1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Sư phạm >

Chương 3: NHỮNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ ĐIỆN HÀ NỘI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.72 MB, 114 trang )


Trải qua 35 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, trường đã đào

tạo và bồi dưỡng được hơn 20.000 công nhân kỹ thuật lành nghề cung cấp

cho ngành Nông nghiệp và các ngành khác trong xã hội. Với lưu lượng

khoảng 2.500 học sinh/ năm, trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội là một cơ

sở đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Nông nghiệp có đội ngũ cán bộ, giáo

viên dày dạn kinh nghiệm, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị dạy học phong phú

đa dạng. Một số nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới của trường:

- Thực hiện đào tạo liên thông các bậc học, thực hiện chủ trương phân

luồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông.

- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào

tạo nguồn nhân lực có kỹ thuật cao.

- Đẩy mạnh đa dạng hoá các loại hình đào tạo, đáp ứng tốt nhất nhu cầu

học tập nghề nghiệp theo nhiều bậc khác nhau của học sinh và người lao động

trong xã hội nói chung và ngành Nông nghiệp nói riêng.

- Nâng cao chất lượng đào tạo, phấn đấu trở thành một trường đứng đầu

trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực có kỹ thuật cao của ngành Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn.

Để đạt được các mục tiêu như trên đã đề ra, một trong những nội dung

trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà nội cần đổi mới là thực hiện một số biện

pháp quản lý công tác tài chính của trường sao cho phù hợp với những yêu

cầu và sự thay đổi của nền giáo dục đào tạo hiện nay.

3.2. Nguyên tắc lựa chọn các biện pháp quản lý công tác tài chính của cơ

sở giáo dục - đào tạo.

Tình hình tài chính của Nhà trường lành mạnh là một trong những điều

kiện tiên quyết cho hoạt động đào tạo diễn ra một cách nhịp nhàng, đồng bộ

và đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, sự lành mạnh đó có được hay không lại phụ

thuộc phần lớn vào công tác quản lý tài chính. Để có được các biện pháp quản

lý công tác tài chính hữu hiệu, trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội cần69phải dựa trên 3 nguyên tắc cơ bản: 1) Nguyên tắc kế thừa; 2) Nguyên tắc thực

tiễn; và 3) Nguyên tắc hiệu quả.

3.2.1. Nguyên tắc kế thừa

Hoàn cảnh đất nước ta còn nghèo, không dễ dàng mỗi lúc có ngay các

nguồn tài chính dư dật để trang bị đủ các thiết bị dạy học; lại càng không dễ

dàng để hiện đại hoá cơ sở vật chất của Nhà trường. Vì vậy “kế thừa” được

xem là nguyên tắc đầu tiên và cũng là nguyên tắc tối quan trọng khi lựa chọn

các biện pháp quản lý công tác tài chính cho một nhà trường. Nguyên tắc kế

thừa được thể hiện trên nhiều khía cạnh: kế thừa cơ sở vật chất, bộ máy quản

lý tài chính và kinh nghiệm quản lý tài chính của các nhà quản lý tài chính đi

trước; kế thừa uy tín của Nhà trường và kế thừa tình hình tài chính trong thời

gian qua của đơn vị.

Trước hết, để thực hiện các biện pháp quản lý công tác tài chính của

Trường, cần phải bắt đầu từ những điều kiện hỗ trợ tốt nhất và đây cũng chính

là cơ sở nền tảng tạo nên sự thành công ngay từ ban đầu. Những thành công

ban đầu bao giờ cũng có tác động rất tích cực, góp phần tạo dựng được lòng

tin, tâm lý hứng khởi của các thành viên trong doanh nghiệp đối với việc triển

khai các biện pháp quản lý tài chính. Chính vì vậy, khi lựa chọn các biện pháp

quản lý công tác tài chính cần thiết phải tuân thủ nguyên tắc kế thừa bộ máy

quản lý tài chính và học hỏi kinh nghiệm từ các nhà quản lý tài chính đi trước.

Để thực hiện công tác quản lý tài chính, đôi khi cần thiết có sự cải tổ,

điều chỉnh nhất định đối với bộ máy tổ chức quản lý tài chính của nhà trường.

