1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

Chương 3 BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN ĐAN PHƯỢNG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.62 MB, 92 trang )


năng thực tế của nhà trƣờng mà còn phải phù hợp với điều kiện và khả

năng thực tế của học sinh, hay nói cách khác có tính khả thi cao. Mặt khác,

việc triển khai các biện pháp quản lý hoạt động tự học phải phù hợp với

nhu cầu và nguyện vọng của cán bộ quản lý, giáo viên và đa số học sinh.

3.1.4. Nguyên tắc bảo đảm tính hiệu quả

Các biện đề xuất cần đảm bảo tính hiệu quả : công sức, tiền của, thời

gian, chi phí cần thiết ít nhất, nhƣng đem lại kết quả nhiều nhất, giá trị nhất.

Các biện pháp đƣợc đề xuất cần phải có mục tiêu, nội dung và cách thức

thực hiện hợp lý phát huy đƣợc năng lực tự học thực sự của học sinh, nâng

cao đƣợc chất lƣợng giáo dục và đào tạo trong nhà trƣờng.

3.1.5. Nguyên tắc bảo đảm tính khả thi

Các biện pháp đề xuất có tính khả thi khi và chỉ khi đƣợc triển khai

thực hiện đem lại hiệu quả cao, có tác động nhanh và có tính bền vững.

Các biện pháp đƣa ra nhất thiết phải phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực

tế của nhà trƣờng, của học sinh để khi thực hiện đạt hiệu quả cao.

3.2. Những biện pháp quản lý hoạt động tự học của học sinh trƣờng

THCS

3.2.1. Biện pháp 1: Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức về vai trò

của tự học và rèn luyện ý thức tự giác trong việc tự học của học sinh

3.2.1.1. Mục đích của biện pháp:

Giúp học sinh nhận thức đƣợc ý nghĩa và vai trò của hoạt động tự học,

xác định đƣợc cốt lõi của việc học là phải biết tự học hiệu quả, xác định

mục đích học tập đúng đắn, tạo niềm tin và hứng thú trong học tập, đặc biệt

tạo niềm say mê trong tự học.

Giúp cán bộ quản lý và giáo viên thấy đƣợc ý nghĩa và tầm quan trọng

của hoạt động tự học để từ đó có những biện pháp quản lý và cách thức dạy

học nhằm phát huy khả năng tự học của học sinh.

3.2.1.2. Nội dung biện pháp:57Cán bộ quản lý và giáo viên cần có những biện pháp để giúp học sinh

nhận thức đƣợc hoạt động tự học, hiểu rõ vai trò quyết định của nó đối với

việc hoàn thành các nhiệm vụ học tập sẽ giúp ngƣời học tự giác, tích cực,

tự lực trong tự học và tìm kiếm các phƣơng pháp tự học hiệu quả, phù hợp

với bản thân mình. Thực tế có không ít học sinh nhận thức đƣợc vai trò và

ý nghĩa của hoạt động tự học nhƣng chƣa có ý thức tự giác trong hoạt động

tự học, vì vậy cần thiết phải rèn luyện cho học sinh ý thức tự giác trong

việc tự học. Khi học sinh nhận thức đƣợc việc tự học có lợi ích thiết thực

và quyết định đến kết quả học tập thì các em sẽ có ý thức thực hiện việc tự

học nhƣ một thói quen, nhƣ một nhiệm vụ chính của hoạt động học. Nêu

gƣơng tự học, động viên, khen thƣởng là những hình thức khích lệ học sinh

tự học đạt hiệu quả cao trong giáo dục. Tạo bầu không khí học tập thân

thiện, tích cực giúp học sinh gần gũi nhau, sống hoà đồng, ham học hỏi lẫn

nhau.

3.2.1.3.Cách thức thực hiện biện pháp

- Tổ chức tuyên truyền, hƣớng dẫn để giáo viên và học sinh nhận thức đƣợc

hoạt động tự học không chỉ diễn ra ngoài giờ học không có mặt thầy cô, mà

ngay cả khi có thầy cô trong lớp, đang giảng dạy học sinh cũng phải tự học.

