1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

CHƯƠNG 3 CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.62 MB, 144 trang )


và tổ chức giáo dục” “Hoàn thiện cơ chế chính sách và luật pháp đảm bảo sự

nghiệp giáo dục phát triển ổn định, chất lượng và hiệu quả”.

“Đổi mới phương pháp dạy và học, phát huy tư duy sáng tạo và năng

lực tự đào tạo của người học, coi trọng thực hành, ngoại khoá, làm chủ kiến

thức. Đổi mới và thực hiện nghiêm minh chế độ thi cử…”.

Trong chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010 đã đề ra ba mục tiêu

phát triển giáo dục đến năm 2010. Trong đó “đổi mới mục tiêu, nội dung,

phương pháp, chương trình giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo, phát

triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu tăng quy mô, vừa nâng cao chất lượng

hiệu quả và đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới quản lý giáo dục tạo cơ

sở pháp lý và phát huy nội lực phát triển giáo dục.”

Đứng trước quan điểm đổi mới trên, để tồn tại và phát triển, định

hướng chung của nhà trường là:

+ Phát huy tối đa mọi nguồn lực, mở rọng đa dạng hoá các loại hình đào tạo.

+ Ổn định quy mô đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao đời

sống thu nhập, mở rộng dân chủ, tích cực tìm kiếm nguồn vốn, chủ động tiếp

cận với các dự án trong và ngoài nước.

+ Chú trọng lộ trình phát triển đào tạo bậc cao đẳng, tiến tới đào tậo

bậc đại học để chuẩn bị cho tiến trình thành lập trường Đại học Tài nguyên –

Môi trường trong tương lai không xa.

+ Nâng cao trình độ quản lý toàn diện tương xứng với một trường cao

đẳngvà tiến dần lên để phát triển thành một trường đại học.

+ Phấn đấu vươn lên trở thành một trường tiên tiến xuất sắc, khẳng

định được các thương hiệu về ngành nghề của trường.

Để đạt được các mục tiêu đề ra trên đây, điều cơ bản nhất là nhà trường

phải quán triệt về mặt nhận thức đến từng cán bộ, giáo viên, giảng viên và

công nhân viên của trường, thấm nhuần định hướng trên. Tạo ra một môi

trường đoàn kết, toàn tâm, toàn ý cùng nhau chia sẻ trách nhiệm của mình.

Khắc phục các mặt tồn tại, hạn chế đã nêu, cùng tìm ra các biện pháp phù hợp

86cho nhà trường để thúc đẩy quá trình đào tạo trong nhà trường ngày một tốt

hơn.

Việc đề xuất các biện pháp tăng cường quản lý đào tạo của nhà trường

phải đảm bảo các nguyên tắc cơ bản sau:

+ Các giải pháp tăng cường quản lý đào tạo phải đảm bảo tính đồng bộ

và toàn diện, phát huy được sức mạnh tổng hợp trong quản lý đào tạo, cần tiến

hành đồng thời các biện pháp để phối hợp thành một hệ thống nhất. Tính đồng

bộ cũng nhằm phát triển các hoạt động quan hệ giao tiếp của cán bộ quản lý,

giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên trong quá trình quản lý đào tạo.

+ Các biện pháp đó phải mang tính khả thi trước tình hình hiện nay và

các điều kiện về nhân lực, vật lực đảm bảo về mặt tổ chức quản lý chung.

Tạo ra các nề nếp quản lý ổn định, cân đối nhịp nhàng trong mọi hoạt động

của nhà trường.

+ Các biện pháp đề xuất phải đảm bảo động viên được các nguồn lực

cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, sinh viên để nêu cao tinh thần trách nhiệm,

tính tích cực tự giác trong việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân mình. Trên cơ sở

đó chấp hành nghiêm chỉnh các đường lối, chủ trương của Đảng, các quy định

của Nhà nước cũng như các quy định, nội quy của các ban ngành các cấp của

nhà trường.

