1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.61 MB, 106 trang )


đảm bảo tính kế thừa trong phát triển, trong đó đặc biệt quan tâm đến mô hình

tạo nguồn.

Để thực hiện được các quan điểm chỉ đạo trên nhà trường cần xây

dựng kế hoạch tổng thể phát triển đội ngũ giảng viên bao gồm:

- Định hướng phát triển đội ngũ giảng viên từ nguồn tiến sĩ đang

được đào tạo ở trong và ngoài nước. Và chủ động tạo nguồn giảng viên dựa

vào các đối tượng có khả năng đào tạo thành tiến sĩ trong các năm tiếp

theo. Tập trung mọi giải pháp và nguồn lực thực hiện thành công chương

trình bổ sung thêm 25 Tiến sĩ trong giai đoạn 2010 -2015.

- Tăng số lượng tuyển dụng để cân đối với nhu cầu đào tạo

- Đảm bảo chất lượng tuyển chọn theo các tiêu chí: Có học vị tiến sĩ

hoặc các cử nhân thủ khoa xuất sắc của các ngành học đang có nhu cầu.

Đối với các ngành mới thành lập hoặc có khó khăn về nguồn tuyển dụng

Hiệu trưởng có thể sẽ xem xét và quyết định việc tuyển các đối tượng có

yêu cầu thấp hơn.

Việc xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển ĐNGV phải đảm bảo các

yêu cầu sau đây của kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên:

- Phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ giáo dục - đào tạo và thực trạng

đội ngũ giảng viên để xây dựng và thực hiện quy hoạch tổng thể, quy hoạch

tạo nguồn

- Quy hoạch tổng thể dài hạn phải phù hợp với kế hoạch hàng năm.

- Quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên có sự kế tiếp hợp lý, đáp

ứng được cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

- Xác định tiêu chí đồng bộ và cơ cấu hợp lý cho các loại giảng viên

ở từng khoa và trong toàn trường nhằm đảm bảo tỷ lệ giữa tuyển vào, số

nghỉ hưu và số được cử đi đào tạo, chuyển công tác, thôi việc…80- Quy trình tuyển, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng giảng viên đảm bảo

sự đồng bộ, thống nhất và đạt hiệu quả.

Định hướng một số vấn đề cụ thể như sau:

Số lượng đội ngũ giảng viên

Lực lượng giảng viên hiện tại của nhà trường đang đáp ứng tương

đối đầy đủ chất lượng và quy mô đào tạo sẽ trở thành thiếu hụt trong thời

gian từ 5 đến 10 năm tới do nhiều giảng viên sẽ đến tuổi nghỉ chế độ. Kế

hoạch bổ sung lực lượng cần có sớm để đảm bảo tính kế thừa và phát triển

vì thực tế cho thấy một sinh viên mới tốt nghiệp muốn trở thành giảng viên

đại học chuẩn cần có thời gian từ 3 đến 5 năm được liên tục bồi dưỡng.

Trình độ học vấn

Khi thực hiện đề án “Đổi mới toàn diện hệ thống GD - ĐT” của Bộ

Giáo dục và Đào tạo Ban Giám Hiệu nhà trường cần có phương án, kế

hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng kịp thời ĐNGV từng bước đáp ứng được yêu

cầu mới ngay từ thời điểm này.

Cơ cấu đội ngũ giảng viên

Đối với một số môn đặc biệt đối với một số môn chuyên ngành có ít

giảng viên đảm nhiệm khó khăn về bố trí lực lượng sẽ trở nên nổi cộm nếu

trường không có phương án tuyển dụng bổ sung hợp lý ngay từ bây giờ dẫn

đến khủng hoảng về lực lượng giảng viên. Đây thực sự là bài toán khó giải

khi nguồn giảng viên tuyển dụng, đào tạo và đào tạo lại đang gặp rất nhiều

khó khăn.

Cơ chế chính sách

Với cơ chế chính sách đang có đối với đội ngũ giảng viên trường rất

khó tuyển được những giảng viên giỏi, giảng viên trẻ, thậm chí có những

giảng viên được cử đi đào tạo, cũng sẽ không về trường khi tốt nghiệp hơn

nữa chất lượng chung của đội ngũ giảng viên nhà trường sẽ bị ảnh hưởng

bởi những giảng viên lâu năm tuy có kinh nghiệm giảng dạy nhưng không81được cập nhật về trình độ, ngại học, ngại đổi mới phương pháp giảng dạy,

và dần trở lên kém năng động trước sinh viên. Giảng viên của trường được

bố trí giảng dạy không đúng chuyên môn đào tạo cũng cần có sự thuyên

chuyển.

