1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

CHƯƠNG 3 MỘT SÔ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH Ở CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN BẮC SƠN – LẠNG SƠN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.7 MB, 128 trang )


3.1.3. Nguyên tắc tính hiệu quả

Các biện pháp nêu ra nhằm vào mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất

lượng và hiệu quả công tác đào tạo của các trường THPT huyện Bắc Sơn –

Lạng Sơn thông qua việc tăng cường công tác quản lý hoạt động dạy - học

Tiếng Anh cho HS. Những biện pháp nêu ra nhằm vào việc từng bước cải tiến

chất lượng và hiệu quả của hoạt động dạy - học Tiếng Anh cho HS hiện nay.

Xuất phát từ nguyên tắc tính hiệu quả, những biện pháp đề xuất cần mang lại

hiệu quả trong hoàn cảnh cụ thể và trong thời điểm nhất định.

3.2. Các biện pháp đề xuất

3.2.1. Tổ chức bồi dƣỡng nâng cao trình độ cho giáo viên Tiếng Anh của

các trƣờng THPT huyện Bắc Sơn

3.2.1.1. Mục tiêu của biện pháp

Như trong chương 2 đã nêu, hầu hết giáo viên Tiếng Anh của các

trường THPT huyện Bắc Sơn được đào tạo không chính quy, trình độ, năng

lực thấp. Vì vậy, cần tăng cường bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn

và năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên Tiếng Anh. Phấn đấu để đến năm

2015, tất cả giáo viên Tiếng Anh phải đảm bảo có trình độ chuyên môn và

năng lực sư phạm vững vàng, có tâm huyết và tận tụy với nghề.

Mặt khác, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên nhằm mục

đích đáp ứng tối đa cho yêu cầu, mục tiêu đã đề ra, khắc phục những hạn chế,

thiếu sót về mặt quan điểm, nội dung phương pháp dạy học. Giáo viên có

thêm cơ hội cập nhật kiến thức, những tiến bộ của khoa học công nghệ. phát

triển đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu về đào tạo của nhà trường.

3.2.1.2. Nội dung biện pháp

Bồi dưỡng về chuyên môn Tiếng Anh, nghiệp vụ sư phạm:

- Bồi dưỡng nâng cao năng lực về trình trình độ Tiếng Anh cả về nghe, nói,

đọc, viết.78- Bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm, trong đó tập trung bồi dưỡng về

phương pháp dạy học Tiếng Anh, trong đó tập trung vào các phương pháp dạy

học phát huy tính tích cực của học sinh, phù hợp với học sinh dân tộc thiểu số.

- Bồi dưỡng theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên đã được ban hành theo

Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT đối với những giáo viên còn yếu theo các tiêu

chí, tiêu chuẩn được đánh giá...

- Hiện nay một số kỹ năng cần bồi dưỡng cho giáo viên như:

+ Bồi dưỡng kỹ năng dạy học trên lớp, kỹ năng hướng dẫn học sinh

hoạt động, kỹ năng tạo tình huống, kỹ năng thực hành, kỹ năng ra đề kiểm tra

theo kiểu trắc nghiệm, trắc nghiệm tự luận.

+ Bồi dưỡng và rèn luyện kỹ năng soạn bài.

+ Bồi dưỡng và rèn luyện các kỹ năng chung mang tính công cụ như kỹ

năng sử dụng các phương tiện kỹ thuật hiện đại vào dạy học, kỹ năng khai

thác thông tin trên mạng ...

3.2.1.3. Cách thực hiện biện pháp

- Phối hợp với sở GD&ĐT tổ chức thi nhận thức cho GV, kết hợp với

kết quả phân loại GV ở năm học trước, với việc đánh giá giáo viên theo

Chuẩn nghề nghiệp, hiệu trưởng phân loại, phân tích điểm mạnh, điểm yếu

của mỗi đối tượng, từ đó xác định các nội dung bồi dưỡng phù hợp.

- Tham mưu với các cấp quản lý để cử những giáo viên chưa đáp ứng

yêu cầu, còn hạn chế về trình độ và năng lực sư phạm được đi đào tạo, bồi

dưỡng.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng tại trường cho giáo viên bằng cách mời

các chuyên gia nước ngoài, các giảng viên ở các trường đại học, học viện.