+ Nhà trƣờng cần phát động phong trào tự học, tự nghiên cứu để giáoviên và học sinh đều có nhận thức đúng về ý nghĩa và vai trò của tự học.

Trƣớc hết cần phải nâng cao nhận thức cho giáo viên về vai trò và ý nghĩa

của hoạt động tự học. Giáo viên là ngƣời trực tiếp tổ chức và điều hành chủ

yếu các hoạt động dạy học trên lớp, hơn ai hết ngƣời giáo viên phải hiểu rõ

học sinh học đƣợc gì, học đến đâu, cần phải học thêm những gì và bổ sung

kiến thức nào. Nếu ngƣời thầy không có ý thức trách nhiệm, không có

lƣơng tâm nghề nghiệp, họ dễ dàng phó mặc việc học là trách nhiệm của

học sinh. Nhƣng ngƣời thầy có tâm huyết nghề nghiệp, yêu nghề - yêu trò

họ sẽ nhiệt tình hƣớng dẫn cách tự học, nội dung tự học cho học sinh để các

em có thêm điều kiện bổ sung đƣợc những kiến thức đang cần.

58+ Thầy hiệu trƣởng nên thƣờng xuyên đề cao vai trò của hoạt động tự

học để học sinh toàn trƣờng hiểu đƣợc ý nghĩa và vai trò của hoạt động tự

học. Hoạt động tự học cần đƣợc coi là nét văn hoá đẹp trong trƣờng để mọi

học sinh đều cảm thấy vui và tự hào khi tham gia vào các hoạt động tự học

mà nhà trƣờng hoặc giáo viên tổ chức.

+ Cán bộ quản lý trong nhà trƣờng cần phổ biến mục tiêu, yêu cầu

nhiệm vụ năm học, các quy chế về giáo dục đào tạo cho giáo viên và học

sinh ngay từ đầu mỗi năm học. Cán bộ quản lý cấp cao cần phổ biến cho

cán bộ quản lý cấp dƣới, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và học

sinh những yêu cầu nhiệm vụ năm học mới của ngành đề ra vào đầu năm

học. Bên cạnh đó cần đƣa ra những mục tiêu thi đua để giáo viên cũng nhƣ

học sinh toàn trƣờng có kế hoạch và ý thức thực hiện.

+ GVCN tổ chức tuyên truyền cụ thể vào giờ sinh hoạt, đặc biệt vào

những buổi sinh hoạt đầu năm, để giúp cho học sinh nhận thức một cách rõ

ràng nhiệm vụ của mình trong quá trình học tập. Trong giáo dục cần giúp

học sinh thấy rõ hoạt động tự học của ngƣời học quyết định chất lƣợng dạy

học khi giáo viên áp dụng các phƣơng pháp dạy học tích cực. GVCN cần

có các chỉ tiêu khen thƣởng rõ ràng để học sinh có ý thức phấn đấu vƣơn

lên trong học tập. GVCN cũng cần tổ chức các buổi trao đổi, thảo luận về

kinh nghiệm tự học để những học sinh khá giỏi có thể chia sẻ với các bạn

trong lớp những cách học hiệu quả. Nêu gƣơng những học sinh có hình

thức tự học hiệu quả.

+ Các giáo viên bộ môn cần có kế hoạch hƣớng dẫn học sinh cách

thức tự học môn mình dạy nhƣ hƣớng dẫn học sinh chuẩn bị bài mới, ôn

tập bài cũ, làm bài tập về nhà và ôn tập chuẩn bị kiểm tra…

- Đƣa yêu cầu của mục tiêu đào tạo vào nội dung sinh hoạt Đoàn TNCS và

Đội TNTP theo lớp do cán bộ tổng phụ trách và các GVCN tổ chức thực

hiện vào tiết sinh hoạt hoặc hoạt động ngoài giờ. Tập trung nhấn mạnh đến59hoạt động tự học, coi việc tự học đạt kết quả cao trong học tập là một tiêu

chí để bình bầu thi đua, khen thƣởng.

