1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

4 Đánh giá chung về quản lý công tác bồi dƣỡng đội ngũ giảng viên trƣờng Đại học Thành Đô

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.61 MB, 106 trang )


Trên cơ sở nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò của ĐNGV đối với việc

nâng cao chất lượng đào tạo và giáo dục, góp phần vào thực hiện thắng lợi

nhiệm vụ chính trị của trường. Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban giám hiệu,

phòng Đào tạo và các cơ quan chức năng đã xem đây là nhiệm vụ quan trọng

trong công tác xây dựng thương hiệu của trường. Đã có nhiều chủ trương, biện

pháp bồi dưỡng thường xuyên với nội dung tương đối toàn diện, mang tính

thiết thực cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ năng lực và

phương pháp, tác phong công tác, gắn bồi dưỡng toàn diện với bồi dưỡng có

trọng tâm, trọng điểm; yếu khâu nào, mặt nào, tập trung trọng điểm bồi dưỡng

khâu đó, mặt đó ; kết hợp giữa bồi dưỡng ĐNGV với bồi dưỡng từng giảng

viên.

Nội dung và hình thức cũng như phương pháp bồi dưỡng luôn có sự đổi

mới, nhiều phương pháp bồi dưỡng được vận dụng linh hoạt, phù hợp với đặc

điểm, điều kiện của trường vào từng thời kỳ nhất định.

Về nội dung bồi dưỡng

Trên cơ sở bồi dưỡng những lý luận chung về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, những quan

điểm, nguyên tắc, quy chế về giáo dục và đào tạo; chi bộ Đảng và các cơ

quan chức năng đã chú trọng bồi dưỡng những nội dung góp phần hình

thành, phát triển và hoàn thiện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng; bồi

dưỡng những tri thức mới những kinh nghiệm thực tiễn và giáo dục và đào

tạo; bồi dưỡng quy trình, kế hoạch đào tạo, xây dựng chương trình nội

dung đào tạo, bồi dưỡng về phương pháp dạy và học. Bồi dưỡng về pháp

luật nhà nước. Ngoài ra, các cấp ủy Đảng, cơ quan chức năng còn chú trọng

bồi dưỡng phương pháp, tác phong công tác nghiên cứu khoa học, làm việc

có kế hoạch, sâu sát, cụ thể, tỷ mỷ, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm,

dám chịu trách nhiệm.72Về hình thức bồi dưỡng

Với phương châm vừa làm, vừa học, cấp trên bồi dưỡng cấp dưới,

yếu khâu nào bồi dưỡng khâu ấy, bồi dưỡng thông quan các hoạt động thực

tiễn; cho nên hình thức bồi dưỡng ĐNGV tại trường ĐHTĐ trong những

năm vừa qua rất phong phú và đa dạng. Ban giám hiệu trường đã tích cực

cử cán bộ đi học các lớp cao học, nghiên cứu sinh các chuyên ngành tại các

trường đại học trong nước và nước ngoài. Số cán bộ này sau khi học xong,

phát huy tốt kiến thức đã học trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa

học.

Trong năm 2008- 2009, trường ĐHTĐ đã mở 4 đợt bồi dưỡng cho

các giảng viên, từ đó trở đi đã mở thêm nhiều lớp tương tự. Các lớp bồi

dưỡng này tập trung vào một số vấn đề cơ bản của lý luận và thực tiễn dạy

học, lý luận và thực tiễn quản lý giáo dục, nghiên cứu khoa học. Bên cạnh

đó, trường đã tăng cường và khuyến khích giảng viên biên soạn giáo trình

chuyên ngành, tài liệu về nghiệp vụ sư phạm, kinh nghiệm giảng dạy để các

giảng viên trẻ tự nghiên cứu học tập trong quá trình công tác.

Về chất lượng, nhà trường đã áp dụng nhiều biện pháp đối với đội

ngũ giảng viên như khuyến khích đi học sau đại học, bổ túc nghiệp vụ sư

phạm, tổ chức hội thảo khoa học... Đối với cán bộ quản lý những sinh viên

tốt nghiệp loại giỏi, có bản lĩnh vững vàng hoặc đã làm cán bộ kiêm chức

trong quá trình đào tạo ở các cấp để cán bộ được phân công quản lý sinh

viên phải đúng chuyên ngành đào tạo và bảo đảm cán bộ quản lý sinh viên

đủ khả năng phụ đạo và hướng dẫn học viên ôn luyện và thực hành một số

môn chuyên ngành.

Về đổi mới phương pháp giảng dạy, nhà trường áp dụng đồng thời

nhiều biện pháp

- Tăng cường phương pháp dạy học tích cực, lấy người học làm

trung tâm bằng cách đẩy nhanh tiến độ chuyển đào tạo thành tự đào tạo để73giảm bớt thời gian lên lớp, tăng thời gian tự học, tự nghiên cứu đồng thời

thông qua dạy học để dạy phương pháp tự học cho sinh viên. Nhờ có công

tác này nhà trường đã không lúng túng khi chuyển dần sang đào tạo theo tín

chỉ.