Ngoài ra nhà trường cần tạo điều kiện về thời gian, hỗ trợ kinh phí cho các

giáo viên đi học. Song bên cạnh đó, nhà trường cũng phải có những yêu cầu

cụ thể về kết quả mà các giáo viên cần phải đạt sau khi tham dự những lớp bồi

dưỡng đó để nâng cao tinh thần trách nhiệm việc học tập bồi dưỡng của GV.79- Khuyến khích các giáo viên tự học, tự bồi dưỡng như học chuyên

môn trực tuyến qua hệ thống mạng vi tính.

- Nhà trường cần thường xuyên tổ chức các buổi thảo luận, trao đổi

kinh nghiệm giảng dạy giữa các giáo viên trong toàn trường. Các giáo viên có

cơ hội thấy được những cái hay, cái hữu ích của những bài giảng hay, tiết dạy

hay của trường hay các trường khác… . Nhà trường có thể mời những chuyên

gia về lĩnh vực phương pháp dạy học để tư vấn, bồi dưỡng cho giáo viên các

kỹ năng dạy học, soạn bài. Tổ chuyên môn thường xuyên lên kế hoạch dự giờ

để trao đổi, rút kinh nghiệm giảng dạy.

Để giáo viên sử dụng thành thạo và khai thác hiệu quả các phương

pháp và thiết bị dạy học hiện đại vào dạy học, nhà trường cần có kế hoạch cho

giáo viên học và tự học các lớp vi tính. Cần có cơ chế khen thưởng rõ ràng,

thích đáng nhằm khuyến khích giáo viên ngoại ngữ và các giáo viên khác tích

cực tham gia các lớp bồi dưỡng và tự bồi dưỡng.

Tiến trình bồi dưỡng phải theo các bước sau:

- Xác định đối tượng bồi dưỡng;

- Dự kiến các nội dung, thời gian bồi dưỡng;

- Phối hợp với cấp trên để mời báo cáo viên;

- Dự kiến các nguồn kinh phí thực hiện;

- Lập quy định về các chế độ thi đua khen thưởng trong công tác bồi

dưỡng.

3.2.1.4 . Điều kiện để thực hiện biện pháp

- Hiệu trưởng phải xây dựng được một tập thể có tinh thần cầu tiến cao,

luôn luôn biết học hỏi nâng cao trình độ, phải xây dựng được thói quen tự học

trong giáo viên, làm tấm gương cho học sinh noi theo.

- Xây dựng được quy hoạch và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ GV

nói chung và GV Tiếng Anh nói riêng để đến một thời điểm nhất định (đến

2015) 100% số GV có được trình độ chuyên môn vững vàng, đáp ứng được80yêu cầu phát triển chung của giáo dục đào tạo, đồng thời phải nâng cao được

vị thế và uy tín của GV đối với xã hội, là tấm gương cho HS noi theo.

- Xây dựng được quy chế bồi dưỡng rõ ràng, trong đó ban hành các quy

định, các chế độ khuyến khích, khen thưởng, kỷ luật cụ thể.

- Phối hợp với các phòng, ban của Sở Giáo dục & Đào tạo trong việc bồi

dưỡng nâng cao trình độ GV.

- Thường xuyên theo dõi quá trình tự học, tự nâng cao trình độ của GV

thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn, dự giờ thăm lớp, thao giảng, thực hiện

các chuyên đề, thi viết sáng kiến kinh nghiệm ... để có sự khen thưởng và kỷ

luật kịp thời, thúc đẩy GV không ngừng học tập.

- Đối với trường có lực lượng GV Tiếng Anh còn mỏng, phải phối hợp

với các trường khác trong tỉnh để thực hiện tốt việc nâng cao trình độ chuyên

môn và năng lực sư phạm cho GV trong đơn vị mình.

- Các trường tạo nguồn kinh phí và hỗ trợ kinh phí để phục vụ cho công

tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ GV; mua sắm các tài liệu và thiết bị phục vụ

cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ GV.

3.2.2. Đổi mới quản lý hoạt động dạy của giáo viên

3.2.2.1. Mục tiêu

Đổi mới quản lý hoạt động dạy học của giáo viên nhằm đưa hoạt

động này đạt được chất lượng và hiệu quả hơn, gây được hứng thú học tập

của HS. Quản lý hoạt động dạy học nhằm đảm bảo việc thực hiện chương

trình, lịch trình, hệ thống các quy định, quy chế chuyên môn.

