1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

CHƯƠNG 1 : CƠ SƠ LY LUÂN VÊ QUAN LY HOC SINH NÔI TRU Ơ TRƢƠNG TRUNG CÂP CHUYÊN NGHIÊP

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.51 MB, 107 trang )


gia Thành phố Hồ Chí Minh ”[11], mã số 5.07.03, Luâ ̣n văn tha ̣c sỹ khoa ho ̣c

giáo dục, TP. Hồ Chí Minh, 2011.

+ Đinh Thi ̣Tuyế t Mai: “Một số biê ̣n pháp tăng cường công tác quản lý

đời số ng sinh viên nội trú - Đại học Quố c gia Hà Nội ”[22], mã số 60.14.05,

Luâ ̣n văn tha ̣c sỹ quản lý giáo du ̣c, Hà Nội, 2003.

Như vậy, có thể thấy vấn đề quản lý học sinh, sinh viên nội trú là một

đề tài đã có nhiều tác giả nghiên cứu. Tuy nhiên trong các công trình của các

tác giả mà chúng tôi tìm kiếm được thì chưa có công trình hay bài viết khoa

học nào nghiên cứu toàn diện về vấn đề quản lý học sinh nội trú . Nếu nghiên

cứu về học sinh nội trú thì tác tác giả mới chỉ đi sâu vào khía cạnh ôn tập và

tự học mà chưa đề cập, phân tích đến các mặt khác như ăn ở, sinh hoạt tại ký

túc xá của học sinh nội trú. Đã có một số công trình nghiên cứu của một số

tác giả đưa ra thực trang và giải pháp quản lý về các hoạt động ngoài giờ lên

lớp và đời sống, là những hoạt động song song với hoạt động học tập, nhưng

không nghiên cứu về học sinh nội trú mà là sinh viên của các trường đại học.

Mặt khác, ở Trường Trung cấ p Kỹ Thuâ ̣t - Nghiê ̣p vu ̣ Hải Phòng cho

đến nay, cũng chưa có tác giả nào nghiên cứu về công tác ho ̣c sinh nói chung

và công tác học sinh nội trú nói riêng, đây có thể coi là một thiết sót lớn trong

hoạt động nghiên cứu lý luận về công tác quản lý học sinh của nhà trường.

Chính vì vậy, tác giả cho ̣n đề tài này để tâ ̣p trung nghiên cứu biê ̣n pháp quản

lý học sinh nội trú ở Trường Trung cấp Kỹ Thuật- Nghiê ̣p vu ̣ Hải Phòng ,nhằ m bổ sung một mảng lý luận đang còn thiếu trong công tác quản lý , đồng

thời đáp ứng mục tiêu c hiến lược của nhà trường là đào ta ̣o ra những học sinh

vừa có “tài” vừa có “đức”, đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước.

1.2. Trường trung cấp chuyên nghiệp và quản lý trường trung cấp chuyên

nghiệp

1.2.1. Trường Trung cấp chuyên nghiệp6Trong Điều 4 Luật Giáo dục có quy định về vị trí của các cấp học và

trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân như sau:

Hệ thống giáo dục quốc dân gồm giáo dục chính quy và giáo dục

thường xuyên. Các cấp học và trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc

dân bao gồm:

Giáo dục mầm non có nhà trẻ và mẫu giáo; Giáo dục phổ thông có tiểu

học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; Giáo dục nghề nghiệp có trung cấp

chuyên nghiệp và dạy nghề; Giáo dục đại học và sau đại học (sau đây gọi

chung là giáo dục đại học) đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học, trình

độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ. Cụ thể được sơ đồ hóa như sau:

Sơ đồ 1.1: Hệ thống giáo dục tại Việt NamQua sơ đồ trên, ta có thể nhận thấy trong hệ thống giáo dục Việt Nam,

sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung học cơ sở, mọi người đều có

thể tham gia bậc học cao hơn là đào tạo đại học hoặc giáo dục nghề nghiệp.7Trung cấp chuyên nghiệp được nằm trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Điều

32 của Luật Giáo dục có quy định giáo dục nghề nghiệp bao gồm:

Một là, trung cấp chuyên nghiệp được thực hiện từ ba đến bốn năm học

đối với người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, từ một đến hai năm học đối

với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông;

Hai là, dạy nghề được thực hiện dưới một năm đối với đào tạo nghề

trình độ sơ cấp, từ một đến ba năm đối với đào tạo nghề trình độ trung cấp,

trình độ cao đẳng.

