1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

Khái quát sự nghiệp phát triển giáo dục THPT của tỉnh Bắc Giang

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.6 MB, 120 trang )


xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và cơ sở vật chất phục vụ

GD- ĐT.

*Một số mục tiêu cụ thể đến năm 2010

- 50% trƣờng đạt chuẩn quốc gia; 90% phòng học ngành học phổ thông

đƣợc xây dựng kiên cố.

-70% huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập bậc trung học

- Huy động 85% trẻ trong độ tuổi ra các lớp mẫu giáo; 100% trẻ 6 tuổi

vào lớp 1; 1005 học sinh hoàn thành chƣơng trình tiểu học, vào lớp 6; 85 %

trở lên học sinh tốt nghiệp lớp 9 đƣợc học bậc trung học

- Học sinh ở các cấp phải nắm vững các kiến thức cơ bản của bậc học, có

kỹ năng vận dụng, thực hành. Chú trọng trang bị và nâng cao kiến thức tin

học, ngoại ngữ cho học sinh; bảo đảm sau khi tốt nghiệp THPT, một bộ phận

học sinh có thể sử dụng đƣợc một ngoại ngữ, có khả năng truy cập và sử lý

thông tin trên mạng internet, trong công việc và trong học tập ở các bậc cao

hơn.

Quan tâm thực hiện giáo dục toàn diện cho học sinh phổ thông, trƣớc hết

tập trung trang bị kiến thức cơ bản một cách vững chắc; chú trọng các môn có

khả năng phát triển tƣ duy lôgic nhƣ toán và các môn tin học, ngoại ngữ(

Anh, Trung, Pháp … ).

Ƣu tiên đầu tƣ kinh phí để tăng cƣờng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm

bảo đủ giáo viên, có chính sách ƣu tiên cho giáo viên công tác tại vùng miền

núi, dân tộc, phấn đấu 100% giáo viên, cán bộ quản lý có trình độ đạt chuẩn,

trong đó: 60% cán bộ quản lý trên chuẩn; giáo viên giỏi cấp THPT đạt 20%.

Thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thƣ( khoá IX) về việc xây

dựng, nâng cao chất lƣợng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Thực

hiện qui hoạch, bố trí cán bộ quản lý, giáo viên hợp lý, bảo đảm đáp ứng yêu

cầu sự phát triển giáo dục- đào tạo trong thời gian tới. Tiếp tục rà soát, đánh

giá, sàng lọc và tuyển dụng mới để xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số

lƣợng, đồng bộ về cơ cấu, ngành nghề đào tạo.

4445Bảng 2: Cơ cấu giáo viên trung học phổ thông năm học 2005- 2006Trong

Tổng số

biên

GV

chế21191893

cấu

GVTrình

độ

Sin

N N CM Đạt Trên Dƣới

KTCN

Văn L. sử Địa KTNN Tin TD

h

khác chuẩn chuẩn chuẩnToán V.lýHoá361144 154 266 972021016437 79 310 131 181537Nguồn: Sở GD- ĐT Bắc Giang

Tổ chức tốt việc đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao chất lƣợng toàn diện đội

ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thuộc các cơ sở giáo dục và dạy

nghề, công lập và ngoài công lập. Trong đó, bảo đảm 100% cán bộ quản lý

đƣợc bồi dƣỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục có trình độ lý luận chính trị từ

trung cấp trở lên.

3. Thực trạng hoạt động dạy học và đội ngũ giáo viên dạy tiếng Pháp tại

các trƣờng THPT tỉnh Bắc Giang

3.1. Nhận thức của học sinh và phụ huynh học sinh, của xã hội về tiếng

Pháp

3.1.1. Nhận thức của phụ huynh

Tuy không phải là ngƣời trực tiếp tham gia việc học nhƣng cha mẹ học

sinh cũng đóng vai trò rất quan trọng vì chính họ là ngƣời lựa chọn cho con

em mình học trƣờng nào, ngoại ngữ gì. Sự phát triển nhƣ vũ bão của tiếng

Anh đã ảnh hƣởng không nhỏ đến việc lựa chọn học ngoại ngữ gì của phụ

huynh và học sinh ngay từ đầu cấp học. Rất nhiều phụ huynh không muốn

hay do dự cho con em mình vào học các lớp có tiếng Pháp. Về sau trong thời

gian ngắn, nhìn chung phụ huynh học sinh đã thực sự hiểu đƣợc sự cần thiết

và ích lợi của việc học tiếng Pháp trong bối cảnh của yêu cầu phát triển đa

dạng hoá về ngôn ngữ bởi việc học tiếng Pháp đã giúp con em họ có một tầm

nhìn mới về văn hoá Pháp ngữ cũng nhƣ tạo điều kiện thuận lợi để các em có

thể theo học ở bậc Đại học những chuyên nghành bằng tiếng Pháp. Chính vì

vậy mà rất nhiều phụ huynh mong muốn sở GD- ĐT Bắc Giang mở thêm các

4641lớp tiếng Pháp ngoại ngữ 2 và duy trì, mở rộng việc giảng dạy bộ môn này

trong các nhà trƣờng THPT.Bảng 3: Thống kê số trƣờng có dạy cả tiếng Anh và

tiếng Pháp( năm học 2005- 2006)

TrƣờngSố lớpSố lớp học tiếng Pháp( Lycées)Số GV dạy tiếng

Pháp- 3 lớp chuyên Pháp

THPT Chuyên30- 5 lớp học tiếng Pháp03NN2THPT Thái Thuận40155số 245204THPT Việt Yên35102THPT Yên Dũng3510340103THPT Yên Dũngsố 1THPT Hiệp Hoà 1Nguồn: Sở GD- ĐT Bắc Giang

3.1.2.Nhận thức của học sinh

Nhu cầu của ngƣời học là cơ sở đầu tiên và quan trọng nhất để xác định

việc xây dựng chƣơng trình môn học cũng nhƣ vị trí của môn học đó so với

các môn học khác. Động cơ học ngoại ngữ của các em học sinh cũng rất khác

nhau: Có những học sinh thật sự có động cơ học ngoại ngữ vì nhận thức rằng

ngoại ngữ là công cụ cần thiết cho tƣơng lai của mình. Có những em học chỉ

47Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (120 trang)

×