1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

CHƯƠNG 3 BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN PHÚ XUYÊN, TỈNH HÀ TÂY

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.63 MB, 122 trang )


những thay đổi của quá trình này.

3.2. Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học

3.2.1. Nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng cho giáo viên và học

sinh trong nhà trường

Nâng cao ý thức giác ngộ chính trị về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư

tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức về quan điểm của Đảng, Nhà nước

ta về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển giáo dục của nước ta. Nâng

cao nhận thức của mỗi cá nhân về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, mục tiêu phát

triển giáo dục của nhà trường trong sự phát triển kinh tế - xã hội của địa

phương.

Bồi dưỡng lòng yêu nghề, lòng nhân ái, lương tâm nghề nghiệp, có

tinh thần trách nhiệm cao trong đào tạo thế hệ trẻ, làm việc có kỷ luật.

Tác động sâu sắc đến giáo viên, giúp họ nhận thức được tầm quan

trọng của hoạt động dạy học để từ đó không ngừng nâng cao chất lượng dạy

học.

Tổ chức thực hiện tốt các quy chế, quy định giáo dục, hưởng ứng các

chủ trương, các phong trào do ngành phát động.

Tổ chức cho CBGV học tập nắm bắt các chu trương chính sách của

Đảng, Nhà nước về giáo dục và đào tạo.

Giáo dục tư tưởng, đạo đức, lẽ sống cho giáo viên và học sinh thông

qua các hoạt động theo chủ đề giáo dục truyền thống của địa phương, của

trường.

Tổ chức cho giáo viên học tập, nắm bắt các chủ trương, chính sách

của Đảng, của Nhà nướcvề giáo dục và đào tạo.

Đội ngũ giáo viên là lực lượng nòng cốt quyết quyết định chất lượng

giáo dục, có nhiệm vụ to lớn trong việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho

mai sau, trong việc truyền tải đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng62đến thế hệ trẻ, đến với quần chúng nhân dân. Do đó nhà trường phải quan

tâm, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về chính trị, tư tưởng, chăm lo xây dựng

Đảng và các đoàn thể trong nhà trường.

Đầu năm học mới, nhà trường tổ chức cho cán bộ giáo viên học tập

chính trị, chính sách của Đảng, Nhà nước, học nhiệm vụ năm học mới.

Trong quá trình học tập, qua các lớp tập huấn, giáo viên phải viết thu

hoạch của bản thân, nêu được nhận thức mới để vận dụng trong công tác

giảng dạy của mình.

Nhà trường thường xuyên tổ chức mời các đồng chí ở Ban Tuyên

huấn của huyện, tỉnh về nói chuyệnvới giáo viên về tình hình kinh tế chính trị - xã hội của địa phương, giúp giáo viên hiểu hơn nữa về tình hình

mọi mặt nơi mình đang sống và làm việc.

Phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong là cái gốc của người thầy.

Nhà trường và Công đoàn tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động của

ngành: “Kỷ cương-Tình thương-Trách nhiệm”, “Mỗi giáo viên là một tấm

gương sáng cho học sinh noi theo” v.v. các phong trào “Dạy tốt-Học tốt”,

“Giỏi việc nước đảm việc nhà” v.v. Để từ đó mỗi giáo viên trong nhà

trường phải gương mẫu, có tinh thần làm chủ tập thể, giàu tình yêu thương

và trách nhiệm đối với học sinh, sống trung thực, giản dị, khiêm tốn, đoàn

kết dân chủ, lành mạnh tạo nên ý thức trách nhiệm của bản thân về nhiệm

vụ của mình và nhiệm vụ của nhà trường.

Chăm lo công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong nhà trường,

làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, kết nạp đoàn viên ưu tú vào Đảng,

có như thế mới phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo và tính tiên phong,

gương mẫu, chủ động sáng tạo của Đảng viên trong sự nghiệp trồng người.

Các cấp uỷ Đảng, ban cán sự phải coi sự phát triển Đảng trong đội ngũ giáo

viên, công tác xây dựng Đảng trong nhà trường là nhiệm vụ quan trọng,63thường xuyên. Kết hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị (Công đoàn,

Đoàn Thanh niên, Hội cha mẹ học sinh v.v.) trong việc giới thiệu những

quần chúng ưu tú.

