1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

CHƯƠNG 3 BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG THPT THANH OAI B GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.72 MB, 125 trang )


CHƯƠNG 3

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG THPT THANH OAI B

GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

3.1. Nguyên tắc lựa chọn phương pháp

3.1.1. Tính khoa học

Các biện pháp quản lý HĐGDNGLL của cán bộ quản lý cần phải được

xây dựng dựa trên các cơ sở khoa học, đặc biệt là khoa học quản lý, vận dụng

các thành tựu của nhiều ngành khoa học khác nhau như: Tâm lý học, Giáo

dục học, Xã hội học, Điều khiển học... Nguyên tắc này đòi hỏi phải đảm bảo

tính hệ thống và tính tổng hợp trong quá trình xây dựng và tổ chức các biện

pháp quản lý HĐGDNGLL

3.1.2. Tính pháp lý

Muốn tổ chức HĐGDNGLL có chất lượng và hiệu quả cao, thì người

cán bộ quản lý và toàn thể giáo viên, nhân viên trong các nhà trường phải có

nhận thức đầy đủ về các hoạt động này. Đó là: Vị trí, nhiệm vụ, nội dung, các

nguyên tắc tổ chức hoạt động… Phải vận dụng nhuần nhuyễn lý luận về

HĐGDNGLL phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của từng trường, từng lớp,

từng giai đoạn khác nhau. Phải tuân thủ các quy định của Nhà nước, Chính

phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo về HĐGDNGLL, cụ thể trong Luật Giáo dục,

Điều lệ nhà trường và các chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quản lý giáo dục, quản lý nhà trường là tập trung vào các hoạt động giáo

dục học sinh trong nhà trường, trong đó có HĐGDNGLL. Phối hợp các lực

lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường là để trang bị tri thức, hình thành và

phát triển toàn diện nhân cách cho học sinh.

3.1.3.Tính kế thừa

Các biện pháp quản lý và tổ chức HĐGDNGLL ở trường phổ thông là sự

vận dụng các phương pháp và hình thức giáo dục khác nhau. Các biện pháp

đề xuất phải mang tính kế thừa vì nó là truyền thống, là sự đi trước và tiếp

67bước theo sau, dựa trên cơ sở rút kinh nghiệm quản lý ở trường THPT Thanh

Oai B trong những năm qua.

3.1.4.Tính phù hợp và khả thi

Các biện pháp quản lý HĐGDNGLL phải phù hợp với thực tiễn hoạt

động của các nhà trường THPT hiện nay. Đảm bảo được sự tham gia của toàn

thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng xã hội trong việc tổ chức,

thực hiện các HĐGDNGLL. Các biện pháp này phải được áp dụng hiệu quả ở

các nhà trường THPT. Đồng thời, các biện pháp quản lý HĐGDNGLL phải

góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Thông qua các

HĐGDNGLL giúp các em học sinh học tập các môn học khác có hiệu quả

hơn. Đưa nhà trường trở thành trường có chất lượng giáo dục cao, liên tục đạt

các danh hiệu thi đua cấp thành phố.

3.1.5. Tính thực tiễn

Từ phân tích thực trạng quản lý HĐGDNGLL ở trường THPT Thanh

Oai B, thông qua bộ phiếu xin ý kiến các đối tượng khảo sát, qua thực tiễn

quản lý và tổ chức thực hiện chương trình HĐGDNGLL ở trường THPT

Thanh Oai B đề xuất các biện pháp quản lý HĐGDNGLL sao cho phù hợp

với thực tiễn giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

3.2. Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở

trường THPT Thanh Oai B

3.2.1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, đặc biệt là nâng cao nhận

thức và ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ lớp và học sinh về việc tham

gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Phân tích thực trạng cho thấy, một bộ phận không nhỏ cán bộ, giáo viên

chưa nhận thức được vai trò, nhiệm vụ của HĐGDNGLL, từ đó dẫn đến thái

độ thờ ơ lẩn tránh việc tham gia. Muốn quản lý và tổ chức tốt HĐGDNGLL

thì Nhà trường phải tuyên truyền, giải thích để toàn bộ cán bộ, giáo viên hiểu

một cách sâu sắc về HĐGDNGLL. Cần phải cho mọi người thấy rằng việc tổ

chức HĐGDNGLL không phải chỉ là của CBQL, Đoàn thanh niên hay của

68riêng ai mà là việc làm bắt buộc của tập thể giáo viên tham gia quản lý tổ

chức ngoài những giờ lên lớp dạy văn hoá. Bên cạnh việc tuyên truyền Nhà

trường cần phải đưa vào tiêu chuẩn thi đua việc tham gia vào HĐGDNGLL

đối với giáo viên. Chỉ khi nào có sự tích cực của tập thể giáo viên thì

HĐGDNGLL mới thực sự có chất lượng và hiệu quả cao.