- Giáo dục học sinh thƣờng xuyên, liên tục, có hiệu quả về truyền thống tốt

đẹp của trƣờng, về mục tiêu, yêu cầu đào tạo, về nhiệm vụ học tập, vai trò

của tự học và cách học tại trƣờng. Nhà trƣờng nên treo các bảng biểu ngữ

tuyên truyền về hoạt động tự học . Các biểu ngữ nên viết ngắn gọn, rõ ràng,

chính xác và đƣợc trình bày đẹp. Nhà trƣờng có thể sử dụng các pa-nô,

bảng tin làm nơi thể hiện một số nội dung giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí

Minh nhƣ: “Về cách học, phải lấy tự học làm cốt”, của V.I.Lê-nin: “học,

học nữa, học mãi”, của UNESCO: “Học thƣờng xuyên, học suốt đời”.

- Xây dựng nhà trƣờng thân thiện, tạo ra bầu không khí học tập tích cực,

động viên giúp đỡ nhau trong tập thể học sinh. Xây dựng môi trƣờng học

tập thân thiện, tôn trọng, hợp tác và hiệu quả sẽ tạo điều kiện cho học sinh

yếu kém có cơ hội học hỏi, vƣơn lên trong học tập. Nhà trƣờng cần xây

dựng văn hoá học đƣờng, đề cao yếu tố kỷ cƣơng, tình thƣơng và trách

nhiệm. Bầu không khí trong tập thể học sinh là một hiện tƣợng tâm lý biểu

hiện mức độ hoạt động, hoà hợp và phẩm chất tâm lý cá nhân của học sinh

trong tập thể học sinh, nó đƣợc hình thành từ thái độ của mọi học sinh

trong tập thể ấy với công việc học tập, rèn luyện, với bạn bè.

Để tạo đƣợc bầu không khí học tập tích cực, động viên giúp đỡ nhau

trong tập thể học sinh cần thực hiện những việc sau:

+ Xây dựng nề nếp tự học nghiêm túc đƣợc thực hiện qua việc tổ chức

chấp hành đầy đủ thời gian tự học, tự học có mục tiêu, nội dung cụ thể, có

phƣơng pháp thích hợp và kế hoạch chặt chẽ, đạt chất lƣợng cao. Duy trì nề

nếp tự học nghiêm túc là một yếu tố rất quan trọng góp phần xây dựng bản

lĩnh, tính tự chủ, sáng tạo, tƣ giác chấp hành kỷ luật của học sinh.

+ Yêu cầu học sinh tự học trên lớp khi có thầy cô giáo dạy trực tiếp

phải tập trung nghe giảng, biết cách nghe và ghi chép khoa học ngắn gọn,

biết cách làm việc cá nhân, cặp và nhóm, luôn động não trong quá trình

60học. Yêu cầu học sinh tự giác tuân thủ việc tự học ở nhà theo bản kế hoạch

tự học đã lập, nếu có thay đổi cần ghi chú và bổ sung.

+ Chấp hành các quy định về tự học phải là một tiêu chí bình bầu

Đoàn viên, Đội viên, thi đua khen thƣởng.Việc làm này sẽ kích thích thi

đua tự giác học tập, rèn luyện kỷ luật giữa các cá nhân học sinh, đồng thời

nó cũng kích thích phát triển và thoả mãn nhu cầu về tự khẳng định mình,

nhu cầu đƣợc tôn trọng của mỗi thành viên trong tập thể. Do đó, học sinh

hăng say học tập, tự giác chấp hành quy chế tự học.

+ Việc bình xét phân loại đoàn viên, đội viên xét kết nạp Đoàn viên,

xét thi đua khen thƣởng phải xét đến tiêu chí chấp hành quy định về thời

gian tự học, lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch tự học… và cuối cùng là kết

quả kiểm tra, thi học kỳ, xét tốt nghiệp.

