các tính chất của

nhà trƣờng xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà tiêu điểm hội tụ là quá trình dạy họcgiáo dục thế hệ trẻ đƣa giáo dục tới mục tiêu dự kiến tiến lên trạng thái mới về

chất (23,tr.35).

Qua các định nghĩa trên chúng ta có thể hiểu: Quản lý giáo dục là hệ

thống những tác động có mục đích, có kế hoạch, hợp quy luật của chủ thể quản

lý đến tập thể giáo viên và học sinh, đến những lực lƣợng giáo dục trong và

ngoài nhà trƣờng làm cho quá trình này hoạt động để đạt những mục tiêu dự

định, nhằm điều hành phối hợp các lực lƣợng xã hội thúc đẩy mạnh mẽ công tác

giáo dục thế hệ trẻ theo yêu cầu phát triển xã hội .

Với quan điểm học tập thƣờng xuyên, học tập suốt đời, giáo dục không

còn giới hạn ở thế hệ trẻ mà là giáo dục cho mọi ngƣời cho nên quản lý giáo dục

đƣợc hiểu là sự điều hành hệ thống giáo dục quốc dân quốc dân nhằm thực hiện

mục tiêu: “ Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dƣỡng nhân tài, hình thành

đội ngũ nhân lực có tri thức và có tay nghề, có năng lực thực hành, tự chủ, năng

động và sáng tạo, có đạo đức cách mạng, tinh thần yêu nƣớc, yêu chủ nghĩa xã

hội”.

1.2.2.2. Quản lý nhà trường

Trong hệ thống giáo dục, nhà trƣờng chiếm giữ một phần quan trọng, chủ

yếu. Đa phần các hoạt động giáo dục đều đƣợc thực hiện trong nhà trƣờng thông

qua hệ thống nhà trƣờng. Nhà trƣờng là tế bào chủ chốt của hệ thống giáo dục từ

trung ƣơng đến cơ sở. Theo đó quan niệm quản lý giáo dục luôn đi kèm với

quan niệm quản lý nhà trƣờng.

Nhà trƣờng là một tổ chức giáo dục cơ sở, trực tiếp làm công tác đào tạo,

thực hiện việc giáo dục toàn diện đối với thế hệ trẻ. Thành tích tập trung nhất19của nhà trƣờng là chất lƣợng và hiệu quả giáo dục, đƣợc thể hiện ở sự tiến bộ

của học sinh, ở việc đạt đƣợc mục tiêu giáo dục của nhà trƣờng.

Quản lý nhà trƣờng là hoạt động của chủ thể quản lý (hiệu trƣởng và các

cơ quan quản lý cấp trên) nhằm tập hợp và tổ chức các hoạt động của giáo viên,

học sinh và các lực lƣợng giáo dục khác, cũng nhƣ huy động tối đa các nguồn

lực giáo dục để nâng cao chất lƣợng giáo dục và đào tạo trong nhà trƣờng.

Quản lý nhà trƣờng thực chất là quản lý giáo dục trên tất cả các mặt, các

khía cạnh liên quan đến hoạt động giáo dục trong phạm vi nhà trƣờng. Mục đích

của quản lý nhà trƣờng là: Đƣa nhà trƣờng từ trạng thái đang có tiến lên một

trạng thái phát triển mới bằng phƣơng thức xây dựng và phát triển mới bằng

phƣơng thức xây dựng và phát triển mạnh mẽ các nguồn lực giáo dục và hƣớng

các nguồn lực đó vào phục vụ cho việc tăng cƣờng chất lƣợng giáo dục.

Nội dung công tác quản lý giáo dục trong nhà trƣờng bao gồm:

+ Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất và thiết bị nhà trƣờng nhằm phục vụ tốt

nhất cho việc giảng dạy, học tập và giáo dục học sinh.

+ Quản lý nguồn tài chính hiện có của nhà trƣờng theo đúng nguyên tắc

quản lý tài chính của nhà trƣờng, đồng thời biết động viên, thu hút các nguồn tài

chính khác nhằm xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ các

hoạt động giáo dục và dạy học.

+ Tổ chức đội ngũ các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên và tập thể học sinh

thực hiện tốt các nhiệm vụ .

+ Chỉ đạo tốt các hoạt động chuyên môn theo chƣơng trình giáo dục của

Bộ, của Nhà trƣờng. Thực hiện nghiêm túc chƣơng trình cải tiến phƣơng pháp

giáo dục, nâng cao chất lƣợng dạy học.

