1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

TÀI KIỆU THAM KHẢO

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.72 MB, 125 trang )


TÀI KIỆU THAM KHẢO

1. A. S. Macarencô (1984).Giáo dục người công dân. Nxb Giáo dục

2. A. S. Macarencô (1984).Tuyển tập tác phẩm sư phạm tập 1. Nxb Giáo dục.

3. Lê Ngọc An- Lê Văn Hồng (1998). Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư

phạm. Nxb giáo dục.

4. Đặng Quốc Bảo. Bài giảng môn Quản lý nhà trường cho học viên cao học

quản lí khoá 10 - Đại học Giáo dục Đại học quốc gia Hà Nội.

5. Đặng Quốc Bảo. Bài giảng Quản lý Nhà nước về giáo dục cho học viên

cao học quản lí khoá 10, Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học

phổ thông và trường nhiều cấp học. Ban hành ngày 2 tháng 4 năm 2007.

7. Nguyễn Quốc Chí - Nguyễn Thị Mỹ Lộc. Những quan điểm giáo dục hiện

đại- Bài giảng cho học viên cao học quản lí

8. Nguyễn Quốc Chí. Những cơ sở lý luận quản lý giáo dục- Bài giảng cho

học viên cao học quản lý

9. Nguyễn Quốc Chí- Nguyễn Thị Mỹ Lộc. Cơ sở khoa học quản lý- Bài

giảng cho học viên cao học quản lí

10. Phạm Khắc Chương(2001).Rèn luyện đạo đức và ý thức công dân. Nxb

Giáo dục.

11. Phạm Khắc Chương ( 1997). J.A. Cômenxki- Ông tổ của nền sư phạm

cận đại. Nxb Giáo dục.

12. Nguyễn Đình Chính-Phạm Ngọc Uyển(1998).Tâm lý học quản lý.Nxb

Giáo dục.

13. Các văn bản chỉ đạo HĐGDNGLL của Bộ GD&ĐT(1996).Nxb Chính trị

Quốc gia

14. Nguyễn Thị Doan (1996). Các học thuyết quản lý. NXB Chính trị Quốc gia.

15. Đảng Cộng sản Việt Nam (1997). Nghị quyết Trung ương 2 khoá VIII.

Nxb Chính trị Quốc gia.9816. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006). Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc

lần thứ X. Nxb Chính trị Quốc gia.

17. Đảng Cộng sản Việt Nam (2010). Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc

lần thứ XI. Nxb Chính trị Quốc gia.

18. Điều lệ trường phổ thông (1979). Bộ Giáo dục.

19. Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và

trường phổ thông có nhiều cấp học (2011) Bộ Giáo dục và Đào tạo

20. Vũ Cao Đàm (2009). Phương pháp luận nghiên cứu khoa học. Nxb Khoa

học và kỹ thuật.

21. Phạm Minh Hạc (2001). Về phát triển toàn diện con người thời kỳ công

nghiệp hoá, hiện đại hoá. Nxb chính trị Quốc gia.

22. Phạm Minh Hạc (1990). Phương pháp tiếp cận hoạt động giáo dục nhân

cách và giáo dục hiện đại. NXB Giáo dục.

23. Phạm Minh Hạc (1997). Xã hội hoá công tác giáo dục. Nxb Giáo dục.

24. Phạm Minh Hạc (1996). Một số vấn đề giáo dục và khoa học giáo dục.

Nxb Giáo dục.

25. Nguyễn Thị Phương Hoa (2010) Lý luận dạy học hiện đại - Tập bài

giảng cao học

26. Đặng Vũ Hoạt (2001). HĐGDNGLL ở trường THCS. Nxb Giáo dục.

27. Hà Sĩ Hồ (1985). Những bài giảng về quản lý trường học. Nxb Hà Nội.

28. Nguyễn Hữu Hợp- Nguyễn Dục Quang (1995). Công tác HĐGDNGLL

ở trường Tiểu học. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1.

29. Gilbert Highet (1991). Nghệ thuật giáo dục. Nxb Trẻ.

30. Harol Koontz (1998). Những vấn đề cốt yếu của quản lý. Nxb Giáo dục.

31. Mác, Anghen, Lênin, Xtalin ( 1978). Về Giáo dục. Nxb Sự thật.

32. Nguyễn Văn Lê (1996). Chuyên đề quản lý nhà trường, tập 1. Nxb Giáo dục.

33. Luật giáo dục (2005). Nhà xuất bản chính trị Quốc gia.

34. Hồ Chí Minh (1997). Hồ Chí Minh toàn tập. Nxb Chính trị Quốc gia.

35. Hồ Chí Minh (1990). Về vấn đề giáo dục. Nxb Giáo dục.

36. Hồ Chí Minh (1977). Về Giáo dục thanh niên. Nxb Giáo dục.

9937. Bùi Văn Huệ (1996). Tâm lí học. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

38. Hà Thế Ngữ- Đặng Vũ Hoạt (1988). Giáo dục học, tập 1. Nxb Giáo dục.

39. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (2006). Sách giáo viên lớp 10,

lớp 11. Nxb Giáo dục.

40. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (2007). Sách giáo viên lớp 12.

Nxb Giáo dục.

41. Sổ tay người Hiệu trưởng (1981). Tủ sách trường cán bộ quản lý. Bộ

Giáo dục

42. Võ Quang Phúc (1992). Nói chuyện giáo dục thế giới đời xưa. Sở Giáo

dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh- Câu lạc bộ Quản lý giáo dục.

43. Phân phối chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp năm học

2007-2008 (2007). Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

44. Phân phối chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp năm học

2008-2009 (2008). Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

45. Nguyễn Ngọc Quang (1989). Những Khái niệm cơ bản về lý luận quản

lý. Trường cán bộ quản lý giáo dục trung ương 1.

46. Lê Thanh Sử (2002). Tạp chí giáo dục số 24. Viện Khoa học Giáo dục

47. T.A. Ilina (1978). Giáo dục học tập 3. NXB Giáo dục.

48. Tạp chí thông tin khoa học giáo dục ( 31/1992, 74/1999).

49. Hà Nhật Thăng (2001). Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở các trường

phổ thông. Nxb Giáo dục.

50. Hà Nhật Thăng (1998). Giáo dục hệ thống giá trị đạo đức. Nxb Giáo dục

51. Hà Nhật Thăng (2002).Chương trình HĐGDNGLL ở trường THCS. Tạp

chí khoa học giáo dục số 31.

52. Trường cán bộ quản lý và viện khoa học giáo dục ( Hà Nội- 1985). Cơ

sở lý luận của khoa học quản lý giáo dục.

53. Đỗ Hoàng Toàn (1998). Lý thuyết quản lý.

54. Phạm Viết Vượng (2000). Giáo dục học. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

55. Nguyễn Như Ý (1998) Đại từ điển tiếng Việt. Nxb Văn hoá thông tin

100PHỤ LỤC

Phiếu số 1PHIẾU HỎI Ý KIẾN

( Dành cho Hiệu trưởng)Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường

phổ thông, xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến của mình về các hoạt động

giáo dục ngoài giờ lên lớp đang được tiến hành ở trường các đồng chí như thế

nào? Bằng cách đánh dấu  vào các phương án đã chọn.

1. Vị trí của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường

trung học phổ thông hiện nay?

Rất quan trọngBình thườngKhông quan trọng2. Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường của đồng

chí đã thực hiện như nào?

Thường xuyên thực hiệnít thực hiệnKhông thực hiện.3. Theo đồng chí tác động của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

đối với học sinh thể hiện ở những vấn đề nào dưới đây?

+ Giúp tăng phần hiểu biết tri thức.

+ Góp phần hình thành nhân cách

+ Góp phần làm tăng sự ham học hỏi

+ Rèn luyện đạo đức

+ Góp phần hình thành kỹ năng sống

+ Xây dựng ý thức công dân với Tổ quốc

+ Hình thành thẩm mỹ chân chính

+ Phát huy tính tư duy độc lập, sáng tạo4. Trường của đồng chí đã áp dụng các hình thức hoạt động nào dưới

đây?

+ Tham quan du lịch các di tích lịch sử

+ Lao động công ích từ thiện

+ Các câu lạc bộ tự nhiên, xã hội, nghệ thuật

+ Cắm trại

+Liên hoan văn nghệ, thể dục thể thao

+ Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước

+ Thi viết báo tường

+ Thi học sinh thanh lịch

+ Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong các giờ sinh hoạt

lớp theo phân phối chương trình của Bộ

+ Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp ở các giờ chào cờ theo phân

phối chương trình của Bộ

+ Hoạt động mùa hè xanh

Xin chân thành cảm ơn đồng chí!PHIẾU HỎI Ý KIẾN.

( Dành cho Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng).Phiếu số 2Để khảo sát nhận thức về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường

trung học phổ thông, xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến bằng cách đánh

dấu  vào ô trống hoặc trả lời ngắn một số vấn đề ngắn mà chúng tôi nêu

dưới đây.

1. Những nội dung và hình thức hoạt động giáo dục ngoài giờ

lên lớp mà đồng chí biết?

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

2. Trường đồng chí có thành lập ban chỉ đạo hoạt động giáo dục

ngoài giờ lên lớp không?

Không3. Theo đồng chí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là những

hoạt động nào?

- Hoạt động giáo dục (trong giờ sinh hoạt lớp, trong giờ chào cờ, trong

các giờ học khác như: Hướng nghiệp, giờ Giáo dục công dân...)