- Kết hợp chặt chẽ giữa phương pháp dạy học tiên tiến với sử dụng

phương tiện dạy học hiện đại thông qua đẩy mạnh nghiên cứu về phần

mềm dạy học để hỗ trợ phương pháp dạy học nhằm tăng tính trực quan, cô

đọng thông tin chuyền tải để rút ngắn thời gian lên lớp lý thuyết, tăng thời

gian thực hành, bảo đảm đủ khối lượng tri thức theo yêu cầu và nâng cao

chất lượng thực hành chuyên môn nghiệp vụ.

Dựa trên đánh giá toàn diện đội ngũ giảng viên trường Đại học

Thành Đô đã xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hiện nay là tăng

cường năng lực đội ngũ giảng viên (cả về số lượng và chất lượng) giữ vững

và nâng cao chất lượng dạy - học và nghiên cứu khoa học.

Quản lý chặt công tác bồi dưỡng và nội dung bồi dưỡng đã góp phần

nâng cao phẩm chất, năng lực và phương pháp, tác phong của ĐNGV toàn

trường. Qua phân tích số lượng, chất lượng đội ngũ giảng viên trường Đại

học Thành Đô theo lĩnh vực và trình độ đào tạo cho thấy mặc dù số lượng

giảng viên thiếu do số cán bộ cơ hữu được cử đi học nhiều song đội ngũ

giảng viên vẫn đảm bảo chất lượng giảng dạy tốt và hoàn thành xuất sắc

nhiệm vụ. Không những thế trong thời gian qua nhà trường đã mở ra nhiều

quan hệ mới về đối ngoại, ký kết hợp tác với các trường quốc tế, khẳng

định hướng đi đúng trên các hướng nghiên cứu mạnh của các lĩnh vực công

nghệ mới. Bên cạnh đó nhà trường đã thực hiện nhiều giải pháp sáng tạo,

có chiến lược lâu dài khắc phục tình trạng hụt hẫng về đội ngũ giảng viên,

thông qua kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giảng viên kế cận trong các chính

sách khuyến khích đã ban hành về tinh thần lẫn vật chất.74Các giảng viên của trường Đại học Thành Đô nói chung đều có

phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ năng lực chuyên môn cao, tâm huyết

với nghề nghiệp, nhiệt tình trong giảng dạy và say mê nghiên cứu khoa

học. Hầu hết các thầy cô giáo đều là những tấm gương sáng để sinh viên

phấn đấu học tập và noi theo. Nhiều giảng viên đã khắc phục khó khăn

về hoàn cảnh gia đình để phấn đấu học tập sâu về chuyên môn nghiệp

vụ, rèn luyện bản lĩnh vững vàng và đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp

trong các khóa học của sinh viên.

2.4.2. Điểm yếu

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, quản lý công tác bồi dưỡng

ĐNGV của trường Đại học Thành Đô vẫn còn bộc lộ nhiều bất cập cần

khắc phục và giải quyết trong thời gian tới. Đặc biệt trong giai đoạn hiện

nay, khi mà Bộ giáo dục và Đào tạo coi đổi mới giáo dục là giải pháp trọng

tâm và quản lý ĐNGV là khâu đột phá trong nâng cao chất lượng GD - ĐT,

trường Đại học Thành Đô đã cụ thể hoá những yếu kém cần khắc phục

ngay. Những hạn chế, thiếu sót đó thể hiện ở một số mặt sau :

Nhận thức của một số cán bộ quản lý và giảng viên về quản lý công

tác bồi dưỡng ĐNGV và bồi dưỡng ĐNGV chưa đầy đủ, đúng đắn. Một số

khoa còn thiếu những chủ trương, chính sách, kế hoạch và biện pháp cụ thể

đối với việc bồi dưỡng ĐNGV trong đơn vị mình. Có những đơn vị chưa

quan tâm đúng mức đến bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục đầu ngành và

cán bộ quản lý chuyên sâu cũng như rèn luyện nâng cao trình độ chuyên

môn và phẩm chất chính trị cho giảng viên, còn ỷ lại vào các kế hoạch của

nhà trường.Về cơ chế chính sách cho ĐNGV khi tham gia các lớp bồi

dưỡng chưa được quan tâm một cách đúng mức và kịp thời.