+ Quản lý tốt việc học tập của học sinh theo quy chế của Bộ Giáo dục và

Đào tạo. Quản lý học sinh bao hàm cả quản lý thời gian và chất lƣợng học tập,

quản lý tinh thần thái độ và phƣơng pháp học tập.

+ Chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của tập thể giáo viên, nhân

viên nhà trƣờng.201.2.3. Hoạt động dạy học ở trường THPT, quản lý hoạt động dạy học ở trường

THPT.

1.2.3.1. Hoạt động dạy học ở trường THPT

Con ngƣời muốn tồn tại thì phải hoạt động. Hoạt động là phƣơng thức tồn

tại của con ngƣời bằng cách tác động vào đối tƣợng để tạo ra một sản phẩm

nhằm thỏa mãn nhu cầu của bản thân và nhóm xã hội.

Khái niệm về HĐD-H : Dạy học bao gồm hai hoạt động thống nhất biện

chứng; hoạt động dạy học của GV và hoạt động của HS. Trong đó dƣới sự điều

khiển của GV, ngƣời học tự giác, tích cực tự tổ chức điều khiển hoạt động học

tập của mình nhằm thực hiện những hoạt động dạy học. Trong hoạt động dạy

học, hoạt động học của HS có vai trò tự giác, chủ động tích cực. Hoạt động dạy

của GV và hoạt động học của HS có liên hệ tác động lẫn nhau. Nếu thiếu một

trong hai hoạt động đó, việc dạy học sẽ không diễn ra. Quản lý hoạt động dạy

học là quản lý hai hoạt động dạy và học trong mối quan hệ biện chứng thống

nhất của chúng.

Bản chất của quá trình dạy học: Bản chất của quá trình dạy học là quá

trình lãnh đạo, tổ chức, điều khiển hoạt động nhận thức của ngƣời học. Trong

quá trình dạy học một mặt GV phải quan tâm đến đặc điểm phát triển năng lực

nhận thức của HS theo từng lứa tuổi để tổ chức, điều khiển quá trình dạy học đạt

hiệu quả.

Hoạt động dạy và học là hoạt động trung tâm chi phối tất cả các hoạt động

giáo dục khác trong nhà trƣờng. Đó là con đƣờng trực tiếp và thuận lợi nhất để

giúp cho học sinh lĩnh hội đƣợc tri thức của xã hội loài ngƣời.

Hoạt động dạy học làm cho học sinh nắm vững tri thức khoa học một cách

có hệ thống, cơ bản, có những kỹ năng, kỹ xảo cần thiết trong học tập, lao động

và trong đời sống. Hoạt động này làm phát triển tƣ duy độc lập sáng tạo, hình

thành những năng lực cơ bản về nhận thức và hành động của học sinh, hình

thành ở học sinh thế giới quan khoa học, lòng yêu nƣớc, yêu CNXH. Ở trẻ em

đó chính là động cơ học tập trong nhà trƣờng và định hƣớng hoạt động của học

sinh sau này. Vì vậy có thể nói hoạt động dạy học trong nhà trƣờng đã tô đậm21chức năng xã hội của nhà trƣờng, đặc trƣng cho nhiệm vụ của nhà trƣờng và là

hoạt động giáo dục trung tâm, là cơ sở khoa học của các hoạt động giáo dục

khác trong nhà trƣờng.

+ Hoạt động dạy

Dạy (hay dạy học) là hoạt động của ngƣời giáo viên, không chỉ là hoạt

động truyền thụ cho ngƣời học những nội dung đáp ứng các mục tiêu đề ra, mà

hơn thế nữa là hoạt động giúp đỡ, chỉ đạo và hƣớng dẫn ngƣời học trong quá

trình lĩnh hội tri thức, hình thành kỹ năng, kỹ xảo. Để hoạt động học đạt đƣợc

kết quả nhƣ mong muốn, ngƣời giáo viên cần nắm bắt đƣợc những điều kiện bên

trong (hiểu biết, năng lực và hứng thú) của ngƣời học, trên cơ sở đó đƣa ra

những tác động sƣ phạm phù hợp.

Ngày nay, với xu thế dạy học “lấy ngƣời học làm trung tâm”, giáo viên

cần biết tạo cho ngƣời học một không khí học tập mang tính chủ động, linh hoạt

và sáng tạo. Tức là dạy cho ngƣời học cách học, cách tƣ duy và tác động của

ngƣời thầy là tác động bên ngoài, hƣớng dẫn, thúc đẩy và tạo điều kiện cho

ngƣời học tự học.