Trường THPT Thanh Oai B nằm trên địa bàn kinh tế - xã hội chưa phát

triển, nên tâm lý chung của cán bộ giáo viên là chỉ cần tập trung vào học tập

trên lớp để có kết quả cao còn các hoạt động khác (kể cả HĐGDNGLL) chỉ là

phụ trợ, chính vì vậy cán bộ giáo viên chưa coi trọng HĐGDNGLL.

Để cán bộ, giáo viên nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng của

HĐGDNGLL thì trước hết Nhà trường mà đứng đầu là Hiệu trưởng phải hiểu

rõ được mục đích, nhiệm vụ của trường THPT, mối quan hệ của nhà trường

với các cơ quan đoàn thể ngoài xã hội. Mối quan hệ của các tổ chức trong nhà

trường với các đoàn thể theo ngành dọc. Đầu mỗi năm học, Hiệu trưởng phải

tổ chức cho cán bộ, giáo viên học tập nhiệm vụ năm học, trong đó có nội

dung HĐGDNGLL (cung cấp tài liệu về HĐGDNGLL và tổ chức thảo luận

trong các tổ chuyên môn). Trong các cuộc họp hàng tháng của Hội đồng sư

phạm nhà trường, Hiệu trưởng cần phổ biến, thống nhất mục đích yêu cầu, nội

dung của các chủ điểm hoạt động trong tháng cho các bộ phận và cá nhân một

cách cụ thể. Có như vậy giáo viên sẽ hiểu được mục đích yêu cầu của hoạt

động và trách nhiệm của cá nhân trong tổ chức hoạt động này.

Khi tuyển dụng giáo viên, nhân viên cần phải cung cấp đầy đủ thông tin

cho họ về cơ chế quản lý của nhà trường, quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ

khi về công tác tại trường. Nói rõ những thuận lợi, khó khăn của nhà trường.

Với mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn

diện, có tri thức, có đạo đức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành

với lý tưởng độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, hình thành nhân cách, phẩm

chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Như vậy, học sinh đến trường không chỉ học văn hoá mà còn phải học tập và

69rèn luyện toàn diện, đặc biệt là phải tham gia hoạt động tập thể, thông qua các

hoạt động này các em mới thể hiện bản thân, khẳng định được chính mình.

Hoạt động là hệ thống những hành vi, những ứng xử có những động cơ

thúc đẩy nhằm một mục đích nhất định, do đó giáo dục là tổ chức và hướng

dẫn hoạt động của trẻ.

Nói và viết được xem là hai thứ ngôn ngữ khác nhau. Thông qua

HĐGDNGLL học sinh được phát triển về ngôn ngữ nói (giao tiếp), phát triển

về khả năng diễn xuất, khả năng ứng khẩu. Chính sự tác động qua lại của con

người trong giao tiếp mới là nhân tố quan trọng hàng đầu của sự hình thành

và phát triển nhân cách. Thông qua HĐGDNGLL các em được rèn luyện và

khẳng định mình. Chính vì vậy, có thể nói HĐGDNGLL có vai trò quan trọng

trong giáo dục học sinh, nhằm điều chỉnh và định hướng quá trình giáo dục

toàn diện đạt hiệu quả.

HĐGDNGLL là hoạt động rèn luyện cho các em kỹ năng tự quản, kỹ

năng tổ chức, kỹ năng điều khiển. Ngoài ra HĐGDNGLL còn giúp các em kỹ

năng lập kế hoạch, áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn để giải quyết công

việc, xử lý các tình huống có thể gặp trong đời sống hàng ngày.

