1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

CHƯƠNG 3 BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN TIỀN HẢI TỈNH THÁI BÌNH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG HIỆN NAY

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.51 MB, 113 trang )


3.2. Các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trƣờng THPT huyện

Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

3.2.1. Hoàn thiện quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên THPT đáp ứng

yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay

* Ý nghĩa

- Quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên THPT là bản luận chứng

khoa học trong đó thể hiện sự bố trí sắp xếp toàn bộ đội ngũ giáo viên trong

trường THPT từ việc lựa chọn đào tạo, bồi dưỡng theo một quy trình hợp lý

cho từng thời gian nhất định. Hoàn thiện quy hoạch phát triển đội ngũ giáo

viên có ý nghĩa rất quan trọng là khởi nguồn là căn cứ giúp lãnh đạo Sở

GD&ĐT, Hiệu trưởng các trường THPT xây dựng được kế hoạch cho từng

khâu từng giai đoạn phát triển cụ thể tạo thế chủ động trong điều hành để

giáo dục nói chung đội ngũ giáo viên THPT nói riêng phát triển bền vững

phù hợp và đáp ứng được yêu cầu phát triển KT-XH của đất nước.

* Nội dung

- Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên THPT. Dựa

trên cơ sở tìm hiểu phân tích thực trạng tình hình phát triển giáo dục THPT

tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu những thuận lợi, khó khăn để từ đó đề ra

các kế hoạch đồng bộ điều chỉnh đội ngũ giáo viên THPT về số lượng, chất

lượng và cơ cấu nâng cao trình độ của đội ngũ giáo viên

- Dự báo nhu cầu giáo viên THPT trên địa bàn huyện Tiền Hải. Phải

lập dự báo về quy mô học sinh THPT, tỷ lệ phát triển của học sinh THPT

trong dân số độ tuổi từ 5 đến 10 năm tới theo phương pháp định hướng phát

triển giáo dục THPT của Huyện làm căn cứ để dự báo nhu cầu giáo viên.

Xác định nguồn bổ xung đội ngũ giáo viên cho các trường THPT

- Đưa ra các khuyến nghị cho các cơ quan quản lý nhà nước về công

tác phát triển đội ngũ giáo viên THPT70- Kiểm tra, tổng kết nhằm nâng cao chất lượng việc hoàn thiện quy

hoạch, phát triển đội ngũ giáo viên THPT

* Tổ chức thực hiện

- Phòng tổ chức cán bộ Sở GD-ĐT, Hiệu trưởng các trường THPT căn

cứ vào chuẩn giáo viên THPT để điều tra, khảo sát thực trạng cơ cấu chất

lượng đội ngũ giáo viên THPT trên địa bàn huyện Tiền Hải đồng thời căn

cứ vào quy mô phát triển của cấp THPT nhu cầu về lực lượng giáo viên

THPT trong Huyện hàng năm để có kế hoạch bổ xung giáo viên cho các bộ

môn nhằm thực hiện tốt yêu cầu phân ban (tự nhiên, xã hôi ) phối hợp điều

tra khảo sát thực tế tổng hợp được số liệu hàng năm những bộ môn nào thiếu

giáo viên những người về hưu trong năm dự kiến số lượng giáo viên sẽ

thuyên chuyển khỏi Huyện và ngược lại bên cạnh đó có kế hoạch tuyển dụng

bồi dưỡng, luân chuyển giáo viên một cách hợp lý .

- Hiệu trưởng các trường THPT xây dựng kế hoạch ổn định giáo viên

của trường mình, lập dự báo giáo viên về hưu, luân chuyển có kế hoạch tham

mưu cho Sở GD-ĐT tuyển chọn thêm giáo viên mới có đủ năng lực chuyên

môn, kỹ năng sư phạm cũng như đạo đức phẩm chất người thầy. Đối với

từng trường việc quy hoạch phải được hiệu trưởng hoạch định trước ít nhất 2

năm.