+ Hoạt động học

Theo nghĩa rộng nhất thì học là quá trình cơ bản của sự phát triển nhân

cách trong hoạt động của con ngƣời. Đó là sự lĩnh hội tri thức, kỹ năng, kỹ xảo,

những giá trị và phƣơng thức hành động. Hoạt động học là hoạt động nhận thức

độc đáo của con ngƣời, thông qua học, con ngƣời thay đổi chính bản thân mình

và ngày càng có năng lực hơn trong hoạt động tích cực nhận thức và cải biến

hiện thực khách quan. Hoạt động học của mỗi ngƣời học là nhằm tiếp thu, lĩnh

hội và sử dụng tri thức, hình thành và phát triển nhân cách. Ngƣời học vừa là

chủ thể vừa là sản phẩm của quá trình dạy học.

Ngày nay, thời đại “học tập suốt đời” là xu hƣớng tất yếu thì yêu cầu về

nâng cao năng lực học tập của mỗi ngƣời là yêu cầu bức thiết nhất và chúng ta

cần phải hiểu đƣợc rằng quá trình học tập của mỗi ngƣời chính là quá trình biến

đổi bản thân con ngƣời ấy, và đó cũng chính là quá trình học tự tạo ra.

+ Mối quan hệ giữa HĐD -H22HĐD –H mang tính chất hai chiều, gồm hoạt động dạy và hoạt động học,

đó là 2 mặt của một quá trình luôn tác động qua lại và bổ sung cho nhau, phối

hợp chặt chẽ, thống nhất với nhau giữa ngƣời dạy và ngƣời học. Hoạt động dạy

học diễn ra trong những điều kiện xác định, trong đó hoạt động daỵ đóng vai trò

chủ đạo, điều khiển, hƣớng dẫn. Hoạt động dạy học đóng vai trò chủ động, tích

cực, tự giác và sáng tạo, nhằm đạt hiệu quả theo mục tiêu giáo dục đã xác định.

Bản chất của quá trình dạy học là sự thống nhất biện chứng của dạy và

học, đƣợc thể hiện trong và bằng sự tƣơng tác có tính chất cộng đồng và hợp tác

giữa dạy và học tuân theo logic khách quan của nội dung dạy học.“Chỉ trong sự

tác động qua lại giữa thầy và trò thì mới xuất hiện bản thân quá trình dạy học.

Sự phá vỡ mối liên hệ tác động qua lại giữa dạy và học sẽ làm mất đi sự toàn

vẹn đó (24,tr .23).

+ Trường Trung học phổ thông

Trƣờng THPT gồm 3 khối lớp, tiếp nhận học sinh từ 15 tuổi đến 18 tuổi

vào học. Nhiệm vụ của trƣờng là cung cấp cho học sinh hệ thống kiến thức khoa

học phổ thông vững chắc, toàn diện về tất cả các lĩnh vực khoa học tự nhiên, xã

hội và kỹ thuật để các em tiếp tục học các cấp cao hơn hoặc có thể bƣớc vào

cuộc sống lao động. Cấp THPT là cấp cuối cùng của bậc học phổ thông. Cấp

học này sẽ hoàn chỉnh các mục tiêu giáo dục phổ thông đặt ra. Đó là việc cung

cấp cho ngƣời học những kiến thức cơ bản phổ thông vững chắc, toàn diện về tất

cả các lĩnh vực khoa học tự nhiên, xã hội và kỹ thuật, những kỹ năng cơ bản

trong cuộc sống và biết ứng xử trong thời đại hiện nay. Đồng thời những kiến

thức mà ngƣời học tiếp nhận đƣợc ở phổ thông sẽ là nền tảng để họ tiếp tục học

lên ở những bậc cao hơn.

1.2.3.2. Quản lý hoạt động dạy học ở trường THPT

Từ vị trí, vai trò của cấp THPT trong hệ thống giáo dục quốc dân, chúng

ta thấy rõ những yêu cầu đặt ra đối với việc quản lý hoạt động dạy học ở trƣờng

THPT nhƣ thế nào?

Quản lý hoạt động dạy học là quản lý một quá trình với một hệ thống bao

gồm nhiều yếu tố nhƣ: mục đích, nhiệm vụ, nội dung, chƣơng trình, các hoạt23Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (127 trang)

×