1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ SV NGOẠI TRÚ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THANH HOÁ:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.5 MB, 114 trang )


tộc và CNXH, có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường xây dựng và bảo

vệ tổ quốc; CNH, HĐH đất nước; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá

của dân tộc, có năng lực tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; phát huy tiềm

năng của dân tộc và con người Việt Nam, có ý thức cộng đồng và phát huy

tính tích cực của cá nhân làm chủ tri thức khoa học và công nghệ hiện đại,

có tư duy sáng tạo, có kỹ năng thực hành giỏi, có tác phong công nghiệp,

có tính tổ chức và kỷ luật; có sức khoẻ, là những người thừa kế xây dựng

CNXH vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Tăng cường quản lý SV ngoại trú chính là góp phần đào tạo ra

những người thừa kế xây dựng CNXH vừa “hồng” vừa “chuyên” và góp

phần “nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện”. Trong đó việc “rèn đức” là

chính – là nền tảng cho quá trình “luyện tài” ở SV.

Trong Luật Giáo dục, điều 35 nêu rõ: “Mục tiêu của giáo dục đào

tạo đại học và sau đại học là đào tạo người học có phẩm chất chính trị đạo

đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề

nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, đáp ứng xây dựng và

bảo vệ tổ quốc...” [19,tr25].

Đối với SV ngoại trú, xét cho cùng: họ có đến 4/5 thời gian sống

ngoài kỷ cương học đường, nghĩa là SV ngoại trú, chỉ có 1/5 lượng thời

gian trực tiếp được quan tâm quản lý, giáo dục của nhà trường. Như vậy,

tăng cường quản lý SV ngoại trú chính là góp phần thực hiện mục tiêu đào

tạo bậc đại học của bất kỳ trường Đại học nào.

+ Các biện pháp quản lý SV ngoại trú còn góp phần tạo ra một môi

trường giáo dục lành mạnh; như vậy phải có sự phối hợp của nhiều lực

lượng để tạo nên môi trường ấy. Trong phần “những giải pháp chủ yếu” để

thực hiện Nghị quyết trung ương II (khoá VIII) của Đảng nêu rõ: “Tạo nên

môi trường giáo dục lành mạnh. Môi trường này phải được “năm nhà”

cùng lo: Nhà trường, nhà nước, gia đình, nhà giáo và xã hội” [29.tr28]613.1.2. Xuất phát từ mục tiêu và nhiệm vụ đào tạo của trường Đại học

Hồng Đức.

+ Ngoài mục tiêu đào tạo chung của bậc đại học, trường ĐH Hồng

Đức còn có mục tiêu riêng là: Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của

sự nghiệp CNH, HĐH tỉnh Thanh Hoá (với quy mô hàng năm: 6000 HSSV

chính quy và 4000 học viên tại chức – kế hoạch chiến lược đến năm 2010).

Như vậy, với điều kiện hiện tại của các khu nội trú, chỉ tính riêng hệ

chính quy đã có 80% SV phải ở ngoại trú (3 khu nội trú hiện chỉ có tổng

cộng 1200 chỗ ở).

+ Nhiệm vụ của trường ĐH Hồng Đức được xác định, bao gồm:

“Đào tạo cán bộ ngành khoa học và công nghệ có trình độ đại học

và thấp hơn, tạo tiềm lực tri thức đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã

hội, quốc phòng và an ninh của tỉnh; nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa

học kỹ thuật và công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH của tỉnh; tích cực

chuẩn bị đội ngũ cán bộ, giáo viên và các điều kiện để đáp ứng yêu cầu

đào tạo ngày càng cao và xây dựng trường ĐH Hồng Đức trở thành một

trung tâm văn hoá, khoa học kỹ thuật của tỉnh Thanh Hoá” [39. tr1]

Văn kiện đại hội Đảng bộ trường ĐH Hồng Đức nhiệm kỳ I (19992004) cũng chỉ rõ: “Tăng cường công tác đảm bảo an ninh cơ quan, bảo vệ

tài sản nhà trường, bảo đảm trật tự, an toàn các khu vực làm việc, khu cư

xá, công tác quản lý SV nội, ngoại trú, đặc biệt là trật tự trị an các khu ký

túc xá. Coi việc quản lý SV ngoại trú là một nhiệm vụ trong mối quan hệ,

phối hợp với địa phương khi nhà trường chưa có đủ chỗ ở nội trú cho tất

cả SV...” [39. tr16]

Mặt khác, quan điểm chung của các trường ĐH, CĐ… hiện là:

+ Xác định công tác quản lý giáo dục SV ngoại trú là quyền lợi rất

thiết thực của SV, cần được nhà trường quan tâm.62+ SV ngoại trú phải được quan tâm quản lý chặt chẽ. Trách nhiệm đó

không chỉ có nhà trường mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội, của chính

quyền các cấp và nhân dân địa phương.