Về công tác quy hoạch ĐNGV, nhà trường mới chỉ tiến hành tuyển

chọn ĐNGV đảm bảo về mặt số lượng và chất lượng và nhu cầu nguồn75nhân lực của từng bộ môn mà chưa chú ý đến việc đào tạo, bồi dưỡng cho

những giảng viên mới đó vì trong số những giảng viên được tuyển chọn có

khá nhiều giảng viên tuy tốt nghiệp bằng giỏi nhưng lại chưa có kinh

nghiệm trong giảng dạy và các tình huống sư phạm. Đây cũng chính là vấn

đề cần chú trọng bồi dưỡng trong giai đoạn hiện nay.

Về công tác đào tạo - bồi dưỡng : Nhà trường chưa xây dựng được

kế hoạch tổng thể cho việc quản lý công tác bồi dưỡng ĐNGV một cách

toàn diện. Bởi vì hiện nay, số lượng ĐNGV tham gia học tập nâng cao trình

độ tương đối đông. Nhà trường chưa có kế hoạch dài hạn cho công tác này,

hơn nữa việc ổn định số lượng, xây dựng cơ cấu ĐNGV chưa thực hiện

một cách đồng bộ.

Kinh nghiệm trong việc tổ chức cho giảng viên tự học, tự bồi dưỡng

còn nhiều hạn chế. Việc phát huy tiềm năng, sức mạnh của mỗi cán bộ

quản lý giáo dục chưa thực sự được các cấp lãnh đạo quan tâm đúng mức.

Mặt khác, công tác quản lý bồi dưỡng ĐNGV vẫn còn một số bất

cập, đặc biệt là đội ngũ quản lý, cụ thể là trưởng, phó khoa, trưởng bộ môn

phần lớn chưa được đào tạo về nghiệp vụ quản lý. Do đó, nhà trường, cần

phải hoàn thiện công tác quản lý đội ngũ để quản lý bồi dưỡng ĐNGV có

hiệu quả và chất lượng hơn.

Điều kiện cho giảng viên học nâng cao trình độ trong nước và nhu

cầu tự rèn luyện của giảng viên chưa có chế tài thỏa đáng. Ví dụ, cán bộ

hành chính có công văn cử đi học nâng cao trình độ nhưng nếu học vào giờ

hành chính sẽ bị trừ lương hay giảng viên đi học được trừ hoặc thậm chí

không được trừ tiết giảng mà vẫn phải đảm bảo tiến độ như bình thường.

Từ những chế tài không thỏa đáng đó dẫn đến tình trạng người học không

hứng thú và có tâm lý ức chế.76Đặc biệt, việc kiểm tra đánh giá công tác quản lý bồi dưỡng ĐNGV,

một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giảng

viên và chất lượng của mỗi đợt bồi dưỡng cũng chưa được thực hiện tốt ở

mọi khâu. Công tác đánh giá, kiểm tra ĐNGV chủ yếu mới chỉ tập trung ở

hoạt động giảng dạy của giảng viên, các tiêu chí, mức độ đánh giá vẫn còn

chung chung, chưa hiệu quả.

Để nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, cần có các biện pháp

cụ thể và có sự phối hợp đồng bộ, khoa học hơn nữa giữa các đơn vị chức

năng và sự quyết tâm của lãnh đạo và mọi thành viên trong trường.

Từ những bất cập trên đây, việc quản lý công tác bồi dưỡng ĐNGV

của nhà trường cần phải có hệ thống giải pháp phù hợp để công tác quản lý

cũng như bồi dưỡng đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn xã hội

hiện nay.

Như vậy, công tác quản lý bồi dưỡng ĐNGV nhằm nâng cao chất

lượng ĐNGV là điều kiện quyết định để nhà trường đứng vững, đáp ứng

được yêu cầu đổi mới giáo dục và phát triển trong môi trường giáo dục

trước xu thế hội nhập. Việc quản lý công tác bồi dưỡng ĐNGV là việc làm

thường xuyên, lâu dài, có tính chiến lược. Ban giám hiệu trường đã có cái

nhìn sâu rộng về vấn đề này và xuất phát từ tình hình thực tế của nhà

trường từ đó lựa chọn những giải pháp quản lý trọng tâm và thiết thực nhất

để công tác này có tính khả thi.

Kết luận chƣơng 2

Nghiên cứu thực trạng đội ngũ giảng viên của trường Đại học Thành

Đô để hiểu tổng thể quá trình hình thành phát triển của nhà trường, đặc biệt

là đội ngũ giảng viên đã cho thấy rõ ràng mặt mạnh và các tồn tại, cùng với

nguyên nhân dẫn đến những tồn tại đó việc đề ra các biện pháp khắc phục

có tính khả thi cao nhất nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ77giảng viên của Trường là nhiệm vụ vừa mang tính cấp bách vừa mang tính

chiến lược lâu dài nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo trong giai đoạn hiện nay.