3.2.2. Quản lý hoạt động dạy học của giáo viên

Trong công tác quản lý dạy học của giáo viên, các cấp lãnh đạo đặc

biệt là người Hiệu trưởng cần quan tâm tới quản lý hoạt động dạy của giáo

viên. Quản lý hoạt động dạy học của giáo viên bao gồm quản lý việc thực

hiện chương trình học, quản lý việc soạn giáo án, quản lý giờ lên lớp, quản

lý hoạt động kiểm tra đánh giá học sinh, quản lý hoạt động của tổ chuyên

môn.

3.2.2.1. Quản lý việc thực hiện chương trình dạy học

Trên giáo án cần xác định chính xác mục tiêu, yêu cầu, nội dung cơ bản,

phương pháp tối ưu cho từng bài, từng phần mục, đặc biệt quán triệt quan điểm

chỉ đạo luôn có tư tưởng đổi mới phương pháp dạy học. Chỉ đạo soạn giáo án

theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học trong tất cả các tổ chuyên môn.

Bài soạn có ghi ngày, tháng, năm, trình bày rõ ràng, khoa học, phản

ánh chính xác các bước và sự phối hợp giữa thầy và trò, thể hiện rõ ràng

nội dung công việc. Nội dung bài soạn phải gắn chặt với nội dung sách giáo

khoa, đồng thời có sự bổ sung liên hệ phù hợp với thự tế tình hình kinh tế

xã hội hội của địa phương và đất nước thực hiện tốt mục tiêu bài giảng.

Việc quản lý soạn giáo án thông qua các hoạt động kiểm tra đột xuất,

định kỳ, kiểm tra chéo của các tổ chuyên môn. Giáo án dạy tuần sau phải

được kiểm tra vào cuối tuần trước, phải có chữ ký của người kiểm tra mới

được thực hiện, được xếp loại và làm căn cứ đánh giá giáo án giáo viên cuối

tháng.

3.2.2.2. Quản lý giờ lên lớp của giáo viên64Giờ lên lớp của giáo viên là hoạt động trọng tâm của giáo viên trong

hoạt động đặc trưng của nhà trường, được quy định bởi phân phối chương

trình môn học. Giờ lên lớp diễn ra trong một thời gian quy định và đóng một

vai trò hết sức quan trọng, đó là hình ảnh thu nhỏ của quá trình giáo dục. Ở

đó có mặt tất cả các yếu tố của quá trình sư phạm, bộc lộ trình độ, kiến thức,

phương pháp của giáo viên, phản ánh ý thức trách nhiệm, phẩm chất của

người thầy, của trò, mối quan hệ giữa thầy và trò, thái độ của giáo viên đối

với công việc. Do đó quản lý giờ lên lớp được thực hiện với các mục đích:

- Bảo đảm thực hiện đúng nội dung phân phối chương trình, không

cắt xén, dồn ép để tạo sự ổn định cho giờ lên lớp.

- Giáo viên thực hiện kỉ luật giờ lên lớp của thầy và trò, giữa giờ lên

lớp được ổn định, đầy đủ, điều kiện yếu tố sư phạm.

- Đảm bảo quy chế của giờ lên lớp trong các khâu: soạn, giảng, kiểm tra,

đánh giá, chấm chữa và khả năng sử dụng các trang thiết bị, đồ dùng dạy học.

- Quản lý giờ lên lớp là thực hiên tốt một phần chế độ kiểm tra của

Ban Giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn đối với đội ngũ giáo viên.

- Đúc kết và phổ biến các kinh nghiệm giảng dạy và học tập, quản lý

việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học trong các môn học.

- Quản lý việc tổ chức bồi dưỡng đối với học sinh, giáo viên trong

giờ lên lớp, đảm bảo có kế hoạch, có chất lượng, mang tính hiện thực đồng

thời được rút kinh nghiệm có hiệu quả.