Từ kết quả nghiên cứu phần cơ sở lý luận ở chương 1, xuất phát từ

thực trạng quản lý đào tạo của nhà trường ở chương 2, trong chương 3 này

tác giả đề xuất các biện pháp cơ bản sau đây:

3.2. Các biện pháp tăng cƣờng quản lý đào tạo ở trƣờng Cao đẳng Tài

nguyên và Môi trƣờng Hà Nội

3.2.1. Biện pháp thứ nhất:Tăng cường chỉ đạo việc xây dựng chỉnh lý biên

soạn chương trình, giáo trình

Tổ chức biên soạn giáo trình cao đẳng, đảm bảo đủ giáo trình và tài

liệu giảng dạy. Mở rộng quy mô thư viện để phục vụ giảng dạy và học tập

cho giảng viên và học sinh sinh viên.

87Năm 2010 khởi công xây dựng thư viện điện tử tại Trụ sở chính.

* Xây dựng chƣơng trình đào tạo

+ Chương trình đào tạo đại học, cao đẳng

Khi trường Đại học Tài nguyên và Môi trường được thành lập thì cần:

- Nhanh chóng xây dựng các chương trình đào tạo của các ngành đã

được Bộ GD&ĐT cấp mã ngành : Khí tượng, Thuỷ văn, Môi trường, Trắc

địa, Tin học, Quản lý đất đai, Quản lý Môi trường, Kỹ thuật Môi trường, Địa

chính , Biên vẽ bản đồ.

- Xây dựng các chương trình đào tạo mới và xin cấp mã ngành cho

một số ngành khi điều kiện cho phép như: Trắc địa công trình, Hải văn, Trắc

địa biển, Kế toán, Kinh tế đô thị …

+ Chương trình đào tạo trung học

- Hoàn thiện và điều chỉnh cho phù hợp các ngành hiện có: Biên vẽ

Bản đồ, Trắc địa và Quản lý Đất đai.

Xây dựng mới các chương trình đào tạo và xin cấp mã ngành cho một

số ngành khi điều kiện cho phép như: Trắc địa công trình, Hải văn, Trắc địa

biển, Kế toán, Kinh tế đô thị …

+ Chương trình đào tạo liên thông

- Xây dựng chương trình liên thông từ Trung học lên Cao đẳng và từ

cao đẳng lên đại học.

- Liên kết với các cơ sở đào tạo khác để xây dựng chương trình liên thông.

a. Đối với hệ cao đẳng:

Để đảm bảo chất lượng đào tạo theo yêu cầu chung. Trước thực trạng

như đã nêu ở chương 2, trên cơ sở xác định quy mô, cơ cấu trình độ, cơ cấu

ngành nghề và lộ trình phát triển trường thành trường đại học cho những năm

tiếp theo để làm luận cứ cho việc xây dựng các chương trình đào tạo.

Trước mắt cần tập trung chỉ đạo:88Chỉnh lý, bổ sung biên soạn và hoàn chỉnh chương trình chi tiết, tài

liệu, đề cương các môn học của hệ Cao đẳng để duy trì ổn định và thống nhất

trong quá trình giảng dạy các ngành hiện nay đang đào tạo.

Xây dựng ngay chương trình đào tạo ngành nghề mới cho các năm tiếp

theo đó là hai ngành Hải văn, Kinh tế đô thị, Kinh tế bất động sản, Kế toán,

Trắc địa biển, Trắc địa công trình.

b. Đối với hệ Trung học chuyên nghiệp

+ Hoàn thiện đề cương các môn học của hệ THCS và dạy nghề bao gồm:

- Đề cương bài giảng nội bộ cho các nghề mới

- Xây dựng chương trình liên thông ngành trắc địa và quản lý đất đai

với bậc cao đẳng

- Để xây dựng chỉnh lý nội dung chương trình các môn học đảm bảo

tính khoa học, hợp lý và chính xác cần phải tiến hành theo các giai đoạn sau:

- Giai đoạn khảo sát, mô tả, phân tích ngành nghề sẽ được đào tạo

- Giai đoạn thiết kế soạn thảo chương trình đào tạo.