Muốn nâng cao nhận thức cho học sinh và đặc biệt là đội ngũ cán bộ lớp

về HĐGDNGLL chúng ta cần phải:

+ Làm cho giáo viên, giáo viên chủ nhiệm lớp hiểu được vai trò, nhiệm

vụ của mình và vai trò của HĐGDNGLL trong việc hình thành nhân cách học

sinh bởi vì điều này làm cho họ có trách nhiệm trong việc tổ chức các hoạt

động của lớp mình. Việc tổ chức HĐGDNGLL hiện nay thường được phó

mặc cho cán bộ lớp, cán bộ Đoàn. Những hoạt động tập thể của nhà trường,

nếu không có sự tham gia của đội ngũ GVCN thì chất lượng của các hoạt

động này sẽ không được như mong muốn. Chính vì vậy, nhận thức đầy đủ của

đội ngũ GVCN là rất quan trọng.

+ Giáo viên chủ nhiệm cần phải chăm lo xây dựng lớp thành một tập thể

đoàn kết, nhất trí, biết tự quản lý các công việc của tập thể lớp, bởi tập thể lớp

70là môi trường, là phương tiện trực tiếp tác động tới sự phát triển nhân cách nói

chung và tài năng nói riêng của học sinh. Sức mạnh của tập thể lớp là sức

mạnh tổng hợp của các thành viên trong lớp. Vì vậy GVCN phải xây dựng

lớp mình thành một tập thể tiên tiến, biết tổ chức, biết điều khiển, quản lý

đánh giá kết quả hoạt động của mỗi thành viên. Do đó, GVCN phải tổ chức

bộ máy tự quản của lớp, bao gồm: Lớp trưởng, các lớp phó, các tổ trưởng, cán

sự bộ môn. Quy định rõ nhiệm vụ của từng thanh viên ban cán sự:

- Lớp trưởng: tổ chức theo dõi hoạt động tự quản của lớp (dưới sự chỉ

đạo cố vấn của GVCN) ở các tiết sinh hoạt tập thể lớp hàng tuần, hàng tháng,

các cuộc hội ý cán bộ lớp, các hoạt động giáo dục theo quy mô lớp. Có trách

nhiệm quản lý lớp trong mọi hoạt động tập thể, nhận xét đánh giá kết quả thi

đua các mặt của lớp hàng tháng, từng đợt thi đua, cả năm học.

- Lớp phó phụ trách học tập: Tổ chức điều khiển các hoạt động tự quản

của lớp, tổ chức các câu lạc bộ học tập theo chủ đề, tổ chức thi tìm hiểu giải

đáp thắc mắc trong học tập, đề xuất với GVCN, giáo viên bộ môn về kế hoạch

học tập, tổ chức trao đổi kinh nghiệm học tập. Phụ trách các tổ trưởng, các

cán sự Môn học, hoạt động tự học, có kế hoạch giúp các bạn học kém, tổ chức

các câu lạc bộ môn học .

- Lớp phó phụ trách lao động: Nhận nhiệm vụ, tổ chức phân công, điều

khiển các buổi lao động, vệ sinh lớp, nhận xét đánh giá kết quả hàng tháng,

tổng hợp kết quả báo cáo cho lớp trưởng.

- Lớp phó phụ trách văn thể: Điều khiển các hoạt động văn hoá, văn

nghệ, thể dục thể thao của lớp, nhận xét đánh giá trước lớp và báo cáo kết quả

cho lớp trưởng.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho tổ trưởng, tổ phó và các cán sự môn học

Khi học sinh được phân công nhiệm vụ cụ thể, các em sẽ biết mình cần

phải làm gì và có trách nhiệm đối với công việc được giao.

Sau khi đã hình thành bộ máy tự quản của lớp, giáo viên chủ nhiệm cần

hướng dẫn công việc cụ thể, ghi chép sổ công tác ... Làm tốt công việc này là

71đã giúp các em làm việc một cách khoa học, ghi nhận xét đánh giá về một tập thể

hay một cá nhân đều có số liệu cụ thể. Đây là căn cứ để các tổ tự đánh giá hạnh

kiểm của các thành viên trong tổ cuối mỗi đợt thi đua, cuối kỳ và cuối năm.

