1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

CHƯƠNG 3 BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TẠI TRƯỜNG CHU VĂN AN QUẬN TÂY HỒ TP HÀ NỘI

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.71 MB, 151 trang )


CHƢƠNG 3

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC

SINH TẠI TRƢỜNG CHU VĂN AN QUẬN TÂY HỒ TP HÀ NỘI3.1. Nguyên tắc để xác định biện pháp

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn

Trong khi thực hiện mục tiêu quản lý giáo dục chung, mỗi nhà trƣờng có các

điều kiện khác nhau về cơ sở vật chất, về đội ngũ, về đặc điểm văn hóa kinh tế, xã

hội địa phƣơng, về các khả năng quản lý, tổ chức, điều hành. Để đề xuất các biện

pháp quản lý có hiệu quả cần phải xem xét cụ thể thực tiễn của mỗi nhà trƣờng, mỗi

địa phƣơng qua đó tăng cƣờng các điều kiện về cơ sơ vật chất, về con ngƣời, cách

thức quản lý và các hình thức phối hợp…Để đảm bảo tính khả thi, các biện pháp

quản lý công tác giáo dục đạo đức vừa phù hợp với lý luận quản lý giáo dục và các

quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nƣớc phải phù hợp với thực tiễn nhà trƣờng, đặc

điểm văn hóa địa phƣơng và tâm lý lứa tuổi học sinh.

3.1.2. Nguyên tắc cân đối- có trọng tâm

Ở trƣờng học có nhiều bộ phận tham gia công tác giáo dục đạo đức. Ngoài ra

nhà trƣờng còn phối hợp với lực lƣợng giáo dục ở ngoài nhà trƣờng để thực hiện

công tác GDĐĐ. Các biện pháp nêu ra phải đảm bảo sự thống nhất giữa các mục

tiêu, nội dung, phƣơng pháp giáo dục, có sự phân công rõ ràng, tạo đƣợc ý thức tự

giác, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận và cá nhân tham gia công tác GDĐĐ,

tạo điều kiện cho công tác quản lý tiến hành thống nhất và đồng bộ nhằm đạt đƣợc

mục tiêu đề ra. Các biện pháp phải đa dạng, tuy nhiên trong đó có những biện pháp

cơ bản, chủ yếu, cần thực hiện ngay, có biện pháp hỗ trợ.

3.1.3. Nguyên tắc tính hiệu quả82Các chủ thể tham gia công tác GDĐĐ cho học sinh là cán bộ quản lý,

GVCN, GVBM, nhân viên nhà trƣờng, Đoàn thanh niên, phụ huynh học sinh, các

cơ quan đoàn thể địa phƣơng, học sinh..Mỗi chủ thể GD có vai trò tích cực khác

nhau trong quá trình GD. Bản thân học sinh là chủ thể rất quan trọng. Vì vậy hệ

thống các biện pháp phải phát huy đƣợc tính tích cực, chủ động, tự giác của đội ngũ

cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, các lực lƣợng giáo dục ngoài nhà trƣờng.

Phải thƣờng xuyên phát huy năng lực tự ý thức, tự giáo dục của học sinh.

Học sinh có thể thực hiện vai trò chủ thể trong mọi hoạt động giáo dục, đặc biệt là

phải chú trọng đến đội ngũ cán bộ lớp, các nhóm nòng cốt, các cá nhân có năng lực

nổi bật. Các nhà giáo phải thực sự có niềm tin ở học sinh, tạo đƣợc quan hệ phù hợp

với học sinh. Quan hệ giữa giáo dục và học sinh là quan hệ hợp tác, cộng đồng trách

nhiệm, tạo điều kiện cho học sinh khẳng định đƣợc tính chủ thể trong hoạt động.

