1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

CHƯƠNG 3 CÁC BIỆN PHÁP HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC XÃ HỘI ĐỂ THỰC HIỆN XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤC Ở CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC QUẬN NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.5 MB, 119 trang )


Qua nghiên cứu lý luận, tìm hiểu tình hình đặc điểm quận Ngô Quyền,

thực trạng XHHGD của quận, tìm hiểu cách làm XHHGD của Việt Nam và

một số nƣớc trên thế giới, qua nghiên cứu khảo nghiệm, tìm tòi học hỏi về

cách làm XHHGD của một số nhà quản lý, trên cơ sở các văn kiện, luật giáo

dục, bài giảng của các thầy cô ở khoa sƣ phạm trƣờng đại học Quốc Gia Hà

Nội cho lớp cao học QLGD, tôi đề xuất một số biện pháp huy động các nguồn

lực xã hội trong quá trình XHHGD

3.1.1. Nhóm biện pháp 1

Phát huy nguồn nội lực.

3.1.2. Nhóm biện pháp 2

Phát huy các nguồn ngoại lực.

3.1.3. Nhóm biện pháp 3

Các thiết chế hỗ trợ cho cả hai nhóm giải pháp trên

3.1.3.1. Xây dựng kế hoạch cho việc huy động

3.1.3.2. Tuyên truyền vận động cho cộng đồng

3.1.3.3. Triển khai thí điểm, nhân rộng các điển hình

Dựa trên cơ sở thực tiễn triển khai và việc phân chia các nguồn lực xã

hội, tác giả chia thành 3 nhóm biện pháp với 6 giải pháp, sau đó khảo nghiệm

tính khả thi và tính cấp thiết của từng giải pháp đã nêu.

3.2. Khảo nghiệm tính khả thi và tính bức thiết của các giải pháp

3.2.1. Tính cấp thiết

Đánh giá tính cấp thiết của các giải pháp đã và sẽ tiếp tục đƣợc tổ chức

thực hiện việc huy động các nguồn lực xã hội trên địa bàn quận Ngô Quyền

theo thang điểm từ 1 đến 5 theo mức độ: rất cấp thiết 5 điểm, cấp thiết 4 điểm,

trung bình 3 điểm, ít cấp thiết 2 điểm, không cấp thiết 1 điểm (Xếp theo mức

độ giảm dần tính cấp thiết của các biện pháp).

Các đối tƣợng điều tra đánh giá mức độ cấp thiết của từng giải pháp theo

kết quả điều tra nhƣ sau:

55Bảng số 3.1. Kết quả khảo nghiệm tính cấp thiết của các biện pháp.

(Theo thang điểm 5 bậc).

Tổng số đốiĐiểmtƣợngtrungKhảo nghiệmbìnhPhát huy nguồn nội lực.404.8Phát huy các nguồn ngoại lực.404.6Các thiết chế hỗ trợ cho cả hai nhóm biện pháp.404.8Xây dựng kế hoạch cho việc huy động.404.4Tuyên truyền vận động .404.8Triển khai thí điểm, nhân rộng điển hình.404.6Biện phápNhƣ vậy giải pháp đạt điểm cao nhất "Phát huy nguồn nội lực".

Các thiết chế hỗ trợ cho 2 nhóm biên pháp trên“Tuyên truyền vận động”

(4,8 điểm) và đạt điểm thấp nhất là "Xây dựng kế hoạch cho việc huy động"

(4,4 điểm). Nhƣ vậy ta thấy các giải pháp trên đều quan trọng và cần thiết để

tiến hành.

3.2.2. Tính khả thi của biện pháp

Đánh giá tính khả thi của các biện pháp tổ chức thực hiện công tác

XHHGD ở bậc tiểu học quận Ngô Quyền theo thang điểm từ 1 đến 5 theo mức

độ: rất khả thi 5 điểm, khả thi 4 điểm, trung bình 3 điểm, ít khả thi 2 điểm, không

khả thi 1 điểm (xếp theo thứ tự giảm dần tính khả thi của các biện pháp).

