1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

Chuơng 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÍ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MỚI VÀO NGHỀ Ở CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.5 MB, 109 trang )


Chƣơng 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÍ CÔNG TÁC BỒI DƢỠNG CHUYÊN

MÔN ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MỚI VÀO NGHỀ Ở CÁC TRƢỜNG

THPT HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ

3.1. Một số nguyên tắc đề xuất

Dựa trên Lý luận quản lý giáo dục, các cơ sở phân tích lí luận ở chương 1

và thực tiễn ở chương 2, có thể rút ra những yêu cầu có tính nguyên tắc đối với

việc đề xuất Các biện pháp quản lí như sau:

1- Đảm bảo thực hiện tốt yêu cầu của mục đích giáo dục, mục tiêu

GD- dạy học của bậc học, cấp học và mục tiêu phát triển nhà

trường.

2- Phải phù hợp với các cơ sở lí luận quản lý giáo dục nói chung và

lí luận quản lý phát triển đội ngũ nói riêng.

3- Phù hợp với các cơ sở thực tiễn và điều kiện thực tế của giáo dục

THPT huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

4- Bám sát vào nội dung quản lí hoạt động chuyên môn, đặc biệt là

bám sát vào kế hoạch, nhiệm vụ năm học và các yêu cầu đổi mới

giáo dục THPT trong xu thế phát triển của thời đại.

5- Phải tiếp tục phát huy những điểm mạnh, bổ sung, hoàn thiện và

đồng thời khắc phục những điểm còn tồn tại của các biện pháp hiệu

trưởng đã và đang chỉ đạo thực hiện trong các nhà trường.

6- Đảm bảo tính hệ thống. Mỗi biện pháp có mục tiêu riêng và vai trò

nhất định, song các biện pháp sẽ hỗ trợ nhau và đảm bảo mục tiêu

chung và các mặt của công tác bồi dưỡng chuyên môn cho các giáo

Chúng tôi đã cố gắng quán triệt các nguyên tắc nêu trên trong quá trình

nghiên cứu và đề xuất các biện pháp quản lí công tác bồi dưỡng chuyên môn

đối với GV mới vào nghề.623.2. Các biện pháp quản lí công tác bồi dƣỡng chuyên môn đối với giáo

viên THPT mới vào nghề

Chúng tôi đề ra một hệ thống 7 biện pháp quản lí công tác bồi dưỡng

chuyên môn nhằm nâng cao trình độ GV mới vào nghề, góp phần nâng cao

chất lượng dạy học- giáo dục của các trường THPT trên địa bàn huyện Đoan

Hùng nói riêng và của ngành giáo dục Phú Thọ nói chung.

3.2.1. Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ

chuyên môn cho đội ngũ GV mới vào nghề

3.2.1.1. Mục đích, ý nghĩa của biện pháp

Làm thay đổi những tư tưởng, những cách nghĩ truyền thống (đổi mới tư

duy) về hoạt động chuyên môn trong nhà trường THPT. Đòi hỏi GV phải có

nghiệp vụ, yêu nghề mới làm tốt được sứ mệnh giáo dục.

Bồi dưỡng cho GV mới vào nghề có nhận thức đúng, đầy đủ về vai trò và

tầm quan trọng của hoạt động bồi dưỡng chuyên môn ở trường THPT, tạo

điều kiện để GV mới nhanh chóng hòa nhập cùng tập thể sư phạm nhà trường,

tự tin cống hiến năng lực của mình trong giảng dạy, công tác, góp phần nâng

cao chất lượng giáo dục ở các trường THPT nói chung và các trường THPT

huyện Đoan Hùng nói riêng.

3.2.1.2. Nội dung và cách thức chỉ đạo thực hiện biện pháp

Ngay từ đầu năm học, Hiệu trưởng nhà trường cần tổ chức học tập quy

chế, nhiệm vụ năm học, Quy định chuẩn nghề nghiệp GV THPH, nghe báo

cáo thời sự, chính trị đầu năm học cho toàn thể cán bộ GV, công nhân viên

nhà trường. Qua các buổi học tập đầu năm này, giúp GV mới vào nghề nói

riêng nắm bắt, hiểu rõ về quy chế chuyên môn, về các văn bản chỉ đạo thực

hiện nhiệm vụ năm học của ngành, về các tiêu chuẩn nghề nghiệp, về tình

hình kinh tế, chính trị trong nước, quốc tế và địa phương, về chủ trương,

đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.63Giúp GV liên hệ bản thân, mở rộng hiểu biết, nâng cao phẩm chất chính

trị, đạo đức nghề nghiệp, góp phần đổi mới tư duy về nghề nghiệp, yêu cầu

viết thu hoạch và lấy kết quả bài thu hoạch làm tiêu chí phấn đấu cho GV mới

vào nghề.