- Hoạt động đoàn thể

- Hoạt động vui chơi giải trí

- Hoạt động ngoại khoá

4. Xin đồng chí cho biết ý kiến về hiệu quả thực hiện các biện pháp

quản lí của Hiệu trưởng về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo các

mức độ khác nhau.TT

1

2

3

4

5Mức độ thực hiệnCác biện pháp quản líTốtVai trò của ban chỉ đạo hoạt động

giáo dục ngoài giờ lên lớp

Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo

dục ngoài giờ lên lớp cho toàn trường

Chỉ đạo hoạt động tổ chuyên môn

lồng ghép giáo dục ngoài giờ lên lớp

Chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện cho

các hoạt động của Đoàn

Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học

sinh và các lực lượng xã hội khác

Tuyên truyền cho cha mẹ học sinh6hiểu biết về các hoạt động ngoại khoá

của học sinh7

8

9Công tác kiểm tra, đánh giá

Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị, tài

chính cho HĐGDNGLL

Chỉ đạo HĐ của khối chủ nhiệm

Có qui định nhiệm vụ của giáo viên10 chủ nhiệm và đề ra tiêu chuẩn thi đua

đối với giáo viên chủ nhiệm

11 Động viên, khen thưởng kịp thời

12TổchứcbồidưỡngnăngHĐGDNGLL cho giáo viên và HSKháTBYếuKémCác biện pháp khác ...............................................................................

5. Xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến về hiệu quả các biện pháp

tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp của giáo viên chủ nhiệm ở trường

đồng chí.

Hiệu quả

TTBiện phápTốtKháTrung

bìnhYếuXây dựng và thực hiện kế hoạch chủ

nhiệm

Nắm vững tình hình của lớp và đặc

2

điểm của từng em học sinh.

3 Tổ chức các sinh hoạt tập thể

4 Tổ chức các hoạt động tự quản

Tổ chức tiết sinh hoạt lớp và tiết chào

5

cờ có nội dung và hình thức hiệu quả

Phối hợp với ban đại diện cha mẹ học

6

sinh

Phối hợp với Đoàn và các giáo viên

7

bộ môn

Tổ chức các phong trào thi đua trong

8

lớp

Khen, chê kịp thời và tổng kết rút

9

kinh nghiệm sau mỗi HĐ của lớp

Lựa chọn và bồi dưỡng hạt nhân của

10

các hoạt động trong lớp

1Các biện pháp khác...................................................................................Kém6. Xin đồng chí cho biết vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên đối

việc phối hợp thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường

đồng chí.

TTBiện pháp, hoạt động

Đoàn phối hợp hoạt động với Ban1giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm,

giáo viên bộ môn trong việc tổ chức

hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp2Kế hoạch, chương trình của Đoàn

thể hiện nội dung GDNGLL

Tham mưu với Hiệu trưởng tạo mọi3điều kiện tốt nhất cho Đoàn hoạt

động4

5

6

7Nội dung và hình thức hoạt động

của Đoàn

Chủ động tổ chức các phong trào

Lôi cuốn được đông đảo các đoàn

viên, thanh niên tham gia hoạt động

Phát huy được vai trò nòng cốt của

tổ chức Đoàn trong mọi hoạt động

Bồi dưỡng năng lực tổ chức các8hoạt động tập thể cho cán bộ đoàn

các lớp.9Công tác phát triển Đoàn và giới

thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng10 Khen, chê kịp thời

11 Hiệu quả của các hoạt độngTốtKháTrung

bìnhYếuKémCác biện pháp khác.......................................................................................

7. Xin đồng chí vui lòng cho biết những khó khăn, thuận lợi trong

việc chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường mình.

RấtTTCác vấn đề liên quanthuận

lợi1

2

3

4Thuận

lợiBìnhRấtKhóthường khănkhó

khănCơ chế, chính sách về hoạt động

giáo dục ngoài giờ lên lớp

Trình độ tổ chức quản lí

Nhận thức của cán bộ, giáo viên,

học sinh và các lực lượng xã hội

Năng lực tổ chức của đội ngũ

giáo viên chủ nhiệm lớp

Phân phối chương trình của Bộ5Giáo dục và Đào tạo và các tài

liệu hướng dẫn6Điều kiện cơ sở vật chất, tài chính7Khu vực nhà trường hoạt động

8. Với năng lực tổ chức hoạt động tập thể của CBQL và giáo viêntrường đồng chí, xin đồng chí vui lòng cho biết mức độ thuận lợi và khó

khăn đối với HĐGDNGLL bằng cách đánh dấu “ x” vào ô mà đồng chí

lựa chọn

Mức độ

Ý kiến kựa chọnRất thuận lợiThuận lợiBình thườngKhó khăn9. Xin đồng chí vui lòng cho biết mức độ thuận lợi và khó khăn về

Cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính dành cho HĐGDNGLL ở trường đồng

chí bằng cách đánh dấu “ x” vào ô mà đồng chí lựa chọn

Rất thuận lợiMức độThuận lợiBình thườngKhó khănÝ kiến kựa chọn

Đồng chí vui lòng cho biết một vài thông tin về bản thân.

1. Đồng chí là:Nam:Nữ:2. Chức vụ:Hiệu trưởngPhó hiệu trưởng3. Trình độ đào tạo:Thạc sỹNăm sinh:......Cử nhân4. Đối với hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, đồng chí:

Đã chỉ đạoĐang chỉ đạoChưa bao giờ chỉ đạo5. Đơn vị công tác:.................................................

6. Thời gian làm công tác quản lí:.......................................................................

Xin chân thành cám ơn đồng chí!Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (125 trang)

×