1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

CHƯƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH CỦA TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN LẬP HUYỆN SÔNG LÔ TỈNH VĨNH PHÚC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.51 MB, 118 trang )


CHƢƠNG 3

CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN

TIẾNG ANH CỦA TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN LẬP HUYỆN

SÔNG LÔ TỈNH VĨNH PHÚC

3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp quản lý

3.1.1. Nguyên tắc bảo đảm tính hệ thống

Giáo dục đào tạo của Nhà trường luôn gắn liền với mục tiêu GD&ĐT

chung của toàn ngành và đáp ứng kịp thời nhu cầu của toàn xã hội. Xuất phát

từ yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của xã hội, mục tiêu đào tạo của nhà trường

là góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mọi hoạt động của nhà trường đều nằm

trong hệ thống chung. Hệ thống đó bao gồm một đội ngũ từ lãnh đạo, các

phòng ban chức năng, từ cán bộ quản lý đến đội ngũ GV giảng dạy và HS các

lớp. Các thành tố trong hệ thống có sự tương quan chặt chẽ với nhau nên phải

bảo đảm các quan hệ tương hỗ của hệ thống mới có khả năng thực hiện các

biện pháp đề xuất.

3.1.2. Nguyên tắc bảo đảm tính thực tiễn

Việc xây dựng các biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng

Anh ở trường THCS Tân Lập, huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc phải dựa trên

điều kiện cụ thể, hoàn cảnh, môi trường khách quan, chủ quan của nhà trường

hiện tại và tương lai. Trên cơ sở điều kiện vật chất, khả năng tài chính, nguồn

nhân lực hiện có, khả năng và trình độ của HS, nhà trường sẽ tiến hành thực

hiện từng biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Anh. Các biện

pháp đề xuất phải là những biện pháp phù hợp với nhu cầu thật sự để giải

quyết được những khó khăn trở ngại của nhà trường.

3.1.3. Nguyên tắc bảo đảm tính hiệu quả

Các biện pháp nêu ra nhằm vào mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất

lượng và hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo của nhà trường, tăng cường64công tác quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Anh. Những biện pháp nêu ra

nhằm từng bước đổi mới chất lượng và hiệu quả của hoạt động dạy học môn

Tiếng Anh trong nhà trường hiện nay. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để với một

thực trạng cơ sở vật chất, một đội ngũ GV, HS hiện có nhà trường có thể tạo

ra chất lượng dạy học môn Tiếng Anh tốt nhất. Bởi vậy nguyên tắc này đòi

hỏi việc đề xuất biện pháp phải mang lại hiệu quả trong hoàn cảnh cụ thể tại

thời điểm nhất định.

3.1.4. Nguyên tắc bảo đảm tính đồng bộ

Nguyên tắc này đòi hỏi các biện pháp đề xuất không được mâu thuẫn

nhau, không được tách rời, riêng rẽ mà phải có mối quan hệ chặt chẽ với nhau

tạo thành một chỉnh thể nhằm tác động tới nhiều mặt khác nhau của vấn đề

đang được quản lý. Do vậy các biện pháp quản lý muốn đem lại tính khả thi

và hiệu quả thì phải đảm bảo tính đồng bộ.

3.2. Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Anh ở trƣờng

THCS Tân Lập, huyện Sông Lô

Qua nghiên cứu lý luận về quản lý, quản lý hoạt động dạy học môn

Tiếng Anh ở Chương 1 và trên cơ sở tìm hiểu, phân tích thực trạng các hoạt

động dạy học cũng như thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Anh

tại trường THCS Tân Lập, huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc ở chương 2, tác giả

đề xuất các nhóm biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Anh của

trường THCS Tân Lập huyện Sông Lô nhằm từng bước nâng cao chất lượng

dạy và học môn Tiếng Anh của nhà trường như sau:

- Nhóm biện pháp giáo dục nâng cao nhận thức của GV, HS và cha mẹ HS về

tầm quan trọng của Tiếng Anh

- Nhóm biện pháp tăng cường quản lý hoạt động dạy môn Tiếng Anh của GV

- Nhóm biện pháp đổi mới quản lý hoạt động học môn Tiếng Anh của HS

- Nhóm biện pháp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho GV Tiếng Anh65- Nhóm biện pháp tăng cường kiểm tra đánh giá hoạt động dạy và học môn