- Phòng tổ chức cán bộ Sở GD-ĐT, Hiệu trưởng các trường THPT trên

địa bàn huyên Tiền Hải phải khảo sát thực tế lập dự báo về quy mô học sinh

THPT từ 5 năm đến 10 năm tới bằng cách so sánh tỷ lệ phát triển học sinh

trong những năm học trước điều tra khảo sát thực tế dân số trong độ tuổi sẽ

học THPT số lượng học sinh lớp 9 THCS hiện có, từ đó theo phương pháp

định hướng phát triển giáo dục THPT của huyện Tiền Hải để làm căn cứ dự

báo nhu cầu giáo viên.71Bảng 3.1. Dự kiến quy mô đào tạo trong 4 năm tới.

2012-20132014-20152015-2016SốSốSốSốSốSốSốSốlớpNăm học2013-2014họclớphọclớphọclớphọcTrườngsinhsinhsinhsinhTHPT Tây Tiền Hải361800371800371800371800THPT Đông Tiền Hải331500331500331550331550THPT Nam Tiền Hải462250462250462200462250Tổng số1155550116555011655501165600- Giám đốc Sở GD-ĐT cần chỉ đạo các phòng ban chức năng của Sở ,

các trường THPT phối hợp điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng đội ngũ

giáo viên THPT. Dựa trên cơ sở tìm hiểu đánh giá phân tích thực trạng tình

hình phát triển giáo dục THPT, tình hình đội ngũ giáo viên THPT tìm ra

những điểm mạnh những điểm yếu những thuận lợi, khó khăn... từ đó đề ra

các kế hoạch đồng bộ đối với đội ngũ giáo viên THPT về số lượng, chất

lượng và cơ cấu nâng cao trình độ của đội ngũ giáo viên THPT đáp ứng yêu

cầu nâng cao chất lượng giáo dục THPT nói riêng và chất lượng giáo dục các

cấp học khác có liên quan nói chung.

- Từ các thông số: Số học sinh và định mức học sinh/lớp; giáo

viên/lớp; định mức tải trọng cơ cấu bộ môn và số giáo viên nghỉ hưu, luân

chuyển, phòng tổ chức cán bộ Sở GD-ĐT lập dự báo nhu cầu giáo viên trung

học phổ thông trong Huyện, tỉnh Thái Bình bằng phương pháp định mức

giáo viên/lớp trên cơ sở quan hệ tỷ lệ giữa giáo viên trung học phổ thông và

học sinh trung học phổ thông. Đây là phương pháp mà qua tính toán bằng

phương pháp quan hệ tỷ lệ giữa hai đối tượng dự báo trong một khoảng thời

gian nhất định đã biết để xác lập giá trị hệ số dự báo trong tương lai và đưa

ra công thức tính giá trị của đối tượng dự báo72Bảng 3.2. Dự báo số lượng giáo viên trong 4 năm tới

Năm học

Trường2012-20132013-20142014-20152015-2016Số GVSố GVSố GVSố GVSố GVSố GVSố GVSố GVnghỉcần cónghỉcần cónghỉcần cónghỉcần cóhưuhưuhưuhưuTHPT Tây Tiền Hải0481018401840184THPT Đông Tiền Hải027507501750275THPT Nam Tiền Hải0310401104010401104Tổng09260022630226304263Căn cứ vào số liệu giáo viên như đã dự báo so với số lương giáo viên