Ở đây, trong khuôn khổ của luận văn, chúng tôi chỉ xem xét hình thức

trung cấp chuyên nghiệp. Khác với các bậc đại học là nhằm cung cấp cho xã

hội một lực lượng lao động có trình độ chuyên môn cao, có khả năng sáng tạo

và tái tạo lại tri thức khoa học phục vụ đời sống để phù hợp với nhu cầu ngày

càng đa dạng và phong phú của xã hội, thì trung cấp chuyên nghiệp hướng tới

mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp là đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ

năng nghề nghiệp ở các trình độ khác nhau, có đạo đức, lương tâm nghề

nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ nhằm tạo điều

kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp

tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phát

triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

Tóm lại, một trường trung cấp chuyên nghiệp ra đời là nhằm đào tạo

người lao động có kiến thức, kỹ năng thực hành cơ bản của một nghề, có khả

năng làm việc độc lập và có tính sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào công việc.

Vì vậy, trường trung cấp chuyên nghiệp cũng có những yêu cầu riêng về nội

dung và phương pháp đào tạo, chương trình, giáo trình, văn bằng, chứng chỉ

khác với các bậc học khác, được quy định trong điều 34, 35, 36, 37 của Bộ

Luật Giáo dục:8* Nội dung: Tập trung đào tạo năng lực thực hành nghề nghiệp, coi

trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện sức khoẻ, rèn luyện kỹ năng theo yêu cầu

đào tạo của từng nghề, nâng cao trình độ học vấn theo yêu cầu đào tạo.

* Phương pháp: Kết hợp rèn luyện kỹ năng thực hành với giảng dạy lý

thuyết để giúp người học có khả năng hành nghề và phát triển nghề nghiệp

theo yêu cầu của từng công việc.

* Chương trình: Theo quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và

cấu trúc nội dung giáo dục nghề nghiệp, phương pháp và hình thức đào tạo,

cách thức đánh giá kết quả đào tạo đối với mỗi môn học, ngành, nghề, trình

độ đào tạo của giáo dục nghề nghiệp; bảo đảm yêu cầu liên thông với các

chương trình giáo dục khác. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có liên quan, trên cơ sở thẩm định

của hội đồng thẩm định ngành về chương trình trung cấp chuyên nghiệp, quy

định chương trình khung về đào tạo trung cấp chuyên nghiệp bao gồm cơ cấu

nội dung, số môn học, thời lượng các môn học, tỷ lệ thời gian giữa lý thuyết

và thực hành, thực tập đối với từng ngành, nghề đào tạo. Căn cứ vào chương

trình khung, trường trung cấp chuyên nghiệp xác định chương trình đào tạo

của trường mình.

Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề phối hợp với Bộ

trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có liên quan, trên cơ sở thẩm định của

hội đồng thẩm định ngành về chương trình dạy nghề, quy định chương trình

khung cho từng trình độ nghề được đào tạo bao gồm cơ cấu nội dung, số

lượng, thời lượng các môn học và các kỹ năng nghề, tỷ lệ thời gian giữa lý

thuyết và thực hành, bảo đảm mục tiêu cho từng ngành, nghề đào tạo. Căn cứ

vào chương trình khung, cơ sở dạy nghề xác định chương trình dạy nghề của

cơ sở mình.