+ Mỗi nhà trường phải thường xuyên quan tâm đầu tư cán bộ, kinh

phí thích đáng cho hoạt động quản lý SV ngoại trú.

Trường ĐH Hồng Đức thuộc hệ thống giáo dục đại học, vì vậy phải

triển khai công tác quản lý SV ngoại trú của mình theo đúng quan điểm chỉ

đạo nêu trên.

3.1.3. Xuất phát từ điều kiện địa lý, kinh tế, văn hoá, xã hội của Thành

phố Thanh Hoá, đặc biệt là vùng dân cư xung quanh nơi trường đóng

+ TP Thanh Hoá là một thành phố thuộc quốc lộ 1A, quốc lộ 47 chạy

qua, là điểm nút giao thông lớn nhất, là đô thị lớn nhất, lâu đời nhất của

tỉnh Thanh Hoá với gần 200.000 dân thuộc nhiều thành phần khác nhau

sinh sống. Tốc độ đô thị hoá nhanh, ngoài các mặt tích cực, các mặt tiêu

cực đang len lỏi vào đời sống của từng người dân thành phố. Đặc biệt là

các tệ nạn xã hội, đã và đang có nhiều biểu hiện và diễn biến hết sức phức

tạp. Quản lý SV là tạo ra một môi trường giáo dục trong lành đối với SV

ngoại trú của trường trên địa bàn TP Thanh Hoá, đó là một tất yếu khách

quan và là việc làm cấp bách trong điều kiện hiện nay.

+ Các phường có các cơ sở của trường đóng đều là những phường có

các tụ điểm phức tạp về mặt an ninh trật tự và tệ nạn xã hội. SV ngoại trú

chủ yếu ở 3 phường sở tại (Đông Sơn, Trường Thi, Đông Vệ), số còn lại

ngoại trú rải rác ở tất cả các phường, xã trên địa bàn TP Thanh Hoá và

vùng phụ cận. Vì vậy, việc quản lý SV ngoại trú gặp vô vàn khó khăn nếu

như không có những biện pháp phù hợp, khả thi và được tổ chức thực hiện

một cách đồng bộ.

3.1.4. Xuất phát từ những kinh nghiệm tổ chức quản lý Sinh viên ngoại

trú của trường Đại học Hồng Đức từ khi thành lập đến nay:63Trường ĐH Hồng Đức là một trong những trường đại học có sự quan

tâm và đầu tư để thực hiện việc quản lý SV ngoại trú từ khá sớm. Thực tiễn

tổ chức quản lý SV ngoại trú của nhà trường đã cho những kinh nghiệm

bước đầu khá bổ ích, đặt nền móng cho công tác này trong thời gian tới.

Chúng tôi có thể khái quát lại một số kinh nghiệm đã được nhà trường đúc

rút trong công tác quản lý SV ngoại trú, gồm:

+ Phải bằng chính các hoạt động của nhà trường để tự khẳng định vai

trò, vị thế và tác dụng quan trọng của nhà trường đối với địa phương.

+ Phải làm cho địa phương thông suốt, cùng chia sẻ với nhà trường

về trách nhiệm và quyền quản lý, giáo dục đối với SV ngoại trú. Từ đó,

phối hợp chặt chẽ với địa phương để ban hành các quy định, tạo hành lang

pháp lý SV ngoại trú. Như vậy, công tác quản lý SV ngoại trú mới thực sự

là một trong các nội dung quản lý xã hội ở địa phương.

+ Lãnh đạo nhà trường phải thực sự quan tâm đến công tác quản lý

SV ngoại trú. Phải xác định đó là trách nhiệm của nhà trường để có đầu tư

thích đáng về cán bộ, kinh phí, cơ sở vật chất, thiết bị cho công tác quản lý

SV ngoại trú.

+ Đơn vị trực tiếp quản lý ở địa phương phải là khối phố, thôn dưới

sự chỉ đạo, quản lý của UBND phường, xã; trong nhà trường là sự quản lý

của Ban đại diện lớp, giáo viên chủ nhiệm, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của

khoa và nhà trường.