hiện nay, Lãnh đạo Sở GD-ĐT, phòng tổ chức cán bộ Sở GD-ĐT, Hiệu

trưởng các trường THPT xây dựng kế hoạch cho phù hợp nhằm đáp ứng nhu

cầu giáo viên THPT tỉnh Thái Bình nói chung, trên địa bàn huyện Tiền Hải

nói riêng. Đồng thời cần chủ động bồi dưỡng lại đội ngũ từng bước nâng cao

trình độ trên chuẩn phù hợp về cơ cấu bộ môn

- Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cho các năm học tới, giám

đốc Sở GD-ĐT tham mưu với UBND tỉnh ra quyết định cho phép mở rộng

thêm đối tượng được tuyển dụng làm giáo viên nhưng vẫn phải đảm bảo chất

lượng

- Lãnh đạo Sở GD-ĐT, phòng tổ chức cán bộ sở GD-ĐT, Hiệu trưởng

các trường THPT khi thực hiện quy hoạch cần chú ý đến cơ cấu độ tuổi của

giáo viên cơ cấu theo vùng miền cơ cấu giáo viên nam, giáo viên nữ để sắp

xếp đội ngũ giáo viên hợp lý. Trong khi thực hiện quy hoạch đội ngũ giáo

viên trên địa bàn huyện Tiền Hải cần lưu ý căn cứ vào thông tư số 35/2006

TTLT-BGD&BNV ngày 23 tháng 8 năm 2006 của Bộ Giáo dục&Đào tạoBộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ

thông công lập.73- Sau mỗi năm học Sở GD-ĐT cần chỉ đạo việc kiểm tra tổng kết điều

chỉnh nhằm nâng cao chất lượng việc hoàn thiện quy hoạch phát triển đội

ngũ giáo viên THPT

3.2.2. Tăng cường đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên

THPT hàng năm

* Ý nghĩa

- Nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên THPT được chuẩn hoá đảm bảo

chất lượng chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, lương

tâm, tay nghề của nhà giáo thông qua việc quản lý phát triển đúng định

hướng và có hiệu quả sự nghiệp giáo dục để nâng cao chất lượng đào tạo

nguồn nhân lực đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp CNH,

HĐH đất nước.

- Với yêu cầu sứ mạng của từng trường THPT, giáo viên đang giảng

dạy chương trình phân ban, sách giáo khoa mới đòi hỏi phải có kế hoạch bồi

dưỡng giáo viên vì vậy việc đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, tự bồi

dưỡng của giáo viên là rất quan trọng và cần thiết.

- Đội ngũ giáo viên là một bộ phận trong hệ thống cơ cấu tổ chức của

nhà trường chất lượng ĐNGV chỉ có thể được nâng cao trong sự phát triển

hợp lý của toàn bộ tổ chức trong nhà trường.Vì vậy đổi mới công tác đào tạo

bồi dưỡng ĐNGV giúp cho cơ cấu nhân sự của các nhà trường đảm bảo đồng

bộ có sức mạnh và làm việc ngày một hiệu quả hơn

* Nội dung

Chăm lo kiện toàn bộ máy cơ cấu tổ chức của nhà trường quan tâm

bồi dưỡng cán bộ giáo viên cả về phẩm chất đạo đức tư tưởng chính trị trình

độ chuyên môn và nhất là kỹ năng sư phạm.

- Kế hoạch hoá công tác đào tạo, bồi dưỡng ĐNGV theo từng năm.

- Xác định rõ mục tiêu đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên74- Đào tạo lại; Áp dụng cho những trường hợp do thay đổi nhu cầu phải

chuyển sang giảng dạy trái với chuyên môn ngành được đào tạo (như giáo

viên Sinh học dạy môn Công nghệ, giáo viên GDTC dạy môn giáo dục QPAN...)

- Tăng cường đào tạo nâng cao trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn

- Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên phải được tiến hành trong kế

hoạch tổng thể xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ công

nhân vên của nhà trường. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên của

nhà trường đảm bảo về số lượng, chất lượng sẽ tác động và tạo điều kiện

thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.

Nội dung bồi dưỡng giáo viên THPT:

Nội dung bồi dưỡng đội ngũ giáo viên rất phong phú có thể biểu diễn

bằng sơ đồ sau:

Sơ đồ 3.1: Nội dung bồi dưỡng giáo viên

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊNPhẩm

chất

chính

trị,

đạo

đứcKỹ

năngphạmKiến

thức

chuyên

mônKiến

thức

ngoại

ngữKiến

thức

tin

họcCác

kiến

thức

hỗ trợ

khác- Đánh giá thực trạng về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực trong

nhà trường. Xác định mục tiêu chỉ tiêu yêu cầu các giải pháp chủ yếu để

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong nhà trường giai đoạn 2011-2015.75Đủ về số lượng đồng bộ về cơ cấu đạt chuẩn về trình độ đào tạo theo quy

định của luật giáo dục từng bước nâng trình độ trên chuẩn.

- Bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học các kiến thức

về quản lý nhà nước, giáo dục, phương pháp dạy học theo yêu cầu đổi mới

của cấp THPT. Nâng cao phẩm chất chính trị, tư tưởng đạo đức cách mạng ý

thức trách nhiệm nghề nghiệp ...

Các hình thức bồi dưỡng phải được tiến hành một cách hợp lý phù hợp

với đặc điểm về thời gian công tác của giáo viên với sự hỗ trợ về kinh phí

thời gian cũng như các điều kiện khác. Coi trọng việc đào tạo nâng chuẩn

khuyến khích động viên giáo viên đi học để nâng cao trình độ sẽ là cơ sở để

nâng cao tay nghề thành thục kỹ năng sư phạm phấn đấu đến năm 2015 các

trường THPT trên địa bàn huyện Tiền Hải có 10% giáo viên đạt trình độ

thạc sỹ.

* Tổ chức thực hiện

Bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức cho đội ngũ giáo viên:

Việc nhận thức đúng đắn về đường lối sẽ thúc đẩy rất lớn tới ý thức

nghề nghiệp của mỗi gíao viên. Họ sẽ thấy được nhiệm vụ cao cả của mình

từ đó phấn đấu trau dồi kiến thức chuyên môn rèn luyện kỹ năng sư phạm để

đạt được mục tiêu dạy học hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Để nâng cao nhận thức vấn đề này: Giám đốc Sở GD-ĐT, Hiệu trưởng các

trường THPT cần chỉ đạo tăng cường tuyên truyền đường lối của Đảng,

chính sách pháp luật của Nhà nước đối với giáo dục nhằm nâng cao bản lĩnh

chính trị, phẩm chất lối sống của đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới

giáo dục phổ thông hiện nay.

Việc bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức cho đội ngũ giáo viên

phải được Lãnh đạo Sở GD-ĐT, Ban giám hiệu các trường THPT lập kế

hoạch chu đáo từ đầu năm và tiến hành thường xuyên bằng việc xử dụng các76phương tiện thông tin đại chúng ra các chỉ thị nghị quyết tổ chức thi tìm hiểu

về chính trị, pháp luật.

Trong năm học, Ban giám hiệu phối hợp với ban tuyên giáo Huyện uỷ

để tuyên truyền các nghị quyết Trung ương các chính sách pháp luật của Nhà

nước

Hiệu trưởng các trường chỉ đạo xây dựng tủ sách thư viện, đặt mua các

tài liệu để giáo viên tìm hiểu nghiên cứu một cách thuận lợi nhất nhằm nâng

cao bản lĩnh chính trị có lập trường tư tưởng vững vàng tin tưởng vào đường

lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nước phấn

đấu theo lý tưởng của CNXH, yêu nghề đoàn kết quý trọng đồng nghiệp

thương yêu giúp đỡ học sinh, sống giản dị trong sáng, lành mạnh luôn là tấm

gương sáng để học sinh noi theo.

Đào tạo, bồi dưỡng về trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm

Lãnh đạo Sở GD-ĐT, Hiệu trưởng các trường THPT hàng năm cần

đánh giá thực trạng về số lượng và chất lượng ĐNGV trong nhà trường. Xác

định mục tiêu chỉ tiêu yêu cầu để cử giáo viên đi đào tạo bồi dưỡng cho phù

hợp và đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường.

Hiệu trưởng trường THPT chỉ đạo tổ chức cho cho giáo viên nhất là

giáo viên trẻ đi thực tế nhằm bổ xung kiến thức chuyên môn của mình gắn lý

luận với thực tiễn cuộc sống, đồng thời giúp giáo viên có thêm nguồn tư liệu

kiến thức để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy.