Giáo viên chủ nhiệm cần có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tự quản

về nhận thức (ý thức được vị trí, vai trò, nhiệm vụ của từng học sinh trong tập

thể). Bồi dưỡng về nội dung, phương pháp làm việc thông qua các hoạt động

thực tiễn nhằm phát huy năng lực tự quản, tính sáng tạo của các em. Tạo điều

kiện tốt nhất để đội ngũ này có điều kiện làm việc tốt nhất, giúp các em khắc

phục khó khăn, động viên kịp thời những cố gắng, bảo vệ, xây dựng và phát

triển uy tín của cán bộ lớp đối với tập thể, tuyệt đối không được tạo ra sự đối

đầu giữa các thành viên trong tập thể đối với đội ngũ tự quản. Thực tế cho

thấy kết quả giáo dục của GVCN phụ thuộc vào một phần năng lực uy tín của

đội ngũ cán bộ lớp. Đội ngũ cán bộ lớp có năng lực tổ chức và quản lý, có uy

tín và gương mẫu mọi mặt với tập thể lớp bao nhiêu thì hoạt động giáo dục

có hiệu quả bấy nhiêu. Bởi vậy việc lựa chọn, xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ

tự quản để điều hành mọi hoạt động của tập thể là hết sức quan trọng.

Giáo viên chủ nhiệm cần xây dựng kế hoạch chủ nhiệm trước khi nhận

lớp. Kế hoạch của GVCN được bắt đầu từ khâu tìm hiểu học sinh thông qua:

Sổ điểm, sổ ghi đầu bài của năm cũ, giáo viên chủ nhiệm lớp cũ, giáo viên bộ

môn đã từng dạy ở lớp... Có kế hoạch tiếp xúc với học sinh để định hình ra

Ban cán sự lớp thông qua việc tìm hiểu học sinh trong lớp . Khi đã có đội ngũ

tự quản tốt thì việc triển khai kế hoạch của nhà trường, của Đoàn thanh niên

và của lớp sẽ nhanh chóng và có hiệu quả hơn. Giáo viên chủ nhiệm sau khi

xây dựng kế hoạch tổ chức HĐGDNGLL theo ý đồ của mình, cần phải tổ

chức HĐGDNGLL theo một quy trình gồm 3 bước sau:

- Tập thể học sinh tự xây dựng kế hoạch trên cơ sở có sự cố vấn của GVCN.

- Thực hiện kế hoạch hoạt động.

- Rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả.72Tuỳ từng thời điểm, nhà trường chọn nội dung phù hợp. Căn cứ vào nội

dung cụ thể GVCN giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ lớp cho phù hợp nội

dung. Điều quan trọng là phải kích thích đội ngũ cán bộ lớp và toàn thể học

sinh hứng thú tham gia vào các HĐGDNGLL. Để động viên các em cán bộ

lớp nhà trường cần phải có các hình thức khen thưởng. Có thể tổ chức cho các

em có thành tích hoạt động tốt đi tham quan, dã ngoại từ đó các em thấy mình

càng phải có trách nhiệm hơn với lớp, với trường.

3.2.2. Xây dựng chương trình và kế hoạch HĐGDNGLL phù hợp với điều

kiện nhà trường, địa phương

 Yêu cầu của xây dựng kế hoạch:

Xây dựng kế hoạch là điểm khởi đầu cho một chu trình khoa học mà

người quản lý nào cũng phải thực hiện. Quản lý HĐGDNGLL cũng phải bắt

đầu từ việc xây dựng kế hoạch chung của Nhà trường, được hội đồng giáo dục

bàn bạc và thông qua thông qua vào đầu năm học. Qua phân tích thực trạng

quản lý ở chương 2 cho thấy, việc xây dựng kế hoạch HĐGDNGLL chưa

được quan tâm ở các trường, đa số hoạt động theo tình huống và sự chỉ đạo

của cấp trên và chỉ xây dựng một số chỉ tiêu cần đạt cho một vài hoạt động.

Vì vậy, nhà trường cần xây dựng kế hoạch năm cho HĐGDNGLL.

Yêu cầu đối với việc xây dựng kế hoạch HĐGDNGLL:

- Xây dựng kế hoạch thực hiện HĐGDNGLL theo phân phối chương

trình do Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT quy định.

- Kế hoạch phải được xây dựng phù hợp với điều kiện cụ thể của từng

trường, đáp ứng được nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giáo dục của từng

năm học và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương.