Tiếng Anh

- Nhóm biện pháp đầu tư và quản lý sử dụng có hiệu quả CSVC, thiết bị

phương tiện trong dạy học Tiếng Anh

3.2.1. Nhóm biện pháp giáo dục nâng cao nhận thức của GV, HS và cha

mẹ HS về tầm quan trọng của Tiếng Anh

3.2.1.1. Giáo dục nâng cao nhận thức của GV về tầm quan trọng của Tiếng

Anh và việc dạy Tiếng Anh

*Mục tiêu của biện pháp

Làm một công việc đúng hay sai bắt nguồn từ việc nhận thức đúng hay

sai về công việc đó. Việc giáo dục nhận thức cho GV về tầm quan trọng của

môn Tiếng Anh là việc làm bắt buộc của các nhà quản lý. Trên thế giới, Tiếng

Anh hầu như đã được xem như là quốc tế ngữ. Đất nước chúng ta đang mở

cửa và hội nhập, chúng ta cần ngoại ngữ để tự chủ trong giao tiếp, kinh

doanh, sản xuất. Tiếng Anh là một công cụ tạo điều kiện cho nước ta hòa

nhập với khu vực và cộng đồng quốc tế. Khi GV nhận thức được điều này họ

sẽ có động lực, niềm đam mê nghiên cứu, sáng tạo và sự tâm huyết đối với

việc dạy môn Tiếng Anh trong nhà trường THCS.

*Nội dung và cách thức tiến hành

Đội ngũ GV là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục trong nhà

trường. Nhận thức của CBQL có tác động rất lớn đến nhận thức của đội ngũ

ấy. Phần lớn GV môn Tiếng Anh sẽ chuyên tâm hơn nếu chính hiệu trưởng

của họ có trình độ Tiếng Anh nhất định, am hiểu về chuyên môn và quan tâm

thực sự đến việc dạy và học Tiếng Anh cũng như chất lượng GD chung của

nhà trường. Bên cạnh đó, CBQL nhà trường phải là người đưa ra các biện

pháp và tổ chức thực hiện nhằm quán triệt các GV Tiếng Anh về ý nghĩa và

tầm quan trọng của việc dạy học Tiếng Anh ở trường THCS hiện nay.66CBQL nhà trường lập kế hoạch và giao cho tổ bộ môn tổ chức các buổi

tọa đàm chuyên đề về vai trò của Tiếng Anh đối với lứa tuổi HS sau khi tốt

nghiệp THCS cũng như trong các cơ hội việc làm và việc nâng cao trình độ

hiểu biết xã hội. Đối tượng tham gia tọa đàm có thể là cán bộ GV toàn trường

trong đó chú trọng nhất là GV môn Tiếng Anh và GVCN.

Hiệu trưởng nhà trường quán triệt cho GV Tiếng Anh về mục tiêu dạy

học môn Tiếng Anh ở THCS, đây là môn học và môn thi vào THPT bắt buộc

trong chương trình THCS; Quán triệt cho GV Chất lượng của dạy học môn

Tiếng Anh ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng GD của toàn ngành GD nói chung

và nhà trường nói riêng.

CBQL nhà trường chuyển tải rõ thông điệp về tư cách, lương tâm của

“người đứng trên bục giảng” trong quá trình truyền đạt kiến thức cho HS. GV phải

được tạo điều kiện, được định hướng để xây dựng cho mình một quan điểm lao

động sư phạm nghiêm túc trong quá trình dạy học môn Tiếng Anh. Từng GV

trước tiên là tấm gương cho chính bản thân mình về ý thức trách nhiệm đối với

đạo đức và chuyên môn cá nhân, không ngừng học tập và tự bồi dưỡng mình về

quan điểm giáo dục bộ môn.

* Điều kiện thực hiện

Hiệu trưởng và các CBQL trong nhà trường phải nhận thức đúng đắn về

tầm quan trọng của môn Tiếng Anh, có kế hoạch, hỗ trợ trong việc tổ chức các

hoạt động theo chủ đề. Có các hình thức lôi cuốn như xây dựng câu lạc bộ Tiếng

Anh chuyên ngành; góc văn hóa Tiếng Anh.