Ban gíam hiệu trường THPT phân công giao nhiệm vụ cho các giáo

viên giỏi lâu năm, đội ngũ tổ trưởng chuyên môn bồi dưỡng kèm cặp giúp đỡ

về kỹ năng nghiệp vụ cho giáo viên mới của trường. Lập kế hoạch đào tạo,

bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn phát triển đội ngũ giáo viên kế cận.

Tổ chức hội thảo chuyên đề về các lĩnh vực chuyên môn, công tác chủ nhiệm

áp dụng công nghệ cao vào dạy học, liên kết với các trường Đại học, các học77viện để mở các lớp học tập bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, giáo

viên.

Tạo cơ hội cho các thành viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn

thu thập kinh nghiệm của những người đi trước và để họ có thời gian làm

quen dần, tránh áp lực mạnh cho họ ngay từ lúc đầu. Tạo cho họ những mối

giao tiếp thuận lợi trong công việc có thời gian làm quen với các đơn vị bạn

và có thời gian để tự xem xét đánh giá công việc của mình từ đó chính họ có

phương án điều chỉnh công việc sao cho hợp lý.

- Các Hiệu trưởng các trường THPT phải nhận thức rõ tính cấp thiết

của đổi mới phương pháp dạy học đồng thời tuyên truyền cho tập thể sư

phạm thống nhất nhận thức đây là yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục là

điều kiện trực tiếp để nâng cao chất lượng giáo dục. Mặt khác cần coi đây là

thách thức là cơ hội phát triển vươn lên của mỗi cán bộ giáo viên công nhân

viên trong nhà trường.

- Các hiệu trưởng trường THPT cần thiết phải triển khai các hoạt động

như: Sưu tầm tài liệu hướng dẫn đổi mới phương pháp dạy học.Tìm tổ chức

hoặc người tư vấn hỗ trợ cho việc nâng cao kiến thức trình độ phát triển

ĐNGV. Tìm cho được một vài điển hình nhiệt tình tham gia đổi mới phương

pháp dạy học trong trường để kích thích phong trào. Tạo điều kiện cho giáo

viên có thành tích dạy tốt đi thăm quan hoặc đi dự các lớp tập huấn, bồi

dưỡng các dự án giáo dục của các tổ chức trong nước và quốc tế.

- Ban giám hiệu các trường THPT tạo cơ chế hỗ trợ các nguồn lực

khuyến khích và đáp ứng tối đa trong điều kiện có thể mọi yêu cầu của giáo

viên, xung phong đi đầu trong việc tự học tự bồi dưỡng phát triển chuyên

môn (Ví dụ: Hiệu phó phụ trách chuyên môn chọn một giáo viên tâm huyết

và có năng lực sư phạm làm mẫu trước từ đó kích thích mọi người tham gia

vào việc đổi mới phương pháp dạy học). Tổ chức cho giáo viên tham dự

cuộc thi giáo viên dạy giỏi hoặc đi thăm quan, học tập các điển hình tiên tiến78- Lãnh đạo Sở GD-ĐT, phòng giáo dục trung học Sở GD-ĐT, Ban

giám hiệu các trường THPT tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề về đổi mới

phương pháp dạy học đổi mới cách xác định mục tiêu bài học... Đẩy mạnh

hoạt động đào tạo bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất

lượng đội ngũ giáo viên. Nhấn mạnh và đề cao vấn đề tự học tự nghiên cứu

của giáo viên nhằm phát triển năng lực chuyên môn nâng cao bản lĩnh chính

trị, phẩm chất lối sống, để mỗi giáo viên thực sự là tấm gương sáng về đạo

đức, tự học và sáng tạo cho học sinh noi theo.

- Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn trường THPT: Tổ chức dự giờ,

đánh giá, rút kinh nghiệm nhân rộng điển hình, tích cực giao lưu học hỏi

kinh nghiệm các trường bạn chú ý bồi dưỡng giáo viên trẻ khuyến khích họ

tự học tự bồi dưỡng. Đồng thời thống kê phân loại mức độ đạt chuẩn của

ĐNGV trong trường. Bố trí giáo viên giỏi dạy điểm cho cho nhóm, tổ chuyên

môn cùng dự, kèm cặp hướng dẫn những giáo viên chưa đạt chuẩn về chuyên

môn nghiệp vụ

- Hỗ trợ, khích lệ giáo viên có sáng kiến kinh nghiệm sư phạm khuyến

khích giáo viên tiếp thu vận dụng các kinh nghiệm giáo dục tiên tiến.

- Hiệu trưởng trường THPT mời chuyên gia hay giảng viên Đại học

bồi dưỡng về lý luận day-học, các phương pháp dạy học theo hướng tích cực

hoá hoạt động nhận thức của học sinh đặc biệt là các kỹ năng sư phạm và

những yêu cầu (chuẩn) đối với kỹ năng sư phạm trong đó có thực hành kiểm

tra đánh giá. Có như vậy hiệu quả bồi dưỡng mới cao, các học viên được học

tập trau dồi cùng đồng nghiệp đồng thời được viết thu hoạch, họ sẽ hiểu sâu

hơn, nắm chắc hơn những công việc cần phải làm và vận dụng kiến thức đã

học vào thực tế dạy học cũng như giáo dục.

- Đối với từng giáo viên: Để nâng cao năng lực sư phạm người giáo

viên phải nắm chắc được hệ thống tri thức kỹ năng sư phạm và phải rèn

luyện những phẩm chất đặc trưng của nghề dạy học. Muốn vậy người giáo79viên phải tham gia tích cực vào các hoạt động chuyên môn như giảng dạy

viết sáng kiến kinh nghiệm dự giờ của đồng nghiệp, tham gia hội thảo

chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học, công tác chủ nhiệm.

Bồi dưỡng về ngoại ngữ:

Cần xác định hiểu biết và sử dụng được ngoại ngữ là một trong những

yêu cầu đối với người giáo viên. Đây là một yêu cầu cấp bách nhưng rất khó

khăn cần có sự hỗ trợ của nhà trường và sự nỗ lực cao của từng giáo viên.

Để đạt được hiệu quả cao trong việc bồi dưỡng ngoại ngữ cho giáo

viên, Hiệu trưởng nhà trường cần thực hiện:

- Tổ chức thường xuyên liên tục việc bồi dưỡng ngoại ngữ cho giáo

viên. Phải đưa việc học tập ngoại ngữ vào kế hoạch bồi dưỡng ngắn hạn, dài

hạn của nhà trường (Có thể giao cho nhóm ngoại ngữ của nhà trường hoặc

liên kết với trung tâm ngoại ngữ của Sở GD-ĐT hướng dẫn), đồng thời giáo

viên phải có kế hoạch học tập từ đầu năm

- Biểu dương, khen thưởng đối với giáo viên có kết quả học tập ngoại

ngữ cao.

Bồi dưỡng về tin học:

Trong những năm gần đây sự phát triển của công nghệ thông tin đã tác

động sâu sắc đến mọi lĩnh vực kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật và giáo

dục. Các trường THPT trên địa bàn huyên Tiền Hải đã và đang từng bước

đưa công nghệ thông tin vào quản lý (Quản lý điểm, hồ sơ...) cũng như giảng

dạy. Vì vậy việc bồi dưỡng tin học cho đội ngũ giáo viên là hết sức cần thiết.

Để đạt hiệu quả cao trong công tác bồi dưỡng tin học cho ĐNGV trong

nhà trường, Hiệu trưởng cần thực hiện các việc sau:

- Tổ chức các lớp học tại trường do các giáo viên có trình độ Đại học

tin học dạy và kèm cặp.

- Đầu tư trang thiết bị máy vi tính để giáo viên luyện tập kết hợp lý

thuyết với thực hành, từng bước đào tạo và cử giáo viên thi bằng A, B tại

trung tâm tin học của Huyện.80Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (113 trang)

×