- Phải có kế hoạch, lịch hoạt động cho toàn trường, cho từng khối lớp,

cho từng thời kỳ tiến tới ổn định thành nền nếp.

- Có kế hoạch hoạt động đều đặn, cân đối từ đầu năm cho đến cuối năm

học và trong hè.

- Có lịch hoạt động hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và học kỳ.

73- Có phân phối chương trình từng tiết cụ thể cho từng chủ đề, từng bài

dạy theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT. Bố trí đảm bảo phải đủ thời gian 4 tiết/

tháng theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT.

- Kế hoạch HĐGDNGLL phải được xây dựng trên cơ sở kế hoạch của

nhà trường, trong mối quan hệ với các hoạt động khác như: kế hoạch dạy và

học, kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất...

 Xây dựng lịch hoạt động thành nền nếp theo thời gian:

* Hoạt động hàng ngày: Duy trì nền nếp.

- Ở lớp:

+ Trực nhật: Vệ sinh trường, lớp, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh.

+ Sinh hoạt 15 phút đầu giờ: truy bài, đọc báo Đoàn...

- Nhà trường:

+ Thể dục giữa giờ, văn nghệ tập thể.

+ Bảng tin hàng ngày.

* Hoạt động hàng tuần:

- Ở lớp:

+ Sinh hoạt lớp, sinh hoạt chi đoàn

+ Sơ kết hàng tuần, phát động thi đua, phổ biến công việc.

+ Văn nghệ, trò chơi, thảo luận chủ đề, trạnh luận những vấn đề

học sinh quan tâm...

- Nhà trường:

+ Sinh hoạt dưới cờ: Chào cờ đầu tuần, tổ chức hoạt động theo

chủ điểm giáo dục, giao lưu khách mời, văn nghệ, thời sự...

+ Phát thanh tuyên truyền theo các chủ đề: Phòng chống ma tuý,

an toàn giao thông, bảo vệ môi trường...

+ Sinh hoạt câu lạc bộ: văn nghệ, thể thao, ngoại khoá bộ môn...

* Hàng tháng:

- Tổ chức sinh hoạt theo chủ đề hàng tháng, kỷ niệm các ngày lễ, kỷ

niệm ngày lịch sử.

74- Tổ chức thi tìm hiểu về thân thế sự nghiệp của 51 khoa bảng trên đất

Thanh Oai – Hà Nội, đặc biệt là tìm hiểu thân thế sự nghiệp của Lưỡng quốc

Trạng nguyên Nguyễn Trực – Thôn Bối khê - huyện Thanh Oai – T.P Hà Nội.

- Tổ chức thi tìm hiểu về các nghề truyền thống trên đất Thanh Oai: nghề

Nón làng Chuông, nghề làm Quạt giấy Vác, nghề tạc tượng gỗ Vũ Lăng, nghề

Ẩm thực chả giò Ước Lễ, nghề điêu khắc Dư Dụ, nghề Kim khí Thanh Thuỳ ...

- Tổ chức ngày hội truyền thống.

- Công tác lao động xã hội: lao động công ích, hoạt động về nguồn, từ

thiện...

- Biểu diễn văn nghệ, thi đấu thể thao, thi vẽ tranh...

- Tổ chức cắm trại, tham quan du lịch...

* Học kỳ: Sơ kết, tổng kết thi đua khen thưởng.

Việc xây dựng lịch hoạt động thành nền nếp theo thời gian thực chất là

việc đưa kế hoạch năm học vào thành các hoạt động của nhà trường, tạo ra sự

hoạt động thành trật tự của HĐGDNGLL. Vấn đề đặt ra là phải tìm được

những hình thức hoạt động hấp dẫn để thực hiện những nội dung khá quen

thuộc mới có thể thu hút được đông đảo học sinh tự giác tham gia, khi đó

HĐGDNGLL mới đạt hiệu quả giáo dục cao.

 Kế hoạch cụ thể:

Xây dựng kế hoạch thực hiện HĐGDNGLL cần theo phân phối chương

trình do Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT quy định.