- Mục tiêu, nội dung chương trình được xây dựng, phát triển theo một

quy trình chặt chẽ

Quá trình phát triển chương trình đào tạo của các hệ trên cần thực hiện

theo các giai đoạn sau:

- Nghiên cứu

- Phân tích nghề

- Phân tích công việc

- Thiết kế chương trình

- Biên soạn chương trình

- Thử nghiệm chương trình

- Đánh giá chương trình

- Triển khai chương trình

Biện pháp quản lý việc xây dựng và thực hiện mục tiêu nội dung

chương trình đào tạo được tiến hành nhà trường cần xác định rõ:

89- Đối tượng quản lý ( quản lý ai, những hoạt động nào?)

- Mục tiêu và yêu cầu của quản lý )các kết quả và yêu cầu cần đạt?)

- Nội dung quản lý (quản lý các yếu tố nào của đối tượng)

- Hệ thống tổ chức quản lý (dựa trên đơn vị, tổ chức, chức danh nào)

- Kế đó xác lập danh mục các yếu tố, nội dung và biện pháp quản lý.

Trong quá trình xây dựng và quản lý nhà trường phải chú ý đến

chương trình khung của từng ngành nghề do Bộ quy định, cần thiết kế cơ sở

vật chất và đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên của nhà trường và phù hợp

với tính liên thông giữa các cấp học, bậc học.

+ Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu kinh nghiệm,

chương trình tài liệu của nước ngoài về công tác xây dựng, quản lý mục tiêu

chương trình.

+ Tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất để cán bộ quản lý và giáo viên tiếp

cận và làm quen với việc xây dựng mục tiêu, nội dung, chương trình trên máy vi

tính.

+ Tranh thủ sự hợp tác giao lưu với các tổ chức trong dự án tạo điều kiện

để cán bộ quản lý có cơ hội học tập kinh nghiệm của nước ngoài trong việc xây

dựng và quản lý mục tiêu, chương trình nội dung chương trình đào tạo.

3.2.2. Biện pháp thứ hai: Tăng cường quản lý hoạt động dạy học của giáo

viên, giảng viên và hoạt động học tập của học sinh, sinh viên trong và

ngoài nhà trường.

3.2.2.1. Quản lý hoạt động dạy học và nề nếp dạy học của giáo viên, giảng viên

+ Tác động về mặt nhận thức cho giáo viên, giảng viên.

Nhà trường cần phải phổ biến và quán triệt kịp thời các văn bản, các

quy định hiện hành của Nhà nước, của các ngành các cấp và của nhà trường

cho các đối tượng là giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý như:

- Điều lệ trường học, cơ chế chính sách cho giáo viên, giảng viên.

- Mục tiêu, kế hoạch đào tạo của nhà trường, của các khoa

- Các nội quy, quy định của nhà trường về kỷ cương nề nếp dạy hcọ.

90- Nhà trường tổ chức toạ đàm, kết hợp biện pháp hành chính tổ chức để

đăng ký thi đua, cuối năm bình xét việc thực hiện đăng ký thi đua.

+ Phân công nhiệm vụ giảng dạy từng môn, từng lớp để từng giáo viên,

giảng viên rõ ràng ngay từ đầu học kỳ hoặc đầu năm học. Đồng thời lập thời

khoá biểu cụ thể giúp cho từng giáo viên, giảng viên chủ động bố trí kế hoạch

để thực hiện hoặc điều tiết kế hoạch.

+ Chỉ đạo tăng cường quản lý nề nếp:

- Ban Giám hiệu hướng dẫn cán bộ quản lý cấp khoa, các tổ trưởng bộ

môn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của giáo viên, giảng

viên, tổng hợp tình hình công tác giảng dạy của giáo viên, giảng viên đơn vị

mình và báo cáo trước hội nghị giao ban cán bộ.

- Chỉ đạo phòng đào tạo, thanh tra đào tạo thường xuyên kiểm tra,

thanh tra nề nếp, kỷ cương trong giảng dạy bao gồm: Giờ giấc các ca học, các

tiết học, công tác chuẩn bị hồ sơ giáo án và việc ký duyệt hồ sơ giáo án. Tình

hình thực hiện thời khoá biểu, tình hình thi kiểm tra, chấm điểm, đánh giá kết

quả của giáo viên, giảng viên để báo cáo thường xuyên cho giám hiệu nắm

bắt tình hình và xử lý, khen thưởng, động viên kịp thời nhằm đưa kỷ cương

nề nếp, kỷ luật lao động cho nghiêm túc.