Tiếp sau đó, Hiệu trưởng tổ chức bồi dưỡng “nghiệp vụ chuyên môn” cho

đội ngũ GV mới vào nghề theo một Chương trình, kế hoạch đã chuẩn bị chu đáo.

Phối hợp giữa Ban giám hiệu với Công đoàn và Chi đoàn giáo viên, tổ

chức tốt các hoạt động chuyên môn phong phú về nội dung, đa dạng về hình

thức trong nhà trường:

- Tổ chức xemina về hoạt động bồi dưỡng chuyên môn.

- Thi tìm hiểu trong toàn cơ quan về hoạt động bồi dưỡng chuyên môn

bằng việc yêu cầu GV thể hiện sự hiểu biết về các hoạt động chuyên môn

trong trường THPT và tầm quan trọng của từng hoạt động như: sinh hoạt tổ,

nhóm chuyên môn, dự giờ thăm lớp, giao lưu chuyên môn, kiểm tra hồ sơ,

giáo án… Các hoạt này giúp GV mới vào nghề có nhiều cơ hội học hỏi, vươn

lên khẳng định mình.

Tạo ra môi trường làm việc thân thiện trong tập thể sư phạm để mọi

thành viên chia sẻ và thống nhất với nhau về quan điểm, về cách làm, về

công việc, về hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Tất cả không nằm ngoài mục tiêu vì sự phát triển của người học, vì

thương hiệu của nhà trường để khẳng định chính mình trong nhà trường đó.

Đó là nét đặc trưng của văn hóa nhà trường. Từ đó mọi GV có ý thức và biết

cách hợp tác với nhau trong công việc, sự chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm

giữa các đồng nghiệp. Đặc biệt, GV mới vào nghề có nhiều cơ hội được

khẳng định mình với tập thể trong mọi lĩnh vực, trong đó quan trọng số một

là công tác chuyên môn. Họ sẽ có thêm bản lĩnh tự tin hơn để khẳng định và

vượt lên chính mình, đồng thời tự giác làm việc một cách có hiệu quả.64Hiệu trưởng cùng các phó hiệu trưởng, TTCM và Công đoàn nhà trường

luôn quan tâm đến hoàn cảnh của GV, đặc biệt là những GV có hoàn cảnh đặc

biệt. Kịp thời động viên, khuyến khích về tinh thần những GV mới có nhiều

tiến bộ trong công tác chuyên môn.

Trên cơ sở đó để khơi dậy, huy động mọi khả năng tiềm ẩn vốn có của

GV hoặc kích thích, động viên họ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện phát huy ưu

điểm, khắc phục hạn chế, có ý thức trách nhiệm, tự tin, tự giác, an tâm với

nghề nghiệp của mình. Đó là một trong những điều kiện phát huy quyền lực

sư phạm, nâng cao nhận thức cho GV nhằm thực hiện tốt việc quản lí quá

trình dạy học, cũng như hoạt động bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và toàn

bộ các mặt hoạt động khác trong nhà trường.

3.2.1.3. Điều kiện để thực hiện biện pháp

BGH, TTCM, GV mới cùng đồng lòng nêu cao ý thức tự giác học tập,

bồi dưỡng.

Hiệu trưởng phải am hiểu sâu sắc về chuyên môn, hoạt động chuyên

môn, tinh thông nghề nghiệp và nắm bắt được những yêu cầu đổi mới giáo

dục trong giai đoạn hiện nay.

Cơ sở vật chất của nhà trường: loa máy, phòng họp, máy tính…

3.2.2. Xây dựng Chương trình và kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho GV

mới vào nghề

3.2.2.1. Mục đích, ý nghĩa của biện pháp

Xác định rõ trách nhiệm cho từng người quản lý để thống nhất chỉ đạo.