Các biện pháp quản lý phải xác định vai trò định hƣớng của các nhà giáo dục và

quan hệ hợp tác giữa các nhà giáo với học sinh

3.2. Các biện pháp quản lý hoạt động GDĐĐ cho học sinh trƣờng THCS Chu

Văn An - Quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội

3.2.1. Biện pháp1: Nâng cao nhận thức về hoạt động GDĐĐ cho CB-GVHS và phụ huynh trong bối cảnh hiện nay

1.Mục tiêu của biện pháp

Năng lực nhận thức về GDĐĐ và quản lý GDĐĐ cho HS có vai trò quan

trọng, là sự khởi đầu cho những hoạt động đạt hiệu quả cao trong công tác này.Thời

gian qua, nhận thức của đội ngũ CB, GV, HS và PH về đạo đức, GDĐĐ và quản lý

GDĐĐ đã có bƣớc chuyển biến đáng kể nhƣng vẫn chƣa đáp ứng yêu cầu. Do đó,

trong giai đoạn mới cần nâng cao hơn nữa năng lực nhận thức, tăng cƣờng hơn nữa

ý thức, trách nhiệm, nhiệt huyết của đội ngũ CBQL và GV, đảm bảo sự thống nhất

trong nhận thức, cũng nhƣ trong hành động giáo dục, đồng tâm hợp lực tạo sức

mạnh thúc đẩy quá trình phát triển nhân cách của học sinh. Đối với học sinh, việc83nâng cao năng lực nhận thức, củng cố và phát huy khả năng tự ý thức, tự giáo dục

sẽ góp phần giúp các em chủ động, tự giác, tích cực vƣơn lên trong học tập và rèn

luyện đạo đức. Đối với PHHS, việc nâng cao nhận thức về GDĐĐ hết sức cần thiết.

Nếu họ nhận thức đƣợc đúng đắn về công tác này, sẽ tạo điều kiện cho con em mình

về thời gian, vật chất… và hơn thế nữa là sự kết hợp, đồng tâm, thống nhất với

những phƣơng pháp, nội dung.. của nhà trƣờng, GVCN để giáo dục đạo đức cho thế

hệ trẻ.

2.Nội dung và cách thức thực hiện

a) Đối với CBQL-GV:

Nội dung và hình thức cơ bản nhằm nâng cao năng lực nhận thức về công tác

GDĐĐ và quản lý GDĐĐ HS là:

- Triển khai các văn bản của cấp trên một cách đầy đủ, kịp thời, cụ thể sao

cho trong toàn thể CB - GV - CNV quán triệt một cách sâu sắc, khắc phục tình trạng

triển khai qua loa, chiếu lệ

- Hội thảo chuyên đề về GDĐĐ và quản lý GDĐĐ HS theo định kỳ tùy theo

đơn vị nhƣng ít nhất 2 lần một năm học. Muốn tổ chức hội thảo tốt, hiệu trƣởng

phải có kế hoạch chu đáo: thời gian, nội dung, phân công nhân sự nghiên cứu để

viết tham luận, phải có hệ thống câu hỏi mở để cùng thảo luận, bàn bạc, tranh luận,

chuẩn bị CSVC- tài chính…Nên mời các lực lƣợng ngoài nhà trƣờng nhƣ: công an,

các cơ quan đoàn thể… có liên quan cùng dự. Nội dung, chuyên đề hội thảo phải

thiết thực, giải quyết những vấn đề yếu kém, bức xúc về đạo đức ở đơn vị, địa

phƣơng làm sáng tỏ vai trò, vị trí của các lực lƣợng và sự phối hợp giữa các lực

lƣợng trong công tác GDĐĐ và quản lý GDĐĐ HS. Cuối buổi hội thảo phải có kết

luận thống nhất về nội dung, đề ra cho đƣợc các hình thức, biện pháp thích hợp để

giáo dục và quản lý GDĐĐ HS.

- Mở lớp bồi dƣỡng nghiệp vụ, kỹ năng, phƣơng pháp GDĐĐ. Có tri thức về

đạo đức, quản lý GDĐĐ HS là gia đoạn đầu, là điều kiện cần thiết cho sự thành

công của công tác này. Tiếp theo, cần có kỹ năng, phƣơng pháp truyền thụ GDĐĐ,84quản lý GDĐĐ HS. Nói cách khác, lý luận và kỹ năng, GDĐĐ và quản lý GDĐĐ

HS phải đƣợc chú trọng, đƣợc phối hợp vận dụng vào thực tiễn công tác mới đạt

hiệu quả cao.