- Phản ánh việc xây dựng thời khoá biểu có tính sư phạm, tính khoa

học cao. Như vậy, việc quản lý giờ lên lớp của giáo viên là quản lý cơ bản

toàn bộ quá trình sư phạm trong nhà trường, dẫn dắt mục tiêu của nhà

trường đi đúng quỹ đạo đã vạch ra.

- Quản lý việc kiểm tra, đánh giá của giáo viên đối với học sinh

bằng nhiều biện pháp:65+ Quản lý việc ra các đề kiểm tra và đáp án cho điểm, đảm bảo tính

khoa học, trọng tâm phù hợp với các đối tượng.

+ Việc thực hiện các quy chế trong kiểm tra, đảm bảo tính nghiêm

túc công bằng cho học sinh làm bài.

+ Việc chấm, chữa bài và cho điểm, số đầu điểm của các môn học.

+ Quản lý sổ điểm, sổ đầu bài, và các chế độ cho điểm, vào điểm

hàng tháng.

+ Việc kiểm tra được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục bởi

Ban giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn, bảo đảm việc kiểm tra đúng

thực chất và có tính sư phạm cao. Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động

“Hai không” của Bộ Giáo dục-Đào tạo

3.2.2.3. Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn

Tổ chức các hoạt động chuyên đề, sinh hoạt tổ, tổ chức các bài soạn

mẫu, giờ dạy mẫu, cử giáo viên thực hiện các bài soạn chung, lên kế hoạch

dự giờ hàng tuần, tổ chức có hiệu quả, đặc biệt quán triệt quan điểm chỉ

đạo đổi mới phương pháp dạy học.

Việc thực hiện kế hoạch, các hoạt động sư phạm định kỳ hàng tuần,

hàng tháng. Học kỳ và năm học, các mục tiêu và các phương pháp triển khai,

người thực hiện, tiến độ các công việc, chỉ tiêu phải đạt được từng giai đoạn.

Lập kế hoạch phối hợp cùng nhà trường, công đoàn tổ chức các đợt

phát động thi đua, hội giảng, bồi dưỡng chọn giáo viên giỏi, xây dựng giáo

viên điển hình, động viên khuyến khích giáo viên đăng ký tham gia phấn đấu

các danh hiệu thi đua tạo phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong toàn trường.

Chỉ đạo xây dựng một câu lạc bộ nhỏ, nơi mà mỗi giáo viên có thể

nói lên chính kiến, bày tỏ quan điểm, kinh nghiệm giảng dạy, những vấn đề

kiến thức mới mẻ v.v. tạo nên sự sinh hoạt đa dạng, phong phú phục vụ tốt

nhiệm vụ dạy học, giáo dục trong nhà trường.663.2.3. Tổ chức, quản lý hoạt động học của học sinh

- Nhà trường chú trọng phân lớp theo quan điểm chia đều học sinh

về các mặt: trình độ học lực, xếp loại đạo đức, nam, nữ, địa bàn cư trú,

đoàn viên v.v. tạo nên sự cân bằng về chất lượng và các mặt khác của lớp.

- Một trong những vấn đề trọng tâm hiện nay là giáo dục mục đích,

động cơ, thái độ học tập cho học sinh, khắc phục triệt để lề lối học tập ỷ lại,

tự ti, thiếu ý chí vươn lên.

- Ngay từ ngày đầu năm học ổn định đội ngũ giáo viên chủ nhiệm

các lớp, qua phiếu điều tra đầu năm, giáo viên chủ nhiệm nghiên cứu hồ sơ,

trên cơ sở đó ổn định tổ chức lớp, chọn cho được đội ngũ cán bộ, cán sự,

cán bộ đoàn của lớp là những học sinh có trách nhiệm, có thành tích cao

trong học tập và rèn luyện có năng lực tổ chức và thực hiện nhiệm vụ.

- Thường xuyên giao ban cùng tổ chủ nhiệm, nắm bắt kịp thời các

diễn biến về quá trình học tập của học sinh, những nảy sinh, để kịp thời uốn

nắn, điều chỉnh xử lý, phối hợp cùng giáo viên chủ nhiệm quản lý về mọi

mặt. Cần cho học sinh học tập nội qui từ ngày đầu năm học và có bản cam

kết thực hiện, có chữ ký của phụ huynh.

