1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

1 Vài nét về trường Đại học Thành Đô

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.61 MB, 106 trang )


và Đào tạo, Bộ Khoa học - Công nghệ và Môi trường. Trung tâm khoa học Tự

nhiên và Công nghệ Quốc gia, Trung tâm khoa học xã hội và Nhân văn Quốc

gia cùng các Bộ có liên quan cần bàn bạc để trước mắt có thể huy động đội

ngũ cán bộ nghiên cứu tham gia giảng dạy đại học và tiến tới có sự kết hợp về

mặt tổ chức, sao cho các công tác đào tạo đại học và nghiên cứu khoa học gắn

bó chặt chẽ với nhau”.

Thực hiện mục tiêu này, trường Đại học Thành Đô đã tích cực xây

dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học và đặc biệt quan tâm tới

công tác xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy. Sự phát triển của công nghệ thời

gian gần đây đã giúp trường chủ động tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ giảng

dạy hoàn thiện kiến thức và học tập nâng cao trình độ các dạng đào tạo cho

đội ngũ giảng viên: Học cao học, làm nghiên cứu sinh và nghiên cứu ở nước

ngoài đều được nhà trường ủng hộ và tạo điều kiện. Chính nhờ sự chuẩn bị tốt

về cơ sở vật chất, và đội ngũ cán bộ giảng dạy nên nhà trường luôn sẵn sàng

đáp ứng nhu cầu đào tạo dưới mọi hình thức của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Địa điểm của trường hiện nay:

Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội

2.1.2 Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Trường ĐHTĐ được tổ chức theo cơ cấu trực tuyến,

đảm bảo các yêu cầu về cơ cấu tổ chức quy định trong Điều lệ trường đại

học và phù hợp với điều kiện, quy mô đào tạo trong từng giai đoạn phát triển

của Trường. Tất cả các phòng, ban, khoa, tổ trong Trường đều có mối liên

quan tương trợ nhau. Đứng đầu Trường là hội đồng cổ đông rồi đến hiệu

trưởng và các phó hiệu trưởng, hội đồng khoa học và đào tạo, các phòng

chức năng, các khoa và bộ môn trực thuộc và các tổ chức sự nghiệp khác.

Hội đồng quản trị

Là tổ chức chịu trách nhiệm về phương hướng hoạt động của trường,

huy động và giám sát việc sử dụng các nguồn lực dành cho trường, gắn nhà44trường với cộng đồng và xã hội, bảo đảm thực hiện mục tiêu giáo dục. Có

quyền quyết định những vấn đề thuộc về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản,

quy hoạch và kế hoạch, phương hướng đầu tư phát triển của trường phù hợp

với quy định của pháp luật.

Hiệu trưởng và các phó Hiệu trưởng

Hiệu trưởng là người đại diện cho trường triển khai thực hiện các nhiệm

vụ được giao; có trách nhiệm điều hành các hoạt động của trường và chịu

trách nhiệm về các quyết định của mình đối với các vấn đề liên quan đến

trường trước Hội đồng Quản trị, Bộ Giáo dục và Đào tạo và pháp luật.

Phó Hiệu trưởng là những người giúp Hiệu trưởng quản lý điều hành các

hoạt động của trường, trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự

phân công của Hiệu trưởng và giải quyết các việc do Hiệu trưởng giao.

Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Là tổ chức tư vấn cho Hiệu trưởng về quy hoạch và chiến lược phát triển

nhà trường, mục tiêu, chương trình đào tạo, kế hoạch dài hạn và kế hoạch

hàng năm về đào tạo, khoa học và công nghệ. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ

giảng viên, cán bộ, nhân viên cơ hữu của trường.

