1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ VÀ NÔNG LÂM PHÚ THỌ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.61 MB, 137 trang )


CHƯƠNG 3

MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRONG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ VÀ

NÔNG LÂM PHÚ THỌ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

3.1. Cơ sở đề xuất các biện pháp

Cơ sở để tác giả đề xuất các biện pháp phụ thuộc vào nội dung của Chương

1: Cơ sở lý luận về quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học ở các trường Cao đẳng

nghề ; Chương 2: Phân tích thực trạng quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học ở

trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay,

và các nội dung dưới đây:

+ Các văn kiện của Đảng, Nhà nước và ngành GD &ĐT về ứng dụng CNTT.

+ Thực trạng quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học ở đơn vị.

3.1.1. Các văn kiện của Đảng, Nhà nước và ngành giáo dục và đào tạo về

ứng dụng công nghệ thông tin

Cuộc cách mạng khoa học công nghệ sẽ tiếp tục phát triển với những

bước nhảy vọt trong thế kỉ XXI, đưa thế giới chuyển từ kỉ nguyên công

nghiệp sang kỉ nguyên thông tin và phát triển kinh tế tri thức. Đồng thời nó

tác động tới tất cả các lĩnh vực, làm biến đổi nhanh chóng, sâu sắc đời sống

vật chất và tinh thần của xã hội.

Đảng và Nhà nước đã nhận thấy cơ hội "đi tắt, đón đầu" của đất nước trong

quá trình phát triển đi lên nên đã quan tâm, thúc đẩy phát triển ứng dụng CNTT.

Cụ thể là hàng loạt các Chỉ thị, Nghị quyết được ban hành như: Chỉ thị số 58CT/TW ngày 17/10/2000 của Bộ chính trị về "Đẩy mạnh và phát triển công nghệ

thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa" đã khẳng định:

“Ứng dụng và phát triển CNTT là một nhiệm vụ ưu tiên trong chiến lược phát

triển kinh tế- xã hội, là phương tiện chủ lực để đi tắt đón đầu, rút ngắn khoảng

cách phát triển so với các nước đi trước. Mọi lĩnh vực hoạt động kinh tế, văn

hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng đều phải ứng dụng CNTT để phát triển ”Nghị quyết số 07/2000/NQ-CP ngày 05/06/2000 của Chính phủ về "Xây

dựng và phát triển công nghiệp phần mềm giai đoạn 2000 - 2005", Quyết định

số 92/2002/QĐ-TTg ngày 17/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ "phê duyệt kế

hoạch tổng thể về ứng dụng và phát triển CNTT ở Việt Nam đến năm 2005".

Chỉ thị số 55/2008/ CT-BGĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo về tăng cường

giảng dạy và ứng dụng CNTT trong ngành giáo dục giai đoạn 2008 -2012

Đặc biệt gần đây nhất là quyết định 668/QĐ-TTg ngày 21 tháng 6 năm

2009 của Thủ Tướng chính phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển nguồn

nhân lực CNTT đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, quyết định nêu

rõ: “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giáo dục và đào tạo, hiện đại hóa, nâng

cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của hệ thống đào tạo nhân lực CNTT, để

trình độ đào tạo nhân lực CNTT của nước ta tiếp cận trình độ và có khả năng

tham gia thị trường đào tạo nhân lực CNTT quốc tế...Tăng cường đào tạo, bồi

dưỡng và xây dựng đội ngũ giáo viên dạy tin học cho các cơ sở giáo dục phổ

thông, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giảng dạy và trong quản lý giáo dục ở

tất cả các cấp học. 65% số giáo viên có đủ khả năng ứng dụng CNTT để hỗ

trợ cho công tác giảng dạy, bồi dưỡng”. Và trong định hướng đến năm 2020

quyết định nêu rõ: “Bắt đầu từ tháng 9 năm 2011, 100% các cơ sở giáo dục

chủ yếu dùng phần mềm mã nguồn mở trong đào tạo, giảng dạy và ứng

dụng. Có chính sách ưu đãi khen thưởng, nâng bậc đối với giảng viên,

giáo viên giỏi ứng dụng CNTT, giáo viên giỏi làm bài giảng điện tử ELearning, đạt chuẩn kiến thức và kỹ năng về CNTT”

Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, thấy rõ vai trò của CNTT đối với

giáo dục, trong nhiều năm qua Bộ GD&ĐT đã có nhiều chỉ thị và hướng dẫn

thực hiện việc ứng dụng CNTT vào dạy học.