+ Thƣờng xuyên quan tâm giúp đỡ học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn

hoặc gặp rủi ro. Việc tổ chức giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn cần

phải thực hiện thƣờng xuyên để hoạt động này trở thành nét đẹp truyền

thống của nhà trƣờng. Tạo nên tình thƣơng yêu, đoàn kết, tin tƣởng ở tập

thể, góp phần xây dựng bầu không khí thân ái, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ

trong tập thể học sinh.

3.2.1.4. Điều kiện thực hiện biện pháp:

Để thực hiện đƣợc biện pháp này đòi hỏi cán bộ quản lý phải có nhận

thức đúng về ý nghĩa và vai trò và tầm quan trọng của hoạt động tự học.

Cán bộ quản lý và các thầy cô giáo không những có nhận thức đúng mà

phải thực hiện đúng, là tấm gƣơng tự học để học sinh noi theo.

Học sinh phải có nhận thức đúng đắn về lợi ích của tự học đối với bản

thân thì mới có ý thức tự giác và chủ động trong hoạt động tự học.

Gia đình cần có nhận thức đúng về tầm quan trọng của tự học, tạo môi

trƣờng và điều kiện thuận lợi cho các em tự học, quản lý chặt chẽ kế hoạch

tự học của học sinh ở nhà.613.2.2. Biện pháp 2: Quản lý kế hoạch tự học của học sinh

3.2.2.1.Mục đích của biện pháp:

Quản lý kế hoạch tự học của học sinh để giúp HS lập kế hoạch một

cách hợp lý, tổ chức thực hiện hoạt động tự học có hiệu quả theo kế hoạch

đã lập. Khi học sinh có kế hoạch tự học hợp lý, phù hợp với hoàn cảnh,

điều kiện bản thân, gia đình và nhóm tự học thì các em sẽ hình thành đƣợc

thói quen làm việc khoa học, đúng kế hoạch và đạt đƣợc mục tiêu đề ra.

Thông qua việc hƣớng dẫn học sinh lập kế hoạch giáo viên cũng phần

nào nắm đƣợc vấn đề tự học và thời gian tự học của học sinh, từ đó có

những cách thức tổ chức cho học sinh tự học đạt hiệu quả cao.

3.2.2.2. Nội dung của biện pháp:

Cán bộ quản lý, giáo viên ngoài việc hƣớng dẫn học sinh lập kế hoạch

tự học, cần phải có những biện pháp quản lý kế hoạch tự học của học sinh.

Quản lý việc lập kế hoạch của học sinh cán bộ quản lý, giáo viên cần căn

cứ vào kế hoạch tự học của học sinh đƣợc lập để tự học theo từng tháng,

theo từng tuần hay theo từng ngày. Giáo viên khi quản lý kế hoạch tự học

của học sinh, trƣớc tiên phải theo dõi xem học sinh lập kế hoạch có theo sự

hƣớng dẫn của giáo viên không, có hợp lý về nội dung, thời gian và có khả

năng thực hiện hay không. Nếu thấy bất hợp lý giáo viên cần hỗ trợ để giúp

học sinh điều chỉnh sao cho bản kế hoạch tự học phải hợp lý về nội dung

cần học, hình thức tự học, thời gian học và có khả năng thực thi.

Quản lý thời gian tự học của học sinh để biết đƣợc học sinh có thực

hiện đúng theo thời gian biểu trong bảng kế hoạch tự học đã lập hay không.

Giáo viên cần thông qua việc học sinh tự báo cáo, thông qua đánh giá của

ngƣời thân trong gia đình học sinh, thông qua báo cáo của các cán sự lớp

để biết đƣợc tình hình học sinh có sắp xếp thời gian để tự học không.

Quản lý việc thực hiện kế hoạch tự học của học sinh là khâu rất quan

trọng vì không phải bất kỳ học sinh nào có kế hoạch tự học cũng học đúng62theo kế hoạch đã định, do đó giáo viên cần phối hợp với cán sự lớp, cán sự

môn học và gia đình học sinh để đôn đốc, giúp đỡ học sinh tự học theo kế

hoạch đã lập. Giáo viên cũng cần có những cách thức tổ chức cho học sinh

tự học theo kế hoạch tự học khi cần thiết.