- Tổ chức dự giờ thường xuyên hoặc định kỳ để rút kinh nghiệm kịp

thời cho giáo viên, giảng viên mới.

+ Tạo ra nhận thức tinh thần, trách nhiệm mới cho giáo viên, giảng

viên tự giác, chủ động trong việc biên soạn hồ sơ giáo án cũng như việc

chuẩn bị tài liệu đồ dùng trong giảng dạy.

+ Khuyến khích động viên, tạo điều kiện để giáo viên, giảng viên áp

dụng phương pháp dạy học hiện đại, tích cực, lấy người học làm trung tâm.

Bao gồm việc khai thác triệt để máy chiếu đa năng, vi tính xách tay, vi

tính để bàn, đặc biệt là khai thác mô hình học cụ. Tuy nhiên cũng tránh xa

hướng lạm dụng, sử dụng không đúng đối tượng bài giảng.91+ Tạo điều kiện cho giáo viên nghiên cứu khoa học, tham gia các đề tài

sáng chế cải tiến, tiếp tục bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho giáo viên thực

hành trẻ mới làm công tác giảng dạy trung học.

+ Tổ chức cho giáo viên tham dự các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn,

nghiệp vụ sư phạm và các lớp học tập nâng cao trình độ nhất là ngoại ngữ và tin học.

+ Phổ biến và thực hiện ngay chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về

“Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” để

giáo viên, giảng viên đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên cho

thực chất hơn.

+ Hàng năm tổ chức và hướng dẫn học sinh, sinh viên đóng góp ý kiến,

nhận xét về tình hình giảng dạy của từng giáo viên, giảng viên thông qua bỏ

phiếu tín nhiệm ở hội nghị lớp học.

3.2.2.2. Quản lý hoạt động học tập của học sinh, sinh viên trong và ngoài nhà

trường

Tổ chức chỉ đạo tốt tuần giáo dục đầu khoá, giúp học sinh, sinh viên

nắm bắt cụ thể các văn bản, quy chế, quy định hiện hành và các nội quy, quy

định của nhà trường đối với học sinh, sinh viên bao gồm:

- Văn bản quy định các nhiệm vụ quyền lợi của người học và các quy

định của các cơ sở đào tạo về nề nếp học tập.

- Hướng dẫn học sinh, sinh viên đăng ký thi đua học tốt, thực hiện nề

nếp tốt và hưởng ứng cam kết chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Nói

không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Nhằm

tránh hiện tượng quay cóp trong thi, kiểm tra, từ đó nâng cao ý thức cao hơn

trong học tập. Trên cơ sở đó, sau từng thời kỳ hàng tháng (học kỳ, năm học),

mỗi học sinh, sinh viên kiểm điểm, lớp đóng góp ý kiến để giáo viên chủ

nhiệm đánh giá xếp loại kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh, sinh viên.

Giáo viên chủ nhiệm tổ chức điều tra cơ bản khi học sinh, sinh viên

mới vào trường để cơ bản xác định năng lực, đặc điểm tâm lý cá nhân, sàng92lọc đối tượng học sinh, sinh viên cá biệt, đối tượng chính sách… để có biện

pháp quản lý phù hợp hơn.

Tổ chức tốt phong trào thi đua phấn đấu vươn lên đạt kết quả cao trong

học tập và rèn luyện để lựa chọn, tổ chức tham gia các kỳ HS-SV giỏi các

cấp.

Phòng công tác học sinh, sinh viên phối hợp với các tổ chức chính trị,

đoàn thể trong nhà trường tổ chức các hoạt động học tập ngoài giờ, tổ chức

phong trào tự quản, tham gia các cơ sở doanh nghiệp bên ngoài cho HS-SV.

Trong công tác giáo dục và quản lý học sinh, sinh viên cần phải có chế độ

thông tin kịp thời với gia đình phụ huynh về tình hình học tập của HS-SV.