Tích cực hoá HĐDH của GV, phát huy tính sáng tạo và năng lực tự

học, tự bồi dưỡng, tự nghiên cứu của GV, góp phần nâng cao chất lượng dạy

học môn Tiếng Anh.

3.2.2.2. Nội dung của biện pháp

- Chỉ đạo việc phân phối lại chương trình, lập kế hoạch dạy học của GV.81- Quản lý các hoạt động chuẩn bị bài giảng (lập kế hoạch bài giảng,

chuẩn bi đồ dung dạy học, xây dựng môi trường học tập…) và tổ chức các

hoạt động dạy học trên lớp của giáo viên.

- Quản lý sử dụng các phương pháp dạy học, đặc biệt là các phương pháp phát

huy tính tích cực của người học.

- Quản lý việc ứng dụng một cách hiệu quả CNTT và các thiết bị đa

phương tiện trong giảng dạy Tiếng Anh.

- Quản lý tổ chức chuyên đề, ngoại khóa và các hoạt động NGLL nhằm

tạo môi trường học tập Tiếng Anh cho học sinh.

- Tăng cường kiểm tra, đánh giá các hoạt động dạy học của giáo viên.

3.2.2.3. Cách thức thực hiện

a) Chỉ đạo việc phân phối lại chương trình dạy học môn Tiếng Anh

Chương trình môn Tiếng Anh THPT được thực hiện bắt buộc trong tất

cả các trường THPT trên toàn quốc. Tuy nhiên, tùy theo từng vùng miền khác

nhau, chương trình Tiếng Anh có thể được điều chỉnh theo hướng dẫn của Bộ

Giáo dục & Đào tạo.

Quan điểm đổi mới dạy học của Sở Giáo dục & Đào tạo Lạng Sơn chỉ rõ:

Các trường THPT được phép điều chỉnh phân phối chương trình chung sao cho

phù hợp với đặc điểm HS của từng trường, Sở chỉ quản lý khung phân phối

chương trình chung. Trên cơ sở được phân quyền tự chủ đó và kế hoạch dạy học

của nhà trường, hiệu trưởng cần chỉ đạo tổ chuyên môn Tiếng Anh và GV Tiếng

Anh phân phối lại chương trình dạy học môn Tiếng Anh cho phù hợp với đặc

điểm HS và tình hình thực tế của nhà trường.

Hiệu trưởng trong công tác chỉ đạo của mình đối với việc điều chỉnh

chương trình dạy học Tiếng Anh THPT cần phải:

- Quán triệt định hướng chương trình dạy học Tiếng Anh THPT về

mục tiêu bộ môn cho tất cả GV Tiếng Anh, trong đó nhấn mạnh đến vai trò

tích cực, chủ động, sáng tạo của HS vào quá trình hình thành và phát triển các82kỹ năng giao tiếp. GV chỉ là người tổ chức, hướng dẫn, điều khiển quá trình

hình thành các kỹ năng giao tiếp của HS.

- Có kế hoạch thống nhất, đồng bộ, chi tiết về chương trình dạy học tự

chọn Tiếng Anh đối với từng ban, từng khối lớp.

- Tổ chức lấy ý kiến của GV Tiếng Anh về phân phối chương trình và

nội dung dạy học Tiếng Anh THPT ngay từ đầu năm học, giao cho tổ trưởng

tổ Tiếng Anh hoặc nhóm trưởng môn Tiếng Anh điều chỉnh phân phối

chương trình sao cho phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.

- Việc phân phối lại chương trình phải được lãnh đạo trường phê duyệt.

- Chỉ đạo GV thực hiện đúng, đủ chương trình đã được thiết kế, đồng

thời có kế hoạch kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chương trình Tiếng Anh

THPT để có sự điều chỉnh phù hợp.

b) Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch dạy học của giáo viên.

Việc xây dựng kế hoạch các hoạt động dạy học nhằm :

- Giúp cho mỗi giáo viên và nhà trường thực hiện các hoạt động dạy

học và giáo dục đồng bộ và đúng tiến độ.