Mỗi thầy cô môn Tiếng Anh và GVCN thực sự có tâm huyết và trách

nhiệm với công việc trong việc tiếp thu và tự hoàn thiện nhận thức của mình.

Tất cả những buổi tọa đàm, thảo luận có liên quan đến dạy và học môn

Tiếng Anh phải được tổ chức nghiêm túc, chu đáo và có nội dung thiết thực;

không nhất thiết phải có quy mô lớn, tránh hình thức và lãng phí.673.2.1.2. Giáo dục nâng cao nhận thức của HS và cha mẹ HS về tầm quan

trọng của Tiếng Anh và việc học Tiếng Anh

*Mục tiêu của biện pháp

Muốn học tốt môn ngoại ngữ nói chung hay môn Tiếng Anh nói riêng

thì HS phải nhận thức rõ tầm quan trọng của nó. Biện pháp này giúp HS nhận

thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học Tiếng Anh với hiện tại và

công việc tương lai sau này để họ có mục đích, động cơ rõ ràng trong học tập.

Đối với cha mẹ HS, nhận thức đúng về môn Tiếng Anh giúp họ tạo điều kiện

về vật chất, thời gian và động viên tinh thần cho việc học môn Tiếng Anh của

con em họ.

*Nội dung và cách thức tiến hành

Việc giáo dục nhận thức cho HS về tầm quan trọng của Tiếng Anh là

việc làm đầu tiên của các nhà quản lý, của các thầy cô giáo dạy môn Tiếng

Anh trong nhà trường. Với lứa tuổi HS THCS thì các biện pháp phải phù hợp

với tâm lý lứa tuổi và gắn liền với nhu cầu thiết thực của bản thân. HS phải

nhận thức được rằng nếu không giỏi ngoại ngữ thì sẽ không tìm được công

việc tốt ở tương lai. Vì vậy ngay từ khi còn học phổ thông mỗi HS cần phải

nhận thức rõ tầm quan trọng của Tiếng Anh để có kế hoạch học ngoại ngữ

cho tốt.

Các thầy cô giáo có thể trực tiếp giảng giải về tầm quan trọng của môn

Tiếng Anh, có thể cung cấp tài liệu tham khảo và tổ chức các buổi thảo luận,

chia sẻ về phương pháp học tập, cách học môn ngoại ngữ, đánh giá phản hồi

dưới dạng Semina, sinh hoạt nhóm, câu lạc bộ.

Mỗi GV có trách nhiệm giúp HS yêu thích học Tiếng Anh qua việc giới

thiệu cho các em về nước Anh, về những cảnh đẹp, phong tục tập quán, về

con người và về những nước nói Tiếng Anh. Từ việc các em hiểu biết khái

quát về đất nước, con người và nền văn hóa của một số nước nói Tiếng Anh,

từ đó có tình cảm và thái độ tốt đẹp đối với đất nước, con người, nền văn hóa68và ngôn ngữ của các nước nói Tiếng Anh; biết tự hào, yêu quí và tôn trọng

nền văn hóa và ngôn ngữ của dân tộc.

Hiệu trưởng quán triệt các GV chủ nhiệm của từng lớp và yêu cầu các

GVCN thông qua các buổi họp phụ huynh nói rõ về tầm quan trọng của việc

học Tiếng Anh đối với HS với việc học tập hiện tại và cơ hội tìm kiếm việc

làm trong tương lai của các em.

GVCN tạo cơ hội cho cha mẹ HS thấy được yêu cầu của xã hội về

ngoại ngữ, giúp họ thấy được nhu cầu cần học ngoại ngữ, đặc biệt là Tiếng

Anh bằng cách đưa ra một số dẫn chứng cụ thể: các nhà tuyển dụng ngày nay

đều yêu cầu thí sinh phải biết một ngoại ngữ (Tiếng Anh) thì sẽ được ưu

tiên.v.v...

Đội TNTP Hồ Chí Minh cần kết hợp với một số cơ quan, đoàn thể mà

công việc liên quan trực tiếp đến Tiếng Anh và hội cha mẹ HS để có cuộc

luận bàn về tầm quan trọng của Tiếng Anh. Từ đó giúp các bậc phụ huynh

nhận thức được mục tiêu của việc học Tiếng Anh của con em mình.