Xác định rõ được đối tượng, nhu cầu về nội dung cần bồi dưỡng

(Chương trình) và tiến độ (kế hoạch).

Việc lập kế hoạch giúp cho người quản lý không sót việc, chủ động trong

công tác bồi dưỡng chuyên môn cho GV trong từng nhà trường.653.2.2.2. Nội dung và cách thức chỉ đạo thực hiện biện pháp

* Nội dung biện pháp:

 Điều tra, khảo sát nhu cầu bồi dưỡng:

Điều tra, khảo sát tập hợp các nhu cầu bồi dưỡng của từng GV, tổ chuyên

môn và của nhà trường. Những thông tin cần thu thập, tổng hợp về nhu cầu

bồi dưỡng: Nội dung bồi dưỡng; Đối tượng bồi dưỡng; Thời gian thực hiện;

Phạm vi thực hiện...

 Xây dựng một chương trình bồi dưỡng chuyên môn

Nghiệp vụ chuyên môn bao gồm những công việc nghiệp vụ liên quan đến

chuyên môn của người GV (soạn bài trước khi lên lớp, việc sinh hoạt tổ, nhóm

chuyên môn, việc thực hiện một chuyên đề giảng dạy, thực hiện nền nếp,

chương trình dạy học, cách đánh giá xếp loại HS, cách tính điểm, vào sổ điểm,

ghi chép các loại hồ sơ, cách quản lí lớp học, giải quyết các tình huống sư

phạm cần thiết…).

Đây chính là việc cung cấp, hướng dẫn cho GV cách làm, cách tổ chức

các hoạt động chuyên môn trong trường THPT, giúp họ có kiến thức, kỹ năng

tổ chức, quản lí các hoạt động giáo dục góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

toàn diện cho HS. Và có tri thức căn bản đó, đội ngũ GV mới vào nghề sẽ nâng

cao được các kỹ năng lao động sư phạm, từ đó thay đổi căn bản tập quán, thói

quen lao động tùy tiện, nghĩ gì làm vậy, hình thành cách làm việc thật sự khoa

học và hiệu quả.

 Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng

Công tác kế hoạch hóa bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ GV THPT

nói chung và GV mới vào nghề nói riêng bao gồm: Việc đầu tiên, cán bộ quản

lý phải nắm chắc tình hình đội ngũ giáo viên; Đề ra được phương án bồi

dưỡng chuyên môn phù hợp, sát thực với từng đối tượng GV; Kế hoạch sẽ

được triển khai thực hiện một cách toàn diện, kế hoạch phải được xây dựng66từ trong hè, đặc biệt là từ đầu năm học; Có dự kiến việc kiểm tra, đánh giá

kết quả và việc thực hiện kế hoạch.

Kế hoạch xác định các nội dung cần bồi dưỡng là những kiến thức mới về

môn dạy, kiến thức bổ trợ, hiểu biết chung; kiến thức về nghiệp vụ chuyên

môn...(đã đưa vào chương trình bồi dưỡng). Trong đó, đặc biệt lưu ý đến đối

tượng GV mới vào nghề, xác định rõ cho họ nội dung bồi dưỡng, tự bồi dưỡng.

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phải dựa trên cơ sở: Kế hoạch bồi dưỡng

hàng năm của Bộ GD&ĐT; Kế hoạch bồi dưỡng của Sở GD&ĐT; Phương

hướng nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT; Điều kiện thực tế của các nhà

trường.( Đội ngũ giáo viên: nhu cầu, khả năng , hứng thú, cơ sở vật chất phục

vụ cho công tác bồi dưỡng ...).

Trong kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn phải thể hiện các nội dung về

phát triển đội ngũ: Xây dựng đội ngũ GV đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu;

nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất và năng lực nghề nghiệp đáp ứng

yêu cầu đổi mới. Mặt khác, Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn phải đảm bảo

các nội dung: Mục tiêu; Chỉ tiêu; Biện pháp thực hiện; Điều kiện(các nguồn

lực) thực hiện; Thời gian thực hiện...