- Có cơ chế để kiểm soát tiến độ dạy học nhằm tối ưu hiệu quả hoạt động

dạy học trong nhà trường, làm cơ sở cho việc thi đua khen thưởng cuối năm,

tạo động lực cho GV và HS hoạt động.

- Lựa chọn các biện pháp quản lý phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của

nhà trường và của địa phương, ví dụ như phát động phong trào mỗi GV dạy ít

nhất hai tiết dạy miễn phí trên tuần, trong đó phải phân loại theo trình độ của

HS, mục đích chính của những tiết dạy này là dạy bồi lấp kiến thức nền, kiến

thức cơ sở.

- Đáp ứng những yêu cầu đổi mới về mục tiêu, nội dung, phương pháp

giáo dục bậc THPT.

Trên cơ sở mục tiêu chiến lược dài hạn và nhiêm vụ năm học của

Ngành, hiệu trưởng lập kế hoạch với tiến trình sau:83 Xây dựng kế hoạch chung của nhà trường:

Ngay từ đầu năm học hiệu trưởng phải tiến hành tổ chức cho cán bộ GV

học tập nhiệm vụ năm học, lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức đoàn thể trong

trường như Chi bộ, Ban chấp hành công đoàn, các tổ chuyên môn và các GV

để xây dựng chỉ tiêu cần đạt được và phải đảm bảo tính sát thực, khả thi. Tổ

chức hội nghị cán bộ công chức để thông qua kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm

vụ năm học với hệ thống các mục tiêu và biện pháp thực hiện. Coi đây là bản

thiết kế công việc, là căn cứ để xây dựng các kế hoạch bộ phận, trong đó chú

trọng đến các mục tiêu phải đạt được và biện pháp thực hiện.

- Cụ thể hóa thời điểm và các bước của kế hoạch để tiện theo dõi, và có

những điều chỉnh kịp thời, đồng thời phải đảm bảo tính công khai của kế hoạch.

 Chỉ đạo việc lập kế hoạch của tổ chuyên môn Tiếng Anh:

- Chỉ đạo tổ chuyên môn và mỗi cá nhân xây dựng đầy đủ hệ thống kế

hoạch đúng qui định của ngành, phù hợp với đặc trưng của nhà trường, đồng

thời tạo điều kiện tốt cho việc thực hiện và làm căn cứ để kiểm tra.

- Tổ chuyên môn nói chung, tổ chuyên môn Tiếng Anh nói riêng, là một

trong những thành tố quan trọng trong hoạt động dạy học của nhà trường. Việc

xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn Tiếng Anh phải thể hiện được kế hoạch

chung của nhà trường, hướng vào mục tiêu chung với các biện pháp cụ thể.

- Đổi mới việc xây dựng kế hoạch cần tập trung vào : quy trình lập kế

hoạch (các tổ chuyên môn chủ động, kế hoạch phải được thảo luận trong mọi

giáo viên, mọi giáo viên phải biến kế hoạch của tổ thành kế hoạch cá nhân);

nội dung kế hoạch phải thiết thực, đặc biệt chú ý hoạt động chuyên môn nâng

cao năng lực cho giáo viên và thực hiện nhiệm vụ dạy học đạt được kết quả

tốt trong dạy Tiếng Anh đối với học sinh người dân tộc.

- Để tổ chuyên môn Tiếng Anh hoạt động hiệu quả, hiệu trưởng cần định

hướng lập kế hoạch như sau:84+ Căn cứ vào mục tiêu chung của nhà trường và yêu cầu về đổi mới

giáo dục THPT môn Tiếng Anh, hiệu trưởng quán triệt các mục tiêu dạy học

môn Tiếng Anh về nhận thức, thái độ và kỹ năng mà học sinh phải đạt được

sau quá trình học;

+ Định hướng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học bộ môn

Tiếng Anh theo đúng đặc thù bộ môn;

+ Giao chỉ tiêu cụ thể từng mặt phấn đấu trong hoạt động của tổ;

+ Tổ chức cho GV đăng ký các chỉ tiêu thi đua và biện pháp để đạt được;

+ Chỉ đạo đổi mới các hình thức QL hoạt động dạy học của GV trong tổ;

+ Bổ sung kịp thời những nhiệm vụ mới vào kế hoạch khi có sự thay đổi.