Mặc dù sự cải tổ và điều chỉnh là tất yếu khách quan, phù hợp với quy luật

chung của tiến trình phát triển và chiến lược chung của nhà trường song việc

cải tổ và điều chỉnh đó cần đặt trên nguyên tắc kế thừa bộ máy quản lý tài

chính sẵn có. Sự thay đổi quá lớn sẽ khó có thể xây dựng môi trường làm việc

thích ứng cho các thành viên trong bộ máy và nhận được sự đồng thuận70chung. Và đây có thể là rào cản rất lớn khi triển khai các biện pháp quản lý tài

chính .

Bên cạnh đó, các quyết định về tài chính gắn liền với sự phát triển hoặc

tụt hậu của nhà trường nên đòi hỏi tính chính xác cao. Vì vậy, các biện pháp

quản lý công tác tài chính phải đề xuất từ kinh nghiệm được đúc rút qua nhiều

giai đoạn, thời kỳ của quá trình hoạt động đào tạo trong nhà trường. Điều này

có thể kế thừa, học hỏi từ chính kinh nghiệm của những người tiền bối – các

nhà quản lý tài chính đi trước. Công tác quản lý tài chính của những người đi

trước có thể xem như những bài học cho các thế hệ theo sau. Từ sự trải

nghiệm của các thế hệ đi trước, các nhà quản lý có thể đúc rút được những

kinh nghiệm quý báu để phát huy, nối dài những thành công; đồng thời né

tránh được các vết trượt trong công tác quản lý tài chính.

Việc triển khai thực hiện một số quyết định tài chính có liên quan cũng

phải trên cơ sở sự kế thừa vị thế tài chính. Với uy tín về vị thế tín dụng sẵn

có, nhà trường hoàn toàn có thể duy trì và phát huy mối quan hệ với các tổ

chức tín dụng để dễ dàng triển khai các biện pháp quản lý tài chính nói chung

và các biện pháp quản lý các nguồn huy động tài chính nói riêng.

Tạo dựng vị thế tài chính của nhà trường trên thị trường tài chính trong

thời gian qua được xem như một tấm thẻ “bảo hành” cho trường trong mối

quan hệ với các nguồn cung ứng tài chính. Đây là vấn đề hết sức quan trọng

đối với bất cứ đơn vị đào tạo nào trong quá trình hoạt động, bởi ngoài phần

ngân sách Nhà nước cấp, trong cơ cấu nguồn tài chính của trường còn một

phần là vốn vay. Hơn thế, huy động nguồn tài chính từ vay tín dụng là một

trong những quyết định cần thiết của công tác quản lý tài chính khi nhà

trường có nhu cầu mở rộng cơ sở vật chất . Chính vì vậy, vị thế tài chính của

nhà trường sẽ là “cứu cánh” trong những thời điểm nhu cầu đầu tư và phát

triển của trường là cấp thiết.71Thứ ba, các quyết định quản lý công tác tài chính còn phải tuân thủ

nguyên tắc kế thừa tình hình tài chính trong thời gian qua của Trường. Bức

tranh phản chiếu tình hình tài chính của Trường những năm gần đây sẽ là

“kim chỉ nam” dẫn dắt để lựa chọn đúng đắn các biện pháp quản lý công tác

tài chính. Tùy thuộc vào tình hình tài chính trong thời gian qua, Trường sẽ

phải lựa chọn những biện pháp phù hợp với điều kiện cụ thể để góp phần

nâng cao chất lượng đào tạo đồng thời cải thiện được thu nhập cho cán bộ,

giáo viên trong Nhà trường.

3.2.2. Nguyên tắc thực tiễn

Bên cạnh nguyên tắc kế thừa nói trên, khi lựa chọn các biện pháp quản

lý công tác tài chính đặc biệt phải quan tâm đến nguyên tắc thực tiễn thể hiện

ở mối quan hệ giữa giáo dục và kinh tế, giáo dục phục vụ kinh tế có hiệu quả

phải được thực hiện cụ thể, sâu sắc ngay từ các trường học. Sinh thời, Hồ Chủ

Tịch luôn luôn nhắc nhở các trường: “Thầy giáo và học trò, tùy hoàn cảnh và

khả năng cần tham gia những công tác xã hội, ích nước lợi dân”.