3.2.2.3.Cách thức thực hiện biện pháp

- Giáo viên kiểm tra nghiêm túc việc học sinh xây dựng kế hoạch tự học

+ Kiểm tra việc học sinh xác định mục tiêu tự học, những mục tiêu

này thƣờng xuất phát từ thực tế những vấn đề trong quá trình học tập của

học sinh nhƣ vấn đề kiến thức bị hổng, bị quên hoặc chƣa hiểu, những kiến

thức cần đào sâu, mở rộng, phát triển để đƣa vào tự học.

+ Xem xét việc học sinh lựa chọn hình thức tự học có hợp lý và có

tính khả thi hay không. Học sinh có thể học theo nhóm, theo cặp hoặc tự

học một mình, nhƣng hình thức nào cũng cần có sự chỉ dẫn của giáo viên.

+ Tƣ vấn cho học sinh việc lập thời gian biểu cho từng tháng, từng

tuần, từng buổi học và sử dụng thời gian học hợp lý cho các việc : ôn bài,

làm bài tập, đọc tài liệu trƣớc, chuẩn bị bài mới, đào sâu, mở rộng kiến

thức, thực hành...phải bố trí thời gian phù hợp để tránh bị quá căng thẳng,

cần xen kẽ giữa tự học với giải trí và nghỉ ngơi.

- Quản lý thời gian tự học của học sinh là công việc đòi hỏi ngƣời quản lý

mất nhiều công sức vì thời gian tự học của mỗi học sinh là khác nhau.

Thông qua bảng kế hoạch tự học của học sinh, giáo viên có thể biết đƣợc

thời gian tự học của học sinh, nhƣng để biết đƣợc học sinh có thực hiện

việc tự học theo thời gian biểu đã định hay không thì giáo viên cần phải

phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh và cán sự lớp.

+ Đối với học sinh THCS, giáo viên nên hƣớng dẫn học sinh xây dựng

kế hoạch tự học hàng tuần. Việc xây dựng kế hoạch tự học theo tuần giúp

học sinh theo sát chƣơng trình học trên lớp và thuận lợi trong việc tìm kiếm

thông tin, tài liệu tham khảo. Hàng ngày học sinh nhìn vào bảng kế hoạch

tự học sẽ biết mình phải học cái gì, làm những việc gì và đã thực hiện kế

63hoạch ở đạt kết quả nhƣ thế nào. Kế hoạch tự học của học sinh phải cụ thể,

rõ ràng, có tính khả thi, thể hiện ở xác định đúng nội dung tự học, ở sự sắp

xếp, phân phối đúng thời gian và xác định đúng cách thức tổ chức thực hiện

từng công việc và mức độ hoàn thành.

+ Kế hoạch tự học của học sinh phải đảm bảo thời gian tự học cho

từng môn học, phù hợp với khối lƣợng thông tin tƣơng ứng, thông thƣờng

thời gian tự học ít nhất phải bằng thời gian học chính khoá. Phải đảm bảo

xen kẽ một cách hợp lý các hình thức tự học, các bộ môn học khác nhau,

giữa tự học và nghỉ ngơi; phải đảm bảo tính mềm dẻo, tính khả thi của kế

hoạch và thời gian biểu tự học. Nội dung tự học cần đƣợc sắp xếp hợp lý

theo thời khoá biểu chính trên lớp, logic và có tính chất liên môn học để

học sinh có thể so sánh, liên hệ. Các hình thức tự học cần đƣợc áp dụng

hợp lý theo điều kiện, khả năng của học sinh và của nhóm học sinh. Khi

học sinh học theo nhóm cần có kế hoạch phân công cụ thể công việc cho

từng học sinh và xác định thời gian thực hiện hợp lý. Kế hoạch tự học có

thể lập cho từng rháng, từng tuần hoặc từng ngày, nhƣng đối với học sinh

THCS nên hƣớng dẫn các em lập bảng kế hoạch theo từng tuần trên cơ sở

thời khoá biểu trên lớp. Khi xây dung thời khoá biểu theo tuần các em sẽ

tiết kiệm đƣợc thời gian và cũng thuận tiện cho việc kiểm tra đánh giá.