3.1.2. Định hướng chỉ đạo phát triển Đào tạo của Trường Cao đẳng nghề Công

nghệ Nông lâm Phú Thọ

Mục tiêu chiến lược của trường 2001-2015 và tầm nhìn 2020 là: Đào tạo

nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoahọc công nghệ, hội nhập khu vực và quốc tế đáp ứng yêu cầu của ngành Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành kinh tế khác, trong đó lấy đào

tạo nhân lực các lĩnh vực cơ khí, điện, nông, lâm nghiệp làm trọng điểm.

Đổi mới cơ bản và toàn diện đảm bảo mang lại điều kiện làm việc thuận

lợi, phát huy cao độ trí tuệ, năng lực cán bộ, giáo viên nhà trường cho sự

nghiệp đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp, nông thôn; tạo điều kiện thuận

lợi cho người học để không ngừng nâng cao chất lượng học tập với những kỹ

năng tiên tiến hiện đại và những kiến thức cần thiết để tiến thân lập nghiệp;

phấn đấu trở thành trường Cao đẳng nghề trọng điểm của khu vực Miền núi

Trung du Bắc Bộ và của quốc gia; phát triển thương hiệu “Công nghệ và

Nông Lâm Phú Thọ” rộng rãi trong nước, trong khu vực và quốc tế.

Từ những quyết định, văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Chính phủ và Bộ

GD - ĐT và Chiến lược mục tiêu của trường từ năm 2010-2015 và tầm nhìn

2020 trong những năm qua để nâng cao cao chất lượng dạy học đặc biệt ứng

dụng CNTT trong dạy học Trường có những chỉ đạo hướng dẫn việc ứng

dụng CNTT trong dạy học như sau:

Trong phương hướng, nhiệm vụ năm học 2008-2009 được xác định là

năm học đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Vì vậy Trường trong

những năm qua đã không ngừng đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào trong

giảng dạy, đặc biệt là thiết kế và sử dụng giáo án DHTC có ứng dụng CNTT.

Trường đã thành lập tổ giáo viên tin học và trang bị phòng máy vi tính học, tổ

chức cho học sinh học tin học. Dược dự án Voctech của Hà Lan tài trợ,

trường đã tổ chức tập huấn cho giáo viên thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử E –

Learning, lớp tập huấn về tin học, ứng dụng CNTT, sử dụng và khai thác

Internet.

Trên cơ sở các văn bản pháp quy và cơ sở lý luận về quản lý, QLGD và

quản lý hoạt động dạy học trong nhà trường; trên cơ sở phân tích thực tiễn và

trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, tác giả xây dựng một số biện pháp quản

lý ứng dụng CNTT trong dạy học ở trường nhằm tạo sự chia sẻ, phối hợpđồng bộ, hiệu quả giữa lãnh đạo và đội ngũ giáo viên trong các khoa , bộ môn

trong trường nhằm đổi mới phương pháp góp phần nâng cao chất lượng dạy

học.

3.2. Những nguyên tắc đề xuất các biện pháp

3.2.1.Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống và đồng bộ

Việc ứng dụng CNTT vào dạy học ở trường Cao đẳng nghề là một hệ

thống trong hệ thống các hoạt động dạy học và đào tạo, nó liên quan tới nhiều

yếu tố khác trong mỗi nhà trường như CSVCTH, trình độ đội ngũ, công tác

quản lý... cho nên một biện pháp quản lý không thể cùng tác động tới tất cả các

yếu tố trong hệ thống đó mà phải dùng một hệ thống các biện pháp đồng bộ

mới có thể tạo nên sức mạnh tổng hợp đem lại kết quả mong muốn như mục

tiêu đề ra. Như vậy, việc xây dựng các biện pháp quản lý việc ứng dụng CNTT

vào dạy học phải đảm bảo đó là một chỉnh thể, đồng bộ từ việc xác định tầm

nhìn, xây dựng kế hoạch cho tới việc hướng dẫn, tổ chức chỉ đạo thực hiện,

kiểm tra đánh giá và công tác thi đua khen thưởng .