+ Đoàn thanh niên nhà trường quan hệ với tổ chức Đoàn Thanh niên

các phường, xã, khối phố nhằm tạo điều kiện cho SV ngoại trú tham gia

công tác xã hội, các hoạt động văn hoá, thể thao, vệ sinh môi trường ở địa

phương.

+ Thành lập các tổ tự quản nhằm tạo điều kiện để SV tự quản lý, hỗ

trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong sinh hoạt và học tập ở từng khối phố, thôn.64+ Cung cấp đầy đủ các văn bản, quy định liên quan đến công tác

quản lý SV ngoại trú cho các gia đình chủ trọ, khối phố (thôn), phường (xã)

và các tổ SV tự quản để tuyên truyền và tổ chức thực hiện.

+ Duy trì nền nếp giao ban định kỳ 3 tháng 1 lần giữa nhà trường với

Công an các phường (xã) và trưởng các khối phố (thôn) có SV ngoại trú.

3.1.5. Xuất phát từ Quy chế công tác Sinh viên ngoại trú của Bộ

GD&ĐT:

Ngày 22.10.2002, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT có quyết định số

43/2002/QĐ-BGD&ĐT về việc ban hành Quy chế công tác HSSV ngoại

trú trong các trường ĐH, CĐ, THCN. Trong lời nói đầu của quy chế công

tác quản lý HSSV ngoại trú nêu rõ:

“ Để đưa công tác quản lý HSSV ngoại trú vào nền nếp, Bộ GD&ĐT

ban hành “Quy chế công tác HSSV ngoại trú” nhằm quy định rõ trách

nhiệm và quyền hạn của các trường trong việc tổ chức quản lý SV ngoại

trú, quyền hạn và nghĩa vụ của SV ngoại trú trong các khâu liên quan đến

việc ăn, ở, đi lại, sinh hoạt tại địa phương nơi SV ngoại trú.

Như vậy, để triển khai thực hiện Quy chế công tác HSSV ngoại trú,

bắt buộc mỗi nhà trường phải có các biện pháp cụ thể cho việc quản lý SV

ngoại trú của mình.653.2. Đề xuất một số nhóm biện pháp quản lý Sinh viên ngoại trú

3.2.1. Nhóm biện pháp 1: Xây dựng và quán triệt những quy định chung

về công tác quản lý Sinh viên ngoại trú.

Yêu cầu:

Bổ sung, thay thế và hoàn thiện các văn bản để tạo hành lang pháp

lý cho công tác quản lý SV ngoại trú nói chung và SV ngoại trú trên địa

bàn TP Thanh Hoá nói riêng và tạo cơ chế (mang tính pháp lý) cho công

tác quản lý SV ngoại trú của trường ĐH Hồng Đức.

Các hoạt động cụ thể:

BP1: Phối hợp với các trường chuyên nghiệp trên địa bàn để cùng

tham mưu cho chính quyền địa phương ban hành văn bản pháp quy về công

tác quản lý SV ngoại trú. Văn bản pháp quy cần tập trung vào 4 nội dung,

gồm:

- Điều kiện, tiêu chuẩn phòng, cơ sở thuê trọ.

- Trách nhiệm của chính quyền, các ngành chức năng ở các phường xã.

- Trách nhiệm của gia đình chủ trọ.

- Nghĩa vụ của SV.

BP2: Bổ sung sửa đổi, ban hành quy định của nhà trường ĐH Hồng

Đức đối với SV ngoại trú.

BP3: Ban hành các quy định của nhà trường đối với công tác SV

ngoại trú (chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, định biên, chính sách, cơ chế

phối hợp... trong công tác quản lý SV ngoại trú). Giao cho Phòng Quản lý

SV làm đầu mối cho công tác này.

BP4: Phối hợp với các địa phương dự thảo, ban hành mẫu cam kết

giữa gia đình chủ trọ và SV tạm trú (cam kết trước địa phương và nhà

trường).

BP5: Ký kết quy chế phối hợp giữa nhà trường và UBND TP Thanh

Hoá trong công tác quản lý SV ngoại trú.66Cách tiến hành:

+ Cử cán bộ chuyên trách, biên chế số cán bộ này thành tổ quản lý

SV ngoại trú thuộc phòng quản lý SV, giao nhiệm vụ cụ thể cho họ.

+ Lập kế hoạch thực hiện nội dung, biện pháp.

+ Phối hợp với địa phương tổ chức thực hiện các nội dung của biện

pháp theo kế hoạch.

Điều kiện thực hiện:

+ Có nhân lực, thời gian, kinh phí đủ để thực hiện biện pháp.