Các phòng chức năng

1. Phòng Đào tạo

2. Phòng Tổ chức- Hành chính

3. Phòng Kế toán

4. Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế

5. Phòng Quản lý HS-SV và Thanh tra giáo dục

Các khoa và Bộ môn trực thuộc

1. Khoa Quản trị -Thông tin thư viện452. Khoa Khoa học cơ bản

3. Khoa Ngoại ngữ

4. Khoa Công nghệ kĩ thuật môi trường

5. Khoa Du lịch

6. Khoa Công nghệ thông tin

7. Khoa Công nghệ kĩ thuật ôtô

8. Khoa Điện - Điện tử

9. Khoa Hợp tác đào tạo

10. Khoa Kế toán

11. Bộ môn Giáo dục thể chất và Quốc phòng

Các tổ chức sự nghiệp khác

1. Ban đào tạo lái xe

2. Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ

3. Trung tâm Thông tin - Thư viện

4. Trung tâm Tuyển sinh và giới thiệu việc làm

5. Trung tâm Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục

Hình 2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức trƣờng Đại học Thành Đô46CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNGND. Ngô Xuân ĐộHT: TS. Ngô Xuân Hà

PHT: PGS. Đào Văn Tân

PHT:TS. Ngô Thị Kim Dung

PHT: ThS. Phạm Mạnh HảiKHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠOBan đào tạo lái xe

TB: An Văn Vĩnh

Trung tâm TH - NN – Khảo thí

GĐ: ThS. Phan Thị Thanh Thảo

Trung tâm TT-TV

GĐ:ThS Nguyễn Thị Hảo

Trung tâm TS & GTVL

GĐ: Lê Quang Chính

Bộ môn GDTC – GDQP

TBM: Mai Văn QuyếtHình 2.1. Cơ cấu tổ chức trường Đại học Thành ĐôKhoa Quản trị - TTTV

TK: TS. Nguyễn Hà Hữu

Khoa Kế Toán

TK: TS. Ngô Thị Kim Dung

Khoa Khoa học cơ bản

TK: TS. Trần Doãn Phú

Khoa Ngoại ngữ

TK: ThS. Phan Thị Thanh Thảo

Khoa CNKT Môi trường

TK: TS. Đỗ Văn Sáng

Khoa CNTT

TK: TSKH. Phạm Trần Nhu

Khoa CNKT Ô tô

TK: PGS. TS. Hoàng Đình Hiếu

Khoa Hợp tác Đào tạo

TK: TS. Phạm Tiến Bình

Khoa Du lịch

TK: TS. Nguyễn Văn Đảng

Khoa Điện – Điện tử

TK: PGS. TS. Đào Văn Tân

Phòng NCKH – QHQT

TP: TS. Đỗ Văn Tốn

Phòng Kế toán

TP: Hoàng Thị Giang

Phòng Đào tạo

TP: TS. Đỗ Văn Tốn

Phòng QLHS-SV & TTrGD

TP: Nguyễn Hữu Việt

Phòng TC – HC

TP: Phạm Hoàng Giang47ĐOÀN TNCS HCM

Bí thư

Mai Văn Quyết

HỘI ĐỒNGCÔNG ĐOÀN

Chủ tịch

Lưu Trọng HưngCHI BỘ ĐCSVN

Bí thư: TS. Ngô Xuân Hà

Phó Bí thư: TS. Ngô Thị Kim Dung

CHỦ TỊCH HĐQT

BAN GIÁM HIỆU2.1.3 Mục tiêu đào tạo

Trường Đại học Thành Đô đào tạo hệ đại học, cao đẳng và cao đẳng

nghề với các loại hình đào tạo như chính quy, liên thông, nghề nhằm đáp

ứng nhu cầu học tập đa dạng của xã hội, góp phần tăng tiềm lực cho nguồn

nhân lực của đất nước với các mục tiêu chính như sau:

- Kiên trì thực hiện đa dạng hóa loại hình đào tạo mở rộng quy mô

trên địa bàn Hà Nội cũng như tại các địa phương trên cả nước đối với loại

hình đào tạo liên thông liên kết.