Không có biện pháp nào “đa năng” cả mà phải biết kết hợp biện pháp

chung với biện pháp mang tính đặc thù. Biện pháp nào cũng có ưu điểm và

nhược điểm riêng.

Yêu cầu này phải xuất phát từ bản chất của quá trình quản lý trong đó

tập trung vào việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá việc ứng

dụng CNTT trong dạy học của CBQL và giáo viên; Đảm bảo tính đồng bộ

của các biện pháp phải chú ý đến các yếu tố tác động tham gia vào các biện

pháp như đội ngũ giáo viên, CSVCTH. Chỉ khi thực hiện đồng bộ các biện

pháp mới phát huy thế mạnh của từng biện pháp trong việc quản lý thiết kế và

sử dụng giáo án dạy học tích cực có ứng dụng CNTT trong dạy học .

3.2.2.Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn

Thực tiễn là cơ sở, là động lực, là mục đích và cũng là tiêu chuẩn của

lý luận, lý luận được hình thành phải xuất phát từ thực tiễn, đáp ứng được yêu

cầu của thực tiễn.Các biện pháp phải thể hiện và cụ thể thể hoá chủ trương, đường lối của

Đảng và Nhà nước, phù hợp với các nguyên tắc giáo dục của Bộ, Ngành và

nhà trường trong quá trình quản lý. Muốn vậy phải xác định được xu thế phát

triển giáo dục, đào tạo hiện nay bằng các biện pháp cụ thể để thực hiện chiến

lược giáo dục, đào tạo trong đó việc ứng dụng CNTT trong dạy học là một

yếu tố cấp bách cần được tập trung giải quyết. Các biện pháp quản lý của lãnh

đạo từ các Bộ, Ngành và xã hội đến các trường Cao đẳng nghề phải được dựa

trên tình trạng thực tế việc ứng dụng CNTT nói chung và việc ứng dụng

CNTT trong dạy học nói riêng ở trường.

3.2.3.Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi và tính hiệu quả

Tính khả thi của các biện pháp được đảm bảo khi các biện pháp có thể

áp dụng được vào thực tiễn một cách thuận lợi và đem lại hiệu quả trong quá

trình hoạt động thực tiễn ấy. Để làm được điều này, khi xây dựng các biện

pháp phải đảm bảo tính khoa học trong quy trình xây dựng với các bước tiến

hành cụ thể, chính xác.

Khi xây dựng các biện pháp quản lý ứng dụng CNTT vào dạy học ở

trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ trong giai đoạn này

cần phải có khả năng áp dụng tại trường một cách thuận lợi và hiệu quả.

Các biện pháp quản lý nêu ra nhằm mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất

lượng và hiệu quả trong công tác đào tạo của trường Cao đẳng nghề Công

nghệ và Nông lâm Phú Thọ.

3.3. Các biện pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở

trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ

3.3.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho giáo viên về tầm quan trọng

của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong trong dạy học

3.3.1.1. Mục đích của biện pháp

-Tạo sự nhất trí, đồng thuận ngay trong lãnh đạo ngành, nhà trường: Đảng

bộ, Ban giám hiệu, Công đoàn trường, khoa chuyên môn, bộ môn, trên cơ sở đótạo thành quyết tâm chung của tập thể GV trong khoa, trong bộ môn. Từ đó mới

có được sự chuyển biến về nhận thức cho đội ngũ CBQL và GV hiểu đúng và

sâu sắc về vai trò, bản chất của GADHTC có ứng dụng CNTT.

- CBQL và GV nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và tính hiệu quả của

việc thiết kế và sử dụng GADHTC có ứng dụng CNTT trong dạy học .

- Việc ứng dụng CNTT góp phần cho việc chuẩn hóa về cơ sở vật chất,

xây dựng đội ngũ giáo viên, xây dựng môi trường giáo dục thích ứng với các

yêu cầu đặt ra trong xã hội mới.

- Ứng dụng CNTT giúp cho lãnh đạo nhà trường trong công tác lãnh

đạo, chỉ đạo, quản lý, thu thập thông tin, xử lý thông tin và ra các quyết định

một cách nhanh chóng, chính xác.

3.3.1.2. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

Trong điều kiện hiện nay ứng dụng CNTT vào dạy học ở trường Cao

đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ là vấn đề không thể tránh khỏi

những cản trở, khó khăn và thách thức.