Chế độ chính sách và thù lao xứng đáng đang là một trong những

động lực quan trọng thúc đẩy đội ngũ giảng viên tích cực, sáng tạo nâng

cao chất lượng giảng dạy. Trong điều kiện hiện tại, thu nhập của giảng

viên của trường còn thấp. Chính điều này làm cho việc một số giảng viên

giỏi, có trình độ cao có nguyện vọng xin chuyển công tác đến những nơi

có chế độ đãi ngộ cao hơn.

Quy mô đào tạo

Phát triển quy mô một cách vững chắc, ổn định trên cơ sở đảm bảo

chất lượng, ưu tiên đào tạo ở trình độ đại học, chuẩn bị các điều kiện để

đào tạo sau đại học.

Trình độ đào tạo

Để đảm bảo tính liên thông trong đào tạo, đáp ứng yêu cầu đa dạng

của một xã hội học tập, khai thác tối đa điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ

giảng viên, mô hình đào tạo của trường vẫn là đa cấp trình độ như hiện nay,

bao gồm: Cao đẳng nghề, Cao đẳng chính quy và Đại học chính quy, tiến

tới sẽ đào tạo Đại học nghề. Ưu tiên đào tạo ở trình độ đại học và chuẩn bị

các điều kiện (đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, chương trình giáo trình...)

để đến năm 2013 có thể tuyển sinh đào tạo đại học tại chức.

Ngành nghề đào tạo

Để tăng quy mô đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, cùng với việc củng

cố phát triển các ngành nghề hiện có, trường tiếp tục mở thêm các ngành

nghề đào tạo mới thuộc lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, nghiệp vụ.82Mục tiêu đào tạo

Người học được đào tạo theo hướng nghề nghiệp ứng dụng. Sau khi

tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng, thái độ đáp ứng yêu cầu xã hội và thị

trường lao động trong từng giai đoạn.

Nội dung, chương trình, giáo trình đào tạo

Nội dung, chương trình, giáo trình đào tạo là nền tảng hết sức quan

trọng để phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo. Trường có chủ trương

bám sát chương trình khung đã được Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành,

đồng thời tham khảo các chương trình đào tạo của các trường thuộc khối

công nghệ, các trường đại học khác trong và ngoài nước để bổ sung, cập

nhật những kiến thức mới, môn học mới nhằm hoàn thiện chương trình đào

tạo hiện có cũng như xây dựng mới khi mở mã ngành.

Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục

Nhiệm vụ khảo thí trong giáo dục, đào tạo đóng vai trò hết sức quan

trọng. Thực hiện tốt nhiệm vụ khảo thí sẽ lành mạnh hoá môi trường giáo

dục đào tạo, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng trong đào tạo. Vì

vậy, nhiệm vụ khảo thí phải được tiến hành thường xuyên, trên diện rộng, ở

tất cả các khâu từ việc xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, tổ chức thi, chấm

thi.

Xây dựng qui trình và chuẩn bị các điều kiện để tiến hành tự đánh

giá, cụ thể:

Năm 2010 chuẩn bị các điều kiện để có thể tự đánh giá.

Năm 2010 tự đánh giá lần 1 theo một số chương trình và toàn

trường.

Năm 2012 đánh giá có sự tham gia từ các cơ quan đánh giá từ bên

ngoài.83Hoạt động Nghiên cứu khoa học

Định hướng chính của hoạt động NCKH là phát huy, sử dụng hết

hiệu quả tiềm lực khoa học và công nghệ của trường. Kết quả đem lại là:

- Gắn nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu ứng dụng; NCKH với đào

tạo

- Đẩy mạnh hợp tác NCKH và triển khai ứng dụng khoa học và công

nghệ.

- Đẩy mạnh hội nhập, hợp tác trong và ngoài nước để nghiên cứu

khoa học và chuyển giao công nghệ.

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý

Xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ quản lý

theo từng năm và lộ trình đến năm 2015 theo đúng tinh thần Chỉ thị 40

CT/TW của Ban Bí thư TW và QĐ số 09/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng

Chính phủ về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý.

Các nguyên tắc đề xuất biện pháp

Sứ mạng, mục tiêu và mọi hoạt động của nhà trường tư thục đều do

con người dự thảo và quyết định. Việc thực hiện thành công hay không

cũng do con người, đội ngũ giảng viên của cơ sở đào tạo đó. Nếu quản lý

nguồn nhân lực tốt thì sẽ đảm bảo các hoạt động đào tạo thành công và

ngược lại. Trên thực tế, nhân cách của người cán bộ làm công tác giảng dạy

có ảnh hưởng không nhỏ tới việc hình thành và hoàn thiện nhân cách của

người học.