Bảng số 3.2. Kết quả khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp.

(Theo thang điểm 5 bậc).

Tổng số đối

tƣợng56trungkhảo nghiệmBiện phápĐiểmbìnhPhát huy nguồn nội lực.405,0Phát huy các nguồn ngoại lực.404.8Các thiết chế hỗ trợ cho cả hai nhóm biện pháp.404.8Xây dựng kế hoạch cho việc huy động.404.4Tuyên truyền vận động.404.6Triển khai thí điểm, nhân rộng điển hình.404.8Nhƣ vậy biện pháp đạt điểm cao nhất " Phát huy nguồn nội lực.” (5 điểm).

“Phát huy các nguồn ngoại lực”, “ Các thiết chế hỗ trợ cho cả 2 nhóm nguồn

lực”, “Tuyên truyền vận động”(4,8 điểm) và đạt điểm thấp nhất là "Xây dựng

kế hoạch huy động" (4,4 điểm). Nhƣ vậy ta thấy các giải pháp trên đều quan

trọng và có tính khả thi cao.

Kết quả điều tra khảo nghiệm các đối tƣợng khẳng định các giải pháp

đã nêu là có tính khả thi và tính cấp thiết rất cao.

Tham khảo thêm ý kiến của các đối tƣợng là CBQL, GV trong và ngoài

ngành giáo dục, một số lãnh đạo, Đảng uỷ chính quyền địa phƣơng ta thấy các

ý kiến đều cho rằng cần phát huy tối đa nguồn nội lực của nhà trƣờng đó là

nguồn lực con ngƣời, nguồn lực vật chất, nguồn lực phi vật chất.

Đồng thời cần tác động vào các nguồn ngoại lực nhƣ tác động đến các

cấp lãnh đạo, đến CMHS, Đảng uỷ và chính quyền địa phƣơng nơi trƣờng

đóng, đến các tổ chức đoàn thể, các tổ chức, các doanh nghiệp, cá nhân trong

và ngoài nƣớc. Điều đó khẳng định các giải pháp đƣa ra là hoàn toàn phù hợp,

có căn cứ.

3.3. Tiến hành các giải pháp

Một trong các căn cứ quan trọng để tiến hành giải pháp là ta căn cứ vào

luật giáo dục Việt Nam năm 2005 và văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần

thứ X về vấn đề xã hội hoá sự nghiệp giáo dục “Phát triển giáo dục, xây dựng57xã hội học tập là sự nghiệp của của Nhà nước và của toàn dân. Mọi tổ chức,

gia đình và công dân có trách nhiệm chăm lo sự nghiệp giáo dục, phối hợp

với nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục

lành mạnh và an toàn [22, điều 12].

"Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đổi mới cơ cấu tổ chức, cơ chế

quản lý, nội dung phương pháp dạy và học; thực hiện "Chuẩn hoá, hiện đại

hoá, xã hội hoá" chấn hưng nền giáo dục Việt Nam " [5, tr 95].

Căn cứ vào các nguyên tắc [38].

Ta đi vào các nhóm biện pháp nhƣ sau:

3.3.1. Nhóm biện pháp 1: Phát huy nguồn nội lực của nhà trƣờng.

Căn cứ vào sự phân chia nguồn lực xã hội ở trên ta có 2 nhóm nguồn

lực: nguồn lực nằm ngay trong chính nhà trƣờng (nội lực) và nguồn lực bên

ngoài nhà trƣờng (ngoại lực). Nhiệm vụ của chúng ta là phải huy động tốt cả

2 nguồn lực này. Trong đó phát huy nguồn nội lực là cơ sở, là nòng cốt để

phát huy nguồn ngoại lực.