Dựa trên nguyên tắc thực tiễn, các biện pháp quản lý công tác tài chính

được lựa chọn sẽ hạn chế tính chung chung, lý thuyết, thiếu cơ sở khoa học và

“ảo tưởng”. Thực tiễn hoạt động đào tạo của trường đặt ra yêu cầu: việc lựa

chọn các biện pháp quản lý công tác tài chính cần được bao trùm toàn diện

trên hai mặt: huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính. Điều này

cho thấy, các biện pháp quản lý công tác tài chính của Trường cần phải đảm

bảo tính thực tiễn, phù hợp với điều kiện và yêu cầu của công tác đào tạo.

Bất cứ một quyết định quản lý tài chính nào được triển khai, trước hết

cũng cần phải căn cứ trên nguyên tắc phù hợp với điều kiện hoạt động thực

tiễn bên ngoài của Nhà trường. Hoạt động đào tạo trong điều kiện cạnh tranh

của nền kinh tế thị trường hiện nay, các trường và cơ sở đào tạo tất yếu chịu

ảnh hưởng của các nhân tố khách quan như: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội,

tự nhiên, môi trường, khoa học công nghệ, hội nhập kinh tế,… Trong điều72kiện hiện nay, các nhân tố khách quan trên biến đổi theo thời gian rất nhanh

chóng, ở mỗi thời kỳ, sự tác động của các nhân tố này đến hoạt động của nhà

trường là khác nhau, mà nhà trường thì không có khả năng điều chỉnh, kiểm

soát sự ảnh hưởng của chúng. Vì vậy sự vận động của các nhân tố này có thể

mang lại những cơ hội và thách thức cho các trường dạy nghề nói riêng và

ngành giáo dục đào tạo nói chung.

Nhận biết được xu hướng tác động của các nhân tố này, các trường nên

chủ động tận dụng các cơ hội và tránh các tác động không có lợi . Trong khi

chính sự tác động của môi trường bên ngoài đến nhà trường sẽ góp phần

quyết định mục tiêu và chiến lược đào tạo thì việc thực hiện chiến lược và

mục tiêu đặt ra của nhà trường lại phụ thuộc rất nhiều vào các quyết định về

tài chính. Vì vậy, việc lựa chọn các quyết định tài chính của nhà trường cần

thiết phải dựa trên nguyên tắc thích ứng với xu hướng vận động và tác động

cụ thể của các nhân tố khách quan bên ngoài đến công tác đào tạo.

Ngoài ra, các quyết định quản lý tài chính phải lựa chọn trên nguyên

tắc phù hợp với thực lực điều kiện hoạt động của nhà trường. Việc nhà trường

có tận dụng được các cơ hội và tránh được các yếu tố bất lợi từ môi trường

thực tiễn bên ngoài mang lại hay không phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện

thực lực và sự năng động của mỗi nhà trường. Bản thân mỗi nhà trường đều

có khả năng tự kiểm soát, điều chỉnh và tác động đến các hoạt động của

mình.

Nhận định được mức độ tác động từ các nhân tố khách quan cho phép

trường nhanh chóng nắm bắt được cơ hội và những điều kiện thuận lợi để

phát triển, mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo. Trên cơ sở nguyên tắc

thực tiễn sẽ góp phần đảm bảo tính khả thi của các biện pháp quản lý công tác

tài chính của trường từ việc lựa chọn huy động, đến việc sử dụng có hiệu quả

các nguồn tài chính.

3.2.3. Nguyên tắc hiệu quả73Ngoài hai nguyên tắc kế thừa và thực tiễn, khi lựa chọn các biện pháp

quản lý công tác tài chính, còn phải căn cứ trên nguyên tắc hiệu quả. Các biện

pháp quản lý tài chính nếu không căn cứ vào nguyên tắc hiệu quả, thì nhà

trường khó có thể đạt mục tiêu đã đặt ra.

Tính hiệu quả trong việc lựa chọn các biện pháp quản lý công tác tài

chính của nhà trường và các cơ sở giáo dục đào tạo thể hiện trước hết ở việc

chi phí thực hiện các quyết định tài chính là thấp nhất với kết quả đạt được là

cao nhất. Trên thực tế, bất cứ một quyết định quản lý hoạt động đào tạo nào

cũng liên quan đến những khoản chi phí nhất định. Do đó, việc đề xuất các

quyết định tài chính cần thiết phải tính tới kết quả đạt được từ mức chi phí đã

bỏ ra để đạt được kết quả đó.