*Điều kiện thực hiện

GV môn Tiếng Anh và GVCN phải xây dựng kế hoạch tổ chức các buổi

thảo luận, chuẩn bị nội dung thảo luận, tài liệu.

HS có cơ hội thể hiện, trình bày ý kiến của mình vể tầm quan trọng của

Tiếng Anh, từ đó GV có sự điều chỉnh cho các em nếu có những ý kiến lệch lạc so

với nhận thức chung của xã hội.

3.2.2. Nhóm biện pháp tăng cường quản lý hoạt động dạy môn Tiếng Anh

của GV

3.2.2.1. Xây dựng kế hoạch giảng dạy và chuẩn bị bài lên lớp

*Mục tiêu của biện pháp

QL Xây dựng kế hoạch giảng dạy giúp cho GV có thể thực hiện đúng

và đầy đủ kế hoạch, khối lượng công việc của mình một cách khoa học, đồng

thời giúp các nhà quản lý có cơ sở kiểm tra đánh giá việc thực hiện chương69trình của GV. Soạn bài lên lớp là kế hoạch cụ thể của mỗi bài dạy. Chuẩn bị

bài lên lớp tốt giúp GV chủ động trong giờ giảng và tiết dạy đạt hiệu quả cao.

*Nội dung và cách thức tiến hành

Hiệu trưởng có nhiệm vụ chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch

chung của năm học; chỉ đạo tổ chuyên môn hướng dẫn GV cụ thể hóa kế

hoạch năm học thành kế hoạch giảng dạy riêng của mỗi cá nhân.

Tổ trưởng tổ ngoại ngữ có trách nhiệm quản lý kế hoạch cá nhân của tổ

viên theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình và các quy định khác của

Bộ Giáo dục & Đào tạo. Khi duyệt kế hoạch cá nhân của GV, tổ trưởng

chuyên môn cần lưu ý sự thể hiện của những vấn đề cơ bản sau: Nội dung và

tiến độ thực hiện chương trình của từng lớp được phân công giảng dạy, kế

hoạch và nội dung tự bồi dưỡng, kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS

yếu kém, kế hoạch học tập nghiên cứu sử dụng các thiết bị dạy học hiện đại…

BGH thống nhất các yêu cầu về việc xây dựng kế hoạch giảng dạy bộ

môn Tiếng Anh. Tổ trưởng tổ ngoại ngữ báo cáo kế hoạch dự kiến phân công

giảng dạy, các kế hoạch trọng tâm của tổ với Hiệu trưởng trước khi bắt đầu

năm học mới. BGH sẽ lập kế hoạch cụ thể cho cả năm học, trên cơ sở đó tổ

chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ và hướng dẫn tổ viên xây dựng kế hoạch

cá nhân.

Sau khi phân công giảng dạy, các nhóm GV theo khối lớp tiến hành lập

kế hoạch công tác cho phần việc được phân công trong từng học kỳ và cả năm

học. Tất cả các kế hoạch này phải được tổ trưởng chuyên môn tập hợp có hệ

thống và kiểm tra nội dung kỹ càng trước khi phê duyệt để thực hiện. Tổ

trưởng chuyên môn là người chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nội dung

và tính khả thi của kế hoạch.

CBQL của nhà trường sẽ kết hợp với tổ trưởng chuyên môn theo dõi

việc thực hiện kế hoạch qua các loại hồ sơ chuyên môn: giáo án, sổ báo giảng,70sổ ghi đầu bài, sổ trực… và qua việc thực hiện các hoạt động chuyên môn

khác.

Ngoài việc quản lý nhiệm vụ soạn bài lên lớp thì nhà trường cần tập

trung cho nội dung bồi dưỡng phương pháp, cách thức soạn giáo án chú ý đến

việc tổ chức các hoạt động học ngoại ngữ theo phương pháp giao tiếp. Đây là

nội dung sinh hoạt chuyên môn định kỳ của tổ ngoại ngữ. Tránh soạn giáo án

theo kiểu đối phó, hình thức; lưu ý việc sao chép giáo giáo án trên mạng

internet của một số GV. Tổ trưởng chuyên môn cần duyệt giáo án của những

GV trẻ trước khi họ thực hiện giảng bài trên lớp cũng như cung cấp tối đa các

giáo án đã được dạy thử thành công trước đó. Trong các bài soạn GV cần

lường trước những tình huống, vấn đề có thể gặp phải để dự kiến được

phương án chủ động giải quyết.