Nhà trƣờng tiểu học với chức năng và nhiệm vụ của mình [16, điều 3],

tổ chức quản lý chỉ đạo toàn diện các hoạt động của trƣờng, chủ động phối

kết hợp với các tổ chức xã hội, với CMHS tham gia các hoạt động giáo

dục... Nhƣ vậy ta có thể nói nhà trƣờng chính là yếu tố quyết định chất

lƣợng giáo dục đào tạo, do đó để nâng cao chất lƣợng giáo dục, trƣớc hết ta

cần để phát huy hết khả năng của nhà trƣờng. Đối với nhà trƣờng, nguồn

lực này tiềm tàng ẩn chứa trong đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên, học

sinh, trong thƣơng hiệu uy tín, chất lƣợng, cơ sở vật chất trang thiết bị,

cảnh quan, vị thế của nhà trƣờng...

Trong nguồn nội lực này, yếu tố con ngƣời ở đây là cực kỳ quan trọng.

Đây đƣợc coi là yếu tố quyết định chất lƣợng giáo dục nhà trƣờng. Bởi vì con

nguời ở đây là con ngƣời của giáo dục, họ hiểu giáo dục hơn ai hết, họ biết

đƣợc họ đã, đang và sẽ làm gì cho giáo dục. Họ hiểu nhà trƣờng đã có những

58gì và cần thêm những gì để thúc đẩy sự phát triển đi lên của nhà trƣờng. Có

nhƣ vậy họ tham gia huy động sẽ thiết thực và có hiệu quả. Khai thác nguồn

nội lực đƣợc bắt đầu là phát huy yếu tố con ngƣời.

3.3.1.1. Phát huy nguồn lực phi vật chất

* Nguồn lực con ngƣời là yếu tố quan trọng nhất trong phát triển nhà trƣờng,

phát triển giáo dục [28]. Nói đến con ngƣời trong nhà trƣờng, trƣớc hết ta kể

đến vai trò của ngƣời hiệu trƣởng.

Phát huy vai trò của hiệu trƣởng: hiệu trƣởng đƣợc coi là linh hồn của

nhà trƣờng, là ngƣời thực hiện chức trách quản lý Nhà nƣớc trong giáo dục tại

cơ sở trƣờng học. Họ phải là ngƣời có năng lực phẩm chất, có khả năng điều

hành, có trách nhiệm phân công và sử dụng hợp lý nguồn lực có trong đơn vị

mình: Phân công đúng ngƣời, đúng việc để mọi ngƣời phát huy cao nhất khả

năng của mình. Tận dụng các điều kiện hiện có để phục vụ cho giáo dục.

Ngƣời hiệu trƣởng với chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của mình để quy tụ

đội ngũ, quy tụ sức mạnh trong và ngoài nhà trƣờng để mọi ngƣời liên kết lại

tạo ra sự thống nhất cao trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Uy tín của nhà

trƣờng trƣớc hết là uy tín của ngƣời lãnh đạo. Một ngƣời hiệu trƣởng tài hoa

đức độ chính là linh hồn của nhà trƣờng, toàn thể đội ngũ cán bộ giáo viên và

học sinh nhà trƣờng luôn hƣớng về họ, cả xã hội luôn đặt niềm tin tuyệt đối

vào sự lãnh đạo của hiệu trƣởng. Uy tín của hiệu trƣởng đem lại niềm tin cho

tất cả mọi ngƣời, mọi ngƣời sẽ ủng hộ và làm theo, đây là lợi thế rất lớn mà ta

cần khai thác ở ngƣời hiệu trƣởng. Thực tế cho thấy những hiệu trƣởng có uy

tín, chắc về lý luận, có khả năng thuyết phục tốt họ sẽ rất thành công trên các

lĩnh vực đặc biệt là XHHGD. Hình ảnh, lời nói, cử chỉ việc làm của họ dễ

thuyết phục và dễ đi vào lòng dân [16, điều 18].

Phát huy các phó hiệu trƣởng:

Sự đồng thuận giữa hiệu trƣởng với các phó hiệu trƣởng để tạo ra sự thống

nhất cao giữa các thành viên trong ban giám hiệu là điều cực kỳ quan trọng.