- Lập cho được hệ thống hoạt động đồng bộ trong đội ngũ giáo viên,

cùng nhau đồng nhất thực hiện nhiệm vụ năm học, có những ý kiến đóng

góp bổ sung, hỗ trợ nhau trong việc quản lý học sinh về mọi mặt.

- Giáo viên chủ nhiệm lớp cần phải tổ chức các nhóm học tập từ 4-5

học sinh theo đặc điểm gần nhau, trong mỗi nhóm đều có những học sinh

khá, giỏi nhằm tạo điều kiện cho các em giúp đỡ nhau về phương pháp

trong học tập, kiểm tra đánh giá bổ sung phần kiến thức mà bạn chưa hiểu,

quán triệt không để cho các em làm bài thay, học hộ.

- Quản lý lớp trực tiếp là giáo viên bộ môn thông qua giờ dạy của67mình, cuối mỗi giờ hướng dẫn các em cách học và làm bài tập ở nhà, lưu ý

vấn đề trọng tâm, có thể hướng dẫn xem trước bài giảng ngày hôm sau.

Nhất thiết phải dành thời gian kiểm tra bài cũ trong một thời gian phù hợp

nhất định trong giờ học và các vấn đề cho học sinh chuẩn bị trước, cần đưa

việc này vào nề nếp. Bài kiểm tra 15 phút, 45 phút phải đúng trọng tâm,

phù hợp và đảm bảo học sinh làm bài tự giác, độc lập và có hiệu quả cao.

Những bài kiểm tra 45 phút hoặc 90 phút phải được lưu giữ tại Ban Giám

hiệu, để theo dõi kiểm tra và tránh trường hợp nâng, hạ điểm.

- Đề cao khả năng học tập của học sinh, cần kiên quyết thực hiện

đúng tinh thần “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích

trong giáo dục” và “Hai không với 4 nội dung”. Chỉ đạo việc kiểm tra,

đánh giá triệt để khắc phục việc vi phạm qui chế thi, kiểm tra từ đó khắc

phục được căn bệnh trầm kha của giáo dục, nâng cao được ý chí học tập

của học sinh, chỉ đạo thay đổi cách chọn nội dung kiểm tra đánh giá để

tránh học tủ học lệch, coi trọng yêu cầu kĩ năng vận dụng và suy luận.

Kiểm tra vừa sức học trò trên cơ sở chuẩn bị kiến thức, cần bổ sung một số

hình thức kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập của học sinh theo phương

pháp trắc nghiệm với nội dung thích hợp để học sinh cùng được tham gia

đánh giá.

- Chú trọng đặc biệt tới công tác chỉ đạo xây dựng đội ngũ tự quản

học sinh, giao cho Đoàn thanh niên đặc trách quản lý về nề nếp cho các lớp

học tập truy bài kiểm tra việc học và làm bài ở nhà của thành viên trong tổ.

Đội ngũ sao đỏ, đoàn đội cần tự quản tốt trong 15 phút truy bài, chấm điểm

thi đua giữa các tổ, lớp giúp các em có ý thức học tập tốt hơn, đồng thời

động viên tập thể, cá nhân có ý thức tốt, uốn nắn kịp thời những hành vi

chưa tốt.

- Phối kết hợp cùng hội phụ huynh, hướng dẫn phụ huynh quản lý68việc học ở nhà và theo kết quả học tập của con em mình. Gia đình cần phối

hợp với nhà trường thực hiện tốt bốn việc sau:

+ Giành thời gian quản lý tốt việc tự học của các em ở nhà

+ Sát sao theo dõi việc học tập của con em mình ở lớp thông qua các

kênh thông tin: sách vở, sổ liên lạc, trao đổi thường xuyên với giáo viên

chủ nhiệm và giáo viên bộ môn, bạn bè của con em mình.

+ Giám sát chặt chẽ các mối quan hệ của các em, quản lý thời gian ở

nhà của các em.