Căn cứ vào các phân tích ở chương 2, ĐNGV của trường Đại học

Thành Đô hiện nay cần phải được bổ sung về số lượng và điều chỉnh về cơ

cấu (GVCH, GVTG, độ tuổi, trình độ chuyên môn…). Để giải quyết được

vấn đề này Nhà trường cần xây dựng và thực hiện một cách hệ thống các

biện pháp quản lý và bồi dưỡng mới. Như một phác thảo đầu tiên, tác giả

luận văn đã nghiên cứu tìm ra các biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng

ĐNGV của trường Đại học Thành Đô trong giai đoạn trước mắt và các

biện pháp này cũng sẽ là nội dung của chương 3 trong luận văn.78CHƢƠNG 3: BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG QUẢN LÝ

CÔNG TÁC BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƢỜNG ĐẠI

HỌC THÀNH ĐÔ GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

3.1 Một số định hƣớng phát triển cơ bản của trƣờng Đại học Thành Đô

Để thực hiện mục tiêu phấn đấu đưa trường Đại học Thành Đô trong

thời gian ngắn nhất đạt trình độ các trường tiên tiến trong nước và khu vực,

nhà trường cần có kế hoạch tổng thể phát triển đội ngũ giảng viên nhằm

đáp ứng đủ yêu cầu đào tạo của xã hội đối với nhà trường. Điều này được

thể hiện qua các quan điểm chỉ đạo sau đây:

- Phát triển trường Đại học Thành Đô trên cơ sở nâng cao nền tảng

Công nghệ thông tin và truyền thông để mở rộng môi trường hoạt động và

phát triển.

- Đào tạo chất lượng cao phải dựa trên việc tích hợp giảng dạy với

định hướng tập trung nghiên cứu khoa học - công nghệ và việc cung cấp

các giải pháp công nghệ.

- Phát huy sức mạnh tổng hợp mọi nguồn lực, lấy nội lực là chính và

ngoại lực là yếu tố quan trọng để xây dựng quan hệ gắn kết mật thiết với

trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ

Chí Minh, các viện nghiên cứu và các cơ sở sản xuất trong nước.

- Có kế hoạch từng bước phát triển toàn diện, bền vững và ưu tiên

đầu tư phát triển các hướng trọng điểm, nhằm nhanh chóng lấy chất lượng

đào tạo đạt trình độ tiên tiến trong nước và khu vực trong một số lĩnh vực,

chuyên ngành chọn lọc.

- Xây dựng tổng thể quy hoạch đội ngũ giảng viên trong toàn trường và

cụ thể đến từng đơn vị để có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, tạo

nguồn đảm bảo quy mô hợp lý, đồng bộ cơ cấu trong các lĩnh vực chuyên

môn (lĩnh vực chuyên ngành), trình độ (học hàm, học vị), độ tuổi và giới tính,79đảm bảo tính kế thừa trong phát triển, trong đó đặc biệt quan tâm đến mô hình

tạo nguồn.

Để thực hiện được các quan điểm chỉ đạo trên nhà trường cần xây

dựng kế hoạch tổng thể phát triển đội ngũ giảng viên bao gồm:

- Định hướng phát triển đội ngũ giảng viên từ nguồn tiến sĩ đang

được đào tạo ở trong và ngoài nước. Và chủ động tạo nguồn giảng viên dựa

vào các đối tượng có khả năng đào tạo thành tiến sĩ trong các năm tiếp

theo. Tập trung mọi giải pháp và nguồn lực thực hiện thành công chương

trình bổ sung thêm 25 Tiến sĩ trong giai đoạn 2010 -2015.

- Tăng số lượng tuyển dụng để cân đối với nhu cầu đào tạo

- Đảm bảo chất lượng tuyển chọn theo các tiêu chí: Có học vị tiến sĩ

hoặc các cử nhân thủ khoa xuất sắc của các ngành học đang có nhu cầu.

Đối với các ngành mới thành lập hoặc có khó khăn về nguồn tuyển dụng

Hiệu trưởng có thể sẽ xem xét và quyết định việc tuyển các đối tượng có

yêu cầu thấp hơn.

Việc xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển ĐNGV phải đảm bảo các

yêu cầu sau đây của kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên:

- Phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ giáo dục - đào tạo và thực trạng

đội ngũ giảng viên để xây dựng và thực hiện quy hoạch tổng thể, quy hoạch

tạo nguồn

- Quy hoạch tổng thể dài hạn phải phù hợp với kế hoạch hàng năm.

- Quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên có sự kế tiếp hợp lý, đáp

ứng được cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

- Xác định tiêu chí đồng bộ và cơ cấu hợp lý cho các loại giảng viên

ở từng khoa và trong toàn trường nhằm đảm bảo tỷ lệ giữa tuyển vào, số

nghỉ hưu và số được cử đi đào tạo, chuyển công tác, thôi việc…80Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (106 trang)

×