59Các phó hiệu trƣởng là những trợ lý đắc lực cho hiệu trƣởng, mỗi phó sẽ phụ

trách chuyên sâu để công việc triển khai đƣợc thuận lợi có chất lƣợng. Họ là

những ngƣời cùng cộng tác trách nhiệm và sẽ có những tham mƣu cần thiết

giúp hiệu trƣởng có thêm những quyết sách chuẩn xác và đúng hƣớng. Bản

thân các phó hiệu trƣởng mỗi ngƣời cũng có những mặt mạnh yếu khác nhau,

do đó cần khai thác khả năng thế mạnh của từng ngƣời đồng thời hạn chế tồn

tại thiếu sót. Hiệu trƣởng cần sử dụng đúng ngƣời, đúng việc tránh tình trạng

giao việc trái với khả năng, điều đó làm họ bị kìm hãm không phát huy đƣợc

khả năng, đồng thời dễ bất mãn và gây mâu thuẫn nội bộ.

Cấp uỷ Đảng, chi bộ Đảng:

Đây là một tổ chức chính trị có quyền lực cao nhất. Cấp uỷ chi bộ Đảng

quyết định những chủ trƣơng, đƣờng lối phát triển của nhà trƣờng trên cơ sở

chủ trƣơng chính sách của Đảng, của ngành đã đề ra, lãnh đạo, chỉ đạo toàn

diện mọi hoạt động của nhà trƣờng.

Tổ chức công đoàn: với chức năng nhiệm vụ của mình động viên các

thành viên cùng tham gia, đảm bảo quyền lợi cho ngƣời lao động, tổ chức các

phong trào thi đua, văn hoá văn nghệ nên có nhiều cơ hội để gần gũi nắm bắt

tâm tƣ nguyện vọng của mọi ngƣời, mọi ngƣời cũng dễ sẻ chia với công đoàn

để từ đó công đoàn có thêm tiếng nói, có thêm trách nhiệm động viên mọi

ngƣời tích cực tham gia các hoạt động và phát huy tốt khả năng của mình.

Đây là một tổ chức có chức năng làm công tác vận động tuyên truyền. Hiệu

trƣởng phải biết tận dụng ƣu thế của tổ chức này trong quá trình thực thi

nhiệm vụ.

Đoàn thanh niên: Đây là lực lƣợng tiên phong trong nhà trƣờng, với sức

trẻ và sự nhiệt huyết sáng tạo họ có thể tạo cho nhà trƣờng những bất ngờ.

Đội ngũ này có tri thức, có thế mạnh về tin học, ngoại ngữ, cái mà xã hội

đang và rất cần họ. Nắm bắt đƣợc điều này chủ thể quản lý tạo cho họ cơ hội

để họ tham gia đóng góp sức lực, trí tuệ cho nhà trƣờng, cho đất nƣớc. Ở các

60trƣờng học trong địa bàn quận Ngô Quyền nói chung và trong các trƣờng tiểu

học nói riêng, đoàn thanh niên đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển

đi lên của nhà trƣờng. Đây là lực lƣợng nòng cốt đi tiên phong trong việc đổi

mới phƣơng pháp, đổi mới giáo dục, là lực lƣợng chủ lực tham gia phổ cập

tiểu học và xoá mù ở địa phƣơng.

Đội thiếu niên và sao Nhi đồng: Đối với trƣờng tiểu học hai tổ chức này

các em còn rất nhỏ nhƣng các em cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực góp

phần tạo ra sức thu hút với xã hội và tạo ra môi trƣờng giáo dục trong sạch lành

mạnh. Bản thân các em là một lực lƣợng tuyên truyền rất hùng hậu. Kết quả học

tập rèn luyện của các em góp phần tạo nên thƣơng hiệu và uy tín nhà trƣờng.