- Kế hoạch của tổ chuyên môn phải đảm bảo các yêu cầu:

+ Thể hiện và cụ thể hoá được mọi chủ trương, đường lối, chính sách

của Đảng, Nhà nước, Bộ và của nhà trường về hoạt động chuyên môn;

+ Phải phù hợp thực tế của nhà trường, phù hợp với các cá nhân trong

tổ: Bố trí công việc cho mỗi giáo viên phải khoa học, đảm bảo chất lượng,

công bằng, phát huy tối đa năng lực từng thành viên trong tổ;

+ Phải cụ thể rõ ràng về các mục tiêu phấn đấu, thời gian thực hiện và

được tập thể nhất trí cao.

- Tổ trưởng chuyên môn phải xây dựng kế hoạch, các chỉ tiêu và biện

pháp cụ thể. Trên cơ sở đó, tổ hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch cá

nhân phù hợp, kế hoạch tổ chức bộ môn.

- Yêu cầu các giáo viên phải thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ như

nền nếp kỷ cương dạy học, việc thực hiện chương trình, soạn bài, giờ lên lớp,

kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.

c) Quản lý các hoạt động chuẩn bị bài giảng và tổ chức các hoạt động

dạy học trên lớp của giáo viên.

- Định hướng lập kế hoạch bài giảng (giáo án) của GV Tiếng Anh:

Kế hoạch bài giảng của GV là cụ thể hóa chương trình dạy học kết hợp85với những yêu cầu chung của nhà trường trong việc tổ chức dạy học Tiếng

Anh. Vì vậy, mặc dù không có chuyên môn sâu trong lĩnh vực ngoại ngữ,

hiệu trưởng cần phải nắm những yêu cầu chung về mục tiêu môn học Tiếng

Anh cũng như những quan điểm về đổi mới giáo dục THPT môn Tiếng Anh

để quán triệt giáo viên Tiếng Anh thực hiện.

Thiết kế bài giảng (kế hoạch bài giảng) là công việc vô cùng quan trọng

đối với giờ dạy trên lớp của GV. Việc chuẩn bị tốt bài giảng có thể làm cho

hiệu quả giờ dạy trên lớp đạt 70%.

Việc định hướng GV Tiếng Anh xây dựng kế hoạch bài học phải bảo

đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Kế hoạch bài giảng của GV phải cụ thể hóa nhiệm vụ giảng dạy theo

đúng chương trình môn Tiếng Anh của từng khối lớp. Kế hoạch cần thể hiện

được từng mốc thời gian, từng bước tiến hành các hoạt động dạy học, thể hiện

được mục tiêu, rèn luyện kỹ năng, nội dung, phương pháp. Kế hoạch phải

đảm bảo tính hệ thống, khoa học, phù hợp với từng đối tượng HS, đáp ứng

được yêu cầu của môn học.

+ Kế hoạch bài giảng của GV phải được soạn trên quan điểm đổi mới.

Cần thể hiện được sự vận dụng tổng hợp các định hướng đổi mới dạy học

Tiếng Anh THPT và phải mang tính khả thi.

- Mỗi GV trước khi xây dựng kế hoạch bài giảng phải điều tra, xác định

đặc điểm, chất lượng học tập, khả năng của từng HS để đưa ra những nội

dung dạy học phù hợp, từ đó xác định mục tiêu bài học có tính khả thi.

- Kế hoạch bài giảng của mỗi GV phải được tổ trưởng chuyên môn thẩm

định trước khi lên lớp

- Nội dung chương trình dạy học Tiếng Anh THPT được biên soạn dựa

trên đường hướng giao tiếp (communicative approach) và đường hướng lấy

người học làm trung tâm (centered - students). Các kỹ năng ngôn ngữ như

nghe, nói, đọc, viết được xem là đích để dạy học, còn các thành phần ngữ liệu86như ngữ âm, ngữ pháp và từ vựng được xem là những phương tiện phải được

cung cấp cho HS để phục vụ cho các mục đích giao tiếp. Vì vậy, trong quá

trình soạn giảng, GV cần xác định rõ kỹ năng mà HS phải đạt được sau mỗi

tiết học, từ đó thiết kế những hoạt động học tập phù hợp.