Dƣới đây là một ví dụ hƣớng dẫn lập bảng kế hoạch tự học theo tuần.

Bảng 3.1: Bảng kế hoạch tự học

Tuần......

Sáng

Th5h6h30Hình thức tự họcNội dung tự họcKết quả

thực hiệnTự học sinh ôn tập, Xem lại bài các môn :

xem lại bài, soạn Toán, Anh, Sử theo

sách vở trƣớc khi đi thời khoá biểu :học.hai

Chiều13h30-(Thứ hai : Toán, Anh,

Sử, Thể dục, Chào cờ)Học nhóm với các + Làm bài tập về nhà Hoàn6415h30

16h-bạn cùng thôn, xóm môn Toán, Anh. + Đọc thành (HT)

(cùng tổ)

lại kiến thức môn Sử,

tự tóm tắt lại và viết ra Chƣa hoàn

vở nháp.

thành

+ Chuẩn bị bài mới

(CHT)

môn Anh, Văn17h30Tối16h17h30Tự học một mình + Xem lại bài tập môn + HT

(hoặc có ngƣời nhà Toán, Anh, chuẩn bị

hỗ trợ)...bài môn Văn, Anh.

+ CHT

+ Chuẩn bị bài môn

Địa, Lý, SinhSáng(TKB Thứ ba: Văn,

Anh, Địa, Lý, Sinh)Th

ChiềubaTối

+ Giáo viên yêu cầu học sinh khi lập bản kế hoạch tự học cần thể hiệnrõ thời gian tự học, hình thức tự học, nội dung tự học và kết quả thực hiện

hoạt động tự học. Một bản kế hoạch khoa học, hợp lý không những giúp

học sinh tự học hiệu quả mà còn giúp ngƣời quản lý thuận tiện theo dõi,

kiểm tra-đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tự học của học sinh.

- Tổ chức cho học sinh thực hiện kế hoạch tự học:

+ Học sinh tự học có sự hƣớng dẫn của giáo viên : thông qua việc tăng

cƣờng sử dụng các phƣơng pháp dạy học tích cực, giáo viên hƣớng dẫn học

sinh cách tự học trên lớp và thực hiện kế hoạch tự học ở nhà. Giáo viên vận

dụng các phƣơng pháp dạy học kích thích tính tích cực nhận thức của học

sinh trong quá trình dạy học; phát huy vai trò chủ thể nhận thức của học

sinh; học sinh tự giác, tích cực khám phá để lĩnh hội tri thức, hình thành

những kỹ năng, kỹ xảo và thái độ ngƣời học; thiết kế bài học thành hệ

thống các vấn đề hoặc các tình huống để học sinh tham gia giải quyết vấn65đề, tình huống, bắt đầu từ khâu tiếp xúc tài liệu trƣớc khi nghe giảng, tiến

tới độc lập giải quyết vấn đề trong quá trình học tập; tăng cƣờng các hình

thức thảo luận nhóm, tranh luận, đóng vai trong giờ học, bài thực hành…

Xây dựng cho học sinh một hệ thống bài tập tự học có mức độ khó tăng dần

phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đào tạo sẽ kích thích đƣợc say mê tự học của

học sinh.

+ Không có một phƣơng pháp tự học hiệu quả nhất cho mọi học sinh.

Phƣơng pháp tự học mang đậm sắc thái cá nhân, nó chỉ đƣợc hình thành

thông qua sự nỗ lực, tự giác, tích cực của ngƣời học trong học tập và phải

luôn đƣợc ngƣời học tự kiểm tra, tự điều chỉnh cho phù hợp với nội dung,

tính chất của từng môn học, bài học. Mỗi học học sinh cần tự chọn cho

mình một phƣơng pháp tự học phù hợp với điều kiện bản thân, gia đình và

nhóm bạn theo sự gợi ý của giáo viên hoặc bạn trƣởng nhóm.