Đối với CBQL của trường cần tìm hiểu, nhận thức đúng đắn về các chủ

chương, chính sách của Đảng, của Nhà nước của Bộ GD&ĐT, Bộ

LĐTB&XH, Tổng cục dạy nghề về CNTT trong lĩnh vực hoạt động giáo dục,

đào tạo nghề. Lãnh đạo nhà trường phải người tiên phong, đi đầu trong việc

ứng dụng các tiện ích của CNTT , là người tạo ra phong trào và là tấm gương

sáng cho cán bộ, giáo viên trong nhà trường noi theo. Biện pháp: “Nâng cao

nhận thức cho GV về tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT trong dạy

học” có ý nghĩa hết sức quan trọng, nó quyết định trực tiếp đến sự thành công

hay thất bại của những biện pháp còn lại.

Trong tình hình hiện nay cho thấy CBGV của các khoa và bộ môn trong

trường chưa thấy được hết vai trò của việc ứng dụng CNTT trong dạy học. Do

vậy, nhiệm vụ của người CBQL là phải tuyên truyền cho tập thể nhà trường

nhận thức rõ tầm quan trọng, tính cần thiết phải đi trước, đón đầu ứng dụng

khoa học công nghệ hiện đại vào dạy học. Đồng thời phải hiểu đúng, vậndụng đúng hài hòa, hợp lý tránh lạm dụng thì mới nâng cao chất lượng dạy

học. Để làm được điều đó yêu cầu trong công tác quản lý cần phải tổ chức bồi

dưỡng cho GV nhận thức sâu sắc, nắm rõ văn bản pháp quy của nhà nước về việc

ứng dụng CNTT trong dạy học, từ đó chuyển hoá những nội quy, quy định của

nhà trường thành ý thức tự giác tự nguyện, thành trách nhiệm cá nhân, làm cho tất

cả các thành viên trong tập thể thừa nhận sự tất yếu và cần thiết của việc dạy học

bằng giáo án DHTC có ứng dụng CNTT.

CBQL cần tạo ra một bầu không khí làm việc cởi mở, thân thiện, biết

chia sẻ, hỗ trợ và tin cậy lẫn nhau sẽ góp phần rất lớn để thực hiện thành công

mục tiêu đổi mới bằng các chương trình học tập, bồi dưỡng GV, bồi dưỡng

theo chu kì, bồi dưỡng thường xuyên. Khi nhận thức được rõ vấn đề đó, chắc

chắn mỗi GV sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với chuyên môn

để đầu tư công sức vào mỗi bài giảng hơn theo đúng yêu cầu cần thiết.

Ngoài ra, nhà trường cần tổ chức nhiều biện pháp và hình thức khác

nhau như:

+ Trường cung cấp các văn bản chỉ đạo của các cấp các ngành về tính

cần thiết phải đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT; Cung cấp các thông tin về xu

thế phát triển của thời đại nâng tầm hiểu biết cho cả lãnh đạo và giáo viên;

Xây dựng văn bản hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể môn học, bài học, Module...

+ Trường có chủ trương thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy

học từng chuyên ngành, từng bộ môn trên cở sở kế thừa những chủ trương mà

trường đã chỉ đạo, đồng thời CBQL các khoa, bộ môn hiện thực hoá chủ trương

đó bằng hành động triển khai cụ thể.

+ Quán triệt sâu rộng, tới khoa, bộ môn, GV về việc đưa CNTT vào các hoạt

động dạy học nói chung và hoạt động dạy nghề nói riêng.

Tổ chức cho CBGV đi tham quan thực tế ở một số trường Cao đẳng

nghề, trường Đại học trong ngành và ngoài ngành đã có sự thành công khi

ứng dụng CNTT trong trong dạy học.Xây dựng kế hoạch chi tiết:

+ BGH nhà trường chỉ đạo các khoa, bộ môn đẩy mạnh ứng dụng CNTT

trong dạy học từng môn học, từng Module, và từng bài học. Đưa vào kế hoạch

năm học như là nhiệm vụ trọng tâm.

+ Chỉ ra cho CBGV thấy được việc thiết kế và sử dụng GADHTC có

ứng dụng CNTT là khâu đột phá trong dạy học để góp phần nâng cao chất

lượng đào tạo; Chia sẽ những khó khăn với GV mà kỹ năng tin học còn hạn chế.

