1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

PHỤ LỤC 1 PHIẾU KHẢO SÁT CÁN ḄỘ GIẢNG VIÊN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.62 MB, 108 trang )


Câu hỏi 4: Theo anh(chị) thì hình thức giáo dục kỹ năng sống nào cho sinh viên

đƣợc cho là phù hợp nhất hiện nay là:

a) Tích hợp trong các bài học/ môn học

b) Hoạt động ngoại khóa ở nhà trường thông qua các Clb, đội, nhóm

c) Đến các trung tâm giáo dục/đào tạo kỹ năng sống

d) Hình thức khác.

Câu hỏi 5:Theo anh(chị) nội dung quản lý tổ chức Đoàn TN-Hội sinh viên

trƣờng tham gia giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên gồm các nội dung gì? Kết

quả thực hiện ra sao?

Câu hỏi 6:Anh (chị) lựa chọn dạy kỹ năng sống cho sinh viên của mình bằng

cách nào?

11 1) Hoạt động trên lớp22 2) Hoạt động ngoại khóaQ3) Các câu lạc bộ, tổ, đội nhóm4) Các môi trường, tình huống và điều kiện giả định5) Các hoạt động khác.Câu hỏi 7: Anh (chị) có xây dựng nội dung giáo dục KNS cho sinh viên không?

a) Luôn luônb) Thỉnh thoảngc) Chưa bao giờCâu hỏi 8: Theo anh(chị) việc tiến hành giáo dục KNS cho sinh viên thì cần

quan tâm nhất đến các yếu tố gì?

11 1) Nội dung, phương pháp2) Hình thức, tổ chức giảng dạy

Q3) Giáo viên hướng dẫn viên4) Cơ sở vật chất5) Thời gian giảng dạy và sinh hoạt.Câu9 : Theo anh chị thì trách nhiệm phải giáo dục KNS cho SV thuộc về ai?

1.GD KNS là trách nhiệm của xã hội2. GD KNS là trách nhiệm của nhà trường3. GD KNS là trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể924. GD KNS là trách nhiệm của GVCN và cố vấn học tập5. GD KNS là trách nhiệm của GV các khoa, bộ môn6. GD KNS là trách nhiệm của các trung tâm huấn luyện KNS7. GD KNS cần phải có sự phối hợp của các lực lượng giáo dục, thựchiện đồng loạt ở cả 3 môi trường : Nhà trường -Gia đình -xã hội.

8. GD KNS chỉ là trách nhiệm của gia đình9. GD KNS là trách nhiệm của xã hộiCâu hỏi 11: Theo anh(chị) thì việc quản lý các hoạt động giáo dục kỹ năng sống

trong nhà trƣờng cần phải tiến hành nhƣ thế nào?

a) Kiểm điểm lại thực trạng hoạt động quản lý của nhà trường về GDKNS

b) Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục KNS

c) Xây dựng văn hóa giao tiếp, văn hóa nhà trường

d) Tăng cường sự phối hợp gia đình, nhà trường và xã hội

e) Xây dựng chương trình giáo dục KNS đảm bảo tính tổng thể, toàn diện

f) Hoàn thiện KNS và kiến thức chuyên môn cho giảng viên

Câu hỏi 12: Theo anh (chị) quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống trong

trƣờng cần thông qua những nội dung nào?

11 1) Quản lý về kế hoạch thực hiện hoạt động giáo dục KNS22 2) Quản lý về nội dung chương trình giáo dục KNSQ3) Quản lý về đội ngũ thực hiện hoạt động giáo dục KNS4) Quản lý về việc phối hợp các lực lượng thực hiện hoạt động giáo dụcKNS

5) Quản lý về việc kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động giáo dục6) Quản lý cơ sở vật chất7) Quản lý phương pháp giảng dạy8) Quản lý hình thức tổ chức giảng dạy9) Tất cả các ý trên93Câu hỏi 13: Theo anh(chị) thì việc tham gia các chƣơng trình hoạt động nhằm

giúp giúp sinh viên hoàn thiện về KNS sẽ có hiệu quả và tác động gì đối với các

mặt nhà trƣờng?

a) Giúp thương hiệu nhà trường tốt hơn

b) Tạo môi trường sống, học tập thân thiện, môi trường văn hóa tốt.

c) Giúp nhà trường phát triển bền vững.

Câu hỏi 14: Theo anh(chị) hoạt động nào trong trƣờng giúp sinh viên hình

thành kỹ năng sống hiệu quả nhất?

a) Hoạt động trên lớp

b) Hoạt động ngoại khóa

c) Các câu lạc bộ, tổ, đội nhóm

d) Các hoạt động khác:

e) Các môi trường và tình huống giả định

Câu 15. Theo anh(chị) thì việc tích hợp giáo dục KNS vào các môn học của GV

các khoa, bộ môn đƣợc thực hiện ở mức độ nào?(Mức độ thực hiện là: Tốt, khá

, không tốt)

1. Có Xây dựng nội dung GD KNS tích hợp vào môn học

2.Triển khai dạy học có đan xen, tích hợp các tình huống giáo dục KNS vào

các môn học chuyên ngành

3. Đánh giá, điều chỉnh, bổ xung kế hoạch giáo dục KNS sau khi thực hiện

Câu 16: Theo anh (chị )thì hiệu quả quản lý về kế hoạch thực hiện giáo dục

KNS của đội ngũ CB, GV, CNV trong nhà trƣờng hiện nay ntn?