Khẳng định giảng viên là vấn đề tiên quyết để tồn tại, phát triển và

hoàn thành được mục tiêu, yêu cầu đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Đại học Thành Đô quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên

đủ về số lượng, có chất lượng, tâm huyết, yêu nghề để tạo ra các sản phẩm

có chất lượng cho xã hội.84Vấn đề quản lý nguồn nhân lực, luôn bắt đầu từ việc quản lý số

lượng nhưng đội ngũ cán bộ giảng dạy của trường chỉ được coi là đủ

mạnh khi đội ngũ này có đầy đủ số lượng và cơ cấu hợp lý. Xây dựng và

quản lý công tác bồi dưỡng ĐNGV là việc tiếp tục đảm bảo đủ số lượng,

chất lượng cần thiết cho hiện tại và kế hoạch hoạt động trong tương lai.

Chính vì vậy, trường Đại học Thành Đô cần đưa ra những nguyên tắc

sau khi xác định các biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng ĐNGV của

trường.

3.2.1 Đảm bảo tính đồng bộ của biện pháp

Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng ĐNGV là một hệ thống đa

dạng, năng động không có biện pháp nào là vạn năng, mỗi biện pháp có ưu,

nhược điểm và có những hạn chế nhất định, vì vậy khi thực hiện phải đảm

bảo tính đồng bộ của các biện pháp. Tuỳ tình hình, điều kiện thực tế mà sắp

xếp theo thứ tự, vị trí ưu tiên khác nhau cho từng biện pháp, không nên

thực hiện đơn lẻ từng biện pháp một. Mỗi biện pháp đều có mặt mạnh và

mặt yếu, nên phải biết phối hợp giữa các biện pháp để đạt được kết quả tốt

nhất. Chỉ khi thực hiện đồng bộ các biện pháp mới phát huy được hiệu quả

trong công tác quản lý đội ngũ giảng viên.

3.2.2 Đảm bảo tính kế thừa của biện pháp

Tính kế thừa có chọn lọc là yêu cầu bắt buộc cho mọi hoạt động nên

đối với các biện pháp xây dựng quản lý công tác bồi dưỡng ĐNGV cần

đảm bảo tôn trọng những truyền thống và nguyên tắc đã có để đảm bảo

không có sự xáo trộn lớn trong quá trình phát triển. Các biện pháp kế thừa

bao gồm: Kết hợp chặt chẽ giữa đội ngũ GVCH và đội ngũ GVTG, giữa

ĐNGV cũ với ĐNGV mới tuyển dụng.

3.2.3 Đảm bảo tính cấp thiết của biện pháp

Các biện pháp phải xuất phát từ mục tiêu giáo dục và đào tạo nói

chung và mục tiêu giáo dục nói riêng. Cụ thể hoá chủ trương, đường lối85giáo dục của Đảng và nhà nước phù hợp với nguyên tắc của ngành giáo dục

và đào tạo trong quá trình quản lý đội ngũ giảng viên. Trong luật giáo dục,

điều 35 nêu rõ “ Mục tiêu của giáo dục là đào tạo người học có phẩm chất

chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực

thực hành nghề nghiệp tương ứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ đáp

ứng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...”. Các biện pháp xuất phát từ những bài

học thực tế công tác quản lý đội ngũ giảng viên ở trường Đại học Thành

Đô, để thực hiện tốt công tác quản lý công tác bồi dưỡng ĐNGV, nhà

trường phải có những biện pháp cụ thể cho quản lý công tác bồi dưỡng

ĐNGV của mình.

3.2.4 Đảm bảo tính khả thi của biện pháp

Các biện pháp đề xuất có khả năng áp dụng vào thực tế quản lý công

tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trường Đại học Thành Đô một cách hiệu

quả, góp phần đào tạo ra những người thừa kế xây dựng CNXH vừa “hồng”

vừa “ chuyên” đồng thời nâng cao chất lượng toàn diện trong nhà trường.

3.3 Các biện pháp nâng cao chất lƣợng quản lý công tác bồi dƣỡng đội

ngũ giảng viên

3.3.1 Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý và ĐNGV về vai trò,

nhiệm vụ được giao

Một trong những điều kiện quan trọng góp phần tạo nên sự thành

công của tổ chức đó chính là sự quán triệt mọi tư tưởng, đường lối ; sự

thống nhất nhận thức của mọi thành viên trong tổ chức. Do vậy, sự quán

triệt trong tư tưởng, nhận thức của giảng viên, của cán bộ quản lý là rất cần

thiết. Bởi nhận thức là cơ sở của mọi hành động, nếu nhà trường thực hiện

tốt công tác nâng cao nhận thức của ĐNGV, cán bộ quản lý, sẽ giúp cho họ

có những định hướng và mục tiêu rõ ràng trong thực hiện nhiệm vụ của

mình.86Mục đích của biện pháp

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vị thế và hiểu biết về sứ mạng,

vai trò, trách nhiệm, mục tiêu đào tạo của trường cho các cán bộ quản lý,

giảng viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và cộng đồng.