Với giáo viên nhà trƣờng:

Là lực lƣợng chính trong nhà trƣờng thực thi các nhiệm vụ mà Nhà nƣớc giao

phó thông qua sự phân công của hiệu trƣởng. Đồng thời họ là ngƣời trực tiếp

là các đầu mối quan trọng triển khai các nội dung, các yêu cầu của nhà trƣờng

đến với học sinh và đến với CMHS. Họ vừa là đối tƣợng tiếp nhận lĩnh hội,

đối tƣợng tác động của hiệu trƣởng, là những hạt nhân quan trọng tham gia

vào quá trình giáo dục và HĐCĐ, tạo ra sức hút của nhà trƣờng để thu hút các

nguồn lực xã hội, vai trò của giáo viên vô cùng quan trọng trong quá trình

thực hiện nhiệm vụ giáo dục và HĐCĐ. Giáo viên là những ngƣời có vốn tri

thức, có trình độ sƣ phạm, có phẩm chất đạo đức, có đủ khả năng để đáp ứng

nhu cầu của xã hội về giáo dục. Chất lƣợng và uy tín của nhà truờng phần lớn

do giáo viên tạo dựng. Những giáo viên giỏi, có uy tín chính bản thân họ đã

tạo ra uy tín và sức hút cho nhà trƣờng. Thƣờng là những trƣờng có nhiều

giáo viên giỏi thì học sinh vào đó rất đông và họ cũng sẵn sàng ủng hộ nhà

trƣờng cả về vật chất lẫn tinh thần. Bản thân họ có mối quan hệ tốt với cha mẹ

và các em học sinh, họ còn đƣợc coi nhƣ thần tƣợng đƣợc nhiều ngƣời

ngƣỡng mộ, ngoài ra họ có mối quan hệ rất rộng và ảnh hƣởng uy tín của họ

rất lớn tới xã hội, họ có rất nhiều lợi thế khi tham gia làm nhiệm vụ giáo dục

61và huy động cộng đồng [16, 32].

Với học sinh: Học sinh nhà trƣờng là một lực lƣợng hùng hậu, một

nhân tố quan trọng góp phần khẳng định thƣơng hiệu và uy tín của trƣờng.

Bản thân các em chăm ngoan, học tập tích cực, năng động sáng tạo dành

nhiều thành tích cao trên mọi lĩnh vực chính là các em đã góp phần nâng cao

uy tín và tạo nên thƣơng hiệu nhà trƣờng. Các em còn là những tuyên truyền

viên tích cực cho các hoạt động xã hội khác nhƣ tham gia tuyên truyền phòng

chống ma tuý, ATGT. Tích cực tham gia hoạt động từ thiện nhân đạo, giúp đỡ

bạn nghèo, xây dựng đôi bạn cùng tiến để góp phần nâng cao chất lƣợng giáo

dục, chống lƣu ban bỏ học. Bản thân các em tích cực đóng góp xây dựng nhà

trƣờng, nhƣ quyên góp sách truyện cho thƣ viện, cho các bạn nghèo, vùng

sâu, vùng xa; chăm sóc bồn hoa cây cảnh... Trách nhiệm của nhà trƣờng là

nuôi dƣỡng chăm sóc các em, tạo môi trƣờng tốt nhất cho các em học tập

phấn đấu, quan tâm chất lƣợng giáo dục toàn diện, trong đó có chất lƣợng đại

trà và chất lƣợng mũi nhọn. Quan tâm bồi dƣỡng nhân tài, các câu lạc bộ năng

khiếu, các bộ môn tự chọn nhƣ tin học và ngoại ngữ... đáp ứng nhu cầu của xã

hội và của chính bản thân các em. Nhà trƣờng cần khai thác và sử dụng cho

tốt nguồn lực đầy tiềm năng này.

Phát huy vai trò của các tổ chức trong trƣờng: Mỗi tổ chức đoàn thể

trong trƣờng có chức năng nhiệm vụ riêng, có thế mạnh riêng, do đó ngƣời

hiệu trƣỏng cần biết khai thác triệt để khả năng của họ.

Xây dựng quy chế chặt chẽ đúng luật, phân công rõ ngƣời, rõ việc để mọi

ngƣời thấy rõ quyền và trách nhiệm của mình mà tự giác phấn đấu.

Tạo mọi điều kiện và cơ hội cho giáo viên đƣợc học tập và đƣợc thể

hiện khả năng của mình.

Phối kết hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể để tạo ra sức mạnh tổng

hợp của nhà trƣờng trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục và tham gia huy

động các nguồn lực xã hội [16] và [22].