TTĐánh giá hiệu quả thực hiện

Nội dung1TốtCB,GV có kế hoạch Ql việc xây

dựng nội dung GD KNS2GV các khoa, BM đƣợc tham

gia bồi dƣỡng về GD KNS3Sử dụng CSVC, trang thiết bị

phục vụ GD KNS4Tăng cƣờng sự phối hợp các94KháTrung bìnhCòn hạn chếLL giáo dục trong và ngoài nhà

trƣờng

5Thƣờng xuyên kiểm tra đánh giá,

kết quả hoạt động GD KNS6Khen thƣởng và tuyên dƣơng

các đơn vị, cá nhân trong công

tác GD KNS cho sinh viênCâu 17 .Theo anh(chị) thì việc quản quản lý nội dung chƣơng trình GD KNS

của đội ngũ CBQL, GV trong trƣờng có hiệu quả ntn?

TTĐánh giá hiệu quả thực hiện

Nội dung1TốtKháTrung bìnhCòn hạn chếGV các khoa, BM có xây dựng

nội dung chương trình GD KNS2Thường xuyên Bồi dưỡng cho

GV các khoa, BM về nội dung,

phương pháp GD KNS trong các

môn học3Tổ chức, chỉ đạo, tích hợp GD

KNS vào các hoạt động ngoại

khóa, hoạt động đoàn thể, clb, tổ,

đội, nhóm.4Kiểm tra đánh giá kết quả thực

hiện nội dung, chương trình GD

KNSChúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của anh chị!95PHỤ LỤC 2

PHIẾU XIN Ý KIẾN PHỤ HUYNH HỌC SINH

Để có thể có những ý kiến đóng góp và xây dựng những nội dung phù hợp

trong giáo dục KNS cho sinh viên nhà trường. Xin Quý vị hãy giúp chúng tôicung cấp những thông tin theo những câu hỏi dưới đây.

Quý vị hãy giúp chúng tôi cung cấp những thông tin theo những câu hỏi dưới

đây: (Hãy chọn một phương án mà theo quý vị cho là phù hợp nhất)

Câu hỏi 1: Theo anh(chị) thì có cần thiết phải giáo dục “kỹ năng sống” cho sinh

viên không?

1) Rất cần thiết

3) Không có ý kiến2) Cần thiết

4) Không thực sự cần thiết5) Không cần thiếtCâu hỏi 2: Anh(chị) có muốn giúp sinh viên phát triển kỹ năng sống tốt hơn

không?

1) Rất muốn2) Muốn4) Bình thường3) Không có ý kiến5) Không muốnCâu hỏi 4: Theo anh(chị) trách nhiệm giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên

thuộc về môi trƣờng nào?

a) Là Trách nhiệm của nhà trường .

b) Thuộc về gia đình

c) Do xã hội

d) Cả 3 bên: gia đình, nhà trường và xã hội.

Câu hỏi 5: Những kỹ năng nào anh (chị) đã dạy cho con mình ở gia đình?

1. Nghiên cứu khoa học2 Làm việc nhóm3. Kỹ năng sinh tồn4 Kỹ năng ứng phó với các tình huống bất thường5. Kỹ năng phòng chống ma túy, mại dâm6. Kỹ năng kiểm soát cảm xúc7. Kỹ năng tìm kiếm và sử lý thông tin8. Kỹ năng giao tiếp9. Kỹ năng ra quyết định10.Kỹ năng đảm nhận trách nhiệmChúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!96PHỤ LỤC 3

PHIẾU KHẢO SÁT SINH VIÊN

Kỹ năng sống là khả năng thích nghi và hành vi tích cực cho phép cá nhân có

khả năng đối phó hiệu quả với nhu cầu và thách thức của cuộc sống hàng ngày". Tại

Việt Nam việc giáo dục kỹ năng sống cho thế hệ trẻ đang được cả xã hội quan tâm,

các thanh thiếu niên sẽ được học những kỹ năng sống về những tình huống sẽ xảy ra

trong cuộc sống, cách đối diện và đương đầu với những khó khăn, và cách vượt qua

những khó khăn đó cũng như cách tránh những mâu thuẫn, xung đột, bạo lực giữa

con người và người.

Để có thể có những ý kiến đóng góp và xây dựng những chính sách đổi mới

trong hoạt động quản lý, giáo dục KNS cho học sinh- sinh viên, cũng như để cán bộ

quản lý phát huy hết khả năng của mình cho sự nghiệp giáo dục, xin các em hãy

giúp chúng tôi cung cấp những thông tin theo những câu hỏi dưới đây.

Chúng tôi đánh giá cao và trân trọng cám ơn những ý kiến của các em!

Thông tin cá nhân

Họ và tên:

(Nếu có thể)

Giới tính

Lớp/khoa:

(Hãy điền vào ô trống phù hợp với các anh chị nhất)

Câu hỏi 1: Theo anh(chị) đánh giá thì mức độ hoàn thiện(thuần thục) về KNS

của sinh viên nhà trƣờng hiện ntn?

1) Rất tốt

2) Tốt

3) Không có ý kiến

4) Còn hạn chế

5) Không tốt

Câu hỏi 2: Theo anh(chị) những kỹ năng nào là cần thiết cho sinh viên hiện nay ?

1. Nghiên cứu khoa học

2 Làm việc nhóm

3. Kỹ năng sinh tồn

4 Kỹ năng ứng phó với các tình huống bất thường

5. Kỹ năng phòng chống ma túy, mại dâm

6. Kỹ năng kiểm soát cảm xúc

7. Kỹ năng tìm kiếm và sử lý thông tin

8. Kỹ năng giao tiếp

9. Kỹ năng ra quyết định

10.Kỹ năng đảm nhận trách nhiệm97

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (108 trang)

×