Nội dung thực hiện

Nhận thức của cán bộ quản lý công tác bồi dưỡng ĐNGV vô cùng

quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của giảng viên trong toàn

trường. Để cán bộ quản lý có được nhận thức đúng đắn và theo kịp thời đại,

Ban Giám trường phải thường xuyên đốc thúc và cử người phụ trách đi

học các lớp bồi dưỡng quản lý. Cán bộ quản lý giỏi yêu cầu phải có được

một số phẩm chất như :

- Năng lực quản lý

- Có chí cầu tiến, ham học hỏi, không ngại tiếp thu những cái mới

- Nhận thức đúng tầm quan trọng của nhiệm vụ được giao

- Nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc

Việc nâng cao nhận thức cho ĐNGV, cán bộ quản lý nhà trường sẽ

được thực hiện cụ thể như sau :

- Định kỳ hàng năm, Hiệu trưởng sẽ tổ chức những buổi sinh hoạt

chính trị để nói chuyện, trao đổi với ĐNGV, cán bộ quản lý và cán bộ công

nhân viên về nhiệm vụ chiến lược, mục tiêu đào tạo chung và mục tiêu cụ

thể của từng năm học.

- Thảo luận công khai và cùng bàn bạc ra quyết định, trên tinh thần

dân chủ để lấy ý kiến đóng góp từ phía ĐNGV và cán bộ, công nhân viên

của trường về tất cả các hoạt động, qua đó nêu cao vai trò, trách nhiệm của

ĐNGV, cán bộ, công nhân viên của trường về sự nghiệp giáo dục và đào

tạo.

- Tuyên truyền, vận động làm cho ĐNGV, cán bộ, công nhân viên

hiểu rõ và thực hiện đúng các điều lệ, nội quy, quy chế của trường, các quy

định về nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của họ trong trường.87- Tổ chức các cuộc hội thảo, cuộc thi, giao lưu giữa các lực lượng tổ

chức trong và ngoài trường về vị trí, vai trò, trách nhiệm của ĐNGV trong

xu thế đổi mới và phát triển.

Riêng đối với những giảng viên và cán bộ công nhân viên mới được

tuyển dụng thì Hiệu trưởng, các phòng, ban cùng phối hợp tổ chức những

buổi học giới thiệu về nhà trường ; các nghị quyết, điều lệ, nội quy của nhà

trường, phương hướng và mục tiêu phát triển của trường ; những quy định

về chức trách của giảng viên, cán bộ công nhân viên để quán triệt tư tưởng

và thống nhất nhận thức ngay từ đầu.

Chất lượng đào tạo của một trường đại học phụ thuộc rất nhiều vào

kiến thức và trách nhiệm của ĐNGV. Có thầy giỏi mới có trò ngoan vì vậy

giảng viên phải luôn là người đi đầu trong tiếp thu kiến thức mới để truyền

đạt cho sinh viên. Không chỉ kiến thức chuyên môn mà năng lực của người

giảng viên còn phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố khác. Chỉ có con đường

tự học và nghiên cứu không ngừng, người giảng viên mới có thể làm chủ

được tri thức và tự tin đứng trên giảng đường đại học. Nhận thức đúng tầm

quan trọng của việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng giảng viên, người giảng

viên mới hiểu rõ được tầm quan trọng và nhiệm vụ thiêng liêng của mình

mà toàn xã hội đang đặt niềm tin vào họ.

3.3.2 Xây dựng kế hoạch tổng thể về công tác bồi dưỡng đội ngũ

giảng viên của trường

Kế hoạch bồi dưỡng ĐNGV phải dựa vào mục tiêu, nhiệm vụ đào

tạo được giao, cơ cấu ngành nghề đào tạo, quy mô HS-SV, cơ sở vật chất

và nhu cầu thị trường lao động trong nước cũng như quốc tế.