*Điều điều kiện để thực hiện

GV có ý thức trong xu thế đổi mới phương pháp giảng dạy thì việc đổi

mới cách thức soạn bài là một nhu cầu cấp thiết cũng như việc thực hiện

nghiêm túc các quy định về việc xây dựng kế hoạch giảng dạy, soạn bài chuẩn

bị lên lớp.

Kế hoạch giảng dạy của GV phải phù hợp với điều kiện thực tế của nhà

trường và gắn liền với kế hoạch học tập của HS.

BGH nhà trường có kế hoạch hỗ trợ về công tác tập huấn cho GV, về

việc tổ chức các quy trình dạy học ngoại ngữ theo cách tiếp cận giao tiếp;

Phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá và chỉ đạo các điều chỉnh cần thiết

trong kế hoạch giảng dạy đã xây dựng.

3.2.2.2. Quản lý nề nếp thực hiện chương trình giảng dạy

*Mục tiêu của biện pháp

Quản lý nề nếp dạy học là tác động có mục đích, có kế hoạch của Hiệu

trưởng nhằm tạo dựng ý thức tự giác, tự quản hành vi thói quen làm việc có tổ

chức, có kỷ luật, tuân theo quy định được ban hành trong nhà trường. Quản lý71tốt nề nếp thực hiện chương trình giảng dạy nhằm mục tiêu xây dựng được

môi trường nhà trường mang tính giáo dục cao.

*Nội dung và cách thức tiến hành

Nhà trường có độ ổn định cao tổ chức hoạt động sư phạm, tinh thần

cộng đồng trách nhiệm thì mới thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ dạy học.

CBQL phải thực hiện quản lý nề nếp đối với GV ở rất nhiều nội dung:

Nề nếp lập kế hoạch giảng dạy: Để làm tốt một công việc nào đó người

thực hiện phải có kế hoạch cụ thể. Trong kế hoạch giảng dạy bộ môn Tiếng

Anh, GV phải thể hiện được mục đích, chỉ tiêu, nội dung và các biện pháp

thực hiện.

Nề nếp soạn giáo án trước khi lên lớp: Để hoàn thành giờ dạy trên lớp

GV phải chuẩn bị kỹ giáo án trước ít nhất là 1 tuần. Trong giáo án có đầy đủ

cách bước lên lớp theo đặc thù môn học, việc sử dụng phương tiện dạy học

hiện có của nhà trường và có những lưu ý riêng cho việc sử dụng giáo án ở

từng lớp dạy khác nhau.

Nề nếp giảng dạy trên lớp: Hoạt động của GV khi thực hiện giờ dạy

có ảnh hưởng không nhỏ đến ý thức và chất lượng học tập của các em HS.

Người GV phải thực hiện đúng một số yêu cầu cơ bản như lên lớp đúng

giờ, phân bố thời gian hợp lý trong tiết dạy, không dùng thời gian của tiết

dạy để làm việc khác và đặc biệt là không dạy giãn giờ bỏ bài trái quy định.

Nề nếp kiểm tra đánh giá HS: Kiểm tra đánh giá HS là một khâu trong

chu trình dạy học. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS khoa học, đảm

bỏa tính khách quan, vừa sức sẽ có tác động tích cực đến sự phấn đấu học tập

của các em. GV phải thực hiện nề nếp kiểm tra đúng chương trình quy định,

đúng số bài quy định, chấm trả bài đúng thời gian và công bằng trong cho

điểm đánh giá HS.72BGH xây dựng những quy định rõ ràng trong nội quy cơ quan, quy chế

chuyên môn về việc thực hiện nề nếp của GV; xây dựng các tiêu chí thi đua

gắn liền, thiết thực với công việc lên lớp hàng ngày của GV.