* Giáo trình: Là việc cụ thể hóa các yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ

năng quy định trong chương trình giáo dục đối với mỗi môn học, ngành,9nghề, trình độ đào tạo của giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu về phương

pháp giáo dục nghề nghiệp. Giáo trình do Hiệu trưởng nhà trường, Giám đốc

trung tâm dạy nghề tổ chức biên soạn và duyệt để sử dụng làm tài liệu giảng

dạy, học tập chính thức trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở thẩm

định của Hội đồng thẩm định giáo trình do Hiệu trưởng, Giám đốc trung tâm

dạy nghề thành lập.

* Văn bằng, chứng chỉ: Học sinh học hết chương trình trung cấp

chuyên nghiệp, có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và

Đào tạo thì được dự thi và nếu đạt yêu cầu thì được Hiệu trưởng nhà trường

cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp.

1.2.2. Quản lý trường Trung ấp chuyên nghiệp

c

Theo Phạm Minh Hạc: “Quản lý nhà trường là thực hiện đường lối

giáo dục của Đảng trong phạm vi trách nhiệm của mình, đưa nhà trường vận

hành theo nguyên lý giáo dục để tiến tới mục tiêu giáo dục, mục tiêu đào tạo

đối với ngành giáo dục, với thế hệ trẻ và từng học sinh”[16].

Quản lý nhà trường có thể được hiểu là một hệ thống tác động sư phạm

hợp lý và có hướng đích của chủ thể quản lý đến tập thể giáo viên, học sinh

và các lực lượng xã hội trong và ngoài nhà trường, nhằm huy động và phối

hợp sức lực, trí tuệ của họ vào hoạt động nhà trường hướng vào việc hoàn

thành có chất lượng và hiệu quả mục tiêu dự kiến. Về mặt lý luận và thực

tiễn, quản lý nhà trường bao gồm:

Hoạt động quản lý nhà trường do chủ thể quản lý nhà trường thực hiện,

bao gồm các hoạt động quản lý giáo viên, quản lý học sinh, quản lý giáo trình

dạy học, quản lý giáo dục, quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học,

quản lý tài chính, quản lý lớp học, quản lý quan hệ giữa nhà trường và cộng

đồng xã hội.10Hoạt động quản lý nhà trường chịu tác động những chủ thể quản lý cấp

trên nhà trường nhằm hướng dẫn và tạo điều kiện thực hiện tốt các hoạt động

của nhà trường, hỗ trợ và tạo điều kiện cho nhà trường phát triển.

Quản lý nhà trường được hiểu là một hệ thống những hoạt động có mục

đích, có kế hoạch hợp quy luật của chủ thể quản lý nhằm làm cho nhà trường

vận hành theo đường lối và nguyên lý giáo dục của Đảng, thể hiện tính chất

nhà trường xã hội chủ nghĩa mà tiêu điểm hội tụ là quá trình dạy học, giáo

dục thế hệ trẻ.

Quản lý trường Trung cấp chuyên nghiệp có một số đặc điểm cơ bản

như sau:

Thứ nhất, trường Trung cấp chuyên nghiệp chịu sự quản lý nhà nước về

giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thứ hai, trường Trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc Bộ, ngành chịu sự

quản lý nhà nước của Bộ, ngành có trường và chịu sự quản lý hành chính của

Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) nơi trường đặt trụ sở.

Thứ ba, trường Trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh là đơn vị trực thuộc

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi

chung là Sở Giáo dục và Đào tạo) và chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban

nhân dân cấp tỉnh.

1.3. Học sinh và học sinh nô ̣i trú ở trường trung cấp chuyên nghiệp

1.3.1. Học sinh trư trung cấp chuyên nghiệp

ờng

Học sinh của trường Trung cấp chuyên nghiệp có những đặc điểm

riêng, khác với bậc đào tạo khác về đối tượng tuyển sinh, hình thức tuyển sinh

và thời gian gian đào tạo, cụ thể như sau:11* Đối tượng tuyển sinh:

Đối tượng tuyển sinh vào trường Trung cấp chuyên nghiệp là học sinh

đã tốt nghiệp Trung học phổ thông và Trung học cơ sở hoặc tương đương (tùy

theo đối tượng tuyển của từng trường). Mặt khác, Bộ Giáo dục và Đào tạo

khuyến khích các trường tạo điều kiện để xét tuyển cả những thí sinh trượt tốt

nghiệp Trung học phổ thông, trượt bổ túc Trung học phổ thông vào học Trung

cấp chuyên nghiệp . Khi vào học Trung cấp chuyên nghiệp , học sinh sẽ đươ ̣c

các cơ sở đào ta ̣o Trung cấp chuyên nghiệp xét công nhận, chuyển đổi kết quả

học tập và rèn luyện ở phổ thông (trên cơ sở lấy kết quả chung cả năm lớp 12

của ho ̣c sinh) và miễn trừ cho học sinh không phải học lại, thi lại các môn văn

hóa phổ thông (theo yêu cầu đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp) với những

môn học mà học sinh đạt kết quả từ 5,0 trở lên.

Với những môn văn hóa phổ thông(theo yêu cầu đào tạo Trung cấpchuyên nghiệp) mà học sinh có kết quả dưới 5,0 ở phổ thông , cơ sở đào ta ̣o

Trung cấp chuyên nghiệp tổ chức cho ho ̣c sinh ôn tâ ̣p và thi la ̣i theo quy định .

Viê ̣c công nhận, chuyển đổi kết quả học tập và rèn luyện và miễn trừ cho học

sinh không phải học lại, thi lại các môn văn hóa phổ thông (theo yêu cầu đào

tạo Trung cấp chuyên nghiệp) do hiê ̣u trưởng cơ sở đào ta ̣o Trung cấp chuyên

nghiệp quyế t đinh.

̣

Những môn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, bổ túc Trung học phổ

thông trùng với môn thi tốt nghiệp văn hóa theo yêu cầu của ngành đào tạo

Trung cấp chuyên nghiệp mà học sinh có kết quả thi tốt nghiệp phổ thông đạt từ

5,0 điểm trở lên, cơ sở đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp xét công nhận, chuyển

đổi kết quả thi tốt nghiệp và miễn trừ cho học sinh không phải học và thi lại.

Mặt khác, những thí sinh đã tốt nghiệp Trung học cơ sở, do nhiều yếu

tố phải bỏ học giữa chừng ở các lớp 10, 11 hoặc 12 đều có quyền đăng ký dự

tuyển vào học Trung cấp chuyên nghiệp. Điều kiện xét tuyển đối với những

đối tượng này là lấy theo điểm tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc điểm tổng kết12bốn năm học Trung học cơ sở, hoặc điểm tổng kết của năm học lớp 9 tùy

thuộc cơ sở đào tạo quyết định áp dụng cho mỗi nhóm đối tượng này.

Học sinh học hết chương trình trung cấp chuyên nghiệp, có đủ điều

kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được dự thi và

nếu đạt yêu cầu thì được hiệu trưởng nhà trường cấp bằng tốt nghiệp trung

cấp chuyên nghiệp.

* Hình thức tuyển sinh

Tuyển sinh vào trường Trung cấp chuyên nghiệp thực hiện theo hình

thức xét tuyển (không tổ chức thi), trừ các ngành đào tạo năng khiếu. Ví dụ

trung cấp sư phạm mầm non, trung cấp thanh nhạc,… Các ngành năng khiếu

ở các trường trung cấp, có thể sử dụng điểm các môn văn hóa để xét tuyển và

dự thi các môn năng khiếu tại trường hoặc sử dụng kết quả thi năng khiếu

cùng khối ở bậc đại học, cao đẳng mà bạn đã dự thi để xét tuyển.

Có nhiều hình thức xét tuyển như xét điểm thi tốt nghiệp Trung học

phổ thông hoặc tương đương, Trung học cơ sở hoặc tương đương của thí sinh;

điểm tổng kết các môn học ba năm Trung học phổ thông hoặc tương đương,

bốn năm Trung học cơ sở hoặc tương đương của thí sinh; điểm tổng kết các

môn học năm cuối cấp Trung học phổ thông hoặc tương đương, Trung học cơ

sở hoặc tương đương của thí sinh và điểm thi tuyển sinh vào Đại học, Cao

đẳng của thí sinh. Trong các hình thức này, điểm xét tuyển các môn phải

không có môn nào bị điểm liệt (điểm 0).