Cũng cần lưu ý rằng: việc xác định chi phí đầu vào để thực thi các

quyết định tài chính đó phải được xem xét đầy đủ, toàn diện trên các mặt (bao

gồm cả phần chi phí cơ hội của trường). Đồng thời, kết quả đạt được cũng

cần phải dự tính trên nhiều mặt cả trong điều kiện thực tế. Chẳng hạn, việc

quyết định lựa chọn nguồn huy động vốn với mức lãi suất ưu đãi, thời gian

huy động vốn dài, điều kiện huy động vốn thuận lợi, dễ dàng,… được xem là

quyết định tài chính chính xác nếu đáp ứng được nhu cầu đầu tư, phát triển

của nhà trường mang lại hiệu quả cao.

Nguyên tắc hiệu quả còn được đặt ra trong việc lựa chọn các biện pháp

tài chính liên quan đến quản lý, giám sát quá trình sử dụng các nguồn tài

chính. Mặc dù đặc thù của mỗi nguồn tài chính có mục đích sử dụng khác

nhau song đều có chung một yêu cầu là sử dụng có hiệu quả. Vì vậy, lựa chọn

biện pháp quản lý công tác tài chính nào đi chăng nữa cũng cần phải chú

trọng đến tính chặt chẽ, hợp lý nhằm tránh hiện tượng lãng phí, ứ đọng và bị

chiếm dụng vốn.

Mặt khác, tính hiệu quả trong các biện pháp quản lý công tác tài chính

còn được thể hiện ngay ở các quyết định đầu tư tài chính. Các quyết định đầu

74tư được đề xuất thường xuyên trong quá trình hoạt động đào tạo trên nhiều

lĩnh vực: đầu tư mua sắm trang thiết bị, máy móc cho học sinh thực tập, nâng

cấp cơ sở vật chất kỹ thuật; đầu tư đào tạo nâng cao trình độ giáo viên; đầu tư

đổi mới sản phẩm;… Mỗi quyết định đầu tư tài chính đều có nhiều sự lựa

chọn thông qua các dự án đầu tư tài chính cụ thể. Vấn đề đặt ra ở đây là nhà

trường cần phải tìm kiếm, suy xét, cân nhắc và lựa chọn được dự án đầu tư có

tính hiện thực, khả thi và mang lại hiệu quả cần thiết.

Tóm lại, việc lựa chọn các biện pháp quản lý công tác tài chính cho

doanh nghiệp cần phải dựa trên ba nguyên tắc căn bản nói trên. Các nguyên

tắc này vừa có tính độc lập tương đối, vừa có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.

3.3. Biện pháp quản lý công tác tài chính ở trường Cao đẳng nghề Cơ

điện Hà Nội.

Trên cơ sở phân tích thực trạng công tác quản lý tài chính, dựa vào các

nguyên tăc để lựa chọn các biện pháp nhằm mục đích nâng cao hiệu quả đào

tạo và chất lượng các hoạt động của nhà trường. Trong khuôn khổ luận văn

này tác giả đề xuất 5 biện pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý

công tác tài chính của trường:

- Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức về nội dung và nhiệm vụ của công tác

quản lý tài chính cho cán bộ công nhân viên chức và giáo viên trong toàn

trường.

- Biện pháp 2: Tăng cường công tác kế hoạch hoá các nguồn thu của Trường

trong năm học.

- Biện pháp 3: Xây dựng và thực hiện “Qui chế chi tiêu nội bộ” đảm bảo qui

định của Nhà nước và phục vụ thiết thực cho mục tiêu đào tạo.

- Biện pháp 4: Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ, chấp hành nghiêm chỉnh

chế độ kiểm toán Nhà nước định kỳ.

- Biện pháp 5: Nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm cho cán

bộ chuyên trách công tác tài chính của nhà trường.75Để phát huy được hiệu quả sử dụng các nguồn tài chính nằm nâng cao

chất lượng đào tạo nhà trường cần thực hiện một cách đồng bộ các biện pháp

trên.

3.3.1 Nâng cao nhận thức về nội dung và nhiệm vụ của công tác quản lý tài

chính cho cán bộ công nhân viên chức và giáo viên trong toàn trường.