Trong quy trình quản lý công tác chuyên môn, kế hoạch hóa là giai đoạn

đầu cực kỳ quan trọng, vì thế cán bộ quản lý phải nhận thức được tầm quan

trọng và nắm bắt được thông tin làm căn cứ để xây dựng kế hoạch, xây dựng

các điều kiện nội và ngoại lực, tìm và lựa chọn được phương án tối ưu.

* Cách thức chỉ đạo thực hiện:

Ngay từ đầu năm học Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu các TTCM, nhóm

trưởng chuyên môn tiến hành đánh giá xếp loại GV theo chuẩn nghề nghiệp

GV THPT qua đó nắm bắt được các điểm mạnh điểm yếu của từng GV. Đặc

biệt đối với GV mới vào nghề phải được tiến hành phân loại cụ thể để bồi

dưỡng: bao nhiêu GV cần bồi dưỡng về kiến thức; bao nhiêu GV cần bồi

dưỡng về phương pháp; bao nhiêu GV cần bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm ...67Thông qua việc đánh giá xếp loại GV giúp Hiệu trưởng lựa chọn chính

xác đội ngũ GV cốt cán các bộ môn – nhân tố chủ đạo trong tổ chức hoạt

động bồi dưỡng tại đơn vị.

Sau khi đã nắm bắt đầy đủ các thông tin về chuyên môn của GV, Hiệu

trưởng nhà trường (hoặc Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn) tiến hành

xây dựng chương trình, kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho GV của nhà

trường trong cả năm học.

Trên cơ sở chương trình, kế hoạch chung của nhà trường và tình hình

thực tế của từng tổ chuyên môn, Hiệu trưởng yêu cầu các TTCM xây dựng kế

hoạch bồi dưỡng chuyên môn của tổ, trong đó đặc biệt quan tâm đến kế hoạch

sinh hoạt chuyên môn của tổ, yêu cầu phải có nội dung bồi dưỡng chuyên

môn cho GV mới vào nghề. Kế hoạch của tổ phải có sự phân công cụ thể GV

cốt cán kèm cặp giúp đỡ các GV mới vào nghề. Yêu cầu các GV kèm cặp

phải xây dựng được kế hoạch thực hiện từng bước chỉ dẫn đối tượng. Kế

hoạch của tổ chuyên môn phải được Hiệu trưởng phê duyệt.

Đối với GV mới vào nghề phải xây dựng được kế hoạch tự bồi dưỡng

chuyên môn cho mình một cách kỹ lưỡng gồm các nội dung: Mục tiêu cần

đạt; Các kiến thức, kỹ năng cần nắm vững; Các hoạt động học tập sẽ thực

hiện; Thời gian hoàn thành ... kế hoạch này được TTCM phê duyệt, trên cơ sở

kế hoạch đã xây dựng các TTCM thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực

hiện kế hoạch tự bồi dưỡng của GV.

3.2.2.3. Điều kiện để thực hiện biện pháp

Báo cáo Sở GD&ĐT về kế hoạch bồi dưỡng để xin hỗ trợ các điều kiện(

kinh phí, thời gian, báo cáo viên)

Chuẩn bị các điều kiện, các phương tiện cho bồi dưỡng: GV hướng dẫn,

báo cáo viên, mua sắm tài liệu tham khảo, thiết bị và đồ dùng dạy học, máy

tính, máy chiếu, kinh phí , sắp xếp thời gian để thực hành bồi dưỡng ...68Thực hiện xã hội hóa GD, huy động đóng góp của các tổ chức ngoài nhà

trường, hội cha mẹ học sinh giúp đỡ vật chất, tài chính cho công tác đào tạo

bồi dưỡng GV.

3.2.3. Tăng cường quản lí việc thực hiện nội dung chương trình, nền nếp

dạy học của GV

3.2.3.1. Mục đích, ý nghĩa của biện pháp

Thiết lập, xây dựng và củng cố trật tự, kỷ cương trong dạy học, lôi cuốn

được GV mới vào nghề nhanh chóng hòa nhập, quan tâm đến công việc chung,

có ý thức trách nhiệm và mau trưởng thành trong chuyên môn.

Tạo ra nền nếp, không khí làm việc lành mạnh, tích cực, tự giác, không

gò bó, ép buộc, mang lại hiệu quả cao trong công việc.