Tùy đối tượng tuyển sinh, đặc điểm, yêu cầu của ngành đào tạo và tình

hình cụ thể của từng trường, các trường có thể lựa chọn tiêu chí xét tuyển là

kết quả học tập ở phổ thông hoặc kết quả thi tuyển sinh vào Đại học của thí

sinh để xét tuyển vào Trung cấp chuyên nghiệp.

Không giống như tuyển sinh đại học, cao đẳng, các trường Trung cấp

chuyên nghiệp được xét tuyển nhiều đợt trong năm. Các trường có thể tổ chức

xét tuyển nhiều đợt trong năm để thực hiện kế hoạch tuyển sinh của nhà13trường và không hạn chế số nguyện vọng, số cơ sở đăng ký dự tuyển vào học

Trung cấp chuyên nghiệp đối với học sinh.

Thí sinh có nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào Trung cấp chuyên nghiệp

sẽ nộp hồ sơ và lệ phí tuyển sinh về trường đăng ký dự tuyển. Việc nộp hồ sơ

có thể qua đường bưu điện chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên,

hoặc nộp trực tiếp tại trường. Ngoài ra, tùy theo yêu cầu và tình hình cụ thể của

việc thu nhận hồ sơ và công tác tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp tại địa

phương mà các Sở Giáo dục và Đào tạo có thể tổ chức thu nhận hồ sơ đăng ký

dự thi của thí sinh trên địa bàn và chủ động bàn giao cho các trường.

* Thời gian đào tạo

Học sinh tốt nghiệp 12 học hệ Trung cấp chuyên nghiệp sẽ học trong 2

năm. Các học sinh thuộc diện không đậu tốt nghiệp Trung học phổ thông sẽ

học 2 năm 3 tháng đến 2 năm 6 tháng. Học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở học

trong 3 năm. Ngoài ra, một số trường còn có các lớp sáng, chiều, tối cho cả

khóa chính quy và không chính quy. Bằng tốt nghiệp trung cấp được cấp theo

chuyên ngành đào tạo, thuộc hệ thống văn bằng quốc gia, có thể học liên thông

lên cao đẳng, đại học. Học sinh được xét miễn giảm học phí, xét cấp học bổng,

hoàn thành nghĩa vụ quân sự vay tín dụng của ngân hàng chính sách xã hội…

,

Như vậy, do những đặc thù của bậc học Trung cấp chuyên nghiệp mà

đối tượng tuyển sinh, hình thức tuyển sinh và thời gian đào tạo khác biệt so

với bậc đào tạo đại học, cao đẳng. Do vậy, những học sinh của Trung cấp

chuyên nghiệp sẽ có những đặc điểm như sau:

Thứ nhất, do đối tượng tuyển sinh thường là những người tốt nghiệp

Trung học cơ sở hoặc Trung học phổ thông mà không thi đỗ vào cao đẳng hay

đại học, do vậy, khả năng tư duy cũng như nhận thức của họ có phần không

được tốt bằng những đối tượng học tại các bậc cao đẳng, đại học.

Thứ hai, do hình thức tuyển sinh là xét tuyển, do vậy phần lớn học sinh

của trường Trung cấp chuyên nghiệp chưa thể đánh giá được năng lực, khả14năng của từng đối tượng để lựa chọn các chuyên ngành phù hợp. Các học sinh

đăng ký học các chuyên ngành hoàn toàn do ý kiến chủ quan của cá nhân

hoặc bạn bè, người thân hoặc do xu hướng của thị trường.