Trong các trường dạy nghề yếu tố tài chính góp phần rất quan trọng đến

chất lượng đào tạo. Muốn học sinh sau khi tốt nghiệp có tay nghề giỏi thì

trong quá trình học tập họ phải được rèn luyện tay nghề, được tiếp xúc với các

máy móc, thiết bị hiện đại tiên tiến. Trong các trường dạy nghề chi phí mua

vật tư , thiết bị và máy móc (chi phí phục vụ chuyên môn) chiếm tỉ lệ cao

thường là từ 30-35% trong tổng chi phí hoạt động của trường. Vì vậy, việc

nắm vững bản chất mối quan hệ giữa tài chính với các thành tố cơ bản của

chất lượng đào tạo là điều kiện cần thiết để đề ra được các quyết sách và định

mức trong công tác phân bổ tài chính. Tất nhiên mối quan hệ giữa tài chính

với chất lượng đào tạo không phải mối quan hệ một chiều mà là mối quan hệ

tác động qua lại và chịu ảnh hưởng lẫn nhau. Việc phân bổ nguồn tài chính

hợp lý sẽ đóng vai trò quyết định đến chất lượng đào tạo. Ngược lại, chất

lượng đào tạo được xã hội công nhận và sử dụng sẽ khẳng định uy tín, thương

hiệu của nhà trường, góp phần làm cho Nhà trường phát triển một cách bền

vững.

Nhà trường cần thiết phải làm cho mỗi cán bộ, giảnh viên nhận thức lại

một số vấn đề về giáo dục, đào tạo, đổi mới tư duy quản lý đến quá trình lao

động sư phạm làm sao khi học sinh tốt nghiệp ra trường trở thành những công

nhân kỹ thuật có tay nghề thành thạo được xã hội chấp nhận và đáp ứng được

yêu cầu phát triển của nền kinh tế. Với nội dung cơ bản trên, quan điểm chỉ

đạo của nhà trường đã khẳng định vấn đề nhận thức của đội ngũ cán bộ, công

nhân viên nhà trường về chất lượng đào tạo cũng như nội dung của công tác

quản lý tài chính là vấn đề hết sức quan trọng. Khâu nhận thức ở đây phải76được làm rõ ở một số khía cạnh đối với tất cả đội ngũ cán bộ, giáo viên và cán

bộ quản lý của nhà trường bằng cách thảo luận để trả lời được những câu hỏi

cụ thể như: Chất lượng đào tạo của trường đang ở mức náo? Các tiêu chuẩn,

tiêu chí nào đánh giá chất lượng? Chất lượng đào tạo có phù hợp với yêu cầu

của xã hội không? Việc sử dụng các nguồn tài chính của trường đã hợp lý và

tiết kiệm chưa? Việc xây dựng và lập kế hoạch tài chính có được thực hiện

công khai minh bạch? Và đồng thời đóng góp ý kiến để xây dựng và hoàn

thiệu “Qui chế chi tiêu nội bộ” của trường.

1) Mục đích của biện pháp: Giúp cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên của

trường nhận thức đúng về chất lượng đào tạo và mối quan hệ giữa chất lượng

với việc sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính của Nhà trường, những vấn

đề cần đổi mới và nội dung cần thực hiện để đạt được các mục tiêu đó..

2) Nội dung của biện pháp này được thể hiện trong một số điểm sau:

- Tổ chức cho cán bộ công nhân viên chức học tập và quán triệt chủ

trương dường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới giáo dục-đào

tạo giai đoạn từ nay đến năm 2020.

- Tăng cường sự nghiên cứu và nhận thức về chất lượng đào tạo, vai trò

của tài chính tác động đến chất lượng đào tạo trong thời kỳ mở cửa, hội nhập

của các cơ sở đào tạo nói chung và của trường Cao đẳng nghề nói riêng..

- Giải quyết tốt mối quan hệ giữa chất lượng đào tạo với sự quản lý

thống nhất kinh tế-xã hội và tổ chức lao động sư phạm của quá trình đào tạo,

tránh tư tưởng thương mại hoá giáo dục, đào tạo không theo nhu cầu sử dụng

của xã hội gây lãng phí tiền của và công sức của xã hội.