+ Thường xuyên tổ chức giao lưu giữa GV với các chuyên gia trong lĩnh

vực giáo dục và CNTT để GV được trực tiếp học hỏi, trao đổi cùng các

chuyên gia về các vấn đề có liên quan đến ứng dụng CNTT trong dạy học.

+ Phân công giảng dạy và bố trí thời khóa biểu hợp lý nhất để GV có

nhiều thời gian trong việc soạn giáo án, đồng thời định hướng giáo viên lựa

chọn bài dạy có nội dung phù hợp để thiết kế và sử dụng GADHTC có ứng

dụng CNTT, đề cao vai trò tự học, tự nghiên cứu của mỗi giáo viên.

+ Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu và trình diễn kỹ thuật thiết kế GADHTC có

ứng dụng CNTT. Có chính sách khích lệ động viên đối với những tập thể và

cá nhân đã có nhiều cố gắng trong việc thiết kế và sử dụng GADHTC có ứng

dụng CNTT.

3.3.1.3. Điều kiện thực hiện

* Đối với cán bộ quản lý:

- Có sự nhất trí đồng thuận trong lãnh đạo nhà trường về đường lối, chủ

trương của ngành về việc ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học. Lãnh đạo

nhà trường phải hiểu rõ xu thế phát triển tất yếu của thời đại đó là sự phát

triển mạnh mẽ của Khoa học - Công nghệ.

- Tìm hiểu rõ thực tế trong tình hình phát triển kinh tế, văn hóa chính trị

của địa phương; điều kiện thực tiễn của nhà trường trong sự biến đổi của xã

hội.

- Điều kiện về năng lực quản lý và trình độ CNTT của cán bộ quản lý.

- Chủ động trau dồi kiến thức tin học nâng cao trình độ CNTT.* Đối với giáo viên:

+ Chấp hành nghiêm túc trong mọi đường lối chủ trương chung của

ngành cũng như của nhà trường.

+ Tự bản thân mỗi giáo viên phải chủ động đổi mới tư duy, nhận thức

đúng vai trò của CNTT và bản chất giáo án DHTC có ứng dụng CNTT trong

giai đoạn hiện nay, có trách nhiệm với nghề nghiệp.

+ Tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nói chung và CNTT nói riêng.

+ Bảo đảm tỷ lệ thời lượng dạy học có ứng dụng CNTT một cách hợp lý,

tránh lạm dụng.

Biết phương pháp triển khai tích hợp giữa giao án và CNTT, thiết kế

và sử dụng GADHTC có ứng dụng CNTT trong dạy học với môn học của

mình được phân công giảng dạy.

3.3.2. Biện pháp 2: Tăng cường đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy học

hiện đại, xây dựng phòng học đa phương tiện để ứng dụng hiệu quả công

nghệ thông tin trong dạy học

3.3.2.1. Mục đích của biện pháp

Xây dựng được phòng học ĐPT cho các khoa, bộ môn. Nâng cao hiệu

quả việc sử dụng CSVCTH trong đào tạo.

Phát triển hệ thống TBDH hiện đại trong phòng học ĐPT và phục vụ

tốt nhu cầu soạn giảng bằng GADHTC có ứng dụng CNTT cho GV của các

khoa, bộ môn trong trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ.

3.3.2.2. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

Trước khi xây dựng phòng học ĐPT và đầu tư TBDH hiện đại, CBQL

phải rà soát lại toàn bộ số lượng những TBDH hiện Trường đang có, kiểm

tra xem còn có khả năng sử dụng hay không. Sau đó CBQL căn cứ vào nhu

cầu cụ thể về số lượng, chủng loại các TBDH hiện đại cần thiết cho việc xây

dựng các phòng học ĐPT của từng khoa, từng bộ môn trong trường rồi mới

tiến hành lập danh mục để mua. Đảm bảo mua đúng, mua đủ số lượng, chủngloại để tránh được sự lãng phí không cần thiết. Đồng thời CBQL phải lập dự

trù kinh phí khi mua sắm những trang thiết bị này.