62* Các nguồn lực khác của nhà trƣờng đƣợc huy động cũng tạo nên sức mạnh

to lớn để thu hút các nguồn lực từ bên ngoài xã hội về với nhà trƣờng.

Chất lƣợng và uy tín của đội ngũ cán bộ giáo viên chính là chất lƣợng của

nhà trƣờng. Đây là yếu tố nội lực vô cùng quan trọng, là điều kiện tiên quyết,

là động lực thúc đẩy và thu hút các nguồn lực khác cho nhà trƣờng. Nâng cao

chất lƣợng đội ngũ, xây dựng những tấm gƣơng điển hình trong cán bộ giáo

viên. Phát động phong trào kỷ cƣơng - tình thƣơng - trách nhiệm, mỗi thầy cô

là tấm gƣơng sáng về đạo đức cho các em học sinh noi theo. Tích cực đổi mới

phƣơng pháp, gần gũi giúp đỡ học sinh để học sinh tự tin phấn đấu vƣơn lên

trong học tập.

Sản phẩm của giáo dục là con ngƣời, chất lƣợng học sinh là chất lƣợng nhà

trƣờng. Học sinh chăm ngoan học giỏi đó chính là sức hút của nhà trƣờng với

bên ngoài xã hội.

Vị thế, cảnh quan, thƣơng hiệu, uy tín, truyền thống của nhà trƣờng là

một lợi thế rất lớn cho việc thu hút các nguồn lực xã hội đến với nhà trƣờng.

Có lẽ cái đầu tiên mà CMHS chọn điểm học cho con là chất lƣợng, là uy tín,

là truyền thống của nhà trƣờng, là vị trí của nhà trƣờng. Với bậc tiểu học ở

khu vực nội thành trƣờng không xa quá 1,5 km, ở vị trí thuận lợi, an toàn giao

thông, vệ sinh sạch sẽ, xung quanh không có tệ nạn xã hội, đủ các phòng học

chuẩn cho học sinh học 2 buổi/ ngày, bàn ghế chuẩn, bảng chống lóa, đủ ánh

sáng, thoáng mùa hè, ấm về mùa đông... Đây là những yếu tố rất cần thiết cho

nhà trƣờng thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục bậc tiểu học, cho việc đảm

bảo và duy trì sĩ số, tạo ra sự hấp dẫn và thu hút học sinh.

3.3.1.2. Khai thác nguồn lực vật chất

Nhà trƣờng khai thác sử dụng các phòng học, các phòng chức năng, sân

chơi bãi tập, các đồ dùng trang thiết bị... một cách có hiệu quả. Đây cũng

chính là phát huy tiềm năng của mình, để nâng cao chất lƣợng đội ngũ, chất

lƣợng giáo dục trong nhà trƣờng tiểu học. Khi có cơ sở vật chất tốt, đáp ứng

63đƣợc nhu cầu của đổi mới giáo dục, nhu cầu của con em nhân dân, họ sẽ tìm

đến với nhà trƣờng, ủng hộ nhà trƣờng cả về tinh thần lẫn vật chất. Nhƣ vậy

nguồn lực vật chất trong nhà trƣờng khi đƣợc phát huy nó sẽ là động lực để

thu hút các nguồn lực bên ngoài xã hội đến với nhà trƣờng. Và đƣợc huy động

sự đóng góp ủng hộ của xã hội thì cơ sở vật chất lại càng khang trang hiện đại

hơn và sẽ lại tạo ra sức thu hút các nguồn lực xã hội mạnh hơn.

Nhƣ vậy để khai thác và huy động các nguồn lực xã hội cho giáo dục, cho nhà

trƣờng ta cần làm tốt các nội dung sau:

Khai thác các yếu tố nhƣ: con ngƣời, CSVC, trang thiết bị, thƣơng

hiệu uy tín, truyền thống giáo dục nhà trƣờng... chính là ta đã phát huy nguồn

lực to lớn, nguồn lực nội sinh của nhà trƣờng. Ta phát huy tốt nguồn lực này

chính đã thực hiện tốt một nội dung huy động nguồn nội lực.