Xây dựng được hành lang pháp lý cho việc quản lí hoạt động chuyên môn ở

trường THPT nhằm thực hiện quy chế dạy học do Bộ GD&ĐT ban hành.

Nhằm thực hiện có hiệu quả những văn bản quy định đã ban hành về nền

nếp chuyên môn cũng như về thực hiện chương trình dạy học.

3.2.3.2. Nội dung và cách thức chỉ đạo thực hiện biện pháp

Ngay từ đầu năm học, Hiệu trưởng nhà trường cần phải xây dựng các Quy

định về Nội quy nhà trường, các nguyên tắc và quy chế thực hiện chương trình

dạy học trong năm học, nền nếp dạy và học.

Trước tiên, Hiệu trưởng cần tập hợp các văn bản pháp quy của Bộ

GD&ĐT, các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT về

dạy học để làm cơ sở pháp lý cho việc xây dựng kế hoạch chung của nhà trường.

Trên cơ sở những quy định chung cụ thể hóa thành những quy định, nội

quy, quy ước riêng của đơn vị, yêu cầu mọi người phải chấp hành và thực

hiện nghiêm túc như: nền nếp ra vào lớp, nền nếp về thực hiện chương trình,

nền nếp soạn giảng, nền nếp về sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn...

Lập kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định, quy chế dạy học, nền

nếp dạy học như: phân công các TTCM kiểm tra thường xuyên việc thực hiện69nội dung chương trình, nền nếp dạy học qua đối chiếu phân phối chương trình

môn học, sổ báo giảng, sổ ghi đầu bài và giáo án của GV; tích cực dự giờ GV

để đánh giá đúng tiến độ thực hiện chương trình, nền nếp dạy học và báo cáo

với Hiệu trưởng, BGH theo tháng.

Đồng thời, Hiệu trưởng phải là người trực tiếp giám sát, kiểm tra, uốn

nắn, điều chỉnh, ngăn ngừa sai sót trong việc thực hiện chương trình nền nếp

dạy học của GV. Điều quan trọng là Hiệu trưởng phải phân biệt phải, trái,

đúng, sai rõ ràng, đúng mực, khách quan trong chỉ đạo, ứng xử, và thể hiện

thái độ cương, nhu đúng lúc, đúng chỗ,… tạo uy lực hấp dẫn đối với GV, làm

cho họ luôn cảm thấy được nâng đỡ, khích lệ để họ tự giác, tự tin hoàn thành

các công việc được giao một cách tốt nhất, góp phần nâng cao uy tín, hiệu quả

quản lí của Hiệu trưởng.

Xây dựng các tiêu chí thi đua của nhà trường, trong đó đặc biệt chú ý

đến các tiêu chí liên quan đến việc thực hiện nội dung, chương trình, nền

nếp dạy học, lấy tiêu chí thi đua để khuyến khích khen thưởng các tổ chuyên

môn và GV thực hiện nội dung chương trình, nền nếp dạy học đạt được mục

tiêu dự kiến.

Huy động, khuyến khích đội ngũ GV trong nhà trường cùng tham gia xây

dựng nền nếp dạy học, tạo sự thống nhất trong toàn cơ quan, và tạo điều kiện

để GV mới vào nghề học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp và các

thầy cô trong cơ quan:

- Hằng tuần tổ chức họp giao ban giữa BGH với các TTCM, Bí thư đoàn

trường, Bí thư chi đoàn GV, Chủ tịch công đoàn vào đầu tuần (45 phút) để

trao đổi, nhắc nhở những công việc trong tuần, Hiệu trưởng rà soát, nắm bắt

tình hình chung để có hướng chỉ đạo công việc các tuần tiếp theo.

- Hằng tháng họp toàn thể cơ quan một lần nhằm tổng kết, đánh giá công

việc trong tháng, rà soát việc thực hiện kế hoạch đề ra của tháng trước phát

huy tinh thần dân chủ, tích cực chủ động, sáng tạo của GV, khích lệ GV mới70vào nghề phát biểu ý kiến, trao đổi về công việc, tâm tư, nguyện vọng để cùng

chia sẻ và giải quyết.