- Khâu cuối cùng của quá trình nhận thức là kế hoạch hành động của

từng cấp quản lý và của từng thành viên với chức trách và nhiệm vụ củ họ để

tham gia vào quá trình nâng cao chất lượng đào tạo, đó chính là cơ sở tạo ra

sự phát triển bền vững cho Nhà trường.773) Điều kiện thực hiện biện pháp: là sự quan tâm, định hướng và chỉ đạo đúng

đắn, kịp thời của các cấp lãnh đạo trong nhà trường, sự tham gia của toàn thể

cán bộ công nhân viên chức vào quá trình nhận thức và hành động. Bên cạnh

việc tuyên truyền, nhận thức, quán triệt và đổi mới tư duy, Nhà trường phải tổ

chức học tập và hội thảo để mọi người trao đổi ý kiến của mình đồng thời có

những chính sách động viên cán bộ công nhân viên bằng cả tinh thần và vật

chất, tạo môi trường sư phạm và điều kiện làm việc tốt , thực hiện qui chế dân

chủ ở cơ sở, công khai, công bằng và minh bạch về tài chính, tạo cơ hội và

điều kiện để tất cả mọi người được làm việc và được cống hiến.

3.3.2. Tăng cường công tác kế hoạch hoá các nguồn thu của Trường

trong năm học.

1) Mục đích của biện pháp này là dựa vào khung pháp lý về việc Trường

được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính để xây dựng kế

hoạch các nguồn thu trong năm học.

2) Nội dung của biện pháp: Trước hết Trường phải cụ thể hoá nguồn tài chính

theo qui định của Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ

sao cho phù hợp với điều kiện, chức năng và nhiệm vụ được giao và có tính

đến những đặc thù của một trường dạy nghề.

3) Điều kiện thực hiện: trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội là một đơn vị

sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động, quyền tự chủ, tự chịu trách

nhiệm về tài chính thực hiện theo qui định tại Mục 2 Nghị định 43/2006/NĐCP của Chính Phủ. Nguồn tài chính để đảm bảo cho hoạt động của trường

được hướng dẫn như sau:

+) Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp, gồm:

- Kinh phí bảo đảm hoạt động thường xuyên thực hiện chức năng

nhiệm vụ được Bộ Nông nghiệp và PTNT trực tiếp giao ổn định hàng năm.78- Kinh phí thực hiện chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên

chức.

- Kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Kinh phí thực hiện chính sách tinh giảm biên chế theo chế độ Nhà

nước qui định.

- Kinh phí xây dựng cơ bản, Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất ...

+) Nguồn thu sự nghiệp, gồm:

- Thu học phí, lệ phí...

- Thu từ các hợp đồng đào tạo, các hợp đồng thi nâng bậc và các hợp

đồng liên kết đào tạo với các trường đại học, các trung tâm và cơ sở đào tạo.

- Thu tiền ký túc xá, thu tiền từ hoạt động các dịch vụ nhà ăn, trông xe.

- Thu tiền từ thanh lý tài sản, tiền lãi gửi ngân hàng, thu khác (nếu có).

a. Lập kế hoạch kinh phí ngân sách:

Ngân sách Nhà nước chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu của Trường,

việc lập kế hoạch ngân sách hàng năm cần căn cứ vào những yếu tố sau:

- Trước hết, việc xây dựng kế hoạch ngân sách Trường căn cứ vào

chức năng, nhiệm vụ được bộ Nông nghiệp và PTNT trong năm kế hoạch.

Mặc dù Nghị định số 43/2006/NĐ-CP cho phép đối với các đơn vị sự nghiệp

có thu công lập được ổn định kinh phí chi thường xuyên cho hoạt động trong

vòng 3 năm và hàng năm được tăng thêm một tỷ lệ % nhất định (về chỉ tiêu

đào tạo theo xu hướng phát triển của ngành, chỉ tiêu ngân sách theo hướng

phát triển của kinh tế đất nước) và được Chính phủ quyết định mức tăng

thêm. Điều này khẳng định rằng, dù có được ổn định mức chi thường xuyên

cho hoạt động nhưng hàng năm khi lập kế hoạch ngân sách vẫn phải căn cứ

vào tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, căn cứ vào định hướng

phát triển của ngành cũng như định hướng phát triển của giáo dục đào tạo,

nghiên cứu khoa học ...79Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (114 trang)

×