+ Động viên, khuyến khích kịp thời tạo cơ hội học tập đúng đắn cho

các em, tạo điều kiện cho các em học tập.

Đối với vấn đề quản lý dạy học học của học sinh, người Hiệu trưởng

cần chia đối tượng ra để quản lý cho rõ ràng và khoa học:

- Đối với đối tượng học sinh đầu cấp: chất lượng đầu vào của học

sinh thấp, sau khi duyệt, thông báo kết quả đầu vào nhà trường bố trí phụ

đạo chương trình cơ bản cho các em chuẩn bị cho các em bước vào đầu

năm học THCS được tự tin và nhiệt tình trong học tập hơn.

- Đối với học sinh khá, giỏi: nhà trường có kế hoạch cho các em

được bồi dưỡng chuyên sâu, nâng cao kiến thức, hướng dẫn các em sử

dụng các loại sách tham khảo để các em tự học, tự nghiên cứu, tạo điều

kiện cho các em tham gia đội tuyển học sinh giỏi các cấp. Mỗi giáo viên có

kế hoạch giảng dạy một chuyên đề nâng cao cho đội ngũ học sinh này.

- Quản lý học sinh yếu, kém: thường xuyên liên lạc, trao đổi, bàn bạc

cùng phụ huynh kết hợp giáo dục. Nhà trường có kế hoạch phụ đạo cho các

em với các yêu cầu thấp hơn, các bài giảng cụ thể giúp các em nhận thức

nhanh hơn, động viên các em từng bước vươn lên trong học tập và thành

lập các nhóm học tập để các em giúp nhau cùng tiến.

- Qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp.69- Thường xuyên tổ chức và tổ chức tốt hoạt động ngoại khoá ở các

bộ môn, nói chuyện ngoại khoá, hội vui khoa học, hái hoa dân chủ, ra báo

tường học tập, thường xuyên nêu tấm gương tốt trong học tập và đạo đức

trên đài truyền thanh của trường.

Nhà trường chỉ đạo các hoạt động có ý nghĩa thực tiễn, thiết thực,

được chuẩn bị có tính giáo dục cao, nội dung hoạt động gắn liền với bài

học dựa trên ba yếu tố: nhận thức, kĩ năng, thái độ, gắn hoạt động chuyên

môn trí thức khoa học với thực tế cuộc sống, cho học sinh cập nhật với nội

dung kiến thức mới và hiểu biết hơn về cuộc sống.

Giáo dục hướng nghiệp: Nhà trường cần làm tốt việc định hướng nghề

nghiệp và quản lý tổ chức tốt chương trình học nghề của học sinh đúng quy

chế, thiết thực và hiệu quả đảm bảo nguyên tắc dạy học : “Học đi đôi với

hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã

hội”, cho học sinh phát triển toàn diện, đáp ứng mục tiêu của giáo dục.

3.2.4. Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học

Việc đổi mới phương pháp dạy học trước hết là nhằm nâng cao nhận

thức của giáo viên về các phương pháp dạy học, những ưu điểm, nhược

điểm của từng phương pháp để rút kinh nghiệm và chọn ra phương pháp

phù hợp với nội dung bài dạy, với đối tượng học sinh dưới hình thức bồi

dưỡng chuyên đề về phương pháp dạy học cho giáo viên.

Trang bị và phổ biến các tài liệu hướng dẫn dạy học và soạn giáo án

thể hiện được phương pháp dạy học mới.

Tổ chức nghiên cứu có hệ thống các kinh nghiệm thực tiễn, khái

quát hoá và phổ biến rộng rãi đến giáo viên. Giúp giáo viên hình thành

phương hướng đổi mới phương pháp hiện nay và tự ý thức được nhu cầu

cần đổi mới phương pháp dạy học.