Thứ ba, do thời gian đào tạo cũng như hình thức đào tạo khác biệt với

cao đẳng và đại học, nên thời gian học sinh học lý thuyết là không nhiều và

chủ yếu là tham gia thực hành để rèn luyện kỹ năng, tay nghề. Do vậy, khả

năng tư duy trừu tượng và lý luận của các em thường không được cao.

1.3.2. Học sinh nội trú trư ng trung cấp chuyên nghiệpKhi học sinh tham gia và trường Trung cấp chuyên nghiệp, học sinh có

thể lựa chọn hai hình thức là nội trú hoặc ngoại trú. Ngoại trú là hình thức học

sinh tham gia học tập tại trường nhưng mọi hoạt động ăn, ở, sinh hoạt hàng

ngày nằm ngoài nhà trường. Hình thức nội trú thì ngược lại, học sinh vừa

tham gia học tập, ăn, ở, sinh hoạt tại nhà trường. Các hoạt động ăn ở, sinh

hoạt được nhà trường bố trí tại Khu nội trú. Để hiểu rõ về học sinh nội trú

trường Trung cấp chuyên nghiệp, ta cần tìm hiểu khái niệm Khu nội trú.

* Khu nội trú

Trong điều 1 quy chế công tác học sinh, sinh viên trong các trường Đại

học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và các trường phổ thông dân tộc dạy

nghề quy định: “Khu nội trú, học sinh, sinh viên là những cơ sở thuộc quyền

quản lý của các trường bao gồm: nhà ăn, sân chơi, bãi tập, câu lạc bộ và các

phương tiện khác để phục vụ học sinh, sinh viên nội trú ăn ở, sinh hoạt, học

tập và rèn luyện nhằm góp phần thực hiện tốt mục tiêu và nhiệm vụ đào tạo

của nhà trường”.[1, tr.11]

Như vậy, khu nội trú của trường Trung học chuyên nghiệp được xây

dựng cũng với mục đích phục vụ học sinh, sinh viên nội trú ăn ở, sinh hoạt,

học tập và rèn luyện nhằm góp phần thực hiện tốt mục tiêu và nhiệm vụ đào

tạo của nhà trường. Có nghĩa là, đối với những học sinh có gia đình ở xa

trường học, không thể đi học và về nhà trong ngày nhưng không có đủ điều15kiện để thuê nhà trọ ở gần khu vực trường học thì nhà trường sẽ bố trí phòng

cho học sinh ở và một số cơ sở vật chất khác để học sinh sinh hoạt tập thể.

Những phòng này được xây dựng tập trung tại một khu vực, có thể trong

khuôn viên của nhà trường hoặc gần với trường học, được gọi là Khu nội trú

cho sinh viên.

* Đặc điểm học sinh trường nội trú

Điều 2 quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú trong các trường

Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề quy định: “học

sinh, sinh viên nội trú là những người đang học tại trường và được trường bố

trí ở trong khu nội trú theo hợp đồng của học sinh, sinh viên đã đăng ký với

Trưởng ban quản lý khu nội trú trường”[1,tr.11].

Như vậy, học sinh nội trú tại trường Trung học chuyên nghiệp, song

song với việc được tạo điều kiện bố trí nơi ăn, chốn ở và một số cơ sở vật chất

sinh họat thì họ sẽ có một số đặc điểm khác biệt với học sinh ngoại trú như sau:

Thứ nhất, đây là những học sinh ăn, ngủ và sinh hoạt tại Khu nội trú

nên họ phải chịu sự quản lý về thời gian và các hoạt động theo quy định của

Khu nội trú.

Thứ hai, cũng vì đặc điểm thứ nhất mà học sinh nội trú lại có nhiều thời

gian để học tập và tham gia các hoạt động khác trong trường một cách tích

cực hơn.

Thứ ba, tuy nhiên nếu nhà trường và quản lý Khu nội trú không có

những biện pháp quản lý và kiểm tra đôn đốc học sinh tại đây một cách sát

sao thì đây lại chính là nơi để học sinh tụ tập, vui chơi, dễ nảy sinh các tệ nạn

mà không tập trung vào việc học tập.16Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (107 trang)

×