- Theo định kỳ nhà trƣờng nên tổ chức hội nghị trao đổi, phổ biến kinh

nghiệm GDĐĐ và quản lý GDĐĐ HS cho GVCN, GVBM, Đoàn-Đội, nhân viên.

Chọn một vài GV đạt đƣợc thành tích cao trong GDĐĐ lớp mình đề trình bày kinh

nghiệm, các cá nhân bộ phận khác cùng đàm thoại, trao đổi, học tập lẫn nhau. Trong

trao đổi, cần chú ý mối quan hệ, hợp tác giữa các cá nhân, bộ phận trong các công

tác này.

- Tổ chức tham quan, giao lƣu, học tập kinh nghiệm ở những đơn vị trong và

ngoài địa bàn quận đạt thành tích tốt trong công tác GDĐĐ cho HS. Lƣu ý, phải có

quan điểm cụ thể trong vấn đề học tập, vận dụng sao cho phù hợp với thực tiễn đạo

đức HS ở đơn vị mình, tránh vận dụng kinh nghiệm một cách máy móc.

b) Đối với HS

b.1) Những hiểu biết cần đƣợc nâng cao

- Cung cấp, phổ biến những tri thức đạo đức cơ bản, các quan niệm về đạo

đức; vai trò, vị trí của đạo đức trong cấu trúc nhân cách của con ngƣời; các phẩm chất

đạo đức cơ bản, thiết thân phải có ở lứa tuổi HS THCS; cách thức, phƣơng pháp rèn

luyện tu dƣỡng, ý thức chấp hành nội quy, pháp luật Nhà nƣớc, nhiệm vụ HS theo

điều lệ trƣờng trung học, phƣơng pháp tự quản lớp.

- Giúp các em hiểu đƣợc hiện tƣợng nào đƣợc gọi là các tệ nạn xã hội, tác

hại, hậu quả của nó và cách phòng tránh hữu hiệu.

- Giáo dục hƣớng nghiệp, cung cấp cho HS một số kiến thức cơ bản về nghề

nghiệp trong tƣơng lai, hình thành thái độ đúng đắn đối với nghề nghiệp, lao động.

- Giúp các em hiểu đƣợc đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi THCS, sức khỏe sinh

sản vị thành niên, giới và bình đẳng giới.

- Giáo dục về phòng chống thảm họa, bảo vệ môi trƣờng85- Hiểu và bƣớc đầu rèn luyện để hình thành kỹ năng ứng xử, kỹ năng sống

b.2) Về hình thức thực hiện

- Thông qua SHTT: Sinh hoạt dƣới cờ, tiết sinh hoạt chủ nhiệm

- Công tác tƣ vấn: Ban tƣ vấn, tƣ vấn trực tiếp của các thầy cô…

- Tổ chức hội thảo hay sinh hoạt chuyên đề: cấp trƣờng, cấp khối, cấp lớp.

Lứa tuổi HS THCS đang ở giai đoạn đầu của thời kỳ vị thành niên. Do đó, đi

đôi với nâng cao nhận thức, nhà trƣờng phải đặc biệt chú trọng giáo dục các em

phƣơng pháp, cách thức, kỹ năng rèn luyện để từng bƣớc chuyển hóa từ tri thức đạo

đức thành niềm tin và hành vi đạo đức. Các biện pháp, hình thức giúp các em rèn

luyện phẩm chất đạo đức phải lấy “HS làm trung tâm” nhằm phát huy tính tích cực,

chủ động sáng tạo và sự vƣơn lên chiếm lĩnh tri thức đạo đức, ra sức rèn luyện đạo

đức, tác phong, biến quá trình giáo dục thành quá trình tự giáo dục. hạn chế các

hình thức giáo dục áp đặt một chiều từ phía thầy cô.