Đảm bảo đủ thời lượng là 4 tiết/ tháng với 9 chủ đề. Tiết chào cờ đầu

tuần mỗi lớp sẽ thực hiện theo phân công lịch trực tuần, thực hiện theo chủ đề

hàng tháng. Các lớp phải tổ chức thực hiện trước học sinh toàn trường, hình

thức tổ chức sao cho số lượng học sinh có thể tham gia là đông nhất có thể.

Như: Giao lưu, thi hát theo chủ đề những bài ca cách mạng, hái hoa dân chủ,

đuổi hình bắt chữ, chiếc nón kỳ diệu... cụ thể với những chủ đề như sau:

75Bảng 3.1. Các chủ đề của HĐGDNGLL ở trường THPT

Tháng 9Thanh niên học tập, rèn luyện vì sự nghiệp CNH, HĐH đất nướcTháng 10Thanh niên với tình bạn, tình yêu và gia đìnhTháng 11Thanh niên với truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạoTháng 12Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốcTháng 1Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộcTháng 2Thanh niên với lý tưởng cách mạngTháng 3Thanh niên với vấn đề lập nghiệpTháng 4Thanh niên với hoà bình, hữu nghị và hợp tácTháng 5Thanh niên với Bác HồChủ đề

hoạt động

Mùa hè tình nguyện vì cuộc sống cộng đồngĐối với thời gian hoạt động hè, giao cho Đoàn trường phối hợp với các

Đoàn cơ sở các địa phương tổ chức cho các em hoạt động đúng chủ đề.

Với tiết sinh hoạt, tổ chức sinh hoạt theo chủ đề ở tuần thứ 1 và tuần thứ

3 của tháng, theo phân phối chương trình cụ thể sau:

Bảng 3.2. Phân phối chương trình trong HĐGDNGL

Chủ đề hoạtTuầnđộng thángthực hiệnTháng 9: Thanh niên

học tập, rèn luyện vìTuần 1sự nghiệp CNH,

HĐH đất nướcNội dung tiết học

Giáo dục an toàn giao thông hưởng ứng

tháng ATGT

Thảo luận chuyên đề “bạn hiểu gì vềTuần 3công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất

nước”Tháng 10:

Thanh niên với tình

bạn, tình yêu và gia

đìnhTuần 1

Tuần 3Thi hỏi đáp về tình bạn, tình yêu và gia

đình

Thi xử lí trong giao tiếp, ứng xử.76Tháng 11:

Thanh niên với

truyền thống hiếu

học và tôn sư trọng

đạo.

Tháng 12:

Thanh niên với sự

nghiệp xây dựng và

bảo vệ tổ quốcTuần 1Giao lưu với những học sinh tiêu biểu

của trường

Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt NamTuần 3Tuần 1Thảo luận về trách nhiệm của thanh

niên học sinh trong việc góp phần xây

dựng đất nước.

Thanh niên và nhiệm vụ phòng chống

tệ nạn xã hội

Kỷ niệm ngày quốc phòng toàn dânTuần 3

Tháng1:

Thanh niên với việc

giữ gìn bản sắc văn

hoá dân tộcBáo cáo thu hoạch về tìm hiểu hoạt

động bảo vệ môi trường ở địa phương

Tìm hiều di sản văn hoáTuần 1

Tìm hiểu truyền thống văn hoá của địa

phươngTháng 3:

Thanh niên với vấn

đề lập nghiệpNét đẹp văn hoá tuổi thanh niênTuần 1Nghe thông báo về tình hình phát triển

kinh tế - xã hội của địa phươngTuần 3Tháng 2:

Thanh niên với lý

tưởng cách mạng.Tuần 3Tọa đàm “Thanh niên với lý tưởng cách

mạng”Tuần 1Bạn nghĩ gì về vấn đề lập nghiệpTuần 3Thi tìm hiểu về các ngành nghề.Tháng 4:

Thanh niên với hoà

bình, hữu nghị và

hợp tácTuần 1Hoạt động “ Giải ô chữ hoà bình”Tuần 3Tìm hiểu ý nghĩa của vấn đề hoà bình,

hữu nghị và hợp tác.Tháng 5:

Thanh niên với vấn

đề lập nghiệpTuần 1Những thông tin thời sự.Tuần 3Công lao của Bác Hồ đối với dân tộc

Giao lưu “Bác Hồ một tình yêu bao la”

Lời Bác Hồ dạy thanh niên

77Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (125 trang)

×