Giáo viên giao nhiệm vụ môn học và hƣớng dẫn học sinh thực hiện

các nhiệm vụ đó một cách hiệu quả. Giáo viên bộ môn hƣớng dẫn học sinh

tổ chức phân công thực hiện các nhiệm vụ môn học, nhƣ chuẩn bị bài mới,

làm bài tập về nhà, học bài mới, ôn tập...

+ Học sinh tự học theo nhóm, cặp và cá nhân có sự hƣớng dẫn của

giáo viên: giáo viên hƣớng dẫn học sinh cách tự học theo nhóm, theo cặp

và tự học cá nhân. Khi học sinh tự học theo nhóm cần phân công trƣởng

nhóm, thƣ ký và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong

nhóm. Tự học theo nhóm thƣờng đem lại hiệu quả cao nếu học sinh có ý

thức tự học nghiêm túc. Khi học theo nhóm thƣờng các thành viên sẽ

hƣớng dẫn cho nhau cách học, cách làm bài tập và tự đôn đốc, kiểm tra lẫn

nhau do vậy giáo viên có thể thông qua các trƣởng nhóm có thể biết đƣợc

tình hình tự học của các nhóm.

+ Giáo viên nên lựa chọn các nhóm trƣởng là những học sinh có ý thức

trong học tập, có ý thức trách nhiệm và có khả năng thuyết phục ngƣời khác.

Khi hƣớng dẫn học sinh tự học theo cặp giáo viên cần giao nhiệm vụ tự học

66tƣơng xứng phù hợp với khả năng của từng học sinh. Tạo điều kiện để những

học sinh yếu kém đƣợc các bạn giúp đỡ vƣơn lên trong học tập. Giáo viên yêu

cầu học sinh nên tự mình học, dù học theo cặp hay theo nhóm, sau đó mới so

sánh và thảo luận, tránh trƣờng hợp các bạn học khá tự học còn các bạn khác

chỉ sao chép. Học sinh tự học một mình đòi hỏi ý thức tự giác cao, lòng kiên

trì và ý chí phấn đấu vƣơn lên trong học tập, tự học một mình cần sự hƣớng

dẫn chi tiết, rõ ràng của thầy cô khi giao nhiệm vụ và cần phải thƣờng xuyên

kiểm tra kết quả từ phía thầy cô, gia đình và cán sự lớp hơn.

3.2.2.4.Điều kiện thực hiện biện pháp:

- Cán bộ quản lý, giáo viên, gia đình quan tâm và quản lý chặt chẽ kế hoạch,

thời gian tự học của học sinh.

- Học sinh phải có ý thức tự giác lập kế hoạch tự học và nghiêm túc thực hiện

theo kế hoạch đã lập.

- Giáo viên áp dụng phƣơng pháp dạy học tích cực và hƣớng dẫn học sinh lập

kế hoạch và thực hiện kế hoạch tự học một cách cụ thể, khoa học .

3.2.3. Biện pháp 3: Quản lý nội dung tự học của học sinh3.2.3.1. Mục đích của biện pháp:

Giúp học sinh xác định đƣợc những kiến thức, nội dung mà học sinh

tự học. Hƣớng cho học sinh cần chọn những nội dung kiến thức phù hợp

với trình độ, lứa tuổi, thiết thực và có ích, tránh lãng phí thời gian, đạt đƣợc

mục tiêu, yêu cầu đào tạo. Giúp nhà quản lý, giáo viên nắm đƣợc những

nội dung tự học của học sinh để có biện pháp kiểm tra-đánh giá hợp lý.

3.2.3.2. Nội dung của biện pháp:

Quản lý nội dung tự học của học sinh là một công việc đòi hỏi ngƣời

quản lý mất nhiều công sức và thời gian. Những nội dung chính mà học

sinh tự học nhiều nhất đó là làm bài tập về nhà và chuẩn bị bài mới, học lý

thuyết và bài tập mà thầy cô giáo kiểm tra. Còn những nội dung yêu cầu

đọc sách tham khảo, nâng cao kiến thức và những môn học mà các em

thích học cũng chƣa đƣợc các em dành nhiều thời gian tự học. Do đó, các

67Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (92 trang)

×