Để thực hiện tốt công tác tƣ vấn, nhà trƣờng nên thành lập ban tƣ vấn, thành

phần là một phó hiệu trƣởng làm trƣởng ban, các thành viên là một số GVCN, một

số GVBM có năng lực, cán bộ Đoàn-Đội. Hiệu trƣởng yêu cầu ban tƣ vấn phải có

kế hoạch từng năm, từng học kỳ, tháng, nội dung tƣ vấn phải cụ thể sát, hợp với lứa

tuổi HS THCS và những vấn đề thiết thân với đơn vị. Hàng năm, hiệu trƣởng phải

có kế hoạch bồi dƣỡng cho ban tƣ vấn kiến thức về đạo đức, kỹ năng, phƣơng tƣ

vấn…

Ban tƣ vấn còn giúp hiệu trƣởng tổ chức tốt các buổi hội thảo hay sinh hoạt

chuyên đề. Muốn tổ chức thành công hội thảo, ban tƣ vấn phải xác định chủ đề và

nội dung: cung cấp tài liệu, hƣớng dẫn HS nghiên cứu, xây dựng hệ thống câu hỏi

gợi mở để HS tham gia thảo luận, tranh luận; chuẩn bị một số HS có năng lực để

điều khiên hội thảo. Cuối buổi hội thảo, ban tƣ vấn phải tổng kết, nhận xét, đánh giá

để rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích.

c) Đối với PHHS86Xã hội đang ngày một phát triển, Việt Nam đang trên đƣờng hội nhập, nền

kinh tế thị trƣờng có nhiều mặt tích cực, nhƣng bên cạnh đó cũng không ít những

mặt hạn chế đang len lỏi vào tất cả mọi lĩnh vực cuộc sống, nên xã hội phân cấp

giầu, nghèo, các tầng lớp rất rõ nét, chính vì điều này đã phân tầng PHHS. Có rất

nhiều PHHS quan tâm tới GDĐĐ họ tự “mầy mò” qua sách vở, internet…nhƣng

cũng chƣa đầy đủ và toàn diện. Nhƣng phần lớn PHHS họ cho rằng công tác GDĐĐ

là của riêng nhà trƣờng, họ hiểu lệch lạc về mọi phƣơng diện GDĐĐ.

Nhận thức của cha mẹ học sinh về tầm quan trọng của công tác giáo dục đạo

đức là điều quan trọng, bởi gia đình là hạt nhân phát triển nhân cách cho trẻ. Xét về

mặt xã hội, nhà trƣờng THCS không có quyền hạn, hoặc nghĩa vụ nâng cao nhận

thức về GDDĐ cho PHHS. Nhƣng đứng trên phƣơng diện những nhà giáo dục, tôi

thấy rằng nhà trƣờng là nơi có đủ điều kiện, nhân lực, vật lực để giúp đỡ, hỗ trợ các

bậc PHHS hiểu rõ hơn về tâm sinh lý lứa tuổi con em họ, những yếu tố ảnh hƣởng,

liên quan đến quá trình phát triển nhân cách, những phƣơng pháp, cách thức, hành

vi…GDĐĐ và để kết hợp với các lực lƣợng giáo dục cùng chăm lo giáo dục thế hệ

trẻ. Công tác này, yếu tố GVCN đƣợc đặt lên hàng đầu, họ phải khéo léo lồng ghép

các hoạt động vào các cuộc họp định kỳ, biết lắng nghe, biết chia sẻ những suy tƣ

của từng PH, khéo léo kết hợp với BPH lớp cùng tham gia vào các buổi hội thảo,

hƣớng dẫn họ có thể trở thành những ngƣời chủ đạo trong công tác này…tùy vào

mỗi tập thể PHHS để có “giáo án” cụ thể cho những cuộc họp nhằm mục đích cuối

cùng là hỗ trợ, nâng cao nhận thức GDĐĐ cho PHHS.