+ Có mối quan hệ và khả năng phối hợp với địa phương.

Yêu cầu cần đạt:

+ Nội dung các văn bản của trường, của địa phương không chồng

chéo nhau và không trái với Quy chế công tác HSSV ngoại trú của Bộ

GD&ĐT đã ban hành.

+ Ban hành được các văn bản (kể trên): Kịp thời, phù hợp với thực tế

của từng địa phương và nhà trường, khả thi.

3.2.2. Nhóm biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch công tác quản lý Sinh viên

ngoại trú.

Yêu cầu:

Xây dựng được kế hoạch cho công tác quản lý SV ngoại trú từng học

kỳ, từng năm học của trường ĐH Hồng Đức và chuẩn bị tiền đề cho kế

hoạch công tác quản lý SV ngoại trú từng giai đoạn tương ứng với sự phát

triển và điều kiện thực tế của trường.

Các hoạt động cụ thể:

BP1: Xác định cơ sở (căn cứ) để lập kế hoạch quản lý SV ngoại trú.

BP2: Soạn thảo kế hoạch quản lý SV ngoại trú của trường theo năm

học, từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết cho từng học kỳ về công tác

này.67BP3: Trình bày dự thảo kế hoạch, xin ý kiến đóng góp, từ đó điều

chỉnh và hoàn thiện bản kế hoạch (cả năm và từng học kỳ).

BP4: Trình duyệt với Hiệu trưởng bản kế hoạch quản lý HSSV ngoại trú.

Cách tiến hành:

+ Tổ quản lý SV ngoại trú thu thập thông tin xung quanh vấn đề SV

ngoại trú (số lượng phải ở ngoại trú, địa bàn SV ngoại trú, tình hình từng

địa bàn phường, xã nơi SV ngoại trú,...)

+ Dự báo hệ thống mục tiêu cần đạt trong vấn đề quản lý SV ngoại

trú và nguồn lực cần thiết.

+ Lựa chọn hệ thống biện pháp quản lý SV ngoại trú tương ứng

(nhằm huy động được toàn thể lực lượng làm công tác này).

+ Mô hình hoá được quá trình quản lý SV ngoại trú từng học kỳ,

năm học, giai đoạn.

+ Chương trình hoá hoạt động quản lý SV ngoại trú theo kế hoạch.

+ Xin ý kiến đóng góp vào dự thảo kế hoạch và trình duyệt.

Điều kiện thực hiện:

+ Có đầy đủ thông tin về công tác SV ngoại trú.

+ Biết rõ chủ trương và kế hoạch năm học của nhà trường.

Yêu cầu cần đạt:

+ Bản kế hoạch công tác SV ngoại trú từng học kỳ, năm học, giai

đoạn đã được Hiệu trưởng ký duyệt.

+ Kế hoạch mang tính khả thi.

3.2.3. Nhóm biện pháp 3: Hoàn chỉnh tổ chức bộ máy quản lý và hoàn

thiện cơ chế phối hợp các lực lượng trong việc quản lý Sinh viên ngoại

trú của trường Đại học Hồng Đức trên địa bàn Thành phố Thanh Hoá.

Yêu cầu:

Huy động được nguồn lực trong và ngoài nhà trường vào công tác quản

lý SV ngoại trú và tạo được mối quan hệ tốt với địa phương, gia đình SV.

Các hoạt động cụ thể:

68BP1: Tổ chức Hội nghị bàn biện pháp, tạo cơ chế phối hợp giữa các

lực lượng làm công tác quản lý SV ngoại trú trong nội bộ trường (Phòng

Quản lý HSSV, Đoàn TN, Hội SV, phòng Đào tạo, Phòng Công tác Chính

trị, Khoa, cán bộ quản lý SV khoa, bộ môn).

Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý SV ngoại trú:

Ban giám hiệuPhòng QLHS-SV và CB QLHSSV khoa, BM trực thuộcđại diện lớp &Tổ HSSV

ngoại trú tự quảnGVCN lớp

môn

HSSV ngoại trúBP2: Tiếp cận, làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương,

Công an (các cấp từ thành phố đến khối phố, thôn) trong công tác quản lý

SV ngoại trú trên địa bàn và cơ chế phối hợp trong công tác này.

BP3: Tổ chức Hội nghị chuyên đề quản lý SV ngoại trú cho lực

lượng cốt cán làm công tác này của trường và của địa phương, từ đó lập

văn bản như một quy chế phối hợp trong công tác quản lý SV ngoại trú, ký

song phương và gửi đến các lực lượng liên quan.