Thường xuyên kiểm tra đối tượng học sinh, sinh viên ngoại trú, phối

hợp với chính quyền địa phương để có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn.

3.2.3. Biện pháp thứ 3: Tăng cường quản lý việc thi, kiểm tra, đánh giá xác

nhận trình độ và cấp văn bằng, chứng chỉ

Trước thực trạng chung hiện nay của ngành giáo dục và đào tạo cũng

như các hạn chế chung của nhà trường, thực hiện chỉ thị của Bộ Giáo dục và

Đào tạo “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo

dục”, nhà trường cần cụ thể hoá và thực hiện ngay văn bản quy định này.

Trước hết phổ biến và hướng dẫn ngay cho cán bộ quản lý, giáo viên, học

sinh, sinh viên quán triệt văn bản đó, sau đó tiến hành:

+ Cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên ký cam kết thực hiện.

+ Chỉ đạo các khoa, tổ bộ môn thúc đẩy mạnh mẽ việc tổ chức thực

hiện chỉ thị trên.

Như vậy vấn đề đặt ra cho nhà trường về công tác kiểm tra đánh giá

kết quả học tập của học sinh, sinh siên là: Phải nhanh chóng đổi mới, cải

thiện hoạt động thi, kiểm tra và đánh giá kết quả đào tạo cho thật khách quan

và chất lượng hơn, chính xác hơn.93Kết quả đào tạo bị phản ánh, đánh giá sai lệch sẽ dẫn đến những thông

tin thiếu trung thực về thực chất trình độ người học và sẽ gây những tác động

tiêu cực cho các hoạt động tổ chức và quản lý đào tạo.

Chất lượng đào tạo là sự thoả mãn những yêu cầu của mục tiêu đào tạo

dề ra. Đó là cả hệ thống mục tiêu về kiến thức, kỹ năng và thái độ.

Xuất phát từ những hạn chế, nguyên nhân của công tác này, như đã nêu ra

và phân tích kỹ ở chương 2, nhà trường cần cải tiến đổi mới thi, kiểm tra bằng

trắc nghiệm khách quan kết hợp trắc nghiệm tự luận cho các môn lý thuyết.

Kế hoạch cụ thể để thực hiện đề tài:

+Thời gian thực hiện: Kể từ năm học 2006-2007.

+ Đối tượng áp dụng: Cho các môn lý thuyết của các hệ đào tạo trong nhà

trường.

+ Tiến trình thực hiện như sau:

- Bước 1: Thành lập ban chủ nhiệm đề tài, gồm: Ban Giám hiệu, Phòng

Đào tạo, các trưởng khoa, trưởng bộ môn.

Nhiệm vụ: Tổ chức chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện đề án.

- Bước 2: Phân công thiết kế mẫu biểu trắc nghiệm khách quan và kết

hợp trắc nghiệm tự luận.

- Bước 3: Thành lập các tiểu ban ra đề thi, bảem chấm thi và đáp án

chấm thi. Thành lập các tiểu ban phúc tra.

- Bước 4: Áp dụng thi kiểm tra thử nghiệm.

- Bước 5: Sơ kết sau thử nghiệm, phát hiện các khúc mắc và định

hướng giải quyết ( nếu có vấn đề ).

- Bước 6: Triển khai đại trà cho các môn lý thuyết của các hệ.

- Bước 7: Tổng kết.

Đối với việc thi, kiểm tra môn thực hành, đồ án, chuyên đề và đánh giá

kết quả thực tập nhà trường cần tổ chức tập huấn để quán triệt nhận thức, bồi

dưỡng cho đội ngũ giáo viên về phương pháp đánh giá mới chặt chẽ hơn,

chính xác hơn, ổn định hơn.

94Đối với những trường hợp chấm bài có kết quả điểm giỏi cần giao cho

tổ phúc tra của từng khoa chấm phúc tra lại kết quả trên.