* Cách tiến hành biện pháp

- CBQL, GVCN, cán bộ Đoàn, Đội xây dựng nội dung “Nâng cao nhận thức

GDĐĐ cho PHHS”

- Hình thức tổ chức kết hợp với các buổi họp PH đầu năm, giữa kỳ, cuối kỳ,

các cuộc hội thảo…

- Đơn vị tổ chức: từng lớp học, đứng đầu là GVCN.

3.Điều kiện thực hiện biện pháp87- Phải có sự quan tâm, ủng hộ của BGH nhà trƣờng, đứng đầu là hiệu trƣởng.

Sự ủng hộ của Đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn thể cán bộ giáo viên đặc biệt là

đội ngũ GVCN

- Có kinh phí và cơ sở vật chất tốt phục vụ cho các hoạt động này

- Tổ chức bộ máy đảm bảo tính đồng bộ, ổn định, tập trung.

3.2.2. Biện pháp 2: Kế hoạch hóa công tác GDĐĐ HS

1. Mục tiêu của biện pháp

Kế hoạch hóa công tác GDĐĐHS có vai trò rất quan trọng, nó giúp cho hiệu

trƣởng chủ động định hƣớng trƣớc các nội dung, biện pháp, thời gian. Cơ chế phối

hợp …để thực hiện có hiệu quả công tác GDĐĐHS trong suốt năm học; tránh đƣợc

sự tùy tiện, cảm tính và bị động trong hoạt động giáo dục toàn diện nhà trƣờng.

Muốn đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý GDĐĐ cho HS, ngoài yêu cầu

nâng cao nhận thức cho đội ngũ CB-GV-HS, hiệu trƣởng nhất thiết phải lập kế

hoạch riêng cho công tác GDĐĐ HS. Kế hoạch phải dựa trên cơ sở nội dung GDĐĐ

trong chƣơng trình GDCD, chƣơng trình GD NGLL, chƣơng trình hƣớng nghiệp,

đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi HS THCS, những đặc điểm thực tiễn của đơn vị, thực

trạng đạo đức HS…Nghĩa là, hiệu trƣởng phải có cái nhìn toàn diện, sâu sắc, những

vấn đề thuộc công tác GDĐĐ để lập kế hoạch cho sát, hợp và có tính khả thi.

2. Nội dung và cách thực hiện

Muốn có kế hoạch quản lý GDĐĐ cho HS một cách khả thi, hiệu trƣởng phải

nắm vững thực trạng công tác này cũng nhƣ các yếu tố chi phối đến đạo đức và

GDĐĐ HS. Cụ thể, hiệu trƣởng phải phân tích đặc điểm địa phƣơng, đặc điểm nhà

trƣờng, mặt mạnh, mặt yếu của đội ngũ CB-NV-CNV, chất lƣợng dạy và học; đặc

điểm tâm sinh lý lứa tuổi HS THCS…

HS THCS thành phố Hà Nội đa số các em rất ngoan ngoãn, hiền lành do xuất

thân gia đình cơ bản. Phần lớn các em đều lễ phép, chăm ngoan, cố gắng học tập và

rèn luyện đạo đức, tác phong. Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận HS do nhiều nguyên88nhân chủ quan và khách quan nên thiếu động cơ học tập, thiếu ý chí phân đấu vƣơn

lên trong cuộc sống, trong rèn luyện đạo đức tác phong. Do đó, hiệu trƣởng trƣờng

THCS phải tạo điều kiện thuận lợi cho các em tham gia SHTT lành mạnh, giao lƣu

trong môi trƣờng sƣ phạm…nhằm từng bƣớc hình thành ở các em những phẩm chất

đạo đức cần thiết theo định hƣớng chƣơng trình giáo dục THCS và các chuẩn mực

đạo đức của xã hội.

Kế hoạch GDĐĐ HS phải đặt đƣợc một số yêu cầu sau: Xác định mục tiêu,

nội dung, các biện pháp, các hình thức tổ chức giáo dục, lực lƣợng tham gia và sự

phối hợp giữa các lực lƣợng, dự trù CSVC-tài chính. Tài liệu, thời gian, không gian

thực hiện…

Sau khi soạn thảo xong kế hoạch, hiệu trƣởng phải tranh thủ sự góp ý của hội

đồng sƣ phạm để các bộ phận, cá nhân thảo luận, bàn bạc dân chủ và đi đến sự đồng

thuận, phát huy sức mạnh của tập thể để GDĐĐ HS.