BP4: Ký cam kết thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo công tác an

ninh giữa trường với Công an TP Thanh Hoá và Công an 3 phường sở tại.

BP5: Lập kế hoạch phối hợp phòng chống tệ nạn xã hội giữa Đoàn

trường, Thành Đoàn TP Thanh Hoá và 3 Đoàn phường sở tại.

Cách tiến hành:69+ Tổ chức các Hội nghị chuyên đề quản lý SV ngoại trú của trường

ĐH Hồng Đức trong nội bộ trường; với địa phương (Chính quyền, Công

an, Đoàn TN).

+ Từ các Hội nghị trên: Làm rõ cơ chế phối hợp trong công tác quản

lý SV ngoại trú của các lực lượng trong và ngoài nhà trường.

+ Sau học kỳ I, tổ chức sơ kết, tổng kết vào cuối năm học để đánh

giá, bổ sung, hoàn thiện việc phối hợp quản lý SV ngoại trú giữa nhà

trường và địa phương.

Điều kiện thực hiện:

+ Có sự quan hệ tốt giữa các lực lượng làm công tác quản lý SV

ngoại trú trong và ngoài trường.

+ Lập được kế hoạch chi tiết, phù hợp cho từng nội dung.

+ Có đủ nguồn lực cho việc thực hiện các nội dung phối hợp.

Yêu cầu cần đạt:

+ Mỗi người trong lực lượng quản lý SV ngoại trú xác định rõ trách

nhiệm và biết việc mình cần làm, phải làm.

+ Tạo được những cơ chế phối hợp phù hợp, khả thi.

+ Tạo được mối quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa trường và địa

phương.

3.2.4. Nhóm biện pháp 4: Nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện các

hoạt động quản lý Sinh viên ngoại trú của trường Đại học Hồng Đức

trên địa bàn Thành phố Thanh Hoá.

Yêu cầu:

Triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế công tác HSSV ngoại trú

của Bộ GD&ĐT đối với HSSV ngoại trú của trường ĐH Hồng Đức trên địa

bàn TP Thanh Hoá, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện của

nhà trường.

Các hoạt động cụ thể:70BP1: Tuyên truyền cho công tác quản lý SV ngoại trú đối với những

đối tượng có liên quan, cụ thể:

- Đối với SV: Trong “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đầu khoá học,

sinh hoạt chính trị đầu năm học, cho SV học tập Quy chế công tác HSSV

ngoại trú của Bộ GD&ĐT, quy chế quản lý HSSV ngoại trú của UBND TP

Thanh Hoá, Quy định của nhà trường đối với SV ngoại trú và công tác SV

ngoại trú, nội dung cam kết giữa gia đình chủ trọ và SV ngoại trú; hướng

dẫn SV các thủ tục để được ở ngoại trú một cách hợp pháp, thủ tục khi

chuyển nơi ở, cách sử dụng sổ theo dõi SV nội, ngoại trú...

- Đối với cán bộ làm công tác quản lý SV ngoại trú trong nhà

trường: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý SV ngoại trú, cấp phát các

biểu mẫu, tài liệu, văn phòng phẩm, thiết bị cho: tổ quản lý SV ngoại trú

(thuộc phòng Quản lý SV), các cán bộ thuộc: Phòng Đào tạo, Đoàn TN,

Hội SV có liên quan, đại diện lãnh đạo và cán bộ quản lý SV khoa, bộ môn;

giáo viên chủ nhiệm lớp và lớp trưởng (trong đó có phổ biến kế hoạch công

tác quản lý SV ngoại trú từng học kỳ và cả năm học).

- Đối với chính quyền địa phương và Công an các cấp: Cung cấp đầy

đủ các văn bản, quy định có liên quan đến công tác quản lý SV ngoại trú

(từ cấp thành phố đến khu phố, thôn).

- Đối với gia đình chủ trọ: tham mưu cho địa phương để khi gia đình

đăng ký kinh doanh hoặc cho SV thuê trọ phải mua các văn bản, quy định

có liên quan.

BP2: Tổ chức đăng ký tạm trú có thời hạn theo quy định tại Nghị

định 51/CP của Chính phủ (về việc đăng ký quản lý hộ khẩu đối với HSSV

các trường ĐH, CĐ THCN&DN) ngày từ lúc HSSV nhập học vào trường

(một lần cho cả khoá học).

BP3: Tổ chức cho SV ngoại trú ký cam kết với gia đình chủ trọ.71Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (114 trang)

×