3.2.4. Biện pháp thứ tư: Tăng cường công tác quản lý nhân sự và phát

triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên

Trong quá trình đào tạo, ngoài học sinh, sinh viên thì giáo viên, cán bộ

quản lý là nhân tố quyết định đến chát lượng đào tạo của nhà trường. Vì vậy,

việc xây dựng phát triển đội ngũ đó là một yếu tố đóng vai trò đặc biệt quan

trọng trong hệ thống quản lý của nhà trường.

Giải pháp kiện toàn Bộ máy Tổ chức:

Ngay sau khi có quyết định thành lập, Bộ máy Tổ chức của Trường

Đại học Tài nguyên và Môi trường sẽ được kiện toàn từ việc sắp xếp lại bộ

máy tổ chức của Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Dự

kiến sau một năm, Bộ máy Tổ chức của trường sẽ hoàn chỉnh kể cả đội ngũ

cán bộ quản lý, giáo viên và viên chức hành chính.

Song song với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, tiến hành ngay việc bồi

dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nhà trường.

a. Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý :

Từ thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý của nhà trường mới được đề bạt

sau khi sát nhập trường, chủ yếu là kiêm nhiệm. Trong khi đó, lực lượng học

sinh đông, tình trạng thiếu giáo viên của các khoa còn nhiều.

Trong công tác quản lý cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý đủ

về số lượng, mạnh về chất lượng.

Muốn vậy:

- Đội ngũ cán bộ quản lý phải đủ tiêu chuẩn và được lựa chọn bổ

nhiệm theo quy định trong Điều lệ trường đại học.

- Đội ngũ cán bộ quản lý chuyên môn được chọn từ đội ngũ giảng

viên, đội ngũ cán bộ quản lý hành chính được chọn từ các cán bộ hành chính

hoặc là từ đội ngũ giảng viên nhưng phải có năng lực quản lý hành chính.95- Việc đề bạt cán bộ có tác động mạnh mẽ đến cả một tập thể nhà trường.

Mục đích của đề bạt cán bộ là tìm được người có đủ tiêu chuẩn để bố trí vào vị

trí đang cần, để cho bộ máy của nhà trường hoạt động có hiệu quả nhất.

Yêu cầu khi đề bạt phải hạn chế tối đa những “tổn thất” có thể có do

việc đề bạt gây ra.

Do vậy cần chú trọng quá trình bổ nhiệm sau:

+ Xây dựng tiêu chí cụ thể để đề bạt cán bộ trưởng, phó phòng, khoa là

một nhà trường sát nhập giữa hai trưòng lên thành cao đẳng cho nên tiêu chuẩn

cán bộ cần phải nâng cao. Có như vậy mới thúc đẩy đội ngũ giáo viên tiếp tục

phấn đấu học tập tiếp dể nâng cao trình độ mọi mặt, các tiêu chí cụ thể là:

- Trình độ văn hoá: Tốt nghiệp cao học trở lên

- Trình độ chính trị: Là đảng viên

- Trình độ ngoại ngữ: Có thể sử dụng một ngoại ngữ từ trình độ giao

tiếp trở lên

- Trình độ tin học: trình độ B trở lên ( biết sử dụng thành thạo tin học

văn phòng )

+ Có thái độ yêu ngành nghề, năng động, nhiệt tình và chấp hành tốt mọi

chủ trương của đảng và Nhà nước cũng như các quy định chung của nhà trường.

+ Lựa chọn đúng người có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, được sự

tín nhiệm của đa số thành viên trong đơn vị mình quản lý vào vị trí công tác.

+ Không thiên vị, không lựa chọn người không đủ năng lực.

+ Lấy tín nhiệm trước tập thể hội dồng sư phạm, hội nghị cán bộ và

đơn vị đang công tác.

+ Bổ nhiệm cán bộ ra quyết định.

+ Tiếp tục phân công kèm cặp bồi dưỡng chuyên môn quản lý.

+ Tạo điều kiện tham dự các lớp quản lý, các lớp tập huấn khác.

b. Xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên

Trong bối cảnh còn thiếu nhiều giáo viên, giảng viên dạy thực hành và giáo

viên lý thuyết dạy cao đẳng. Do vậy cần có kế hoạch tuyển dụng ngay nguồn

96Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (144 trang)

×