- Chỉ đạo sinh hoạt tổ chuyên môn, sinh hoạt chuyên môn 2 lần/tháng,

cần chú trọng đi sâu vào chuyên môn, đưa ra, những cách làm hay, những

kinh nghiệm tốt trong hoạt động chuyên môn, chỉ ra những tồn tại trong công

tác chuyên môn để mọi người cùng bàn để đưa ra cách khắc phục. Đây là

cách giúp GV nói chung, GV mới vào nghề nói riêng có cơ hội tích lũy kinh

nghiệm, cùng các thành viên trong tổ thực hiện tốt nội dung chương trình, nền

nếp dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục, dạy học của nhà trường.

Phân công trách nhiệm cụ thể rõ ràng cho các tập thể, cá nhân trong

trường để quản lí:

- Hiệu trưởng phụ trách chung và giám sát, trao đổi trực tiếp.

- Giao cho hiệu phó phụ trách chuyên môn, cùng với TTCM quản lí việc

soạn giáo án, tiến độ giảng dạy và quản lí hồ sơ chuyên môn của GV.

- GV trực ban hằng tuần theo dõi nền nếp ra vào lớp của GV, nền nếp

sinh hoạt trong cơ quan, có sổ trực ban ký bàn giao hằng tuần.

Tăng cường quản lí việc thực hiện nội dung chương trình, nền nếp dạy

học giúp cho các GV mới vào nghề bắt kịp được với guồng quay hoạt động

chuyên môn của nhà trường, góp phần to lớn vào việc thực hiện thắng lợi yêu

cầu đổi mới giáo dục THPT .

3.2.3.3. Điều kiện để thực hiện biện pháp

Kế hoạch chi tiết của Hiệu trưởng về việc thực hiện nội dung chương

trình, nền nếp dạy học.

Mỗi GV phải tự ý thức, có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ

chuyên môn, nền nếp dạy học.

BGH, các TTCM không được buông rời quản lí, luôn bám sát công việc,

nhiệm vụ chung của nhà trường.

Kinh phí để khen thưởng, tổ chức sinh hoạt chuyên đề.713.2.4. Tăng cường quản lí việc đổi mới phương pháp và sử dụng phương

tiện dạy học

3.2.4.1. Mục đích, ý nghĩa của biện pháp

Cải tiến phương pháp dạy học theo hướng khắc phục những nhược điểm,

phát huy ưu điểm dựa trên những phương pháp đã có, giúp GV mới vào nghề

nắm bắt những cái mới, áp dụng vào thực tế giảng dạy nhằm nâng cao chất

lượng dạy học.

Tạo điều kiện, cơ hội để GV và HS thêm gần gũi, cởi mở, làm tăng hứng

thú tinh thần học tập lĩnh hội tri thức của HS, làm tăng sự tự tin, yêu nghề

trong việc tổ chức, điều khiển, làm chủ tri thức của GV trên bục giảng, làm

cho thầy và trò yêu lớp, yêu trường hơn.

Tạo động lực cho đội ngũ GV mới nâng cao năng lực chuyên môn, tay

nghề, khả năng sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học và tự hoàn thiện bản thân.

3.2.4.2. Nội dung và cách thức chỉ đạo thực hiện biện pháp

Xây dựng kế hoạch tăng cường đổi mới phương pháp thông qua các hoạt

động trong năm học:

- Thao giảng, hội giảng, thi GV dạy giỏi.

- Sinh hoạt tổ chuyên môn, hội thảo chuyên đề toàn trường.

- Bồi dưỡng GV nói chung, GV mới vào nghề nói riêng.

- Hoạt động dạy học hàng ngày của GV.

- Ứng dụng CNTT vào dạy học, làm đồ dùng dạy học.

Tổ chức cho GV học tập, nâng cao nhận thức và hiểu biết về các phương

pháp dạy học nói chung, phương pháp dạy học tích cực nói riêng. Sử dụng thiết

bị, phương tiện, đồ dùng dạy học cũng như ứng dụng CNTT vào dạy học, đồng

thời yêu cầu GV mới viết thu hoạch và tự xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện

bằng được các chỉ tiêu ở từng giai đoạn trong năm học. Ví dụ như:

- Học kỳ I năm học 2009 – 2010: Sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học

trong tất cả các tiết dạy.72Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (109 trang)

×