BGH và tổ trưởng chuyên môn thực hiện việc kiểm tra đối chiếu kế

hoạch giảng dạy với sổ báo giảng và sổ đầu bài theo định kỳ hàng tháng.

BGH trực hàng ngày nhằm giải quyết công việc của nhà trường trong

ngày trong đó một phần rất quan trọng là theo dõi, đánh giá, đôn đốc nhắc

nhở GV thực hiện nghiêm túc nề nếp dạy học.

Các GV làm nhiệm vụ trực ban giúp BGH giám sát theo dõi và ghi

chép việc thực hiện nề nếp cụ thể trong từng buổi học, từng tiết học, giải

quyết những công việc trong phạm vi quy định.

Cuối mỗi đợt thi đua (2 tháng 1 đợt ) BGH nhà trường họp cùng với tổ

trưởng chuyên môn và cập nhật các thông tin theo dõi nề nếp qua các sổ trực

để bình xét thi đua các cá nhân. Sau đó thông báo rộng rãi trong toàn trường

kết quả thi đua trong đó có tuyên dương và phê bình các cá nhân cụ thể.

*Điều điều kiện để thực hiện

Tất cả cán bộ GV nhà trường đều được quán triệt nội quy cơ quan và

quy chế chuyên môn; được thông qua các tiêu chí thi đua với sự đồng thuận

của số đông cán cộ GV nhà trường.

Nhà trường phân cấp quản lý nề nếp lên lớp và thực hiện chương trình

giảng dạy cho tổ trưởng chuyên môn.

3.2.2.3. Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học môn Tiếng Anh

*Mục tiêu của biện pháp

Đổi mới phương pháp dạy học là nhằm cung cấp cho HS cách tiếp

cận, chủ động ứng dụng hợp lý và hiệu quả những kiến thức đã học và giúp

cho học sinh linh hoạt, hòa nhập với cuộc sống của thế giới hiện đại.73Đổi mới phương pháp dạy học là có cách tiếp cận và phương pháp dạy

học ngoại ngữ tích cực để cải thiện hiệu quả học ngoại ngữ và tạo hứng thú

học tập.

*Nội dung và cách thức tiến hành

Quản lý trường THCS hiện nay cần theo hướng tăng cường ứng dụng

các thành tựu khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin vào các

hoạt động quản lý giáo dục của nhà trường. Trong đó đặc biệt chú ý đến việc

ứng dụng công nghệ trong việc thiết lập, sử dụng phương tiện dạy học hiện

đại để đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.

Tổ chức quá trình dạy học phải hướng tới 5 mục tiêu kỹ năng: nghe,

nói, đọc, viết và tư duy bằng chính ngôn ngữ đó. Nhiều khi khó tách bạch việc

dạy nghe ra khỏi dạy nói, đọc, viết và tương tự với các kỹ năng còn lại bởi lẽ

khi nghe thì phải nói lên điều mình nghe thấy, nếu nghe theo định hướng thì

phải đọc hướng dẫn và nhiều khi phải viết kết quả nghe được. Tuy nhiên, khi

rèn kỹ năng, tùy theo loại kỹ năng định rèn, có thể lấy đó làm trọng tâm.

GV phải tạo điều kiện cho HS tự lĩnh hội một cách tích cực, sáng tạo

kiến thức. HS không chỉ thụ động nghe giảng, ghi chép những gì thầy cô

truyền tải mà GV phải tạo ra cho HS nhu cầu muốn tìm tòi hiểu biết, tự học,

tự rèn luyện.

Phương pháp dạy kỹ năng nghe

Hiện nay, kiểu luyện nghe chủ yếu trong các giờ học Tiếng Anh là

nghe các đoạn băng có sẵn trong các giáo trình. Kiểu luyện nghe này đơn

điệu, không hiệu quả. Lớp học đông chỉ với một chiếc cassette và băng sao đi

chép lại thì không thể đảm bảo chất lượng bài nghe. Để giúp học sinh nghe

tốt, một số việc sau nên được thực hiện:

- Đa dạng hình thức bài nghe, có thể nghe băng, nghe đĩa nghe thông

qua xem video, nghe thầy cô, nghe các bạn: nghe cả lớp, nghe theo nhóm,74Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (118 trang)

×