Nâng cao chất lƣợng giáo dục toàn diện, kể cả chất lƣợng đại trà và

chất lƣợng mũi nhọn. Duy trì các câu lạc bộ năng khiếu ở các bộ môn.

Tổ chức nhiều hình thức học tập, nhiều hoạt động bổ ích để thu hút học sinh.

Xây dựng mô hình bán trú 2 buổi/ ngày tạo điều kiện cho phụ huynh yên

tâm công tác, đáp ứng nhu cầu của thành phố công nghiệp, đáp ứng đƣợc việc

thực hiện đổi mới chƣơng trình, đổi mới thay sách ở bậc tiểu học.

Xây dựng hệ thống các phòng chức năng chuẩn và hiện đại: Nhƣ

phòng tiếng, phòng tin, thƣ viện mở, phòng nghệ thuật hát nhạc, phòng đa

chức năng bộ môn và phòng giáo dục thể chất... tất cả góp phần hội nhập

quốc gia và quốc tế, đồng thời đáp ứng đƣợc sự đổi mới của giáo dục ở bậc

tiểu học.

Xây dựng môi trƣờng sƣ phạm, cảnh quan nhà trƣờng trong sạch lành

mạnh.

Nhà trƣờng có đƣợc những điều kiện nhƣ trên sẽ đáp ứng đƣợc nhu cầu

của nhân dân, nhân dân tự tìm đến nhà trƣờng, họ sẽ tự nguyện tham gia các

hoạt động giáo dục, ủng hộ giáo dục cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhƣ vậy

64chính nguồn nội lực của nhà trƣờng đã tạo ra sự thu hút với các nguồn lực xã

hội khác.

* Nhƣ chúng ta đã biết nguồn lực nội sinh này luôn tiềm tàng và ẩn chứa

ngay trong mỗi trƣờng học. Nhƣng nguồn lực này không phải là bất biến, ta

có thể làm cho nguồn lực này thay đổi theo chiều hƣớng có lợi cho nhà

trƣờng nhờ những nỗ lực cố gắng và những giải pháp tích cực của chính

nhà trƣờng. Để biến đổi nguồn nội lực theo chiều hƣớng tích cực ta phát

huy tốt nguồn nội lực của nhà trƣờng, đồng thời làm tốt nhiệm vụ

marketing trong giáo dục, tìm hiểu nhu cầu xã hội, nhu cầu của con em

nhân dân và xu thế phát triển của giáo dục để nhà trƣờng đáp ứng cái mà xã

hội cần. Nguồn nội lực này vô cùng quan trọng, nó chính là tác nhân trung

tâm, có tính quyết định đến chất lƣợng giáo dục, quyết định đến việc thu

hút và huy động các nguồn lực xã hội cho giáo dục và cho nhà trƣờng,

đồng thời làm cho các nguồn lực ngày càng mạnh thêm.

3.3.2. Nhóm biện pháp 2

Phát huy nguồn ngoại lực: Nguồn lực xã hội đƣợc huy động bao gồm

nguồn lực trong nhà trƣờng và nguồn lực ngoài nhà trƣờng. Những nguồn lực

trong nhà trƣờng đƣợc huy động toàn diện để thúc đẩy giáo dục nhà trƣờng và

thu hút các nguồn lực xã hội khác đang tồn tại ngoài nhà trƣờng. Các nguồn lực

xã hội ngoài nhà trƣờng là nguồn lực chủ yếu, rất tiềm năng và đƣợc huy động

chủ yếu thông qua tác động của các nhân tố nằm trong chính nguồn nội lực của

nhà trƣờng. Hay nói cách khác, nhà trƣờng là nhân tố chính, nhân tố chủ lực

trong quá trình huy động các nguồn ngoại lực về với nhà trƣờng.

Để diễn tả nội dung này tôi miêu tả qua mô hình sauMô hình 3.1: Mối quan hệ giữa nguồn nội lực nhà trường và ngoại lực

trong quá trình huy động các nguồn lực xã hội65Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (119 trang)

×