Người hiệu trưởng trong quá trình quản lý khâu soạn giảng và tiến hành

các hoạt động dạy học của GV phải chú ý đến các yêu cầu sau:

+ Nội dung bài giảng phải phù hợp với mục tiêu bài học, với yêu cầu

đổi mới giáo dục THPT môn Tiếng Anh, phải mang tính chính xác, khoa học,

hiện đại, vừa sức với HS.

+ Các phương pháp dạy học được đề xuất trong bài soạn phải mang tính

đặc thù bộ môn và phù hợp với đối tượng HS.

+ Các hoạt động được thiết kế và hệ thống câu hỏi phải kích được sự

sáng tạo, độc lập, phát huy được tính tích cực của HS.

+ Bài giảng trước khi được tiến hành trên lớp phải có sự thẩm định và

xếp loại của nhóm trưởng môn Tiếng Anh hoặc tổ trưởng tổ Tiếng Anh.

+ Giờ lên lớp của GV là hoạt động đặc trưng của lao động sư phạm

trong nhà trường, là quá trình tương tác giữa HS và GV nhằm đạt đến mục

tiêu bài học. Do vậy, quản lý giờ lên lớp của GV đảm bảo các nội dung sau:

+ GV phải thực hiện nghiêm túc kỷ luật giờ lên lớp, thực hiện giờ lên

lớp đúng tinh thần “trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhưng vẫn phải

đảm bảo mối quan hệ thầy trò và hoạt động trong giờ học phải luôn trong tầm

kiểm soát của GV.

+ Thực hiện đúng quy trình 3 bước lên lớp đặc thù của bộ môn Tiếng

Anh: Giới thiệu - Luyện tập - Vận dụng (Presentation - Practice Performance)

+ Nội dung truyền đạt cho HS phải đảm bảo tính chính xác, khoa học.

+ Các hoạt động dạy học và phương pháp dạy học phải mang tính linh

hoạt, trong đó việc ứng dụng CNTT trong dạy học phải là một yêu cầu tất yếu.87d) Chỉ đạo tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học phát huy

tính tích cực của người học

Trước hết, mỗi GV phải tự nhận thức được rằng, đổi mới phương pháp

dạy học là vận dụng các phương pháp dạy học một cách linh hoạt, sáng tạo

trong quá trình tổ chức dạy học để phát huy tính tích cực của người học. Nói

cách khác, các phương pháp dạy học được sử dụng trong quá trình lên lớp của

GV phải chủ động hóa hoạt động của HS, phát huy tối đa tính tích cực, sáng

tạo, khả năng tương tác, làm việc nhóm giữa các HS, đặc biệt là khả năng tự

học, tư duy độc lập. Ngoài ra, GV còn phải biết sử dụng các phương pháp dạy

học một cách tự nhiên nhằm tạo sự sinh động cho tiết học và sức sống cho bài

giảng. Một điều cần chú ý đối với giáo viên THPT ở Bắc Sơn là, hầu hết học

sinh là người dân tộc thiểu số nên việc sử dụng các PPDH để phát huy được

tính tích cực phù hợp với đặc điểm tâm lý học sinh.

Đối với bộ môn Tiếng Anh ở trường THPT, việc sử dụng các phương

pháp dạy học trong tiến trình lên lớp phải đảm bảo một số nguyên tắc sau:

- Tăng cường vai trò chủ động của HS: HS không còn là người thụ động

tiếp thu kiến thức ngôn ngữ mà phải được tham gia tích cực vào các hoạt

động luyện tập ngôn ngữ.

- Giảm thiểu tối đa thời gian nói trên lớp của GV, tăng thời gian sử dụng

ngôn ngữ cho HS.

- Dạy học theo phương pháp gợi mở: GV gợi mở và dẫn dắt để HS tự tìm

ra lời giải đáp hoặc con đường đi của mình.

- Động viên tất cả các kiến thức có sẵn về văn hóa, xã hội cũng như ngôn

ngữ của HS trong quá trình luyện tập.

- Có thái độ tích cực đối với lỗi ngôn ngữ của HS, chấp nhận những lỗi

đó như là phần tất yếu trong quá trình học ngoại ngữ, giúp HS học tập được từ

chính lỗi của bản thân và bạn bè.88Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (128 trang)

×