Một số gợi ý về nội dung và hình thức kế hoạch GDĐĐ HS

Chủ đề 1: Tháng 9-Ngày hội khai trƣờng: ngày toàn dân đƣa trẻ đến

trƣờng

Nội dung: Giáo dục truyền thống nhà trƣờng, an toàn giao thông

Hình thức thực hiện:

- Công tác ổn định tổ chức lớp

- Sinh hoạt dƣới cờ, tiết chủ nhiệm. hội thảo lớp, thi tìm hiểu về nội quy,

nhiệm vụ HS THCS, điều lệ trƣờng học, luật giáo dục…

- Ngoại khóa tìm hiểu về luật giao thông và ý thức chấp hành luật giao thông

- Thi tìm hiểu về truyền thống nhà trƣờng, thi viết, vẽ, ca ngợi truyền thống

nhà trƣờng.

Chủ đề 2: Tháng 10-Chăm ngoan, học giỏi

Nội dung và hình thức thực hiện89- Sinh hoạt dƣới cờ về nội dung, ý nghĩa bức thƣ của Bác Hồ gửi HS cả nƣớc

nhân dịp ngày khai trƣờng đầu tiên của nƣớc Việt Nam độc lập

- Hội thảo về tu dƣỡng đạo đức, phấn đấu học tập theo gƣơng Bác Hồ vĩ đại

- Ký kết thi đua giữa các khối lớp, các tổ chức trong lớp

Chủ đề 3: Tháng 11-Tôn sƣ trọng đạo

Nội dung và hình thức thực hiện:

- Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam

- Hội thảo truyền thống “tôn sƣ trọng đạo” xen kẽ văn nghệ về thầy cô, mái

trƣờng

- Phát động tháng học tốt với chủ đề “hoa điểm 10 tặng thầy cô”

Chủ đề 4: Tháng 12- Uống nƣớc nhớ nguồn, truyền thống quê hƣơng

Nội dung và hình thức thực hiện:

- Tổ chức lao động chăm sóc hoặc tặng quà bà mẹ Việt Nam anh hùng, các

gia đình liệt sĩ

- Thi tìm hiểu về những chiến công, những gƣơng anh hùng, liệt sỹ trên địa

bàn thành phố

- Mời các vị lãnh đạo lão thành cách mạng báo cáo về truyền thống quân đội

nhân dân Việt Nam

- Tọa đàm với chủ đề “Thanh thiếu niên tiếp bƣớc cha anh xây dựng và bảo

vệ tổ quốc”

Chủ đề 5: Tháng 1-Truyền thống HS

Nội dung và hình thức thực hiện:

- Phát động “mùa thi nghiêm túc”

- Toạ đàm với chủ đề “thanh thiếu niên với nhiệm vụ phòng chống các tệ

nạn xã hội”90- Nêu gƣơng những HS - đội viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn

luyện đạo đức, sáng tạo

Chủ đề 6: Tháng 2-Mừng Đảng-mừng xuân

Nội dung và hình thức thực hiện:

- Thi tìm hiểu về truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng Sản Việt Nam

- Thi văn nghệ ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ

- Sinh hoạt dƣới cờ về sự đổi mới và phát triển của đất nƣớc, của quê hƣơng

Chủ đề 7: Tháng 3-Tiến bƣớc lên Đoàn

Nội dung và hình thức thực hiện:

- Hội trại 26-3, tổ chức các trò chơi lành mạnh

- Tọa đàm với chủ đề “làm thế nào để trở thành đoàn viên mẫu mực”

- Hội thảo “HS THCS với định hƣớng nghề nghiệp tƣơng lai”

- Thi tìm hiểu truyền thống của Đoàn

Chủ đề 8: Tháng 4-Hòa bình và hữu nghị

Nội dung và hình thức thực hiện:

- Tổ chức hội vui học lập thành tích chào mừng ngày 30/4: ngày giải phóng

miền nam, thống nhất đất nƣớc: giáo dục lòng yêu nƣớc, chủ nghĩa anh hùng bằng

cách mạng, lòng tự hào dân tộc

- Thi tìm hiểu các di sản văn hóa thế giới

- Hội thảo với chủ đề: “Chúng em với môi trƣờng”

Chủ đề 9: Tháng 5-Bác Hồ kính yêu

Nội dung và hình thức thực hiện:

- Hội thảo với chủ đề: “Bác Hồ với thiếu niên nhi đồng”

- Thi văn nghệ: những bài ca ca ngợi Bác Hồ

- Thi viết với chủ đề: Trách nhiệm của đội viên với 5 điều Bác Hồ dạy

Chủ đề 10: Tháng 6, 7, 8-Hè vui, khỏe và bổ ích91Nội dung và hình thức thực hiện:

- Tổ chức bàn giao HS về cho địa phƣơng quản lý

- Tổ chức tốt các hoạt động vui chơi giải trí ôn tập trong hè để HS có đƣợc

sân chơi bổ ích, giúp các em xa lánh các hiện tƣợng tiêu cực

Ngoài các nội dung trên, trong quá trình thực hiện kế hoạch GDĐĐ, nhà

trƣờng cần bổ sung thêm một số nội dung khác nhƣ: giáo dục sức khỏe vị thành

niên; giới và sự bình đẳng giới; giáo dục hƣớng nghiệp, giáo dục quốc phòng chống

thảm họa, khả năng ứng xử, kỹ năng sống, định kỳ nên tham quan các di tích lịch

sử…Đặc biệt \, đối với lứa tuổi HS THCS nhà trƣờng cần quan tâm tổ chức các

hình thức SHTT nhẹ nhàng, phù hợp: Các trò chơi lành mạnh, tham quan dã ngoại,

tặng sách cho thƣ viện, các phong trào “tuổi nhỏ làm việc nhỏ” để nội dung giáo

dục toàn diện, phong phú, hấp dẫn, lôi cuốn học sinh tham gia. Qua đó, từng bƣớc

giúp các em rèn luyện nhân cách chuẩn mực của xã hội mới. Đặc biệt, thông qua

các hoạt động trên, nhà trƣờng phải thƣờng xuyên giáo dục cho các em lý tƣởng,

hoài bão, ƣớc mơ, ý chí phấn đấu, lập thân, lập nghiệp, tăng cƣờng giáo dục các em

động cơ, thái độ học tập đúng đắnvà ý thức nghề nghiệp trong tƣơng lai.

Kế hoạch GDĐĐ, ngoài việc xây dựng cơ chế phối hợp giữa các lực lƣợng

trong nhà trƣờng còn phải thể hiện sự phối hợp, liên kết với các lực lƣợng ngoài nhà

trƣờng. Qua đó, một mặt giúp cho các lực lƣợng ngoài nhà trƣờng hiểu và quan tâm

đến giáo dục, một mặt nâng cao ý thức ý thức, trách nhiệm của họ trong việc cùng

nhà trƣờng giáo dục HS.

Trên cơ sở kế hoạch GDĐĐ của nhà trƣờng, hiện trƣởng yêu cầu các bộ phận

nhƣ GVCN, GVBM, cán bộ làm công tác Đoàn Đội lập kế hoạch GDĐĐ của bộ

phận, cá nhân mình một cách chu đáo, khoa học, khả thi, sau đó trình kế hoạch cho

hiệu trƣởng duyệt. Căn cứ kế hoạch năm, các bộ phận, các cá nhân lập kế hoạch

tháng, tuần một cách thƣờng xuyên. Hiệu trƣởng phải tăng cƣờng kiểm tra, đôn đốc,

nhắc nhở việc xây dựng kế hoạch GDĐĐ của các lực lƣợng này.

3. Điều kiện thực hiện biện pháp92Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (151 trang)

×