1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

PHỤ LỤC 3 PHIẾU KHẢO SÁT SINH VIÊN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.62 MB, 108 trang )


Câu hỏi 3: Anh(chị) có muốn đƣợc GD kỹ năng sống tốt hơn không?

1) Rất muốn

2) Muốn

3) Ý kiến khác

4) Bình thường

5) Không muốn

Câu hỏi 4: Theo anh(chị) thì hình thức giáo dục kỹ năng sống nào cho sinh viên

đƣợc cho là phù hợp nhất hiện nay là:

1.Tích hợp trong các bài học/ môn học

2.Hoạt động ngoại khóa ở nhà trường thông qua các Clb, đội, nhóm

3.Đến các trung tâm giáo dục/đào tạo kỹ năng sống

4.Hình thức khác.

Câu hỏi 5: Anh(chị) đã từng tham gia một lớp/khóa đào tạo kỹ năng sống chƣa?

1.Luôn luôn

2.Thỉnh thoảng

3.Chưa bao giờ

Câu hỏi 6:Anh (chị) lựa chọn học kỹ năng sống cho mình thông qua cách nào?

11 1) Hoạt động trên lớp22 2) Hoạt động ngoại khóaQ3) Các câu lạc bộ, tổ, đội nhóm4) Các môi trường, tình huống và điều kiện giả định5) Các hoạt động khác.Câu hỏi 7: Theo anh(chị) để triển khai giáo dục KNS cho sinh viên thì cần quan

tâm nhất đến các yếu tố gì?

11 1) Nội dung, phương pháp2) Hình thức, tổ chức giảng dạy

Q3) Giáo viên hướng dẫn viên4) Cơ sở vật chất5) Thời gian giảng dạy và sinh hoạt.Câu hỏi 8:Theo anh(chị) hoạt động nào trong trƣờng giúp sinh viên hình thành

kỹ năng sống hiệu quả nhất?981.Hoạt động trên lớp

2.Hoạt động ngoại khóa

3.Các câu lạc bộ, tổ, đội nhóm

4.Các hoạt động khác:

5.Các môi trường và tình huống giả định

Câu 9: Theo anh(chị) thì việc quản lý các hoạt động giáo dục kỹ năng sống

trong nhà trƣờng cần phải tiến hành nhƣ thế nào?

1.Kiểm điểm lại thực trạng hoạt động quản lý của nhà trường về GDKNS

2.Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục KNS

3.Xây dựng văn hóa giao tiếp, văn hóa nhà trường

4.Tăng cường sự phối hợp gia đình, nhà trường và xã hội

5.Xây dựng chương trình giáo dục KNS đảm bảo tính tổng thể, toàn diện

6.Hoàn thiện KNS và kiến thức chuyên môn cho giảng viên

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của các bạn!99PHỤ LỤC 4

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CÁN BỘ QUẢN LÝ

Để đánh giá đúng thực trạng về kỹ năng sống của sinh viên và thực trạng quản

lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường, xin anh/chị vui lòng cho biết ý

kiến đánh giá về các nội dung sau:

1. Anh/chị hãy đánh dấu (x) vào ô thích hợp

Mức độ nhận thức

RQT QT TĐQT KQTNội dung

INhận thức về vị trí, vai trò của HĐGDKNS

Mức độ cần thiết phải giáo dục kỹ năng sống1

2cho học sinh viên

HĐGDKNS góp phần hình thành và phát triển toàn diện

HĐGDKNS là điều kiện quan trọng để rèn luyện hành vi,3

4kỹ năng

HĐGDKNS phát huy tính chủ động, tính tích cực của SV

Mức độ thực hiệnIIViệc xây dựng kế hoạch HĐGDKNS1Xây dựng kế hoạch HĐGDKNS2Xây dựng nội dung HĐGDKNS3Xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng về HĐGDKNS

Xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí, trang thiết bị cần thiết4

5cho HĐGDKNS

Xây dựng kế hoạch phối hợp các lực lượng giáo dục

Xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá việc thực hiện6

IIIHĐGDKNS

Việc bồi dƣỡng đội ngũ về HĐGDKNS1Nâng cao nhận thức về HĐGDKNS2Nội dung HĐGDKNS3Hình thức tổ chức HĐGDKNS4Xây dựng kế hoạch HĐGDKNS100TXTTCBG5Đánh giá HĐGDKNS

Mức độ quản lý

Việc đầu tƣ cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phíVIphục vụ cho HĐGDKNS

Việc xây dựng, sửa chữa phòng chức năng, sân chơi, bãi1tập.

Việc sử dụng phòng chức năng, sân chơi, bãi tập, nhà đa2năng3Việc đầu tư bổ sung các trang thiết bị cho HĐGDKNS4Việc sử dụng các trang thiết bị phục vụ cho HĐGDKNS5Việc dành kinh phí cho tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ6Việc dành kinh phí cho hoạt động thường xuyên7Việc dành kinh phí cho hoạt động theo chủ điểm8Việc huy động các nguồn kinh phí cho HĐGDKNS

Việc phối hợp các lực lƣợng giáo dục tham giaVIItổ chức HĐGDKNS1Với Đoàn TN,Hội sinh viên2Với các LLGD trong nhà trường.3Với các LLGD ngoài nhà trường.VIIIViệc kiểm tra đánh giá kết quả HĐGDKNS1Việc xây dựng kế hoạch HĐGDKNS2Việc thực hiện kế hoạch HĐGDKNS3Việc sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí4Việc phối hợp các lực lượng giáo dục.5Việc đánh giá kết quả HĐGDKNS101TốtKháTrung

bìnhYếuXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (108 trang)

×