- Lấy đào tạo chính quy và liên kết đào tạo là mục tiêu kiên định phát

triển nhà trường đồng thời mở rộng các loại hình đào tạo từ các chương

trình đào tạo ngắn hạn, liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, từ cao đẳng

lên đại học và từ trung cấp lên đại học.

- Đưa chất lượng đào tạo lên một tầm cao mới và thể hiện được uy

tín trong các khóa đào tạo đã ra trường.

- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, liên kết với các

trường có uy tín của các nước nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo của thị trường

trong nước hiện nay, đồng thời có cơ hội cọ sát với tiêu chuẩn của các nước

bạn để nâng cao chất lượng đào tạo của mình.

- Tăng cường tiềm lực, nâng cao sức cạnh tranh trong đào tạo bằng

chính nguồn thu từ học phí cùng việc tận dụng cơ hội để có được các

chương trình mục tiêu từ Bộ.

Để đạt được mục tiêu này, trường Đại học Thành Đô cần phải có

chuyển biến mới về quy mô, chất lượng đào tạo, tăng cường cơ sở vật chất

và thực hiện các biện pháp quản lý đồng bộ, trong đó quan trọng nhất là

phải hoàn thiện công tác quản lý và bồi dưỡng trình độ chuyên môn cho

đội ngũ giảng viên.

2.2 Thực trạng đội ngũ giảng viên trƣờng Đại học Thành Đô

2.2.1 Quy trình tuyển dụng

Căn cứ vào nhu cầu công việc, kế hoạch và nguồn tài chính, trường

Đại học Thành Đô xây dựng kế hoạch tuyển dụng, quyết định hình thức48tuyển dụng và thông báo tuyển dụng. Mục đích của việc thông báo tuyển

dụng là cung cấp một nhóm đủ lớn các ứng cử viên nhằm tạo điều kiện cho

tổ chức có thể lựa chọn những thành viên có kỹ năng cần thiết.

Việc thông báo tuyển dụng hiện phải được tiến hành công khai trên

các phương tiện thông tin đại chúng như đăng báo, đăng trên các trang

website Tuyển dụng việc làm hoặc qua nhiều nguồn khác. Có hai kênh chủ

yếu, đó là: Tuyển dụng từ bên trong và bên ngoài tổ chức

Tuyển dụng từ bên trong

Tuyển dụng từ bên trong tổ chức có một số ưu điểm sau:

- Họ là những thành viên của tổ chức nên đã quen thuộc với các hoạt

động, nề nếp, quy định, truyền thống… của tổ chức và họ có thể nhanh

chóng thích nghi với nhiệm vụ mới được giao nếu họ đáp ứng được các yêu

cầu tiêu chuẩn như quy định trong thông báo.

- Vì đã có thời gian nhất định làm việc trong tổ chức nên đối với một

số tổ chức cần tuyển gấp những cán bộ này không những có đủ trình độ

năng lực chuyên môn và các mặt khác mà còn đã quen việc tiếp cận, giải

quyết công việc một cách độc lập, môi trường áp lực cao nên có thể đáp

ứng được ngay mà không cần qua giai đoạn hướng dẫn tập sự hay thử việc.

- Cũng vì có thời gian làm việc trong trường, người quản lý đã biết

được trình độ năng lực chuyên môn, hoặc trình độ quản lý các dự án nên

trong trường hợp cần thiết người quản lý có thể đề bạt hoặc bổ nhiệm các

chức vụ đã thông báo trong tiêu chuẩn. Việc đề bạt này có thể khích lệ sự

gắn bó, kiên định với trường cũng như cổ vũ sự nỗ lực của các thành viên

đã được tuyển dụng và các thành viên khác đang là nguồn tuyển dụng của

trường.

- Sử dụng nguồn tuyển dụng từ nội bộ trường có thể ít tốn kém hơn

nguồn tuyển dụng từ bên ngoài.

- Tuy nhiên nhà quản lý cũng cần lưu ý cách làm này là làm cho

trường “tươi mới” hơn nhưng cũng dễ dẫn đến sự tự mãn của nhiều thành49Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (106 trang)

×