Để đổi mới phương pháp dạy học cần hướng dẫn giáo viên chú ý đến70đối tượng dạy học về các mặt sau:

- Trình độ kiến thức hiện có của học sinh, đặc điểm nhận thức của

học sinh, khả năng và điều kiện làm việc cụ thể. Điều đáng chú ý không

phải là những điều cần phải học đều thú vị, mà cả những vấn đề học sinh

không thích nhưng cần thiết cho cuộc sống, vì thế mà phải lĩnh hội nó bằng

sức mạnh và ý chí. Vì vậy, không nên quá đề cao những mong muốn, sở

thích cá nhân của học sinh, nhất là đối với những học sinh chưa đủ trình độ

để lựa chọn độc lập những nội dung học tập.

- Triển khai cho giáo viên nghiên cứu kỹ nội dung bài dạy vì nội

dung bài quyết định đến việc lựa chọn phương pháp phù hợp. Ngoài ra cần

chú ý đến đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh, cơ sở vật chất, trang thiết

bị dạy học hiện có của nhà trường.

- Củng cố và tăng cường các phương pháp chuyên môn nhằm phát

triển tính tự giác của học sinh trong quá trình học tập, chuẩn bị cho học

sinh bước vào cuộc sống hoặc tiếp tục học lên cao hơn nữa.

- Tập huấn và hướng dẫn giáo viên sử dụng những ưu điểm của các

phương pháp dạy học truyền thống: thuyết trình gợi mở, vấn đáp , phương

pháp sử dụng SGK, tài liệu tham khảo, phương pháp trực quan và khắc

phục những nhược điểm của phương pháp này sau đó cùng nhau trao đổi và

phổ biến cho toàn hội đồng sư phạm nhà trường.

Các tổ chuyên môn nghiên cứu trao đổi, bàn bạc về phương pháp dạy

một số bài khó trong chương trình, mời các chuyên gia về phương pháp đến

dự và chuyền đạt kinh nghiệm.

Tích cực sử dụng các đồ dùng dạy học và trang thiết bị dạy học đã

có, và cần lưu ý: lựa chọn thiết bị và xác định phương pháp sử dụng khoa

học, thích hợp sao cho các thiết bị được sử dụng phải góp phần tích cực hoá

quá trình nhận thức và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh. Tránh tình71trạng sử dụng tuỳ tiện các đồ dùng dạy học vì không những không đem lại

hiệu quả mong muốn mà còn làm lãng phí thời gian, nguyên vật liệu và phá

vỡ cấu trú của quá trình dạy học và đặc biệt là ảnh hưởng đến việc lựa chọn

phương pháp dạy học sao cho phù hợp với bài dạy và học sinh từ đó dẫn

đến kết quả thấp trong giáo dục và không đạt được nhiệm vụ của năm học.

Đổi mới phương pháp dạy học cùng với việc xây dựng các tiêu

chuẩn trong quản lý hoạt động dạy học và hoạt động học của học sinh,

cũng như thay đổi phương pháp kiểm tra đánh giá.

Thành lập ban chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học gồm có: Phó

hiệu trưởng phụ trách chuyên môn là trưởng ban, các thành viên là các tổ

trưởng chuyên môn và một số giáo viên có năng lực và kinh nghiệm sử

dụng các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực học tập của học sinh.

Ban giám hiệu nhà trường có nhiệm vụ tạo điều kiện cho Ban chuyên môn

từ việc xây dựng kế hoạch thực hiện sát thực tế và điều kiện cơ sở vật chất

của nhà trường, đến việc tạo nguồn nhân lực cho Ban chuyên môn hoàn

thành tốt nhiệm vụ.

- Tổ chức cho giáo viên tìm kiếm xu hướng dạy học tích cực, tọa

đàm, trao đổi, rút kinh nghiệm và có báo cáo thu hoạch; mời chuyên gia về

nói chuyện, dạy giờ dạy mẫu; tham quan, giao lưu học tập, tham khảo tài

liệu nhằm tiếp cận nắm bắt và thực hiện các phương pháp dạy học hiện

đại.

- Tổ chức cho một số giáo viên có kinh nghiệm tiến hành xây dựng

giáo án mẫu ở một số bài giảng ở từng bộ môn, dạy thí điểm theo phương

pháp mới, thực hiện rút kinh nghiệm, tạo ra bài học sâu sắc cho đội ngũ

giáo viên ở tất cả các môn.72Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (122 trang)

×