Để thực hiện được mục tiêu của việc tăng cường đầu tư mua sắm

TBDH hiện đại, xây dựng phòng học ĐPT CBQL nhà trường cần làm tốt

những công việc sau:

* Xây dựng kế hoạch sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách Nhà nước cấp , nguồn vốn

mục tiêu chương trình và nguồn phúc lợi đào tạo của đơn vị để đầu tư, nâng cấp

CSVC, TBDH hiện đại

Căn cứ điều kiện hiện tại của trường, CBQL trường sử dụng tốt nguồn

vốn “Mục tiêu chương trình” tăng cường mua sắm TBDH hiện đại lắp đặt

trong phòng học ĐPT cần tập trung một lượng kinh phí thường xuyên vào

việc đầu tư cho việc mua sắm các thiết bị phục vụ thiết kế và sử dụng loại

giáo án này như các phần mềm mới, các đĩa hình ảnh, truy cập mạng,

Download phần mềm, dữ liệu vv... Do vậy, hàng năm đơn vị phải lập kế

hoạch mua sắm chi tiết, giải ngân và làm các thủ tục hành chính kịp thời để

trình các cấp quản lý cấp kinh phí kịp thời. Công tác thẩm định giá, thẩm định

chất lượng thiết bị, công tác chỉ định thầu, đấu thầu cần được làm theo đúng

quy trình và nên mời các tổ chức tư vấn có uy tín tham gia.

* Huy động cộng đồng đầu tư CSCV, TBDH hiện đại, xây dựng phòng học ĐPT

Xã hội hoá giáo dục là một công tác cần tiến hành thường xuyên đối với

CBQL trường. Để làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục trong lĩnh vực đào tạo

nghề, nhà trường cần tập trung trước hết vào công tác tuyên truyền, nâng cao

nhận thức không chỉ với CBQL mà đặc biệt đội ngũ CBGV và đi đôi với đó là

việc nâng cao chất lượng dạy học và đào tạo đặc biệt là nâng cao hiệu quả các

giờ dạy có ứng dụng CNTT.

Vận động được các cơ quan, đoàn thể các cấp ngành, các doanh nghiệp

ở địa phương ủng hộ về vật chất lẫn tinh thần để đưa GADHTC có ứng dụng

CNTT vào giảng dạy.* Nâng cao công tác quản lý, bảo dưỡng TBDH hiện đại

Công tác quản lý và bảo dưỡng các TBDH hiện đại là nhiệm vụ rất

quan trọng. Công tác này quyết định rất lớn đến thành công của việc ứng

dụng CNTT vào dạy học. Đây là yếu tố chính để khắc phục tình trạng có

TBDH hiện đại mà không sử dụng được. Đối với trường Cao đẳng nghề Công

nghệ và Nông Lâm Phú Thọ tác giả đề xuất một số biện pháp quản lý sau:

*Thành lập bộ phận chuyên trách để quản lý TBDH hiện đại

Nhằm quản lý, hướng dẫn, vận hành, bảo dưỡng các TBDH hiện đại.

* Xây dựng những qui định về trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của từng

khoa, bộ môn và từng cá nhân trong trường về việc xây dựng, mua sắm, trang

bị, sử dụng và bảo quản CSVC và TBDH hiện đại

- Xây dựng nội quy, quy chế, nguyên tắc, thể thức, qui chế sử dụng và bảo

quản TBDH hiện đại.

- Xây dựng bản qui trình kỹ thuật trong sử dụng và bảo quản, của mỗi loại

thiết bị cho cán bộ quản lý TBDH hiện đại.

- Quy định việc sử dụng hiệu quả TBDH hiện đại vào tiêu chuẩn đánh

giá giáo viên. Đây là giải pháp nhằm tăng cường, củng cố ý thức, thái độ và

sự say mê của GV đối với việc ứng dụng CNTT trong dạy học.

* Tổ chức bồi dưỡng cho CBGV về kỹ năng sử dụng và bảo quản TBDH hiện đại

- Hằng năm có kế hoạch tổ chức các diễn đàn nói về vai trò, ý nghĩa của

TBDH hiện đại đối với việc dạy học; bồi dưỡng lý thuyết, tập huấn cho GV các

khoa, bộ môn trong trường về kiến thức, nguyên tắc và kỹ năng sử dụng và bảo

quản TBDH hiện đại cho GV.

- Khuyến khích CBGV truy cập và khai thác tài liệu trên mạng Internet,

chọn lọc các thông tin và sử dụng có hiệu quả khai thác trên mạng, tự nâng

cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Hằng năm, tổ chức các cuộc thi, diễn đàn, báo cáo về ứng dụng CNTT

trong dạy học.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (137 trang)

×