Lập kế hoạch đào tạo - bồi dưỡng là nhằm để đảm bảo cho sự cân

đối về trình độ và ngành nghề giữa các bộ môn. Bởi hiện nay, tuy trình độ

của ĐNGV nhà trường cũng đã được nâng cao nhưng chưa đảm bảo sự kế

thừa và phát triển về trình độ quản lý cũng như chuyên môn trong từng bộ

phận.88Mục đích của biện pháp

Để có thể quản lý công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên một cách

hiệu quả và đúng hướng thì việc xây dựng các phương pháp bồi dưỡng và

nội dung bồi dưỡng là yêu cầu đầu tiên mà một trường đại học phải làm.

Chỉ có làm tốt công tác xây dựng kế hoạch tổng thể thì nhà quản lý mới có

thể có căn cứ để lập kế hoạch cho quản lý công tác bồi dưỡng ĐNGV, kế

hoạch quản lý công tác bồi dưỡng làm cho đội ngũ giảng viên bảo đảm về

chuyên môn đáp ứng yêu cầu phát triển có tính kế hoạch, chiến lược của

Nhà trường.

Để xây dựng kế hoạch quản lý bồi dưỡng tổng thể ĐNGV trong giai

đoạn hiện nay, Nhà trường cần căn cứ vào định hướng đào tạo và phát triển

của trường giai đoạn 2010 - 2015 và giai đoạn 5 năm tiếp theo.

Nội dung của biện pháp

Nội dung trong kế hoạch bồi dưỡng phải đảm bảo về cơ cấu, chuyên

môn giữa các bộ môn, các ngành nghề đào tạo trước mắt cũng như lâu dài

(các ngành nghề đang đào tạo cũng như các ngành nghề sẽ mở mới) đảm

bảo cơ cấu về giới, độ tuổi, trình độ để đảm bảo tính kế thừa.

Việc bồi dưỡng cũng như nhiệm vụ quản lý công tác bồi dưỡng phải

căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, mục tiêu chung và các định hướng phát

triển và các kế hoạch đào tạo của Nhà trường cũng như của từng khoa

nhằm đưa ra phương pháp bồi dưỡng và phương pháp quản lý bồi dưỡng cụ

thể. Có thể đưa ra kế hoạch dài hạn và kế hoạch ngắn hạn phù hợp với từng

giai đoạn phát triển và kế hoạch đào tạo của trường để thực hiện có tính

khả thi hơn. Chính vì vậy, nhà trường cần lập kế hoạch bồi dưỡng trước

mắt và lâu dài một cách hợp lý.

- Trước hết, lập kế hoạch về việc bồi dưỡng thường xuyên, định kỳ

theo hình thức tập trung, tự bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm.

Bồi dưỡng đầu năm học về nhiệm vụ, kế hoạch năm học89Bồi dưỡng giữa kỳ hay đột xuất do các nhiệm vụ quản lý đề ra

Bồi dưỡng, bổ túc các kỹ năng và phương pháp giảng dạy mới

Bồi dưỡng theo các chuyên đề

- Thiết lập những quy định bắt buộc giảng viên phải tham gia các

khóa học bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, tăng cường kỹ năng sống đối với

người giảng viên

- Căn cứ vào tình hình cụ thể, hàng năm nhà trường cần xây dựng và

dự báo kế hoạch đào tạo với các nội dung nhằm đáp ứng tiêu chuẩn giảng

viên như :

Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn hoặc chuyên ngành quản lý

giáo dục ở các trường Đại học Giáo dục, Đại học Sư phạm hay Học viện

Cán bộ quản lý giáo dục...

Đào tạo nghiệp vụ chuyên môn (ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sư

phạm, các kiến thức xã hội khác...)

Đào tạo lý luận chính trị tại các Phân viện, Học viện chính trị Quốc

gia, Trường Chính trị...

- Trên cơ sở kế hoạch chiến lược đào tạo, bồi dưỡng ĐNGV của nhà

trường, các giảng viên phải tự đưa ra kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng để lựa

chọn hình thức và nội dung, phương pháp tự học cho phù hợp với điều kiện

hoàn cảnh cá nhân nhằm bổ sung các mặt kiến thức còn thiếu hụt cũng như

việc giảng viên cần phải thường xuyên trau dồi đạo đức, lối sống, tác

phong người thầy...

- Công tác bồi dưỡng khuyến khích giảng viên tự học và nghiên cứu

khoa học cần được chú trọng, quan tâm đúng mức. Hình thức bồi dưỡng

cần phải mềm dẻo, linh hoạt tạo điều kiện tối đa để giảng viên vừa học vừa

làm, không ảnh hưởng đến công tác chuyên môn.

- Xây dựng các chế độ chính sách khích lệ, động viên khi giảng viên

tham gia đào tạo, bồi dưỡng các khóa học nhằm nâng cao trình độ đáp ứng90Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (106 trang)

×